Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Λεττονία

Στην παρούσα σελίδα παρέχεται επισκόπηση των νομικών επαγγελμάτων στη Λεττονία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εισαγγελείς

Οργάνωση

Η Εισαγγελία (Prokuratūra) είναι ενιαία, κεντρική δικαστική αρχή σε ένα σύστημα τριών βαθμών. Επικεφαλής της Εισαγγελίας είναι ο Γενικός Εισαγγελέας (ģenerālprokurors). Σκοπός της είναι να αντιδρά στις παραβάσεις του νόμου και να διασφαλίζει ότι οι υποθέσεις που σχετίζονται με τέτοιες παραβάσεις εκδικάζονται σύμφωνα με τον νόμο. Η Εισαγγελία περιλαμβάνει όργανα στους ακόλουθους βαθμούς:

 1. Γενική Εισαγγελία (Ģenerālprokuratūra)
 2. περιφερειακές εισαγγελίες (tiesu apgabalu prokuratūras)
 3. επαρχιακές ή δημοτικές εισαγγελίες (rajona vai republikas pilsētu prokuratūras)
 4. ειδικές εισαγγελίες (specializētas prokuratūras).

Εφόσον απαιτείται, ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί να συστήσει ειδική τομεακή εισαγγελία με καθεστώς αντίστοιχο εκείνου της επαρχιακής ή περιφερειακής εισαγγελίας. Επί του παρόντος υπάρχουν πέντε ειδικές εισαγγελίες στη Λετονία:

 • η ειδική εισαγγελία οργανωμένου εγκλήματος και άλλων τομέων (Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētā prokuratūra)
 • η ειδική εισαγγελία πολλαπλών τομέων (Specializētā vairāku nozaru prokuratūra)
 • η εισαγγελία της Ρίγας για τις οδικές μεταφορές (Rīgas autotransporta prokuratūra)
 • η εισαγγελία για τη διερεύνηση χρηματοοικονομικών και οικονομικών εγκλημάτων (Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra) και
 • η εισαγγελία για τη διερεύνηση εγκλημάτων που αφορούν την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών (Narkotiku nelegālas aprites noziegumu izmeklēšanas prokuratūra).

Η Γενική Εισαγγελία επίσης εποπτεύει το έργο δημόσιων οργάνων τα οποία, παρότι δεν ενεργούν τα ίδια ως εισαγγελικές αρχές, συμβάλλουν στην εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων στις ποινικές διαδικασίες που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους. Τα εν λόγω όργανα συστήνονται, αναδιοργανώνονται και καταργούνται από τον Γενικό Εισαγγελέα. Ο Γενικός Εισαγγελέας καθορίζει επίσης τη διάρθρωση και τον αριθμό των μελών του προσωπικού των εν λόγω οργάνων σύμφωνα με τα κονδύλια που διατίθενται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Έως σήμερα έχει συσταθεί μόνον ένα τέτοιο όργανο:η Υπηρεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests).

Οι εισαγγελίες εντάσσονται στο δικαστικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργούν ανεξάρτητα από τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία. Το Saeima (Κοινοβούλιο της Λετονίας), το υπουργικό συμβούλιο και ο Πρόεδρος μπορούν να παραγγείλουν σε εισαγγελία να ελέγξει πραγματικά περιστατικά τα οποία σχετίζονται με παραβάσεις και να λάβουν διευκρινίσεις από τη Γενική Εισαγγελία. Ωστόσο, δεν μπορούν να παρέμβουν στο έργο της σχετικής Εισαγγελίας ακόμη και όταν αυτή διερευνά παραβάσεις ύψιστης εθνικής σημασίας.

Οι εισαγγελείς μπορούν να διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους όσον αφορά κανόνες δικαίου που θεσπίζουν το υπουργικό συμβούλιο και οι δημόσιες αρχές όταν αυτοί αντιβαίνουν στον νόμο. Ο Γενικός Εισαγγελέας και οι προϊστάμενοι εισαγγελείς τμημάτων της Γενικής Εισαγγελίας μπορούν να παρίστανται σε συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου και να διατυπώνουν τη γνώμη τους επί των θεμάτων που συζητούνται.

