Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Μάλτα

Αυτή η σελίδα παρέχει επισκόπηση των νομικών επαγγελμάτων στη Μάλτα.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

Νομικά επαγγέλματα — εισαγωγή

Τα νομικά επαγγέλματα στη Μάλτα είναι αυτά του δικηγόρου, του συμβολαιογράφου και του νομικού πληρεξουσίου.

  • Οι δικηγόροι έχουν δικαίωμα παράστασης ενώπιον όλων των δικαστηρίων.
  • Οι συμβολαιογράφοι θεωρούνται δημόσιοι λειτουργοί και καταρτίζουν και δημοσιεύουν δημόσιες πράξεις.
  • Οι νομικοί πληρεξούσιοι έχουν δικαίωμα παράστασης ενώπιον των κατώτερων δικαστηρίων: στην πράξη, το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών τους συνίσταται στην παρακολούθηση νομικών πράξεων, τόσο εκείνων που σχετίζονται με δικαστικές υποθέσεις όσο και εκείνων που σχετίζονται με άλλα αιτήματα προς τη γραμματεία του δικαστηρίου.

Το νομικό επάγγελμα στη Μάλτα είναι οργανωμένο ως ενιαίο σύστημα και οι εισαγγελείς διορίζονται ανάμεσα από ενεργούς δικηγόρους.

Εισαγγελείς

Οργάνωση

Σύμφωνα με το άρθρο 91 του Συντάγματος, ο γενικός εισαγγελέας διαθέτει συνταγματικές αρμοδιότητες και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα έχει συσταθεί ως κρατική υπηρεσία σύμφωνα με το διάταγμα για τον γενικό εισαγγελέα, κεφάλαιο 90 της νομοθεσίας της Μάλτας, και ως συνήγορος υπεράσπισης της Δημοκρατίας της Μάλτας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος της Μάλτας, ο γενικός εισαγγελέας διαθέτει μονιμότητα, κρίνει ανεξάρτητα όλα τα ζητήματα που αφορούν ποινικές διώξεις και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον ποινικό κώδικα σε σχέση με τις ποινικές διώξεις.

Ο γενικός εισαγγελέας επικουρείται από τον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα και άλλους νομικούς υπαλλήλους.

Αποστολή και καθήκοντα

Ο γενικός εισαγγελέας είναι ο κύριος εισαγγελέας ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων. Σύμφωνα με τους κανονισμούς για την ποινική δίωξη αδικημάτων (μεταβατικές διατάξεις) του 2020 (ανακοίνωση νομικού περιεχομένου αριθ. 378 του 2020), οι οποίοι άρχισαν να ισχύουν την 1η Οκτωβρίου 2020, ο γενικός εισαγγελέας έχει την εξουσία να αποφασίζει αν πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη ενώπιον του Court of Magistrates (κατώτερου δικαστηρίου) ως ανακριτικού δικαστηρίου για συγκεκριμένη κατηγορία σοβαρών εγκλημάτων, στα οποία περιλαμβάνονται:

α) τρομοκρατικές πράξεις, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παρεπόμενα εγκλήματα σύμφωνα με τον υπότιτλο IV A του τίτλου IX του μέρους ΙΙ του πρώτου βιβλίου του ποινικού κώδικα·

β) παράνομη απόσπαση χρημάτων, εκβίαση, δωροδοκία, απιστία και διαφθορά, αθέμιτη χρήση επιρροής και λογιστικά αδικήματα σύμφωνα με τον υπότιτλο IV του τίτλου III του μέρους ΙΙ του πρώτου βιβλίου του ποινικού κώδικα·

γ) εγκλήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εκτός εάν τα εγκλήματα αυτά διώκονται μαζί με εγκλήματα του διατάγματος για τις επικίνδυνες φαρμακευτικές ουσίες ή του διατάγματος για τα ιατρικά επαγγέλματα και συγγενή επαγγέλματα·

δ) υποθέσεις απάτης και υπεξαίρεσης, στις οποίες η προκληθείσα οικονομική ζημία ανέρχεται σε τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 ευρώ)·

ε) απόπειρα ή σύσταση οργάνωσης για τη διάπραξη ή τη συνέργεια στις προαναφερθείσες αξιόποινες πράξεις.

