Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Λιθουανία

Στην παρούσα σελίδα παρέχεται επισκόπηση των νομικών επαγγελμάτων της Λιθουανίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λιθουανία

Νομικά επαγγέλματα – εισαγωγή

Μεταξύ των νομικών επαγγελμάτων στη Λιθουανία συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

 • Εισαγγελείς (prokurorai)
 • Δικαστές (teisėjai)
 • Δικηγόροι (advokatai)
 • Συμβολαιογράφοι (notarai)
 • Δικαστικοί επιμελητές (antstoliai)

Εισαγγελείς

Οργάνωση

Στη Λιθουανία υπάρχουν 56 κατά τόπους εισαγγελίες:

 • 51 περιφερειακές
 • 5 τοπικές

Η Γενική Εισαγγελία (Generalinė prokuratūra) είναι αρμόδια για τις κατά τόπους εισαγγελίες (teritorinės prokuratūros). Η Γενική Εισαγγελέας ή ο Γενικός Εισαγγελέας διορίζεται για επταετή θητεία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (Lietuvos Respublikos Prezidentas), με τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου(Seimas) .

Ο Γενικός Εισαγγελέας λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο και στον Πρόεδρο. Οι διάφορες κατηγορίες εισαγγελέα είναι οι ακόλουθες:

 • Γενικός Εισαγγελέας  (generalinis prokuroras)
 • Επικεφαλής κατά τόπους (τοπικοί ή περιφερειακοί) εισαγγελείς (vyriausieji (apylinkių arba apygardų) prokurorai)
 • Λοιποί εισαγγελείς.

Ανάμεσα στο υπουργείο Δικαιοσύνης και την Εισαγγελία δεν υπάρχει καμία σχέση – υπαγωγής, κοινής δικαιοδοσίας ή άλλου τύπου ειδική σχέση.

Αποστολή και καθήκοντα

Τα καθήκοντα των εισαγγελιών είναι:

 • Να οργανώνουν και να διευθύνουν προδικαστικές ανακρίσεις
 • Να απευθύνουν κατηγορίες εξ ονόματος της πολιτείας σε ποινικές υποθέσεις
 • Να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον
 • Να επιβάλλουν δικαιοσύνη
 • Να βοηθούν το δικαστικό σώμα στην απονομή της δικαιοσύνης

Οι εισαγγελείς συμμετέχουν σε όλες τις ποινικές υποθέσεις και σε αστικές ή διοικητικές υποθέσεις, με τη σειρά που αναφέρεται στο αίτημα.

Δικαστές

Οργάνωση

Δεν υπάρχουν διάφορες κατηγορίες δικαστών στη Λιθουανία. Όλοι είναι επαγγελματίες δικαστές (profesionalūs teisėjai).

Τις γενικές αρχές του δικαστικού σώματος καθορίζουν το Σύνταγμα και η κοινοβουλευτική πράξη που διέπει τη λειτουργία των δικαστηρίων. Τα δικαστήρια είναι ανεξάρτητα και διαθέτουν τα ακόλουθα αυτοδιοικούμενα όργανα:

 • Γενική συνέλευση των δικαστών (Visuotinis teisėjų susirinkimas)
 • Δικαστικό συμβούλιο (Teisėjų taryba)
 • Πειθαρχικό Δικαστήριο (Teisėjų garbės teismas)

Για την επιτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, τα δικαστήρια επικουρούνται από τη διοίκηση των εθνικών δικαστηρίων (Teisėjų garbės teismas).

Οργάνωση του νομικού επαγγέλματος: Δικηγόροι

Barristers/ Advocates (δικηγόροι)

Στη Λιθουανία υπάρχουν δικηγόροι  (advokatai) και ασκούμενοι δικηγόροι(advokatų padėjėjai). Οι ασκούμενοι δικηγόροι μπορούν να εκπροσωπούν τους πελάτες τους σε αστικές διαδικασίες και να τους υπερασπίζονται σε ποινικές διαδικασίες - με την άδεια του επιβλέποντος δικηγόρου και όταν αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Οι δικηγόροι και οι ασκούμενοι δικηγόροι δεν διακρίνονται σε κατηγορίες. Οι δικηγόροι μπορούν να διαλέξουν ελεύθερα σε ποιον τομέα δικαίου επιθυμούν να ειδικευτούν (ειδίκευση δικηγόρου).