Αποστολή και καθήκοντα

Τα καθήκοντα της εισαγγελίας κατά την έρευνα της προδικασίας περιγράφονται στο άρθρο 2 του νόμου περί Εισαγγελίας.

Η Εισαγγελία:

 1. εποπτεύει το επιτόπιο ανακριτικό έργο των ανακριτικών αρχών και άλλων οργάνων
 2. οργανώνει, διευθύνει και διενεργεί έρευνες προδικασίας και παρέχει στις ανακριτικές αρχές οδηγίες για τη διεξαγωγή των ποινικών ερευνών τους
 3. κινεί και διεξάγει ποινικές διώξεις
 4. προστατεύει τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα προσώπων και του κράτους
 5. στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, υποβάλλει εισαγωγικό έγγραφο της δίκης ή αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 του νόμου περί ποινικής δικονομίας, ο εισαγγελέας εποπτεύει και διεξάγει έρευνες, ασκεί διώξεις, αναπτύσσει το κατηγορητήριο για λογαριασμό του κράτους και ασκεί διάφορα άλλα καθήκοντα στις ποινικές διαδικασίες.

Επιβλέπων εισαγγελέας

Ο επιβλέπων εισαγγελέας επιβλέπει την ανάκριση σε συγκεκριμένη ποινική υπόθεση και μπορεί:

 1. να ανατρέπει τις αποφάσεις του υπευθύνου διαδικασίας ή μελών ανακριτικής ομάδας
 2. να ζητεί από τον άμεσο προϊστάμενο του ανακριτή την αντικατάσταση του υπευθύνου διαδικασίας ή αλλαγές στη σύνθεση της ανακριτικής ομάδας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς οδηγίες ή μη τήρησης της διαδικασίας η οποία θέτει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή της ποινικής διαδικασίας
 3. να εξετάζει καταγγελίες κατά των ενεργειών ή των αποφάσεων υπευθύνου διαδικασίας ή μέλους ανακριτικής ομάδας, του άμεσου προϊσταμένου του ανακριτή ή προσώπου που ασκεί καθήκοντα σχετικά με τη διαδικασία
 4. να λαμβάνει αποφάσεις κίνησης ποινικής διαδικασίας ή να μεταβιβάζει υποθέσεις σε άλλη ανακριτική αρχή
 5. να προβαίνει ο ίδιος σε ενέργειες σχετικές με τη διαδικασία κατόπιν ενημέρωσης του υπευθύνου διαδικασίας.

Υπεύθυνος διαδικασίας

Ο επιβλέπων εισαγγελέας (ή άλλος εισαγγελέας, κατόπιν οδηγιών ανώτερου εισαγγελέα) μπορεί να οριστεί υπεύθυνος διαδικασίας (procesa virzītājs). Το σχετικό καθήκον περιλαμβάνει τη διεξαγωγή της ποινικής διαδικασίας και τη λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Γενικός Εισαγγελέας, το τμήμα ποινικού δικαίου της Γενικής Εισαγγελίας ή ο προϊστάμενος εισαγγελίας περιφερειακού δικαστηρίου μπορούν να διορίσουν έναν εισαγγελέα υπεύθυνο διαδικασίας κατά το στάδιο της ανάκρισης.

Ως υπεύθυνος διαδικασίας, ο εισαγγελέας μπορεί:

 1. να επιτύχει συμφωνία με τον κατηγορούμενο όσον αφορά την ομολογία της ενοχής του
 2. να αποφασίσει να παραπέμψει ποινική υπόθεση στο δικαστήριο
 3. να ζητήσει την άσκηση της δίωξης βάσει ειδικής διαδικασίας
 4. να παύσει την ποινική διαδικασία για επιτακτικούς νόμιμους λόγους.

Ο υπεύθυνος διαδικασίας μπορεί να εκδώσει κάθε διαδικαστική απόφαση και να προβεί σε κάθε διαδικαστική ενέργεια ή να αναθέσει τις πράξεις αυτές σε μέλος της ανακριτικής ομάδας ή σε πρόσωπο που ασκεί άλλα καθήκοντα σε σχέση με τη διαδικασία.

