Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Ουγγαρία

Στη σελίδα αυτή γίνεται επισκόπηση των νομικών επαγγελμάτων στην Ουγγαρία. Νομικά επαγγέλματα - εισαγωγή Εισαγγελείς Δικαστές Νομικοί Συμβολαιογράφοι Άλλα νομικά επαγγέλματα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Νομικά επαγγέλματα - εισαγωγή

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει επισκόπηση των νομικών επαγγελμάτων στην Ουγγαρία, συγκεκριμένα των εισαγγελέων, των δικαστών, των δικηγόρων, των νομικών συμβούλων, των συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών.

Στην Ουγγαρία, οι εκπρόσωποι των νομικών επαγγελμάτων (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές) είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, όμως το επάγγελμα ρυθμίζεται από αυτοδιοικούμενους φορείς στο πλαίσιο ενός συστήματος επιμελητηρίων. Η ιδιότητα του μέλους του επιμελητηρίου αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση της εκάστοτε δραστηριότητας και τα επιμελητήρια έχουν δικαίωμα να ασκούν επαγγελματικό έλεγχο στα μέλη τους, με σκοπό τη διασφάλιση παροχής υπηρεσιών ενδεδειγμένου επιπέδου από τους επαγγελματίες.

Εισαγγελείς (ügyész)

Οργάνωση

Ο συνταγματικοί κανόνες της Ουγγαρίας ορίζουν ότι η εισαγγελία (Ügyészség) ασκεί τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον νόμο στο πλαίσιο ανακρίσεων, ενεργεί ως δημόσιος κατήγορος στη δικαστική διαδικασία και είναι υπεύθυνη για την εξακρίβωση της νομιμότητας της εκτέλεσης της ποινής.

Η εισαγγελία (Ügyészség) συμβάλλει στη διασφάλιση της τήρησης των νόμων από όλους και, όταν υπάρχει παραβίαση του νόμου – στις περιπτώσεις και με τον τρόπο που προβλέπονται από τον νόμο – παρεμβαίνει για την υπεράσπιση της νομιμότητας.

Η εισαγγελία (Ügyészség) είναι κεντρική υπηρεσία με επικεφαλής τον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο. Ο Γενικός Εισαγγελέας διορίζει και παύει τους εισαγγελείς.

Οι εισαγγελείς διορίζονται την πρώτη φορά για τρία έτη και στη συνέχεια για αόριστο χρονικό διάστημα.

Οι κανονισμοί που διέπουν την εισαγγελία καθορίζονται από τον νόμο.

Ρόλος και αρμοδιότητες

Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και το νομικό καθεστώς των εισαγγελέων ρυθμίζονται από τον νόμο. Η εισαγγελία είναι ενιαίο σώμα και όλοι οι εισαγγελείς έχουν το ίδιο νομικό καθεστώς.

Η εισαγγελία (ügyészség):

 • διενεργεί ανακρίσεις σε υποθέσεις που ορίζει ο νόμος για τις ποινικές διαδικασίες
 • διακριβώνει ότι οι ανακρίσεις διενεργούνται σύμφωνα με τις οικείες νομικές διατάξεις
 • ασκεί άλλες αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις ανακρίσεις
 • καταρτίζει και υποβάλλει το κατηγορητήριο και ασκεί διώξεις σε ποινικές διαδικασίες, ασκεί ένδικα μέσα που ορίζει ο νόμος
 • ασκεί εποπτεία επί της νομιμότητας της τήρησης των νομοθετικών διατάξεων σχετικά με την εκτέλεση των ποινών
 • συμμετέχει σε άλλες αστικές, εργασιακές, διοικητικές και εμπορικές διαδικασίες ο εισαγγελέας λαμβάνει μέρος σε διαδικασίες που ρυθμίζονται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (polgári perrendtartás), αν ο δικαιούχος για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι σε θέση να υπερασπίσει τα δικαιώματά του
 • στο πλαίσιο της συνολικής νομικής εποπτείας (általános törvényességi felügyelet), διασφαλίζει την τήρηση των νομικών διατάξεων
 • παρεμβαίνει σε σχέση με εγκλήματα που διαπράττονται εναντίον ανηλίκων, με σκοπό τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των παιδιών
 • ασκεί τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί βάσει διεθνών συνθηκών, ιδίως σε σχέση με τη δικαστική συνδρομή
 • ασκεί τα καθήκοντα που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο Eurojust
 • συμβάλλει στη διασφάλιση της τήρησης των νόμων από όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους δημόσιους φορείς και τους πολίτες και επεμβαίνει για να υπεραμυνθεί του κράτους δικαίου στις περιπτώσεις παραβίασης του νόμου..

