Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γαλλικά
Swipe to change

Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Λεττονία

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει επισκόπηση των διαφόρων νομικών επαγγελμάτων στη Λετονία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Εισαγγελείς

Οργάνωση

Η Εισαγγελία της Δημοκρατίας της Λετονίας (Prokuratūra) είναι μια ενιαία, κεντρική δικαστική αρχή τριών βαθμών. Επικεφαλής της Εισαγγελίας είναι ο γενικός εισαγγελέας (ģenerālprokurors). Σκοπός της είναι να αντιμετωπίζει τις παραβάσεις του νόμου και να διασφαλίζει ότι οι υποθέσεις που σχετίζονται με τις εν λόγω παραβάσεις διευθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Η Εισαγγελία περιλαμβάνει θεσμικά όργανα στα ακόλουθα επίπεδα:

 1. Γενική Εισαγγελία (Ģenerālprokuratūra)·
 2. εισαγγελίες των δικαστικών περιφερειών (tiesu apgabalu prokuratūras)·
 3. επαρχιακές ή δημοτικές εισαγγελίες [rajonu (republikas pilsētu) prokuratūras]·
 4. ειδικές εισαγγελίες (specializētās prokuratūras).

Εφόσον απαιτείται, ο γενικός εισαγγελέας μπορεί να συστήσει ειδική τομεακή εισαγγελία με καθεστώς αντίστοιχο εκείνου της επαρχιακής ή περιφερειακής εισαγγελίας. Επί του παρόντος υπάρχουν πέντε ειδικές εισαγγελίες στη Λετονία:

 1. η ειδική εισαγγελία για το οργανωμένο έγκλημα και άλλους τομείς,
 2. η ειδική εισαγγελία πολλαπλών τομέων,
 3. η εισαγγελία της Ρίγας για τις οδικές μεταφορές,
 4. η εισαγγελία για τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών και οικονομικών εγκλημάτων,
 5. η εισαγγελία για τη διερεύνηση εγκλημάτων που αφορούν την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών.

Η Γενική Εισαγγελία μπορεί επίσης να επιβλέπει το έργο δημόσιων φορέων οι οποίοι, μολονότι δεν ασκούν εισαγγελικά καθήκοντα, συμβάλλουν στην εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. Οι φορείς αυτοί συγκροτούνται, αναδιοργανώνονται και εκκαθαρίζονται από τον γενικό εισαγγελέα. Ο γενικός εισαγγελέας λαμβάνει επίσης αποφάσεις διάρθρωσης και στελέχωσης για τους εν λόγω φορείς σύμφωνα με τους πόρους που διατίθενται στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού. Μέχρι σήμερα έχει συσταθεί μόνο ένας τέτοιος φορέας, και συγκεκριμένα η Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Οι εισαγγελίες αποτελούν μέρος του δικαστικού συστήματος, το οποίο σημαίνει ότι λειτουργούν ανεξάρτητα από τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία. Το Saeima (Κοινοβούλιο της Λετονίας), το Υπουργικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορούν να παραγγείλουν σε εισαγγελία να ελέγξει πραγματικά περιστατικά που σχετίζονται με παραβάσεις και να ζητήσουν εξηγήσεις από τη Γενική Εισαγγελία. Ωστόσο, δεν μπορούν να παρέμβουν στο έργο της σχετικής εισαγγελίας, ακόμα και όταν διερευνά παραβάσεις ύψιστης εθνικής σημασίας.

Οι εισαγγελείς μπορούν να διατυπώνουν αντιρρήσεις όσον αφορά κανόνες δικαίου που θεσπίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τις δημόσιες αρχές όταν αυτοί αντιβαίνουν στον νόμο. Ο γενικός εισαγγελέας και οι προϊστάμενοι εισαγγελείς τμημάτων της Γενικής Εισαγγελίας μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και να διατυπώνουν τη γνώμη τους επί των θεμάτων που συζητούνται.

Αποστολή και καθήκοντα

Τα καθήκοντα της Εισαγγελίας στο πλαίσιο προδικαστικής έρευνας καθορίζονται στο άρθρο 2 του νόμου για την Εισαγγελία.

