Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ιταλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Ιταλία

Στην παρούσα σελίδα παρέχεται επισκόπηση των νομικών επαγγελμάτων στην Ιταλία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Νομικά επαγγέλματα - εισαγωγή

Τα κυριότερα νομικά επαγγέλματα στην Ιταλία είναι: οι δικαστικοί λειτουργοί (δικαστές και εισαγγελείς), οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι.

Δικαστικοί λειτουργοί

Το σύστημα με το οποίο οι δικαστές και οι εισαγγελείς ασκούν τα δικαστικά καθήκοντα θεσπίζεται στο Σύνταγμα.

Δικαστές

Η δικαιοσύνη απονέμεται εξ ονόματος των πολιτών. Οι δικαστές υπόκεινται μόνον στο νόμο. (άρθρο 101 του Συντάγματος).

Τα δικαστικά καθήκοντα ασκούνται από τακτικούς δικαστές που διορίζονται βάσει της νομοθεσίας για το δικαστικό σύστημα και υπάγονται σε αυτήν.

Δεν μπορούν να συσταθούν «έκτακτα» ή «ειδικά» δικαστήρια, μόνον ειδικά τμήματα που υπάγονται στα τακτικά δικαστήρια. Ο νόμος καθορίζει τις περιπτώσεις και τη διαδικασία άμεσης συμμετοχής των πολιτών στην απονομή της δικαιοσύνης.

Η πρόσβαση στο λειτούργημα του δικαστικού λειτουργού γίνεται μέσω δημόσιου διαγωνισμού. Ωστόσο, είναι δυνατός ο διορισμός επίτιμων δικαστών που θα ασκούν όλα τα καθήκοντα των τακτικών δικαστών.

Αυτονομία και ανεξαρτησία

Η δικαστική εξουσία είναι αυτόνομη, ανεξάρτητη από κάθε άλλη εξουσία (άρθρο 104 του Συντάγματος).

Η ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών εξασφαλίζεται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (Consiglio Superiore della Magistratura), ένα αυτοδιοικούμενο όργανο, επιφορτισμένο με τους διορισμούς, τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις, τις προαγωγές και τα πειθαρχικά μέτρα που αφορούν τους δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 105 του Συντάγματος).

Οι δικαστές διακρίνονται μόνον με βάση τη φύση των καθηκόντων τους.

Οι δικαστές έχουν μονιμότητα, δεν μπορούν να απαλλαγούν των καθηκόντων τους ή να τεθούν σε διαθεσιμότητα χωρίς απόφαση του «Consiglio Superiore della Magistratura», που εκδίδεται σύμφωνα με τους λόγους και τις εγγυήσεις που ορίζονται στις διατάξεις περί οργανώσεως των δικαστηρίων, ή με τη συγκατάθεση του δικαστή.

Εισαγγελείς

Οργάνωση

Το Σύνταγμα εγγυάται επίσης την αρχή της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας της εισαγγελικής αρχής (άρθρο 107).

Το άρθρο 112 του Συντάγματος προβλέπει την αρχή της υποχρεωτικής άσκησης ποινικής δίωξης: από τη στιγμή που ο αρμόδιος εισαγγελέας έχει ενημερωθεί για ποινικό αδίκημα, πρέπει να διεξάγει έρευνες και να υποβάλει τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών στον δικαστή για την αξιολόγηση, διατυπώνοντας τις σχετικές προτάσεις. Η υποχρέωση άσκησης ποινικής δίωξης συμβάλλει στο να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία της εισαγγελικής αρχής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της και επίσης η ισότητα των πολιτών έναντι του νόμου.

Προβλέπεται η λειτουργία εισαγγελικών υπηρεσιών που αντιστοιχούν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, στα εφετεία, στα τακτικά δικαστήρια και στα δικαστήρια ανηλίκων.

Αποστολή και καθήκοντα

Ο εισαγγελέας συμμετέχει σε όλες τις ποινικές διαδικασίες και εκπροσωπεί το κράτος. Οι εισαγγελείς συμμετέχουν σε αστικές διαδικασίες, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον νόμο (για παράδειγμα, σε ορισμένες διαφορές οικογενειακού δικαίου, σε υποθέσεις που αφορούν πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας, κ.λπ.).

Οργάνωση των νομικών επαγγελμάτων: δικηγόροι και συμβολαιογράφοι

Δικηγόροι

Ο δικηγόρος είναι ανεξάρτητος επαγγελματίας που καλείται να εκπροσωπεί και να συνδράμει τον πελάτη του — που μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο, εταιρεία ή δημόσιος φορέας — ενώπιον πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου.

Ο δικηγόρος υπερασπίζεται τον πελάτη βάσει εντολής και κατόπιν αμοιβής.

Προβλέπεται η λειτουργία δικηγορικών συλλόγων που αντιστοιχούν σε κάθε δικαστήριο, στους οποίους συμμετέχουν οι τοπικοί δικηγόροι («Consiglio dell'ordine»).

Σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει ο εθνικός δικηγορικός σύλλογος («Consiglio Nazionale forense»).

Με τον νόμο αριθ. 247 της 31ης Δεκεμβρίου 2012 τέθηκαν σε ισχύ οι "Νέες διατάξεις περί δικηγόρων".

Συμβολαιογράφοι

Ο συμβολαιογράφος είναι ελεύθερος επαγγελματίας που ασκεί δημόσιο λειτούργημα: Ο ρόλος του είναι να πιστοποιεί την ισχύ των πράξεων που συνάφθηκαν ενώπιόν του.

Το επάγγελμα του συμβολαιογράφου διέπεται από το νόμο αριθ. 89 της 16ης Φεβρουαρίου 1913, σχετικά με τους κανόνες που διέπουν το συμβολαιογραφικό επάγγελμα και τα συμβολαιογραφικά αρχεία («Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»), ο λεγόμενος «νόμος περί συμβολαιογράφων» («legge notarile»).

Η εθνική αρχή είναι το εθνικό συμβούλιο συμβολαιογράφων («Consiglio Nazionale del notariato»).

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/10/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.