Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση μαλτέζικα αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Μάλτα

Η σελίδα αυτή περιέχει μια γενική περιγραφή των νομικών επαγγελμάτων στη Μάλτα Νομικά επαγγέλματα – Εισαγωγή Εισαγγελείς Δικαστές Δικηγόροι Συμβολαιογράφοι Άλλα νομικά επαγγέλματα Γραμματέας και άλλοι υπάλληλοι δικαστηρίων

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Νομικά επαγγέλματα – Εισαγωγή

Τα νομικά επαγγέλματα στη Μάλτα είναι αυτά του δικηγόρου (lawyer), του συμβολαιογράφου (notary public) και του νομικού πληρεξουσίου (legal procurator).

  • Οι δικηγόροι έχουν δικαίωμα παράστασης ενώπιον όλων των δικαστηρίων.
  • Οι συμβολαιογράφοι θεωρούνται δημόσιοι λειτουργοί, οποίοι καταρτίζουν και δημοσιεύουν δημόσιες πράξεις.
  • Οι νομικοί πληρεξούσιοι έχουν δικαίωμα παράστασης ενώπιον κατώτερων δικαστηρίων και, στην πράξη, το μεγαλύτερο μέρος των καθηκόντων τους συνίσταται στην παρακολούθηση νομικών πράξεων, είτε συνδέονται με δικαστικές υποθέσεις είτε με άλλες αξιώσεις στη γραμματεία του δικαστηρίου.

Το νομικό επάγγελμα στη Μάλτα είναι οργανωμένο ως ενιαίο σύστημα και οι δημόσιοι εισαγγελείς διορίζονται από τους ενεργούς δικηγόρους.

Εισαγγελείς

Οργάνωση

Βάσει του άρθρου 91 του Συντάγματος, ο γενικός εισαγγελέας (Attorney General) διαθέτει συνταγματικές αρμοδιότητες και το γραφείο του γενικού εισαγγελέα έχει συσταθεί ως κυβερνητική υπηρεσία βάσει του διατάγματος περί γενικού εισαγγελέα, κεφάλαιο 90 της Νομοθεσίας της Μάλτας.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Μάλτας, ο γενικός εισαγγελέας μπορεί να απομακρυνθεί από το αξίωμά του μόνον για τους λόγους που ισχύουν και για τους δικαστές, κρίνει ανεξάρτητα όλες τις υποθέσεις που αφορούν ποινικές διώξεις και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα σε σχέση με τις ποινικές διώξεις.

Ο γενικός εισαγγελέας επικουρείται από τον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα, τον βοηθό γενικό εισαγγελέα και άλλους νομικούς υπαλλήλους.

Αποστολή και καθήκοντα

Ο γενικός εισαγγελέας είναι ο εισαγγελέας ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου (Criminal Court) και του Ποινικού Εφετείου (Court of Criminal Appeal). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η άσκηση δίωξης από την αστυνομία απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεση του γενικού εισαγγελέα.

Κατά την άσκηση των εξουσιών του που αφορούν την κίνηση, την εκτέλεση ή τη διακοπή ποινικών διαδικασιών, οι οποίες εξουσίες του απονέμονται από οποιονδήποτε νόμο, ο γενικός εισαγγελέας δεν υπόκειται σε υποδείξεις ή έλεγχο οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή αρχής.

Ο γενικός εισαγγελέας ενεργεί επίσης ως νομικός σύμβουλος της κυβέρνησης, και νομικοί υπάλληλοι του Γραφείου του γενικού εισαγγελέα εκπροσωπούν επίσης την κυβέρνηση ενώπιον των αστικών και συνταγματικών δικαστηρίων.

Το Γραφείο του γενικού εισαγγελέα είναι επίσης η αρμόδια αρχή για τα περισσότερα θέματα που αφορούν νομική συνεργασία στους τομείς του αστικού, του εμπορικού και του ποινικού δικαίου.