Ανώτερος εισαγγελέας

Βάσει του νόμου, ο ανώτερος εισαγγελέας ελέγχει κατά πόσον ο εισαγγελέας εκτελεί τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί και αποφασίζει επί καταγγελιών και επιπλήξεων σε σχέση με τις αποφάσεις και τις ενέργειες του επιβλέποντος εισαγγελέα και του εισαγγελέα/υπευθύνου διαδικασίας. Για παράδειγμα, ο ανώτερος εισαγγελέας μπορεί να λάβει απόφαση επί πρότασης επιβλέποντος εισαγγελέα για την αντικατάσταση του άμεσου προϊσταμένου του ανακριτή ή του ανακριτικού οργάνου ή για το κατά πόσον η μη απαγγελία κατηγοριών είναι δικαιολογημένη και νόμιμη.

Ο ανώτερος εισαγγελέας μπορεί:

 1. να ανατρέπει τις αποφάσεις ανακριτή, μέλους ανακριτικής ομάδας ή κατώτερου εισαγγελέα
 2. να διορίζει ή να αντικαθιστά επιβλέποντα εισαγγελέα ή εισαγγελέα/υπεύθυνο διαδικασίας, εάν η επίβλεψη και η άσκηση της δίωξης δεν διενεργούνται προσηκόντως ή να αναλαμβάνει ο ίδιος τη σχετική ευθύνη
 3. να συστήνει ανακριτική ομάδα, εάν ο φόρτος εργασίας θέτει σε κίνδυνο την περάτωση της ποινικής διαδικασίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
 4. να ζητεί τον διορισμό άλλου άμεσου προϊσταμένου για τον ανακριτή ή να αναθέτει την ποινική έρευνα σε διαφορετικό ανακριτικό όργανο.

Με απόφαση ανώτερου εισαγγελέα, ένας εισαγγελέας μπορεί να περιληφθεί σε ανακριτική ομάδα ο υπεύθυνος διαδικασίας μπορεί να ζητήσει από τον εισαγγελέα να ασκήσει ένα ή περισσότερα καθήκοντα σε σχέση με τη διαδικασία.

Δικαστές

Οργάνωση

Η συνταγματική βάση της δικαστικής εξουσίας βρίσκεται στα άρθρα 82 έως 86 του Συντάγματος, βάσει των οποίων η δικαιοσύνη απονέμεται μόνον από τα δικαστήρια. Οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι και υπόκεινται μόνο στο νόμο. Η δικαστική εξουσία διέπεται από τον νόμο περί δικαστικής εξουσίας. Βάσει των νόμων και των κανονισμών της Λετονίας, οι δικαστές είναι εθνικοί δημόσιοι λειτουργοί.

Οι δημόσιες αρχές, οι κοινωνικοί και πολιτικοί οργανισμοί και τα λοιπά νομικά και φυσικά πρόσωπα οφείλουν να σέβονται και να τηρούν την ανεξαρτησία των δικαστηρίων και την ασυλία των δικαστών. Κανένας δεν δικαιούται να ζητεί από δικαστή να λογοδοτήσει ή να δώσει εξηγήσεις για τον τρόπο εκδίκασης συγκεκριμένης υπόθεσης και κανένας δεν δικαιούται να παρεμβαίνει στην απονομή της δικαιοσύνης, ανεξάρτητα από τον σκοπό της παρέμβασης. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του σε σχέση με την απονομή της δικαιοσύνης, ο δικαστής διαθέτει ασυλία. Η θέση του δικαστή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους πολιτικού κόμματος ή άλλης πολιτικής οργάνωσης.

Αποστολή και καθήκοντα

Καθήκον του δικαστή είναι η απονομή της δικαιοσύνης σε αστικές, διοικητικές και ποινικές υποθέσεις σύμφωνα με τον νόμο.

Σε αστικές υποθέσεις, οι δικαστές εκδικάζουν υποθέσεις και αποφαίνονται επί διαφορών που αφορούν την προστασία των πολιτικών, εργασιακών, οικογενειακών και άλλων δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων φυσικών και νομικών προσώπων.