Νομικές βάσεις δεδομένων

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο της Εισαγγελίας της Ουγγρικής Δημοκρατίας (Magyar Köztársaság Ügyészsége).

Δικαστές

Οργάνωση

Το Σύνταγμα ορίζει ότι οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι, αποφασίζουν βάσει του νόμου και σύμφωνα με τη συνείδησή τους και δεν επηρεάζονται ούτε δέχονται οδηγίες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Οι δικαστές διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (köztársasági elnök).

Οι υποψήφιοι για τη θέση δικαστή πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • να έχουν ουγγρική υπηκοότητα
 • να έχουν λευκό ποινικό μητρώο
 • να έχουν δικαίωμα ψήφου
 • να έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής
 • να έχουν άδεια άσκησης νομικού επαγγέλματος στην Ουγγαρία (szakvizsgával rendelkezik)
 • να κάνουν δήλωση περιουσιακών στοιχείων όπως προβλέπεται από τον νόμο και
 • να έχουν τουλάχιστον ένα έτος προϋπηρεσία ως δικαστικοί υπάλληλοι (bírósági titkár) ή υπάλληλοι εισαγγελίας (ügyészségi titkár) ή ως δικαστές συνταγματικού δικαστηρίου, στρατοδίκες, εισαγγελείς, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι ή να έχουν εργαστεί σε θέση φορέα της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (központi közigazgatási szerv) για την οποία απαιτείται εξέταση από δικηγορικό σύλλογο.

Ορκωτοί δικαστές

Σύμφωνα με τους συνταγματικούς κανόνες, μη επαγγελματίες δικαστές/ορκωτοί δικαστές (nem hivatásos bíró/ülnök) μπορούν επίσης να λαμβάνουν μέρος στις δικαστικές διαδικασίες.

Οι υποψήφιοι ορκωτοί δικαστές πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο, να έχουν δικαίωμα ψήφου, να είναι πολίτες της Ουγγαρίας και να είναι ηλικίας άνω των 30 ετών. Οι στρατιωτικοί ορκωτοί δικαστές (katonai ülnök), εκτός των παραπάνω, πρέπει να υπηρετούν ως επαγγελματίες στις Ουγγρικές Ένοπλες Δυνάμεις (Magyar Honvédség) ή να εργάζονται σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Οι ορκωτοί δικαστές εκλέγονται για τέσσερα έτη.

Σε ποινικές διαδικασίες τα τοπικά δικαστήρια αποτελούνται από έναν επαγγελματία δικαστή (hivatásos bíró) και δύο ορκωτούς δικαστές, σε περίπτωση που το συγκεκριμένο αδίκημα τιμωρείται με φυλάκιση οκτώ ετών ή μεγαλύτερη. Το ειρηνοδικείο (megyei bíróság) που ενεργεί ως πρωτοδικείο συνεδριάζει σε τμήμα (tanács) που αποτελείται από έναν επαγγελματία δικαστή και δύο ορκωτούς δικαστές.

Στις αστικές διαδικασίες ορισμένες υποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο είναι δυνατόν να εκδικάζονται από τμήμα που αποτελείται από έναν επαγγελματία δικαστή και δύο ορκωτούς δικαστές.

Δικαστικοί εισηγητές, γραμματείς

Οι απόφοιτοι νομικών σχολών προσλαμβάνονται στα δικαστήρια σε θέσεις δικαστικών εισηγητών και γραμματέων, ούτως ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία για μια μελλοντική δικαστική σταδιοδρομία. Μπορούν να ενεργούν ως δικαστές μόνο στις διαδικασίες και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Ενημερωτικά δελτία σχετικά με το δικαστικό προσωπικό είναι διαθέσιμα μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

 1. υπάλληλοι PDF (407 Kb) en
 2. δικαστικός εισηγητής PDF (382 Kb) en
 3. δικαστικός γραμματέας PDF (286 Kb) hu
 4. χειρωνακτικά εργαζόμενοι PDF (280 Kb) hu

Νομικοί

Δικηγόροι (ügyvéd/ügyvéd)

Οι δικηγόροι (ügyvéd) κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους προωθούν την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των πελατών τους. Οι δικηγόροι (ügyvéd) μπορούν να παρέχουν νομική εκπροσώπηση σε όλες τις υποθέσεις και ενώπιον όλων των αρχών. Οι δικηγόροι είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, πράγμα που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να τους επηρεάσει και δεν μπορούν να αναλάβουν δεσμεύσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο αυτήν την ανεξαρτησία.