Το Γραφείο του γενικού εισαγγελέα εκπροσωπεί τη Δημοκρατία της Μάλτας ενώπιον διεθνών δικαστηρίων και εκπροσωπεί την κυβέρνηση σε διεθνείς συνόδους που αφορούν νομική και δικαστική συνεργασία.

Το Γραφείο καταρτίζει επίσης νομοσχέδια και βοηθά στην έγκρισή τους από τη Βουλή.

Δικαστές

Οργάνωση

Οι ανώτεροι δικαστές (judges) και οι κατώτεροι δικαστές (magistrates) διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατόπιν εισήγησης του πρωθυπουργού. Είναι ανεξάρτητοι από την εκτελεστική εξουσία και μόνιμοι στο αξίωμά τους. Κριτήριο επιλεξιμότητας για τον διορισμό κατώτερου δικαστή είναι η άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου στη Μάλτα για διάστημα τουλάχιστον επτά ετών, και για διάστημα δώδεκα ετών για τον διορισμό ανώτερου δικαστή. Μπορούν να ανακληθούν από το αξίωμά τους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανικανότητας να ασκήσουν τα καθήκοντα του αξιώματός τους (για λόγους σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο) ή αποδεδειγμένης ανάρμοστης συμπεριφοράς, κατόπιν εισήγησης της Βουλής των Αντιπροσώπων που υποστηρίζεται από τα δύο τρίτα του συνόλου των μελών της.

Οργάνωση του νομικού επαγγέλματος: Δικηγόροι

Δικηγόροι

Αποστολή και καθήκοντα

Οι δικηγόροι είναι επαγγελματίες οι οποίοι διαθέτουν άδεια για την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων καθώς και για την εκπροσώπηση των πελατών τους ενώπιον δικαστηρίων ή άλλων φορέων απονομής δικαιοσύνης.

Προκειμένου να μπορεί κάποιος να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου στη Μάλτα, πρέπει να διαθέτει έγγραφο διορισμού το οποίο χορηγείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και φέρει τη σφραγίδα της Κυβέρνησης της Μάλτας. Οι κάτοχοι του εν λόγω εγγράφου πρέπει, προτού αρχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους, να δώσουν όρκο υπακοής και όρκο ανάληψης καθηκόντων, σε δημόσια συνεδρίαση, ενώπιον του Εφετείου.

Οργάνωση

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Μάλτας (Malta Chamber of Advocates) εκπροσωπεί το σώμα των δικηγόρων μελών του. Πρόκειται για εθελοντική, μη πολιτική και μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία χρηματοδοτείται από τις συνδρομές των μελών της και από τα κεφάλαια που συγκεντρώνει από τις δραστηριότητες που οργανώνει, και αναγνωρίζεται νόμιμα ως το συμβουλευτικό και συμμετοχικό όργανο των δικηγόρων σε θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και την απονομή της δικαιοσύνης.

Υπάρχει μόνον ένας τύπος δικηγόρου στη Μάλτα και οι όροι «lawyer» και «advocate» χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Το επάγγελμα ρυθμίζεται από την Επιτροπή Απονομής της Δικαιοσύνης (Commission for the Administration of Justice), η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μάλτας, τον Ανώτατο Δικαστή, τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου και άλλα μέλη του δικαστικού σώματος, καθώς και άλλους νομικούς επαγγελματίες. Όλες οι καταγγελίες κατά δικηγόρων εξετάζονται από επιτροπή πέντε δικηγόρων, η οποία διατυπώνει ακολούθως συστάσεις στην Επιτροπή Απονομής της Δικαιοσύνης σχετικά με τα πειθαρχικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Τρεις από τους πέντε δικαστές διορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, παρέχοντας έτσι στον Σύλλογο ουσιαστική εξουσία ρύθμισης του επαγγέλματος.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος διατηρεί ενημερωτικό δικτυακό τόπο για το επάγγελμα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης έναν κατάλογο. Ο κατάλογος υποδιαιρείται σε δύο μέρη: το πρώτο είναι προσπελάσιμο από το ευρύτερο κοινό και περιέχει τα στοιχεία όλων των δικηγόρων που είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, ενώ το δεύτερο είναι μια ιδιωτική περιοχή μελών, η οποία περιέχει τα στοιχεία όλων των δικηγόρων που είναι γνωστοί στον Δικηγορικό Σύλλογο.