Η Εισαγγελία:

 1. επιβλέπει το επιχειρησιακό έργο των ανακριτικών αρχών και άλλων οργάνων·
 2. οργανώνει, διευθύνει και διενεργεί προδικαστικές έρευνες και παρέχει οδηγίες στις ανακριτικές αρχές σχετικά με τη διεξαγωγή ποινικών ερευνών·
 3. κινεί και διεξάγει ποινικές διώξεις·
 4. προστατεύει τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των ατόμων και του κράτους·
 5. στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, υποβάλλει στο δικαστήριο εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή αίτηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 του νόμου για την ποινική δικονομία, κατά την ποινική διαδικασία ο εισαγγελέας εκτελεί καθήκοντα που αφορούν την εποπτεία της έρευνας, την έρευνα, την ποινική δίωξη, την υποστήριξη ποινικής δίωξης από το κράτος και άλλα καθήκοντα.

Επιβλέπων εισαγγελέας­

Ο επιβλέπων εισαγγελέας επιβλέπει την έρευνα συγκεκριμένης ποινικής υπόθεσης και μπορεί:

 1. να ανατρέπει τις αποφάσεις υπευθύνου διαδικασίας ή μελών ανακριτικής ομάδας·
 2. να ζητεί από τον άμεσο προϊστάμενο ανακριτή την αντικατάσταση του υπευθύνου διαδικασίας ή αλλαγές στη σύνθεση της ανακριτικής ομάδας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με οδηγίες ή μη τήρησης της διαδικασίας η οποία θέτει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή της ποινικής διαδικασίας·
 3. να εξετάζει καταγγελίες σχετικά με ενέργειες ή αποφάσεις γραφείων που διεξάγουν διαδικασίες ή μελών ανακριτικής ομάδας, άμεσου προϊσταμένου ανακριτή ή προσώπου που εκτελεί καθήκοντα σε σχέση με τη διαδικασία·
 4. να εκδίδει αποφάσεις σχετικά με την κίνηση ποινικής διαδικασίας ή την παραπομπή σε άλλη ανακριτική αρχή·
 5. να προβαίνει σε διαδικαστικές πράξεις αφού ενημερώσει σχετικά τον υπεύθυνο διαδικασίας.

Υπεύθυνος διαδικασίας

Ο επιβλέπων εισαγγελέας (ή άλλος εισαγγελέας, κατόπιν εντολής ανώτερου εισαγγελέα) μπορεί να οριστεί υπεύθυνος διαδικασίας (procesa virzītājs). Το σχετικό καθήκον συνεπάγεται τη διεξαγωγή της ποινικής διαδικασίας και την έκδοση απόφασης σχετικά με την κίνηση ή μη ποινικής δίωξης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο γενικός εισαγγελέας, το Τμήμα Ποινικού Δικαίου της Γενικής Εισαγγελίας ή ο προϊστάμενος εισαγγελίας περιφερειακού δικαστηρίου μπορούν να διορίσουν έναν εισαγγελέα ως υπεύθυνο διαδικασίας στο στάδιο της έρευνας.

Με την ιδιότητα του υπευθύνου διαδικασίας, ο εισαγγελέας μπορεί:

 1. να επιτύχει συμφωνία με τον κατηγορούμενο όσον αφορά την ομολογία της ενοχής του·
 2. να αποφασίσει για την παραπομπή μιας ποινικής υπόθεσης στο δικαστήριο·
 3. να παραπέμψει μια υπόθεση προς εκδίκαση στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας·
 4. να παύσει την ποινική διαδικασία, όταν αυτό δικαιολογείται νομίμως.

Ο υπεύθυνος διαδικασίας μπορεί να εκδώσει κάθε διαδικαστική απόφαση και να προβεί σε κάθε διαδικαστική ενέργεια ή να αναθέσει τις πράξεις αυτές σε μέλος της ανακριτικής ομάδας ή σε πρόσωπο που εκτελεί διαδικαστικά καθήκοντα.

Ανώτερος εισαγγελέας

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο, ο ανώτερος εισαγγελέας ελέγχει αν ο εισαγγελέας εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί και αποφασίζει επί καταγγελιών και επιπλήξεων σε σχέση με τις αποφάσεις και τις ενέργειες του επιβλέποντος εισαγγελέα / υπευθύνου διαδικασίας. Για παράδειγμα, ο ανώτερος εισαγγελέας μπορεί να αποφασίσει επί πρότασης του επιβλέποντος εισαγγελέα για αντικατάσταση του άμεσου προϊσταμένου του ανακριτή ή ανακριτικού οργάνου ή σχετικά με το αν η μη απαγγελία κατηγοριών είναι δικαιολογημένη και νόμιμη.