Σε ποινικές υποθέσεις, οι δικαστές εξετάζουν τις κατηγορίες που απαγγέλλονται κατά προσώπων και αποφασίζουν κατά πόσον αυτές είναι βάσιμες. Οι δικαστές μπορούν να απαλλάσσουν αθώους ή να καταδικάζουν ενόχους για ποινικά αδικήματα και να τους επιβάλλουν ποινές.

Σε διοικητικές υποθέσεις, οι δικαστές ασκούν δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας των ενεργειών της εκτελεστικής εξουσίας (των διοικητικών πράξεων που εκδίδουν ή των ενεργειών τους) και εξετάζουν διαφορές που ανακύπτουν από σχέσεις οι οποίες διέπονται από το δημόσιο δίκαιο. Οι δικαστές αποσαφηνίζουν επίσης τα έννομα δικαιώματα και τις έννομες υποχρεώσεις των ιδιωτών βάσει του δημόσιου δικαίου. Σε υποθέσεις διοικητικών παραβάσεων, οι δικαστές εκδικάζουν και αποφαίνονται επί υποθέσεων που αφορούν τη διάπραξη διοικητικών παραβάσεων.

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις των δικαστών περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις δικαστών και δικαστηρίων βάσει του δικονομικού δικαίου.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Η δικαστική εξουσία διαθέτει τη δική της πύλη των εθνικών δικαστηρίων, της οποίας το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο επί του παρόντος μόνο στα λετονικά. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με το λετονικό δικαστικό σύστημα, κατάλογο των λετονικών δικαστηρίων και των λετονών δικαστών, στατιστικά στοιχεία για τα δικαστήρια, σύντομη περιγραφή των ισχυουσών διαδικασιών σε διάφορες δικαστικές προσφυγές, με ιδιαίτερη αναφορά στα κύρια χαρακτηριστικά και τις κύριες διαφορές τους, καθώς και πληροφορίες για την εισαγωγή υποθέσεων ενώπιον των δικαστικών αρχών. Παρέχει πρόσβαση σε επιλεγμένες θεματικές δικαστικές αποφάσεις, στα πινάκια των συνεδριάσεων και σε άλλες πληροφορίες.

Εισάγοντας τον αριθμό αναφοράς μιας υπόθεσης ή τον αριθμό κλήτευσης στην ενότητα «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες» (epakalpojumi) της πύλης, μπορείτε να εξασφαλίσετε πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της δίωξης, το δικαστήριο και τον βαθμό εκδίκασης της υπόθεσης, το πινάκιο των προσεχών συνεδριάσεων, τις εκδοθείσες αποφάσεις και τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν στην υπόθεση, καθώς και σχετικά με την έκβαση της δίκης.

Εκθέσεις σχετικά με το έργο των δικαστηρίων δημοσιεύονται επίσης στον δικτυακό τόπο της Διοίκησης των Δικαστηρίων.

Πληροφορίες σχετικά με τρέχοντα ζητήματα πολιτικής που αφορούν το δικαστικό σύστημα δημοσιεύονται επίσης στον δικτυακό τόπο τουΥπουργείου Δικαιοσύνης.

Ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με το Ανώτατο Δικαστήριο και τις δραστηριότητές του είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ανωτάτου Δικαστηρίου .

Όλες οι ως άνω πύλες είναι διαθέσιμες και στην αγγλική γλώσσα.

Οργάνωση του νομικού επαγγέλματος: δικηγόροι

Δικηγόροι

Οι δικηγόροι θεωρούνται λειτουργοί του δικαστικού συστήματος είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες νομικοί οι οποίοι:

 • προβαίνουν σε ενέργειες σχετικά με υποθέσεις σε οποιοδήποτε δικαστήριο και στο στάδιο της έρευνας της προδικασίας, εφόσον επιλεγούν για να πράξουν κάτι τέτοιο από διαδίκους σε διαφορά, κατηγορουμένους ή άλλους ενδιαφερομένους (τους πελάτες τους) και για λογαριασμό τους και, σε ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες προβλέπονται στον νόμο, για λογαριασμό του προέδρου ενός δικαστηρίου, του επικεφαλής ανακριτικού οργάνου της προδικασίας ή του Λετονικού Συμβουλίου Πιστοποιημένων Δικηγόρων (Latvijas zvērinātu advokātu padome)
 • παρέχουν νομικές συμβουλές
 • καταρτίζουν νομικά έγγραφα
 • παρέχουν άλλες μορφές νομικής συνδρομής.