Στις δραστηριότητες επ’ αμοιβή που μπορούν να αναλαμβάνουν μόνο οι δικηγόροι περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

 • εκπροσώπηση και υπεράσπιση σε ποινικές υποθέσεις
 • παροχή νομικών συμβουλών
 • προετοιμασία και σύνταξη νομικών εγγράφων
 • στο πλαίσιο των παραπάνω, φύλαξη χρημάτων και τιμαλφών.

Παρά το γεγονός ότι αυτές δεν εμπίπτουν αποκλειστικά στο πεδίο των δραστηριοτήτων των δικηγόρων, οι δικηγόροι μπορούν να παρέχουν επίσης υπηρεσίες όπως η παροχή φορολογικών συμβουλών, η μεσιτεία ακινήτων και η εξωδικαστική μεσολάβηση (peren kívüli közvetítés).

Δικηγορική δραστηριότητα μπορεί να ασκεί οποιοδήποτε άτομο είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου (kamara) και έχει δώσει τον δικηγορικό όρκο (ügyvédi eskü).

Για να γίνει κανείς δεκτός στον Δικηγορικό Σύλλογο πρέπει να έχει:

 • υπηκοότητα κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Európai Gazdasági Térség)
 • λευκό ποινικό μητρώο
 • πτυχίο νομικής σχολής και άδεια άσκησης νομικού επαγγέλματος στην Ουγγαρία (jogi szakvizsga)
 • ασφάλιση αστικής ευθύνης και κατάλληλο χώρο γραφείου.

Οι δικηγόροι που προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ασκήσουν δικηγορική δραστηριότητα στην Ουγγαρία με τρεις κύριες μορφές: με τη μορφή τακτικής παροχής υπηρεσιών, με τη μορφή περιστασιακής παροχής υπηρεσιών και ως μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου. Οι πάροχοι περιστασιακών υπηρεσιών πρέπει να δηλώνουν την παροχή υπηρεσιών στον Δικηγορικό Σύλλογο (ügyvédi kamara) που είναι αρμόδιος για τον τόπο παροχής των υπηρεσιών, ενώ όσοι επιθυμούν να παρέχουν τακτικές δικηγορικές υπηρεσίες πρέπει να εγγραφούν στον αρμόδιο Δικηγορικό Σύλλογο.

Οι καταχωρισμένοι δικηγόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (európai közösségi ügyvéd) μπορούν να ζητήσουν την εγγραφή τους στον Δικηγορικό Σύλλογο, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος [π.χ. να έχουν ολοκληρώσει την περίοδο πρακτικής άσκησης που προβλέπεται από τον νόμο, να μπορούν να αποδείξουν τις ικανότητές τους στο ουγγρικό δίκαιο (καθώς και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης), να ομιλούν την ουγγρική γλώσσα στο επίπεδο που απαιτείται για την άσκηση της δραστηριότητάς τους κ.λπ.]

Οι δικηγόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν γίνει δεκτοί στον Δικηγορικό Σύλλογο έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον τίτλο του δικηγόρου (ügyvédi cím) και υπόκεινται στους ίδιους κανόνες όπως οι Ούγγροι δικηγόροι.

Οι δικηγόροι υπόκεινται σε επαγγελματικό απόρρητο σε σχέση με όλα τα δεδομένα και γεγονότα τα οποία τους γίνονται γνωστά κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Οι αμοιβές των δικηγόρων αποτελούν, συνήθως, αντικείμενο ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ των δικηγόρων και των πελατών τους. Οι αμοιβές των δικηγόρων ρυθμίζονται νομοθετικά μόνο αν οι δικηγόροι ενεργούν ως δημόσιοι συνήγοροι (kirendelt védő) σε δικαστικές διαδικασίες.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο του Δικηγορικού Συλλόγου Ουγγαρίας (Magyar Ügyvédi Kamara).

Νομικοί σύμβουλοι (jogtanácsos)

Το βασικό καθήκον των νομικών συμβούλων είναι να διευκολύνουν τη λειτουργία του οργανισμού στον οποίο απασχολούνται. Οι νομικοί σύμβουλοι ασκούν νομική εκπροσώπηση εντός του οργανισμού στον οποίο απασχολούνται, παρέχουν νομικές συμβουλές και πληροφορίες, καταρτίζουν αιτήσεις, συμβάσεις και άλλα έγγραφα και συμμετέχουν στην οργάνωση των νομικών εργασιών. Σε αντίθεση με τους δικηγόρους, οι νομικοί σύμβουλοι γενικά ασκούν τα καθήκοντά τους (τα οποία δεν είναι τόσο εκτενή όσο εκείνα των δικηγόρων) ως υπάλληλοι. Η αμοιβή των νομικών συμβούλων βασίζεται στις κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν την εργασία.