Νομικές βάσεις δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Δικηγορικού Συλλόγου της Λιθουανίας (Lietuvos advokatūra).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του Δικηγορικού Συλλόγου της Λιθουανίας παρέχεται δωρεάν.

Solicitors/ νομικοί σύμβουλοι

Στη Λιθουανία δεν υπάρχουν solicitors ούτε νομικοί σύμβουλοι.

Συμβολαιογράφοι

Οργάνωση

Υπάρχει ένα μόνον είδος ταξινόμησης των συμβολαιογράφων (notarai) στη Λιθουανία. Ο αριθμός των συμβολαιογράφων, τα γραφεία τους και η εδαφική τους αρμοδιότητα καθορίζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης(Teisingumo ministerija). Οι συμβολαιογράφοι διορίζονται και παύονται από τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Οι συμβολαιογράφοι υπάγονται στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο (Notarų rūmai). Κάθε χρόνο, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος υποβάλλει στο υπουργείο Δικαιοσύνης αναλυτική ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές του, σε συνδυασμό με προβλέψεις και κατευθυντήριες γραμμές για τις δραστηριότητες των συμβολαιογράφων τον επόμενο χρόνο.

Οι κανονιστικές πράξεις που διέπουν τους συμβολαιογράφους εγκρίνονται από το υπουργείο Δικαιοσύνης, αφού ληφθεί υπόψη η γνωμοδότηση του Προεδρείου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου (Notarų rūmų prezidiumas).

Σε περίπτωση που ο υπουργός Δικαιοσύνης κρίνει ότι κάποιο ψήφισμα ή κάποια απόφαση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου έρχεται σε αντίθεση με τους νόμους της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, μπορεί να προσφύγει στο περιφερειακό δικαστήριο της Βίλνας (Vilniaus apygardos teismas) με σκοπό την ακύρωση του εν λόγω ψηφίσματος ή της απόφασης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Λιθουανίας.

Αποστολή και καθήκοντα

Τα βασικά καθήκοντα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου είναι τα εξής:

 1. Συντονισμός των δραστηριοτήτων των συμβολαιογράφων
 2. Μέριμνα για την επαγγελματική πρόοδο των συμβολαιογράφων
 3. Προστασία και εκπροσώπηση των συμφερόντων των συμβολαιογράφων ενώπιον των φορέων κρατικής διακυβέρνησης και διοίκησης
 4. Σύνταξη σχεδίων κανονιστικών πράξεων για θέματα που αφορούν τον συμβολαιογραφικό κλάδο και υποβολή τους στο υπουργείο Δικαιοσύνης
 5. Ομοιογένεια της συμβολαιογραφικής πρακτικής
 6. Εποπτεία των συμβολαιογράφων όσον αφορά τον τρόπο επιτέλεσης των καθηκόντων τους και τη συμμόρφωσή τους προς τη δεοντολογία του επαγγέλματος.
 7. Προστασία και χρήση των μέσων που έχουν αναπτυχθεί κατά την άσκηση του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου
 8. Μέριμνα για πρακτική άσκηση των νέων συμβολαιογράφων
 9. Επιτέλεση λοιπών καθηκόντων που προβλέπονται στο καταστατικό του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου (Notarų rūmų statutas).

Άλλα νομικά επαγγέλματα

Δικαστικοί επιμελητές

Υπάρχει ένα μόνον είδος ταξινόμησης των δικαστικών επιμελητών (antstoliai) στη Λιθουανία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δικαστικούς επιμελητές επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο των επαγγελματιών δικαστικών επιμελητών και τον δικτυακό τόπο του Συλλόγου δικαστικών επιμελητών (Antstolių rūmai).

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.