Τα τελευταία χρόνια, ο Σύλλογος οργάνωσε διάφορα ακαδημαϊκά συνέδρια και σεμινάρια, καθώς και μηνιαίες διαλέξεις προκειμένου να προωθήσει μια φιλοσοφία συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης όλων των δικηγόρων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ο δικτυακός τόπος του Δικηγορικού Συλλόγου παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σώμα, συμπεριλαμβανομένων ειδήσεων, προγράμματος εκδηλώσεων και μιας βάσης δεδομένων δικηγόρων. Υπάρχει επίσης μια περιοχή μελών, η οποία παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες στους δικηγόρους.

Η πρόσβαση στην εν λόγω βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν;

Ναι, η πρόσβαση στην εν λόγω βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Συμβολαιογράφοι

Αποστολή και καθήκοντα

Οι συμβολαιογράφοι είναι δημόσιοι λειτουργοί στους οποίους κατατίθενται οι νομικές πράξεις που συντάσσονται από οποιοδήποτε πρόσωπο εν ζωή, συμπεριλαμβανομένων των διαθηκών, και οι οποίοι πιστοποιούν δημοσίως τη γνησιότητά τους. Λόγω της υποχρέωσης και του καθήκοντος που υπέχουν, είναι επίσης υπεύθυνοι για τη φύλαξη των εγγράφων αυτών και μπορούν να εκδίδουν αντίγραφά τους. Το κεφάλαιο 55 της νομοθεσίας της Μάλτας (νόμος που διέπει το επάγγελμα του συμβολαιογράφου και τα συμβολαιογραφικά αρχεία-Notarial Profession and Notarial Archives Act of the Laws of Malta) οριοθετεί τις άλλες εξουσίες και λειτουργίες του συμβολαιογράφου.

Οι συμβολαιογράφοι δίνουν όρκο υπακοής και όρκο ανάληψης καθηκόντων ενώπιον του Εφετείου προτού αρχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους.

Για την εποπτεία των συμβολαιογράφων, των συμβολαιογραφικών αρχείων και του δημόσιου μητρώου υπεύθυνο είναι ένα ειδικό δικαστήριο που ονομάζεται Δικαστήριο Αναθεώρησης Συμβολαιογραφικών Πράξεων (Court of Revision of Notarial Acts). Τα μέλη του δικαστηρίου αυτού διορίζονται από τον αρμόδιο για συμβολαιογραφικά θέματα υπουργό και μπορεί να είναι συνταξιούχοι δικαστές, δικηγόροι ή συμβολαιογράφοι.

Το εν λόγω δικαστήριο, όποτε το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να πραγματοποιεί χωρίς προειδοποίηση επισκέψεις και επιθεωρήσεις στα αρχεία, στο δημόσιο μητρώο ή το γραφείο οποιουδήποτε συμβολαιογράφου.

Τον Ιανουάριο κάθε έτους, η εφημερίδα της κυβερνήσεως (Malta Government Gazette) δημοσιεύει λεπτομέρειες για όλους τους ασκούντες το επάγγελμα του συμβολαιογράφου στη Μάλτα.

