Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Ιταλία

Η σελίδα αυτή σας παρέχει μια επισκόπηση των νομικών επαγγελμάτων στην Ιταλία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

ΝΟΜΙΚΑ επαγγέλματα – εισαγωγή

Τα κύρια νομικά επαγγέλματα στην Ιταλία είναι τα εξής: οι δικαστικοί λειτουργοί (δικαστές και εισαγγελείς), οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι.

Δικαστικοί λειτουργοί

Σύμφωνα με το Σύνταγμα η δικαστική εξουσία ασκείται από τους δικαστές και τους εισαγγελείς.

Δικαστές

Η δικαιοσύνη απονέμεται στο όνομα του λαού. Οι δικαστές υπόκεινται μόνο στον νόμο (άρθρο 101 του Συντάγματος).

Η δικαστική εξουσία ασκείται από τακτικά δικαστήρια που έχουν συσταθεί και διέπονται από τους κανόνες για την οργάνωση της δικαστικής εξουσίας.

Δεν μπορούν να συσταθούν έκτακτα ή ειδικά δικαστήρια, αλλά μόνο ειδικευμένα τμήματα τακτικών δικαστηρίων. Ο νόμος καθορίζει τον τρόπο και τον χρόνο της άμεσης συμμετοχής του λαού στην απονομή της δικαιοσύνης.

Η πρόσβαση στο δικαστικό σώμα γίνεται με διαγωνισμό. Ωστόσο, επιτρέπεται να διορίζονται επίτιμοι δικαστές για την εκτέλεση όλων των αρμοδιοτήτων δικαστή μονομελούς δικαστηρίου.

Αυτονομία και ανεξαρτησία

Το δικαστικό σώμα αποτελεί αυτόνομο όργανο, ανεξάρτητο από οποιαδήποτε άλλη εξουσία (άρθρο 104 του Συντάγματος).

Η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας διασφαλίζεται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (Consiglio Superiore della Magistratura), ένα αυτοδιοικούμενο όργανο επιφορτισμένο με τους διορισμούς των δικαστών, τις αναθέσεις καθηκόντων και τις μεταθέσεις, τις προαγωγές και τα πειθαρχικά μέτρα (άρθρο 105 του Συντάγματος).

Οι δικαστές διακρίνονται μόνον με βάση τη φύση των καθηκόντων τους.

Οι δικαστές είναι ισόβιοι, δεν μπορούν να απαλλαγούν των καθηκόντων τους ή να τεθούν σε διαθεσιμότητα χωρίς απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται για τους λόγους ή σύμφωνα με τις εγγυήσεις που ορίζονται γι' αυτούς στον οργανισμό των δικαστηρίων, ή με τη συγκατάθεσή τους.

Εισαγγελείς

Οργάνωση

Το Σύνταγμα κατοχυρώνει επίσης την αρχή της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας της εισαγγελίας (άρθρο 107).

Το άρθρο 112 του Συντάγματος ορίζει την αρχή της υποχρεωτικής δίωξης των εγκλημάτων: ο αρμόδιος εισαγγελέας, μόλις ενημερωθεί για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος, οφείλει να διεξαγάγει έρευνες και να υποβάλει τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών σε δικαστή προς αξιολόγηση, διατυπώνοντας τα σχετικά αιτήματα. Η υποχρέωση άσκησης ποινικής δίωξης συμβάλλει στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της εισαγγελικής αρχής κατά την άσκηση των καθηκόντων της και ενισχύει επίσης την ισότητα των πολιτών ενώπιον του νόμου.

Εισαγγελικές αρχές λειτουργούν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, στα εφετεία, στα τακτικά δικαστήρια και τα δικαστήρια ανηλίκων.

Αποστολή και καθήκοντα

Οι εισαγγελείς συμμετέχουν σε όλες τις ποινικές διαδικασίες και εκπροσωπούν το κράτος. Συμμετέχουν σε αστικές διαδικασίες εφόσον αυτό προβλέπεται από τον νόμο (για παράδειγμα, σε ορισμένες διαφορές οικογενειακού δικαίου, σε υποθέσεις που αφορούν πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας, κ.λπ.).

Δικαστικοί υπάλληλοι και γραμματείς

Οι δικαστικοί υπάλληλοι και οι γραμματείς των δικαστηρίων είναι διοικητικό προσωπικό διαφόρων κατηγοριών (διευθυντής, υπάλληλος, γραμματέας, λογιστής, βοηθός κ.λπ.) που προσλαμβάνεται μέσω δημόσιου διαγωνισμού με εξετάσεις και διορίζεται στο Δημόσιο βάσει εθνικής συλλογικής σύμβασης για τον τομέα των υπουργείων.
Το προσωπικό αυτό υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα Δικαστικής Οργάνωσης,
Προσωπικού και Υπηρεσιών, και εκτελεί διοικητικά καθήκοντα, καθήκοντα διαχείρισης μητρώου και φακέλων και επικουρεί το δικαστήριο σε όλα τα είδη διαδικασιών.
Αρμόδιο για την κατάρτιση του προσωπικού είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης — Γενική Διεύθυνση Προσωπικού και Κατάρτισης.

Οργάνωση του νομικού επαγγέλματος: Δικηγόροι και συμβολαιογράφοι

Δικηγόροι

Ο δικηγόρος είναι ελεύθερος επαγγελματίας που καλείται να εκπροσωπήσει και να συνδράμει τον πελάτη του —που μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο, εταιρεία ή δημόσιος φορέας— ενώπιον πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου.

Ο δικηγόρος υπερασπίζεται τους πελάτες βάσει εντολής και έναντι αμοιβής.

Σε κάθε δικαστήριο υπάρχει ένα δικηγορικό συμβούλιο (Consiglio dell'ordine) αποτελούμενο από δικηγόρους εκλεγμένους από τους δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο μητρώο.

Το αντίστοιχο εθνικό όργανο είναι το Εθνικό Δικηγορικό Συμβούλιο (Consiglio nazionale forense), το οποίο εκλέγεται από τα δικηγορικά συμβούλια σε περιφερειακό επίπεδο.

Με τον νόμο αριθ. 247, της 31ης Δεκεμβρίου 2012, τέθηκαν σε ισχύ οι «Νέες διατάξεις σχετικά με την οργάνωση του δικηγορικού επαγγέλματος».

Συμβολαιογράφοι

Ο συμβολαιογράφος είναιελεύθερος επαγγελματίας που ασκείδημόσιο λειτούργημα: πιστοποιεί την ισχύ πράξεων που υπογράφονται παρουσία του.

Το επάγγελμα του συμβολαιογράφου διέπεται από το νόμο αριθ. 89 της 16ης Φεβρουαρίου 1913, σχετικά με τους κανόνες που διέπουν το συμβολαιογραφικό επάγγελμα και τα συμβολαιογραφικά αρχεία («Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»), ο λεγόμενος «νόμος περί συμβολαιογράφων» («legge notarile»).

Ο εθνικός φορέας είναι το Εθνικό Συμβούλιο Συμβολαιογράφων (Consiglio nazionale del notariato).

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.