Ο γενικός εισαγγελέας, κατά την άσκηση των εξουσιών του να κινεί, να διεξάγει και να περατώνει ποινικές διαδικασίες που του ανατίθενται από οποιονδήποτε νόμο επιτρέπει την άσκηση των εν λόγω εξουσιών, δεν υπόκειται στην καθοδήγηση ή στον έλεγχο οποιουδήποτε προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης αρχής, εκτός εάν συγκεκριμένος νόμος προβλέπει:

α) δικαστικό έλεγχο απόφασης για τη μη άσκηση ποινικής δίωξης ή κάθε άλλης απόφασης λόγω έλλειψης νομιμότητας ή μη εύλογου χαρακτήρα· ή

β) δικαστικό έλεγχο, βάσει κριτηρίων που καθορίζονται από τον νόμο, απόφασης του γενικού εισαγγελέα ότι η ποινική δίωξη πρέπει να ασκηθεί σε ανώτερο ποινικό δικαστήριο, όταν η εφαρμοστέα ποινή είναι αυστηρότερη από εκείνη που θα ίσχυε εάν το ίδιο αδίκημα είχε παραπεμφθεί ενώπιον κατώτερου ποινικού δικαστηρίου.

Νομικός σύμβουλος του κράτους

Οργάνωση

Το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους ιδρύθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2019 ως χωριστή νομική οντότητα και ασκεί ορισμένες λειτουργίες και καθήκοντα που προηγουμένως ενέπιπταν στην αρμοδιότητα του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα. Σύμφωνα με το άρθρο 91A του Συντάγματος, ο νομικός σύμβουλος του κράτους έχει συνταγματικές αρμοδιότητες. Το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους έχει ιδρυθεί ως κρατική υπηρεσία σύμφωνα με τον νόμο για τον νομικό σύμβουλο του κράτους, κεφάλαιο 603 της νομοθεσίας της Μάλτας.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Μάλτας, ο νομικός σύμβουλος του κράτους διαθέτει την ίδια μονιμότητα με τον γενικό εισαγγελέα και, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο νομικός σύμβουλος του κράτους πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με τη δική του ατομική κρίση και δεν πρέπει να υπόκειται στην καθοδήγηση ή στον έλεγχο οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή αρχής.

Ο νομικός σύμβουλος του κράτους επικουρείται από αναπληρωτή νομικό σύμβουλο του κράτους και άλλους νομικούς υπαλλήλους.

Αποστολή και καθήκοντα

Ο νομικός σύμβουλος του κράτους είναι ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της κυβέρνησης, ενώ οι νομικοί υπάλληλοι του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους εκπροσωπούν την κυβέρνηση ενώπιον των πολιτικών και των συνταγματικών δικαστηρίων.

Το Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους εκπροσωπεί τη Δημοκρατία της Μάλτας ενώπιον διεθνών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και οι υπάλληλοί του εκπροσωπούν την κυβέρνηση σε διεθνείς συνεδριάσεις για τη νομική και δικαστική συνεργασία.

Επιπλέον, το γραφείο συμβάλλει στη σύνταξη νομοθεσίας και την επικύρωση νομοθεσίας από το Κοινοβούλιο.

Δικαστές

Οργάνωση

Οιδικαστές και οι κατώτεροι δικαστές διορίζονται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Δικαστικών Διορισμών που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 96A του Συντάγματος. Ο Ανώτατος Δικαστής διορίζεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων η οποία λαμβάνεται με θετική ψήφο τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών της.