Νομικοί σύμβουλοι μπορούν να γίνουν τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο μητρώο που τηρείται από το πρωτοδικείο – στη Βουδαπέστη το Fővárosi Bíróság (Δικαστήριο της Πρωτεύουσας) . Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

 • υπηκοότητα κράτους μέλους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás)
 • λευκό ποινικό μητρώο
 • πτυχίο νομικής σχολής
 • άδεια άσκησης νομικού επαγγέλματος στην Ουγγαρία και
 • καταχώριση στο μητρώο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Υπουργός Δικαιοσύνης (az igazságügyért felelős miniszter) μπορεί να χορηγήσει εξαίρεση από την προϋπόθεση της υπηκοότητας .

Συμβολαιογράφοι (közjegyző)

Ενεργώντας εντός των αρμοδιοτήτων που ορίζονται από τον νόμο, οι συμβολαιογράφοι (közjegyző) ασκούν επίσημα δικαστικά καθήκοντα στο πλαίσιο του κρατικού δικαστικού συστήματος.

Στόχος των δραστηριοτήτων τους είναι η πρόληψη της εμφάνισης νομικών διαφορών και μπορούν να εργαστούν σε αυτόν τον τομέα μόνο αν έχουν γίνει μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου (Közjegyzői Kamara). Βάσει του νόμου, οι συμβολαιογράφοι διορίζονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για αόριστο χρονικό διάστημα και για την εκτέλεση εργασίας σε καθορισμένη έδρα.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, οι συμβολαιογράφοι πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Ο αποκλειστικός τομέας δραστηριότητας των συμβολαιογράφων περιλαμβάνει την καταγραφή των νομικών πράξεων, των συμβάσεων και των γεγονότων σε δημόσια έγγραφα (közokirat). Ένα από τα παραδοσιακά καθήκοντα των συμβολαιογράφων είναι η διεξαγωγή των διαδικασιών εκτέλεσης διαθηκών και των λοιπών εκουσίων διαδικασιών. Ένα άλλο σημαντικό καθήκον των συμβολαιογράφων είναι η τήρηση των μητρώων ενεχύρων επί κινητών αξιών, καθώς και η διαχείριση των καταθέσεων, στο πλαίσιο της οποίας μεταφέρουν χρήματα, τιμαλφή και αξιόγραφα βάσει εντολής που λαμβάνουν από τα συμβαλλόμενα μέρη, με σκοπό την παράδοση στο δικαιούμενο συμβαλλόμενο μέρος.

Ως χρόνος εργασίας λαμβάνεται ο μέσος από την άποψη της νομικής σαφήνειας και της ευθύνης. Οι συμβολαιογράφοι για τις δραστηριότητες που ασκούν στο λειτούργημά τους δικαιούνται αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από τον νόμο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (για παράδειγμα, σε περίπλοκες υποθέσεις που απαιτούν μεγαλύτερη εξειδίκευση) η αμοιβή μπορεί να διαφέρει από το σύνηθες ποσό. Εάν μπορεί να προσδιοριστεί η αξία του αντικειμένου της δραστηριότητας του συμβολαιογράφου, η αμοιβή του συμβολαιογράφου μπορεί να καθοριστεί βάσει αυτής. Εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί η αξία του αντικειμένου της δραστηριότητας του συμβολαιογράφου, η αμοιβή του συμβολαιογράφου καθορίζεται βάσει του χρόνου που δαπανήθηκε για την επαγγελματική δραστηριότητα. Το τέλος πιστοποίησης αντιγράφων εγγράφων από συμβολαιογράφους είναι προκαθορισμένο.

Επειδή η ουγγρική υπηκοότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση στην περίπτωση των δικαστών, των εισαγγελέων, των δικαστικών εισηγητών, των δικαστικών επιμελητών και των συμβολαιογράφων, αλλοδαποί πολίτες δεν μπορούν να διοριστούν σε αυτά τα αξιώματα στην Ουγγαρία.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο του Εθνικού Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Ουγγαρίας (Magyar Országos Közjegyzői Kamara).

Άλλα νομικά επαγγέλματα

Δικαστικοί επιμελητές

Τα μέτρα επιβολής της νομοθεσίας εκτελούνται από τους δικαστικούς επιμελητές [ανεξάρτητους δικαστικούς επιμελητές (önálló bírósági végrehajtó) και επιμελητές περιφερειακού δικαστηρίου (megyei bírósági végrehajtó)].