Ο ανώτερος εισαγγελέας μπορεί:

 1. να ανατρέπει τις αποφάσεις ανακριτή, μέλους ανακριτικής ομάδας ή κατώτερου εισαγγελέα·
 2. να διορίζει ή να αντικαθιστά εποπτεύοντα εισαγγελέα ή εισαγγελέα / υπεύθυνο διαδικασίας, εάν η επίβλεψη και η άσκηση της δίωξης δεν διενεργούνται προσηκόντως ή να αναλαμβάνει ο ίδιος τη σχετική αρμοδιότητα·
 3. να συστήνει ανακριτική ομάδα, εάν ο φόρτος εργασίας θέτει σε κίνδυνο την περάτωση της ποινικής διαδικασίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος·
 4. να ζητεί τον διορισμό άλλου άμεσου προϊσταμένου για τον ανακριτή ή να αναθέτει την ποινική έρευνα σε διαφορετικό ανακριτικό όργανο.

Με απόφαση ανώτερου εισαγγελέα, σε ανακριτική ομάδα μπορεί να συμμετέχει εισαγγελέας· ο υπεύθυνος διαδικασίας μπορεί να ζητήσει από τον εισαγγελέα να εκτελέσει ένα ή περισσότερα διαδικαστικά καθήκοντα.

Δικαστές

Οργάνωση

Η συνταγματική βάση της δικαστικής εξουσίας είναι τα άρθρα 82 έως 86 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Λετονίας (Latvijas konstitūcija), σύμφωνα με τα οποία η δικαιοσύνη απονέμεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια. Οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι και υπόκεινται μόνο στον νόμο. Η δικαστική εξουσία ρυθμίζεται από τον νόμο για τη δικαστική εξουσία. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Λετονίας, οι δικαστές είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Οι δημόσιες αρχές, οι κοινωνικοί και πολιτικοί οργανισμοί και τα λοιπά νομικά και φυσικά πρόσωπα οφείλουν να σέβονται και να τηρούν την ανεξαρτησία των δικαστηρίων και την ασυλία των δικαστών. Κανείς δεν δικαιούται να ζητήσει από δικαστή να λογοδοτήσει ή να παράσχει εξηγήσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εκδικάστηκε συγκεκριμένη υπόθεση και κανένας δεν δικαιούται να παρέμβει στην απονομή της δικαιοσύνης, ανεξάρτητα από τον σκοπό για τον οποίο γίνεται αυτό. Οι δικαστές προστατεύονται με δικαστική ασυλία κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους όσον αφορά την απονομή της δικαιοσύνης. Η θέση του δικαστή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους πολιτικού κόμματος ή άλλης πολιτικής οργάνωσης.

Αποστολή και καθήκοντα

Καθήκον των δικαστών είναι να απονέμουν δικαιοσύνη σε αστικές, διοικητικές και ποινικές υποθέσεις σύμφωνα με τον νόμο.

Στις αστικές υποθέσεις οι δικαστές εξετάζουν και επιλύουν διαφορές που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων (αστικών, εργασιακών, οικογενειακών κ.λπ.) και των έννομων συμφερόντων φυσικών και νομικών προσώπων.

Στις ποινικές υποθέσεις οι δικαστές εξετάζουν κατηγορίες κατά προσώπων και αποφαίνονται επί της ουσίας τους. Οι δικαστές μπορούν να απαλλάσσουν αθώους ή να καταδικάζουν ενόχους για ποινικά αδικήματα και να επιβάλουν ποινές σε αυτούς.

Στις διοικητικές υποθέσεις οι δικαστές ασκούν δικαστικό έλεγχο όσον αφορά τη νομιμότητα των πράξεων της εκτελεστικής εξουσίας (διοικητικές πράξεις που εκδίδονται από αρχές ή συγκεκριμένες ενέργειες των αρχών) και εκδικάζουν διαφορές που προκύπτουν από κάθε σχέση που διέπεται από το δημόσιο δίκαιο. Οι δικαστές αποσαφηνίζουν επίσης τα έννομα δικαιώματα και τις έννομες υποχρεώσεις των ιδιωτών βάσει του δημόσιου δικαίου. Σε υποθέσεις διοικητικών παραβάσεων, οι δικαστές εξετάζουν και διευθετούν υποθέσεις που αφορούν τη διάπραξη διοικητικών παραβάσεων.