Όλοι οι δικαστές και οι κατώτεροι δικαστές είναι ανεξάρτητοι από την εκτελεστική εξουσία και απολαμβάνουν μονιμότητα. Κριτήριο επιλεξιμότητας για τον διορισμό κατώτερου δικαστή είναι η άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου στη Μάλτα για τουλάχιστον επτά έτη, και για τουλάχιστον δώδεκα έτη για τον διορισμό δικαστή. Τα πειθαρχικά μέτρα που αφορούν το δικαστικό σώμα, τα οποία δεν μπορούν να οδηγήσουν στην παύση μελών του δικαστικού σώματος από τα καθήκοντά τους, αποτελούν προνόμιο της Επιτροπής Διοίκησης της Δικαιοσύνης. Οι αποφάσεις που αφορούν τα ανωτέρω ζητήματα μπορούν να προσβληθούν ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η επιτροπή διαθέτει όλες τις εξουσίες των πολιτικών δικαστηρίων. Εάν η επιτροπή διαπιστώσει ότι η υπό έρευνα συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει στην παύση δικαστή από τα καθήκοντά του, θα πρέπει να προβεί σε σύσταση προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να παύσει τον εν λόγω δικαστή από τα καθήκοντά του λόγω αποδεδειγμένου παραπτώματος ή αποδεδειγμένης αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του. Ο δικαστής μπορεί να προσφύγει κατά της σύστασης αυτής ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Οργάνωση των νομικών επαγγελμάτων: Δικηγόροι

Δικηγόροι

Αποστολή και καθήκοντα

Οι δικηγόροι είναι επαγγελματίες οι οποίοι διαθέτουν άδεια για την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμών, καθώς και για την εκπροσώπηση των πελατών τους ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών οργάνων ή άλλων νομικών οργάνων.

Προκειμένου κάποιο πρόσωπο να μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του δικηγόρου στη Μάλτα, πρέπει να διαθέτει έγγραφο διορισμού που εκδίδεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και φέρει τη σφραγίδα της Δημοκρατίας της Μάλτας. Οι κάτοχοι του εν λόγω εγγράφου διορισμού πρέπει, προτού αρχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους, να δώσουν όρκο πίστης και όρκο ανάληψης καθηκόντων σε δημόσια συνεδρίαση ενώπιον του Court of Appeal (Εφετείου).

Οργάνωση

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Μάλτας (Malta Chamber of Advocates) εκπροσωπεί το σώμα των δικηγόρων μελών του. Πρόκειται για εθελοντικό, μη πολιτικό και μη κρατικό οργανισμό, ο οποίος χρηματοδοτείται από τις συνδρομές των μελών του και από τα κεφάλαια που συγκεντρώνει από τις δραστηριότητες που οργανώνει, και αναγνωρίζεται από τον νόμο ως το συμβουλευτικό και συμμετοχικό όργανο των δικηγόρων σε θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και την απονομή της δικαιοσύνης.

Υπάρχει μόνον ένας τύπος δικηγόρου στη Μάλτα και οι όροι «lawyer» και «advocate» χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Το επάγγελμα ρυθμίζεται από την Επιτροπή Διοίκησης της Δικαιοσύνης, η οποία αποτελείται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μάλτας, τον Ανώτατο Δικαστή, δύο δικαστές, δύο κατώτερους δικαστές, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου και δύο επαγγελματίες νομικούς. Όλες οι καταγγελίες κατά δικηγόρων εξετάζονται από επιτροπή πέντε δικηγόρων, η οποία ακολούθως διατυπώνει συστάσεις στην Επιτροπή Διοίκησης της Δικαιοσύνης σχετικά με τα πειθαρχικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Τρεις από τους πέντε δικηγόρους διορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, παρέχοντας έτσι στον Σύλλογο ουσιαστική εξουσία ρύθμισης του επαγγέλματος.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος διατηρεί ενημερωτικό δικτυακό τόπο για το επάγγελμα, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης κατάλογο δικηγόρων. Ο κατάλογος χωρίζεται σε δύο τμήματα: το πρώτο τμήμα είναι προσβάσιμο για το ευρύ κοινό και περιέχει τα στοιχεία όλων των δικηγόρων που είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου, ενώ το δεύτερο είναι ιδιωτικό τμήμα μελών, το οποίο περιέχει τα στοιχεία όλων των δικηγόρων που είναι γνωστοί στον Δικηγορικό Σύλλογο.

Τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος οργάνωσε διάφορα ακαδημαϊκά συνέδρια και σεμινάρια, καθώς και μηνιαίες διαλέξεις προκειμένου να προωθήσει μια φιλοσοφία συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης όλων των δικηγόρων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ο κρατικός δικτυακός τόπος lawyersregister.gov.mt παρέχει επίσημο κατάλογο δικηγόρων, στον οποίο αναφέρονται το όνομα και άλλα στοιχεία των δικηγόρων που διαθέτουν έγγραφο διορισμού, οι οποίοι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τη δημοσίευση των επαγγελματικών στοιχείων τους στο εν λόγω μητρώο. Το μητρώο είναι προσβάσιμο για το κοινό.

Συμβολαιογράφοι

Αποστολή και καθήκοντα

Οι συμβολαιογράφοι είναι δημόσιοι λειτουργοί στους οποίους κατατίθενται οι νομικές πράξεις που συντάσσονται από οποιοδήποτε πρόσωπο εν ζωή, καθώς και οι διαθήκες, και οι οποίοι πιστοποιούν δημοσίως τη γνησιότητά τους. Λόγω της εν λόγω υποχρέωσης και καθήκοντος που υπέχουν, είναι επίσης υπεύθυνοι για τη φύλαξη των εγγράφων αυτών και μπορούν να εκδίδουν αντίγραφά τους. Το κεφάλαιο 55 της νομοθεσίας της Μάλτας (νόμος για το συμβολαιογραφικό επάγγελμα και τα συμβολαιογραφικά αρχεία) οριοθετεί τις άλλες εξουσίες και λειτουργίες του συμβολαιογράφου.

Οι συμβολαιογράφοι δίνουν όρκο πίστης και όρκο ανάληψης καθηκόντων ενώπιον του Court of Appeal (Εφετείου) προτού αρχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους.

Για την εποπτεία των συμβολαιογράφων, των συμβολαιογραφικών αρχείων και του δημόσιου μητρώου υπεύθυνο είναι ένα ειδικό δικαστήριο που ονομάζεται Δικαστήριο Αναθεώρησης Συμβολαιογραφικών Πράξεων. Τα μέλη του δικαστηρίου αυτού διορίζονται από τον υπουργό που είναι αρμόδιος για τα συμβολαιογραφικά ζητήματα ανάμεσα από συνταξιούχους δικαστές και κατώτερους δικαστές και ανάμεσα από δικηγόρους και συμβολαιογράφους.

Το εν λόγω δικαστήριο μπορεί, όποτε το κρίνει σκόπιμο και χωρίς προειδοποίηση, να πραγματοποιεί επισκέψεις και επιθεωρήσεις στα αρχεία, στο δημόσιο μητρώο ή στο γραφείο οποιουδήποτε συμβολαιογράφου.

Τον Ιανουάριο κάθε έτους η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύει τα στοιχεία όλων των συμβολαιογράφων που ασκούν το επάγγελμα στη Μάλτα.