Στη Λετονία, τα ακόλουθα πρόσωπα μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου, υπό ορισμένες προϋποθέσεις:

 1. πιστοποιημένοι δικηγόροι (zvērināti advokāti)
 2. βοηθοί πιστοποιημένων δικηγόρων (zvērinātu advokātu palīgi)
 3. πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι απέκτησαν προσόντα άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 4. αλλοδαποί δικηγόροι, εκτός δικηγόρων από κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίοι μπορούν να ασκούν το δικηγορικό επάγγελμα στη Λετονία βάσει διεθνών συμφωνιών περί νομικής συνδρομής από τις οποίες δεσμεύεται η Λετονία.

Όλοι οι πιστοποιημένοι δικηγόροι στη Λετονία είναι ανεξάρτητα μέλη μετέχοντα του νομικού επαγγέλματος και έχουν συστήσει από κοινού τον Δικηγορικό Σύλλογο Λετονίας (Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija), μια ανεξάρτητη εθνική επαγγελματική ένωση. Τα όργανα του Δικηγορικού Συλλόγου Λετονίας είναι η Γενική Συνέλευση πιστοποιημένων δικηγόρων, το Συμβούλιο Πιστοποιημένων Δικηγόρων Λετονίας, η Ελεγκτική Επιτροπή και η Πειθαρχική Επιτροπή.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Δικηγορικού Συλλόγου Λετονίας και του Συμβουλίου Πιστοποιημένων Δικηγόρων Λετονίας, σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς που αφορούν τους δικηγόρους και σχετικά με τα δικαστήρια στα οποία ασκούν το επάγγελμά τους (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας) και πληροφορίες σχετικά με άλλα θέματα που αφορούν το νομικό επάγγελμα στη Λετονία είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο τουΣυμβουλίου Πιστοποιημένων Δικηγόρων Λετονίας.

Συμβολαιογράφοι

Οργάνωση

Οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι (zvērināti notāri) χειρίζονται συμβολαιογραφικά θέματα υπό την εποπτεία των δικαστηρίων σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον νόμο. Οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι της Λετονίας θεωρούνται λειτουργοί του δικαστικού συστήματος οι οποίοι εκτελούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον νόμο και σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

Σύμφωνα με τον νόμο περί συμβολαιογράφων, οι συμβολαιογράφοι εξουσιοδοτούνται:

 • να καταρτίζουν συμβολαιογραφικές πράξεις
 • να καταρτίζουν συμβολαιογραφικά πιστοποιητικά
 • να αποδέχονται χρήματα, κινητές αξίες και έγγραφα για φύλαξη
 • να αποδέχονται αντικείμενα τα οποία αποτελούν αντικείμενο υποχρέωσης φύλαξης
 • να διεκπεραιώνουν κληρονομικές υποθέσεις
 • να καταρτίζουν προτάσεις χωρισμού περιουσίας στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο
 • να διεκπεραιώνουν υποθέσεις διαζυγίου (υπό την προϋπόθεση ότι αμφότεροι οι σύζυγοι συμφώνησαν σε αυτό εγγράφως και ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς διαφορές μεταξύ τους)
 • να εκτελούν τις ενέργειες που προβλέπονται σε άλλους νόμους.

Όλοι οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι είναι μέλη μετέχοντα του νομικού επαγγέλματος. Ωστόσο, κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι θεωρούνται δημόσιοι λειτουργοί. Οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι είναι λειτουργοί του δικαστικού συστήματος, υπάγονται στα περιφερειακά δικαστήρια και εκτελούν τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος για αυτούς. Κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, οι συμβολαιογράφοι είναι οικονομικά ανεξάρτητοι, οι δε αμοιβές τους καθορίζονται από το υπουργικό συμβούλιο.