Τα επαγγελματικά καθήκοντα των δικαστών περιλαμβάνουν όλα τα καθήκοντα των δικαστών και των δικαστηρίων σύμφωνα με το δικονομικό δίκαιο.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Η δικαστική εξουσία διαθέτει τη δική της δικτυακή πύλη, τη δικτυακή πύλη των εθνικών δικαστηρίων της Λετονίας, η οποία επί του παρόντος είναι διαθέσιμη μόνο στα λετονικά. Παρέχει πληροφορίες για το δικαστικό σύστημα της Λετονίας, κατάλογο των δικαστηρίων και των δικαστών της Λετονίας, στατιστικά στοιχεία για τα δικαστήρια και σύντομη περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζονται σε διάφορες δικαστικές διαδικασίες, με ιδιαίτερη αναφορά στα κύρια χαρακτηριστικά και στις κύριες διαφορές τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσφυγής στις δικαστικές αρχές.

Από την πλευρά της, η δικτυακή πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών των δικαστηρίων της Λετονίας παρέχει πρόσβαση σε ανωνυμοποιημένες δικαστικές αποφάσεις, σε νομολογία, στο πινάκιο των συνεδριάσεων των δικαστηρίων και σε άλλες πληροφορίες.  Με την καταχώριση του αριθμού αναφοράς υπόθεσης ή εισαγωγικού δικογράφου στην ενότητα «Tiesvedības gaita» [κατάσταση διαδικασίας] μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την ακριβή κατάσταση της διαδικασίας και να ενημερωθείτε σχετικά με το ποιο δικαστήριο εκδικάζει την υπόθεση και σε ποιον βαθμό, το πινάκιο των προσεχών συνεδριάσεων των δικαστηρίων, τις αποφάσεις που εκδόθηκαν, τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν και την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας.

Εκθέσεις σχετικά με το έργο των δικαστηρίων δημοσιεύονται επίσης στον ιστότοπο της Διοίκησης των Δικαστηρίων.

Πληροφορίες για τρέχοντα ζητήματα πολιτικής σχετικά με το δικαστικό σύστημα δημοσιεύονται επίσης στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Λετονίας. Η δικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη και στην αγγλική γλώσσα.

Ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με το Ανώτατο Δικαστήριο και τις δραστηριότητές του διατίθενται στον ιστότοπο του Ανώτατου Δικαστηρίου. Η δικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη και στην αγγλική γλώσσα.

Δικηγόροι

Οργάνωση

Οι δικηγόροι είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες νομικοί, οι οποίοι παρέχουν νομική βοήθεια, υπερασπίζονται και εκπροσωπούν τα έννομα συμφέροντα των προσώπων στο δικαστήριο και στις προδικαστικές έρευνες, παρέχουν νομικές συμβουλές, συντάσσουν νομικά έγγραφα και εκτελούν άλλα νομικά καθήκοντα.

Οι δικηγόροι είναι μέλη του δικαστικού συστήματος που παρίστανται σε υποθέσεις ενώπιον κάθε δικαστηρίου ή οργάνου προδικαστικής έρευνας στη Δημοκρατία της Λετονίας μετά την επιλογή και τη διατήρησή τους από τα μέρη μιας διαφοράς, τους κατηγορουμένους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες), καθώς και στις υποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο για λογαριασμό του προέδρου δικαστηρίου, επικεφαλής οργάνου προδικαστικής έρευνας ή του Συμβουλίου Ορκωτών Δικηγόρων της Λετονίας. Οι δικηγόροι παρέχουν επίσης και άλλα είδη νομικής βοήθειας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμοhttp://www.likumi.lv/doc.php?id=59283.

Στη Λετονία τα ακόλουθα πρόσωπα μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου:

 1. Λετονοί πολίτες·
 2. πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δικηγόροι των κρατών μελών της ΕΕ)·
 3. αλλοδαποί δικηγόροι (εκτός των δικηγόρων από κράτη μέλη της ΕΕ) οι οποίοι μπορούν να ασκούν το επάγγελμά στη Λετονία σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες για την παροχή νομικής βοήθειας που είναι δεσμευτικές για τη Λετονία.