Οργάνωση

Το Συμβούλιο Συμβολαιογράφων είναι το γενικό όργανο εποπτείας του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος και δικαιούται, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν λήψης καταγγελίας, να ερευνήσει τη συμπεριφορά οποιουδήποτε συμβολαιογράφου ο οποίος θεωρείται ότι ενεργεί κατά τρόπο που δεν συνάδει με το κύρος του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος. Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να εξετάσει κάθε κατηγορία αμέλειας ή κατάχρησης, η οποία διατυπώνεται κατά οποιουδήποτε συμβολαιογράφου στο πλαίσιο της επαγγελματικής συμπεριφοράς του ή σε σχέση με επαγγελματικά ζητήματα, εκτός εάν η σχετική εξουσία ανατίθεται σε κάποια άλλη αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 85 και 94 του κεφαλαίου 55: νόμος για το συμβολαιογραφικό επάγγελμα και τα συμβολαιογραφικά αρχεία της νομοθεσίας της Μάλτας ή οποιονδήποτε άλλο νόμο.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ο επίσημος ιστότοπος του Συμβουλίου Συμβολαιογράφων (Μάλτα) περιέχει πληροφορίες σχετικά με το Συμβούλιο Συμβολαιογράφων, γενικές πληροφορίες που είναι χρήσιμες τόσο για το κοινό όσο και για τους συμβολαιογράφους, καθώς και κατάλογο που περιλαμβάνει τα στοιχεία των συμβολαιογράφων που ασκούν το επάγγελμα στη Μάλτα. Η βάση δεδομένων είναι προσβάσιμη για το ευρύ κοινό και είναι δωρεάν.

Άλλα νομικά επαγγέλματα

Νομικοί πληρεξούσιοι

Προκειμένου κάποιο πρόσωπο να μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του νομικού πληρεξουσίου στη Μάλτα, πρέπει να διαθέτει έγγραφο διορισμού που εκδίδεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και φέρει τη σφραγίδα της Δημοκρατίας της Μάλτας. Οι κάτοχοι του εν λόγω εγγράφου διορισμού πρέπει, προτού αρχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους, να δώσουν όρκο πίστης και όρκο ανάληψης καθηκόντων σε δημόσια συνεδρίαση ενώπιον του Court of Appeal (Εφετείου).

Κύριο καθήκον του νομικού πληρεξουσίου είναι να επικουρεί τον δικηγόρο με τον οποίο συνεργάζεται σε σχέση με τις δικαστικές διαδικασίες. Έτσι, καταθέτει δικόγραφα στη γραμματεία του δικαστηρίου εξ ονόματος πελατών και γενικά εκτελεί άλλες υπηρεσίες που αφορούν την προετοιμασία αγωγών από τους δικηγόρους.

Οι νομικοί πληρεξούσιοι έχουν δικαίωμα παράστασης ενώπιον των κατώτερων δικαστηρίων και ειδικών δικαιοδοτικών οργάνων και συμβουλίων. Μπορούν επίσης να παρέχουν συμβουλές.

Η Επιτροπή Διοίκησης της Δικαιοσύνης είναι ο αρμόδιος φορέας για τη ρύθμιση του συγκεκριμένου επαγγέλματος στη Μάλτα.

Υπηρεσία Δικαστικών Υπηρεσιών

Η Υπηρεσία Δικαστικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη διοίκηση των δικαστηρίων της Μάλτας. Η υπηρεσία είναι αρμόδια για τις γραμματείες και τους υπαλλήλους τους, για την κατάθεση και την επίδοση δικαστικών πράξεων, για την εκτέλεση εκτελεστών τίτλων, όπως αποφάσεις και εντάλματα μέσω διορισμένων από το δικαστήριο επιμελητών και άλλων υπαλλήλων, για τους πλειστηριασμούς, τις δίκες με ενόρκους και άλλες διαδικασίες ποινικών δικαστηρίων.

Βοηθός γραμματέα  PDF (489 Kb) mt

Βοηθός δικαστή  PDF (382 Kb) mt

Υπάλληλος γραμματείας  PDF (390 Kb) mt

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικηγορικός Σύλλογος Μάλτας (Malta Chamber of Advocates)

Επίσημος ιστότοπος του Συμβουλίου Συμβολαιογράφων (Μάλτα)

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.