Όλοι οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι της Λετονίας είναι μέλη του Συλλόγου Πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων Λετονίας (Latvijas Zvērinātu notāru kolēģija), που αποτελεί ανεξάρτητη εθνική επαγγελματική ένωση πιστοποιημένων συμβολαιογράφων. Το Συμβούλιο Πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων Λετονίας (Latvijas Zvērinātu notāru padome) είναι ο εκπρόσωπος και το εποπτικό όργανο των πιστοποιημένων συμβολαιογράφων καθώς και το διοικητικό και εκτελεστικό όργανο του Συλλόγου Πιστοποιημένων Συμβολαιογράφων Λετονίας. Τα καθήκοντά του περιγράφονται στο άρθρο 230 του νόμου περί συμβολαιογράφων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τον αριθμό των πιστοποιημένων συμβολαιογράφων, τους τόπους όπου ασκούν το επάγγελμά τους και άλλα θέματα σχετικά με το λετονικό συμβολαιογραφικό σύστημα είναι διαθέσιμες στον επίσημο δικτυακό τόπο των συμβολαιογράφων της Λετονίας.

Άλλα νομικά επαγγέλματα

Πιστοποιημένοι δικαστικοί επιμελητές

Οι πιστοποιημένοι δικαστικοί επιμελητές (Zvērināti tiesu izpildītāji) θεωρούνται λειτουργοί του δικαστικού συστήματος. Οι πιστοποιημένοι δικαστικοί επιμελητές υπάγονται στη δικαιοδοσία των περιφερειακών δικαστηρίων, εκτελούν τις αποφάσεις δικαστικών και άλλων οργάνων καθώς και τις πράξεις που προβλέπονται σε άλλους νόμους.

Οι πιστοποιημένοι δικαστικοί επιμελητές είναι μέλη μετέχοντα του νομικού επαγγέλματος, αλλά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θεωρούνται δημόσιοι λειτουργοί. Οι πιστοποιημένοι δικαστικοί επιμελητές ασκούν τα καθήκοντά τους ανεξάρτητα και υπόκεινται μόνον στον νόμο. Αιτήματα και εντολές των πιστοποιημένων δικαστικών επιμελητών κατά την εφαρμογή δικαστικών και άλλων αποφάσεων έχουν εκτελεστό χαρακτήρα στη Λετονία.

Οι πιστοποιημένοι δικαστικοί επιμελητές ασκούν τα καθήκοντά τους στην περιφέρεια των περιφερειακών δικαστηρίων στα οποία υπάγονται. Ο αριθμός των πιστοποιημένων δικαστικών επιμελητών, οι θέσεις, οι περιφέρειες και τα όρια των περιφερειών τους καθορίζονται από το υπουργικό συμβούλιο.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι πιστοποιημένοι δικαστικοί επιμελητές εφαρμόζουν τον νόμο περί πολιτικής δικονομίαςκαι τους λοιπούς νόμους και κανονισμούς, χρησιμοποιούν δε τη μεθοδολογία που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο Πιστοποιημένων Δικαστικών Επιμελητών Λετονίας (Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome, αντιπροσωπευτικό και εποπτικό όργανο των πιστοποιημένων δικαστικών επιμελητών στη Λετονία) καθώς και τις συστάσεις που προκύπτουν από τη νομολογία.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με τα κατά τόπους γραφεία πιστοποιημένων δικαστικών επιμελητών, τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν το επάγγελμα του πιστοποιημένου δικαστικού επιμελητή και τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Πιστοποιημένων Δικαστικών Επιμελητών Λετονίας είναι διαθέσιμες στονδικτυακό τόπο του Συμβουλίου Πιστοποιημένων Δικαστικών Επιμελητών Λετονίας. Η πύλη είναι επί του παρόντος διαθέσιμη μόνον στα λετονικά.

Οργανώσεις οι οποίες παρέχουν δωρεάν νομικές υπηρεσίες

Δεν υπάρχει κατάλογος τέτοιων οργανώσεων στη Λετονία.

Σύνδεσμοι

Εισαγγελία, Υπηρεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Πύλη των εθνικών δικαστηρίων, Διοίκηση των Δικαστηρίων, Συμβούλιο Πιστοποιημένων Δικηγόρων Λετονίας, Συμβολαιογράφοι Λετονίας, Συμβούλιο Πιστοποιημένων Δικαστικών Επιμελητών Λετονίας, Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Λετονίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.