Όλοι οι ορκωτοί δικηγόροι είναι ανεξάρτητα μέλη του δικηγορικού επαγγέλματος και συνιστούν από κοινού τον Σύλλογο Ορκωτών Δικηγόρων της Λετονίας (Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija), ο οποίος είναι ανεξάρτητος εθνικός επαγγελματικός φορέας των ορκωτών δικηγόρων. Τα όργανα που απαρτίζουν τον Σύλλογο Ορκωτών Δικηγόρων της Λετονίας είναι η γενική συνέλευση των ορκωτών δικηγόρων, το Συμβούλιο Ορκωτών Δικηγόρων της Λετονίας, η ελεγκτική επιτροπή και η πειθαρχική επιτροπή.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Συλλόγου Ορκωτών Δικηγόρων της Λετονίας και του Συμβουλίου Ορκωτών Δικηγόρων της Λετονίας, σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς, τους δικηγόρους και τα δικαστήρια στα οποία ασκούν το επάγγελμά τους (με στοιχεία επικοινωνίας), καθώς και πληροφορίες για άλλα ζητήματα που αφορούν το δικηγορικό επάγγελμα στη Λετονία, διατίθενται στον ιστότοπο του Συμβουλίου Ορκωτών Δικηγόρων της Λετονίας.

Συμβολαιογράφοι

Οργάνωση

Τα συμβολαιογραφικά ζητήματα που τελούν υπό την εποπτεία των δικαστικών αρχών ανατίθενται σε ορκωτούς συμβολαιογράφους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον νόμο για τους συμβολαιογράφους. Οι ορκωτοί συμβολαιογράφοι είναι μέλη του δικαστικού συστήματος που υπάγονται στα περιφερειακά δικαστήρια και ασκούν τα καθήκοντα που ορίζονται γι' αυτούς από τον νόμο. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι ορκωτοί συμβολαιογράφοι υπάγονται σε καθεστώς δημόσιου λειτουργού. Κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, οι ορκωτοί συμβολαιογράφοι απολαμβάνουν οικονομική αυτονομία και οι αμοιβές τους καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον νόμο για τους συμβολαιογράφους, οι ορκωτοί συμβολαιογράφοι εξουσιοδοτούνται:

 1. να καταρτίζουν συμβολαιογραφικές πράξεις·
 2. να καταρτίζουν συμβολαιογραφικά πιστοποιητικά·
 3. να αναλαμβάνουν τη φύλαξη χρημάτων, χρεογράφων και εγγράφων·
 4. να αναλαμβάνουν τη φύλαξη αντικειμένου που υπόκειται σε υποχρέωση·
 5. να διεκπεραιώνουν κληρονομικές υποθέσεις·
 6. να καταρτίζουν προτάσεις για τη διανομή περιουσίας στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο·
 7. να διενεργούν διαδικασίες διαζυγίου (υπό την προϋπόθεση ότι και οι δύο σύζυγοι έχουν συμφωνήσει σε αυτό εγγράφως και δεν υπάρχει εκκρεμής διαφορά)·
 8. να εκτελούν άλλες ενέργειες που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον νόμο για τους συμβολαιογράφους, οι ορκωτοί συμβολαιογράφοι μπορούν επίσης:

 1. να μεριμνούν για την καταχώριση δικαιωμάτων και την εξασφάλιση δικαιωμάτων στα κτηματολόγια, καθώς και για την καταχώριση δικαιωμάτων, την εξασφάλιση δικαιωμάτων και άλλων στοιχείων στο κρατικό κτηματολόγιο και στα μητρώα που τηρούνται από το μητρώο επιχειρήσεων·
 2. να λαμβάνουν από δημόσιους, δημοτικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς, καθώς και από υπαλλήλους και ιδιώτες, τις άδειες, τα πιστοποιητικά και τα λοιπά έγγραφα που απαιτούνται για τη σύναψη ή την επικύρωση πράξεων που πρέπει να περιβληθούν τον συμβολαιογραφικό τύπο και να επικυρωθούν·
 3. να συντάσσουν σχέδια πράξεων, συμβάσεων και άλλων εγγράφων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα ορκωτού συμβολαιογράφου και να καταρτίζουν αντίγραφα και μεταφράσεις·
 4. να παρέχουν άλλη νομική βοήθεια·
 5. να διενεργούν διαμεσολάβηση ως πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον νόμο για τη διαμεσολάβηση.

