Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Ελλάδα

Στην παρούσα σελίδα παρέχεται επισκόπηση των νομικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Εισαγγελείς

Οργάνωση

Η εισαγγελία είναι δικαστική αρχή, δηλαδή ανήκει στη «δικαστική εξουσία» και συμμετέχει υποχρεωτικώς στην απονομή της Δικαιοσύνης. Οι εισαγγελείς απολαμβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία.

Σε κάθε δικαστήριο, με εξαίρεση τα πταισματοδικεία, λειτουργεί εισαγγελία ως ανεξάρτητη δικαστική αρχή. Οι αρμοδιότητές της ανάγονται ουσιαστικά στην προετοιμασία της ποινικής διαδικασίας. Κύριο καθήκον του εισαγγελέα είναι η άσκηση ποινικής δίωξης, η εποπτεία των ανακρίσεων και η άσκηση ένδικων μέσων.

Στην Ελλάδα, οι εισαγγελείς δεν ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των εισαγγελικών λειτουργών.

Δεν υπάρχει δικτυακός τόπος ειδικά για τους ως άνω δικαστικούς λειτουργούς. Στοιχεία που αφορούν στην υπηρεσιακή τους κατάσταση τηρούνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αποστολή και κύρια καθήκοντα

Στην αρμοδιότητα του εισαγγελέα υπάγεται:

α. η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,

β. η άσκηση ποινικής δίωξης,

γ. η διεύθυνση της προανάκρισης,

δ. η εποπτεία και ο έλεγχος των αστυνομικών αρχών αναφορικά με την πρόληψη και τη δίωξη των εγκλημάτων,

ε. η υποβολή προτάσεων στα δικαστικά συμβούλια και τα δικαστήρια,

στ. η άσκηση των ένδικων μέσων,

ζ. η εποπτεία και ο έλεγχος των σωφρονιστικών καταστημάτων και ό,τι άλλο ο νόμος ορίζει.

Η επιθεώρηση των εισαγγελέων ενεργείται από αρεοπαγίτες και εισαγγελείς ανώτερου βαθμού, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

Δικαστές

Οργάνωση

Η δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές που απολαμβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία.

Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος.

Η επιθεώρηση των τακτικών δικαστών ενεργείται από δικαστές ανώτερου βαθμού καθώς και από τον Εισαγγελέα και τους Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρμόδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών.

Δεν υπάρχει δικτυακός τόπος ειδικά για τους ως άνω δικαστικούς λειτουργούς. Στοιχεία που αφορούν στην υπηρεσιακή τους κατάσταση τηρούνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οργάνωση του νομικού επαγγέλματος: Δικηγόροι

Δικηγόροι

Στην Ελλάδα, οι δικηγόροι είναι άμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν ειδικεύονται υποχρεωτικά σε συγκεκριμένους τομείς.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρμόδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση του επαγγέλματος.

Υπάρχουν εξήντα τρεις (63) Δικηγορικοί Σύλλογοι στην Ελλάδα, ένας στην έδρα κάθε πρωτοδικείου.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ασκεί εποπτεία σε όλους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλογων, αλλά η πρόσβαση είναι δυνατή από τα μέλη κάθε συλλόγου.

Νομικοί σύμβουλοι

Στην Ελλάδα, οι δικηγόροι ασκούν τα καθήκοντα νομικών συμβούλων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, αλλά η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο από τα μέλη κάθε συλλόγου.

Συμβολαιογράφοι

Οι συμβολαιογράφοι είναι άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και έχουν ως κύριο καθήκον τους τη σύνταξη και τη φύλαξη εγγράφων συστατικών ή αποδεικτικών δικαιοπραξιών και δηλώσεων των ενδιαφερομένων όταν η σύνταξη των εγγράφων αυτών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον νόμο ή όταν οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να προσδώσουν σε αυτά κύρος δημοσίου εγγράφου.

Στην Ελλάδα, οι συμβολαιογράφοι δεν ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς.

Στην έδρα κάθε ειρηνοδικείου συνιστάται με Προεδρικό Διάταγμα μία τουλάχιστον θέση συμβολαιογράφου.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρμόδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση των συμβολαιογράφων.

Στην Ελλάδα υπάρχουν εννέα (9) συμβολαιογραφικοί σύλλογοι που λειτουργούν στις έδρες των εφετείων.

Οι Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι της χώρας τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμα του Συμβολαιογράφου μπορούν να αναζητηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου καθώς και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Μητρώου Συμβολαιογράφων, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου των Συμβολαιογράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C.N.U.E.)

Άλλα νομικά επαγγέλματα

Δικαστικοί επιμελητές

Ο δικαστικός επιμελητής είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός.

Έργο του δικαστικού επιμελητή είναι:

α) η ενέργεια επιδόσεως δικογράφων και εξωδίκων εγγράφων,

β) η εκτέλεση των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 904 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εκτελεστών τίτλων, ήτοι: α) των τελεσίδικων αποφάσεων, καθώς και των αποφάσεων κάθε ελληνικού δικαστηρίου που κηρύχθηκαν προσωρινά εκτελεστές, β) των διαιτητικών αποφάσεων, γ) των πρακτικών ελληνικών δικαστηρίων που περιέχουν συμβιβασμό ή προσδιορισμό δικαστικών εξόδων, δ) των συμβολαιογραφικών εγγράφων, ε) των διαταγών πληρωμής που εκδίδουν έλληνες δικαστές, "και απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου.", στ) των αλλοδαπών τίτλων που κηρύχθηκαν εκτελεστοί, ζ) των διαταγών και πράξεων που αναγνωρίζονται από το νόμο ως τίτλοι εκτελεστοί και

γ) η εκτέλεση κάθε άλλου καθήκοντος, που του έχει ανατεθεί με νόμο.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρμόδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών επιμελητών.

Υπάρχουν οκτώ (8) Σύλλογοι Δικαστικών Επιμελητών στην Ελλάδα.

Δικαστικοί υπάλληλοι

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρμόδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων που υπηρετούν στα δικαστήρια της χώρας.

Επιμελητές Δικαστηρίων  PDF (377 KB) el

Δικαστικοί υπάλληλοι  PDF (376 KB) el

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θράκης

Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.