Οργάνωση

Το Συμβούλιο Συμβολαιογράφων (Notarial Council) είναι το γενικό όργανο εποπτείας του επαγγέλματος του συμβολαιογράφου και δικαιούται, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας, να ερευνήσει τη συμπεριφορά οποιουδήποτε συμβολαιογράφου που θεωρείται ότι δεν αρμόζει στο κύρος του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος. Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να εξετάσει κάθε κατηγορία αμέλειας ή κατάχρησης, η οποία διατυπώνεται κατά οποιουδήποτε συμβολαιογράφου στο πλαίσιο της επαγγελματικής δράσης του ή σε σχέση με επαγγελματικά ζητήματα, εκτός εάν η σχετική εξουσία ανατίθεται σε κάποια άλλη αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 94 του Κεφαλαίου 55 της νομοθεσίας της Μάλτας που αφορά το επάγγελμα του συμβολαιογράφου (Notarial Profession and Notarial Archives Act of the Laws of Malta) ή σύμφωνα με κάποιον άλλο νόμο.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ο επίσημος δικτυακός τόπος του Συμβουλίου Συμβολαιογράφων (Μάλτα) περιέχει πληροφορίες σχετικά με το Συμβούλιο Συμβολαιογράφων, γενικές πληροφορίες χρήσιμες για το κοινό και τους συμβολαιογράφους καθώς και έναν κατάλογο που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τους συμβολαιογράφους που ασκούν επάγγελμα στη Μάλτα. Η βάση δεδομένων είναι προσπελάσιμη από το ευρύ κοινό και η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Άλλα νομικά επαγγέλματα

Νομικοί πληρεξούσιοι

Προκειμένου να μπορεί κάποιος να ασκήσει το επάγγελμα του νομικού πληρεξουσίου στη Μάλτα, πρέπει να διαθέτει έγγραφο διορισμού το οποίο χορηγείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και φέρει τη σφραγίδα της Κυβέρνησης της Μάλτας. Μετά τη χορήγηση του εν λόγω εγγράφου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να δώσει όρκο υπακοής και όρκο ανάληψης καθηκόντων ενώπιον του Εφετείου στο πλαίσιο δημόσιας συνεδρίασης.

Κύριο καθήκον του νομικού πληρεξουσίου είναι να επικουρεί τους δικηγόρους με τους οποίους συνεργάζεται, κατά την εκδίκαση των υποθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, συντάσσει και καταθέτει έγγραφα υπομνήματα στη γραμματεία του δικαστηρίου εξ ονόματος των πελατών του και εκτελεί γενικά άλλες υπηρεσίες που αφορούν την προετοιμασία των αγωγών που καταθέτουν οι δικηγόροι.

Οι νομικοί πληρεξούσιοι έχουν δικαίωμα παράστασης ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων (Courts of Magistrates) και των ειδικών δικαστηρίων και συμβουλίων και δικαιούνται να παρέχουν συμβουλές.

Η Επιτροπή Απονομής της Δικαιοσύνης είναι το αρμόδιο όργανο για τη ρύθμιση του συγκεκριμένου επαγγέλματος στη Μάλτα. Μια ενότητα του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Εσωτερικών και Εθνικής Ασφάλειας (Ministry for Home Affairs and National Security) της Μάλτας είναι αφιερωμένη στο επάγγελμα του νομικού πληρεξουσίου και είναι προσπελάσιμη από το ευρύ κοινό.

Γραμματέας δικαστηρίων

Ο γραμματέας των δικαστηρίων (Registrar of the Courts) είναι υπεύθυνος για τις γραμματείες και τους υπαλλήλους τους, την κατάθεση και την επίδοση δικαστικών πράξεων, την εκτέλεση εκτελεστών τίτλων, όπως αποφάσεις και εντάλματα μέσω διορισμένων από το δικαστήριο επιμελητών, τους δικαστικούς πλειστηριασμούς, τις δίκες με ενόρκους και άλλες διαδικασίες ποινικών δικαστηρίων.

Βοηθόςγραμματέα PDF (377 Kb) en

Εισηγητής δικαστηρίου PDF (374 Kb) en

Γραμματέας πρωτοκόλλου PDF (378 Kb) en

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικηγορικός Σύλλογος Μάλτας (Malta Chamber of Advocates)

Επίσημος δικτυακός τόπος του Συμβουλίου Συμβολαιογράφων (Μάλτα)

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.