Όλοι οι ορκωτοί συμβολαιογράφοι της Λετονίας συνιστούν από κοινού τον Σύλλογο Ορκωτών Συμβολαιογράφων της Λετονίας (Latvijas Zvērinātu notāru kolēģija), ο οποίος είναι ανεξάρτητος εθνικός φορέας των ορκωτών συμβολαιογράφων. Το Συμβούλιο Ορκωτών Συμβολαιογράφων της Λετονίας (Latvijas Zvērinātu notāru padome) είναι ο φορέας εκπροσώπησης και εποπτείας των ορκωτών συμβολαιογράφων και το διοικητικό και εκτελεστικό όργανο του Συλλόγου Ορκωτών Συμβολαιογράφων της Λετονίας. Τα καθήκοντά του περιγράφονται στο άρθρο 230 του νόμου για τους συμβολαιογράφους.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τον αριθμό των ορκωτών συμβολαιογράφων, τον τόπο άσκησης του επαγγέλματός τους και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το συμβολαιογραφικό σύστημα της Λετονίας διατίθενται στον επίσημο ιστότοπο των συμβολαιογράφων της Λετονίας.

Ορκωτοί δικαστικοί επιμελητές

Οργάνωση

Οι ορκωτοί δικαστικοί επιμελητές (Zvērināti tiesu izpildītāji) είναι μέλη του δικαστικού συστήματος. Οι ορκωτοί δικαστικοί επιμελητές υπάγονται στα περιφερειακά δικαστήρια, εκτελούν τις αποφάσεις των δικαστικών και άλλων οργάνων και εκτελούν άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται από τον νόμο.

Οι ορκωτοί δικαστικοί επιμελητές είναι ανεξάρτητα μέλη του νομικού κλάδου, αλλά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπάγονται σε καθεστώς δημόσιου λειτουργού. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι ορκωτοί δικαστικοί επιμελητές είναι ανεξάρτητοι και υπόκεινται αποκλειστικά στον νόμο.  Τα αιτήματα που υποβάλλονται και οι διαταγές που εκδίδονται από ορκωτούς δικαστικούς επιμελητές κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων είναι δεσμευτικά για όλα τα μέρη εντός της εθνικής επικράτειας.

Οι ορκωτοί δικαστικοί επιμελητές ασκούν τα καθήκοντά τους εντός της τοπικής αρμοδιότητας του περιφερειακού δικαστηρίου στο οποίο υπάγονται. Ο αριθμός των ορκωτών δικαστικών επιμελητών, ο τόπος άσκησης του επαγγέλματός τους, η δικαιοδοσία και τα όρια της δικαιοδοσίας τους καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι ορκωτοί δικαστικοί επιμελητές εφαρμόζουν τον νόμο για την πολιτική δικονομία και άλλες νομοθετικές πράξεις και συμμορφώνονται με τη μεθοδολογία που εγκρίνεται από το Συμβούλιο Ορκωτών Δικαστικών Επιμελητών της Λετονίας (το οποίο είναι ο φορέας εκπροσώπησης και εποπτείας των ορκωτών δικαστικών επιμελητών στη Λετονία) και με τα διδάγματα που αντλούνται από τη νομολογία.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με την έδρα των ορκωτών δικαστικών επιμελητών και πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία που ρυθμίζει το επάγγελμα των ορκωτών δικαστικών επιμελητών και τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Ορκωτών Δικαστικών Επιμελητών της Λετονίας διατίθενται στον ιστότοπο του Συμβουλίου Ορκωτών Δικαστικών Επιμελητών της Λετονίας. Επί του παρόντος η δικτυακή πύλη είναι διαθέσιμη μόνο στα λετονικά.

Οργανώσεις που παρέχουν δωρεάν νομικές υπηρεσίες

Δεν υπάρχει κατάλογος οργανώσεων αυτού του είδους στη Λετονία.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Εισαγγελία

Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Δικτυακή πύλη των εθνικών δικαστηρίων της Λετονίας

Διοίκηση των Δικαστηρίων

Συμβούλιο Ορκωτών Δικηγόρων της Λετονίας

Συμβολαιογράφοι της Λετονίας

Ιστότοπος του Συμβουλίου Ορκωτών Δικαστικών Επιμελητών της Λετονίας

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λετονίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.