Κατά γενικό κανόνα, οι απαιτήσεις που θεμελιώνονται σε δικαστικές αποφάσεις στο πλαίσιο αστικών υποθέσεων εκτελούνται από ανεξάρτητους δικαστικούς επιμελητές. Οι ανεξάρτητοι δικαστικοί επιμελητές διορίζονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για αόριστο χρονικό διάστημα και υπάγονται σε δεδομένο ειρηνοδικείο (helyi bíróság) με συγκεκριμένη περιοχή αρμοδιότητας.

Οι ανεξάρτητοι δικαστικοί επιμελητές δεν απασχολούνται από το κράτος, αλλά αποκτούν τα έσοδά τους από τους πελάτες ως ανταμοιβή για την εργασία τους.

Ο τομέας δραστηριότητας των ανεξάρτητων δικαστικών επιμελητών είναι ο εξής:

 • εκτέλεση, βάσει δελτίου εκτέλεσης απόφασης (végrehajtási lap) που εκδίδεται από το δικαστήριο
 • εκτέλεση, βάσει εγγράφου με διαταγή εκτέλεσης που εκδίδεται από το δικαστήριο
 • εκτέλεση, βάσει δικαστικής εντολής ή περιορισμού εκτέλεσης ή εντολής μεταβίβασης (végrehajtást elrendelő, letiltó, átutalási végzés), επιπλέον, τίτλου άμεσης δικαστικής εξέτασης (közvetlen bírósági felhívás).

Οι επιμελητές περιφερειακών δικαστηρίων μπορούν να ασκούν τη δραστηριότητά τους στα περιφερειακά δικαστήρια και στο Fővárosi Törvényszék (Περιφερειακό Δικαστήριο της Πρωτεύουσας-Βουδαπέστης). Οι επιμελητές περιφερειακού δικαστηρίου διορίζονται από τον πρόεδρο του περιφερειακού δικαστηρίου για αόριστο χρονικό διάστημα, για να υπηρετήσουν σε συγκεκριμένο περιφερειακό δικαστήριο. Ο πρόεδρος του περιφερειακού δικαστηρίου προκηρύσσει τον διαγωνισμό για τη θέση του επιμελητή περιφερειακού δικαστηρίου. Ο επιμελητής περιφερειακού δικαστηρίου κατά την απασχόλησή του στο περιφερειακό δικαστήριο είναι μόνιμος δικαστικός υπάλληλος, ο οποίος αμείβεται βάσει αυτής της εργασιακής σχέσης.

Οι επιμελητές περιφερειακού δικαστηρίου εκτελούν «δικαστικές απαιτήσεις» (όταν δικαιούχος των απαιτήσεων είναι το κράτος). Μεταξύ των δικαστικών απαιτήσεων συγκαταλέγονται τα ποσά που έχουν προκαταβληθεί από το κράτος σε αστικές και ποινικές διαδικασίες. Η είσπραξη εξόδων σε ποινικές διαδικασίες, η εκτέλεση δήμευσης περιουσίας και λοιπών κυρώσεων οικονομικού χαρακτήρα είναι αρμοδιότητα των επιμελητών περιφερειακών δικαστηρίων. Η διατροφή τέκνων που έχει προκαταβληθεί από το δικαστήριο θεωρείται επίσης δικαστική απαίτηση και η εκτέλεσή της ανήκει επίσης στον τομέα αρμοδιοτήτων των επιμελητών περιφερειακών δικαστηρίων. Επιπλέον, ο επιμελητής περιφερειακού δικαστηρίου παρεμβαίνει σε περίπτωση που η απαίτηση οφείλεται στο δικαστήριο, το Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης, το Εθνικό Γραφείο Δικαστηρίων, το Υπουργείο που διευθύνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, το Ίδρυμα Δικαστικών Εμπειρογνωμόνων ή το κράτος.

Η δικαιοδοσία των επιμελητών περιφερειακού δικαστηρίου αντιστοιχεί με τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Ουγγαρίας (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara).

Οργανισμοί που παρέχουν νομικές υπηρεσίες για το δημόσιο συμφέρον (δωρεάν)

Κέντρα παροχής νομικών συμβουλών λειτουργούν στα πανεπιστήμια, καθώς και σε ορισμένες ουγγρικές και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος του Εθνικού Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Ουγγαρίας (A Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapja)

Δικτυακός τόπος του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών Ουγγαρίας (A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara honlapja)

Δικτυακός τόπος της Εισαγγελίας της Ουγγρικής Δημοκρατίας (A Magyar Köztársaság Ügyészségének honlapja)

Δικτυακός τόπος του Δικηγορικού Συλλόγου Ουγγαρίας (A Magyar Ügyvédi Kamara honlapja)

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/02/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.