Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Πολωνία

Στη σελίδα αυτή γίνεται ανασκόπηση των νομικών επαγγελμάτων στην Πολωνία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εισαγγελείς (prokuratorzy)

Οργάνωση

Η δομή που περιγράφεται στη συνέχεια αφορά την εισαγγελία και άλλες συναφείς υπηρεσίες, όπως προβλέπονται στον νόμο της 9ης Οκτωβρίου 2009.

Η εισαγγελία της Πολωνίας απαρτίζεται από:

 • τον Γενικό Εισαγγελέα (Prokurator Generalny)
 • τους εισαγγελείς των κοινών και των στρατιωτικών οργανωτικών μονάδων της εισαγγελίας (prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i prokuratorzy wojskowi), που λογοδοτούν στον Γενικό Εισαγγελέα
 • τους εισαγγελείς του Ινστιτούτου Εθνικής Μνήμης (prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej) και της Επιτροπής για τη Δίωξη Εγκλημάτων κατά του Πολωνικού Έθνους (Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu).

Ο Γενικός Εισαγγελέας αποτελεί την ανώτατη αρχή της εισαγγελίας και διορίζεται από τον Πρόεδρο της Πολωνίας από μια σειρά υποψηφίων τους οποίους προτείνει το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο και το Εθνικό Συμβούλιο Εισαγγελέων. Ο Γενικός Εισαγγελέας υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις για τις δραστηριότητες της εισαγγελίας στον Πρωθυπουργό. Οι εισαγγελείς των κοινών και των στρατιωτικών οργανωτικών μονάδων της εισαγγελίας διορίζονται από τον Γενικό Εισαγγελέα από μια σειρά υποψηφίων τους οποίους προτείνει το Εθνικό Συμβούλιο Εισαγγελέων.

Οι κοινές οργανωτικές μονάδες της εισαγγελίας διαιρούνται σε τέσσερα επίπεδα:

 • Γενική Εισαγγελία (Prokuratura Generalna),
 • Εισαγγελίες Εφετών (prokuratura apelacyjna),
 • Επαρχιακές εισαγγελίες (prokuratura okregowa),
 • Τοπικές εισαγγελίες (prokuratura rejonowa).

Οι εισαγγελείς των στρατιωτικών μονάδων διαιρούνται σε τρία επίπεδα:

 • Ανώτατη στρατιωτική εισαγγελία (Naczelna Prokuratura Wojskowa),
 • Τοπικές στρατιωτικές εισαγγελίες (Wojskowe Prokuratury Okręgowe),
 • Εισαγγελικές υπηρεσίες στρατοπέδων (Wojskowe Prokuratury Garnizonowe).

Οι δημόσιοι εισαγγελείς του Ινστιτούτου Εθνικής Μνήμης και της Επιτροπής για τη Δίωξη Εγκλημάτων κατά του Πολωνικού Έθνους (Instutut Pamięci Narodowej - Komisja ds. Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) διαιρούνται σε:

 • Εισαγγελείς της Κεντρικής Επιτροπής για τη Δίωξη Εγκλημάτων κατά του Πολωνικού Έθνους (Główna Komisja ds. Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu),
 • Εισαγγελείς των τμημάτων της Κεντρικής Επιτροπής για τη Δίωξη Εγκλημάτων κατά του Πολωνικού Έθνους (Główna Komisja ds. Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu),
 • Εισαγγελείς του γραφείου ερευνών (Biuro lustracyjne),
 • Εισαγγελείς των τμημάτων του γραφείου ερευνών (Biuro lustracyjne).

Το πολωνικό νομικό σύστημα διακρίνει μεταξύ των επαγγελματιών εισαγγελέων που διορίζονται από τον Γενικό Εισαγγελέα και των ιδιωτών κατηγόρων οι οποίοι συμμετέχουν ως διάδικοι σε ποινικές δίκες και οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικονομία, συνδράμουν τους εισαγγελείς στο έργο τους.

Στο πλαίσιο του νομικού συστήματος υπάρχουν διάφορα αυτοδιοικούμενα όργανα, στα οποία περιλαμβάνεται το Συμβούλιο Εισαγγελέων (Rada Prokuratorów) του γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, συνελεύσεις και δευτεροβάθμια συμβούλια σε περιφερειακό επίπεδο. Εντούτοις, ο χαρακτήρας αυτών των οργάνων είναι καθαρά ενδοϋπηρεσιακός και οργανωτικός· δεν διαθέτουν δικτυακούς τόπους ούτε παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εισαγγελικές αρχές της Πολωνίας, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Γενικού Εισαγγελέα της Πολωνίας.

Αποστολή και καθήκοντα των εισαγγελέων:

Τα κύρια καθήκοντα των εισαγγελέων είναι να εξασφαλίζουν την τήρηση του νόμου και να εποπτεύουν τις ποινικές διώξεις.

Οι εισαγγελείς επιτελούν τα καθήκοντά τους ιδίως με:

 • την κίνηση, τη συνέχιση και την εποπτεία της ποινικής προδικασίας
 • την άσκηση καθηκόντων δημόσιου κατηγόρου στα δικαστήρια
 • την κίνηση της διαδικασίας σε ποινικές και αστικές υποθέσεις, την υποβολή προτάσεων και τη συμμετοχή σε δίκες που αφορούν αστικές και εργατικές υποθέσεις και υποθέσεις κοινωνικών ασφαλίσεων, προκειμένου να διαφυλάσσουν το κράτος δικαίου, το δημόσιο συμφέρον, καθώς και την περιουσία και τα δικαιώματα των πολιτών
 • τη λήψη των μέτρων που προβλέπει ο νόμος για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας
 • τη διεξαγωγή ερευνών για θέματα που συνδέονται με την εγκληματικότητα, τον έλεγχο και την πρόληψή της
 • τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων από τις έρευνες τις οποίες διεξάγουν ή εποπτεύουν
 • τη συνεργασία με την κυβέρνηση για την πρόληψη της εγκληματικότητας και άλλων παραβάσεων του νόμου
 • τη συνεργασία και τη συμμετοχή σε διαδικασίες τις οποίες συντονίζουν οι διεθνείς αρχές στον τομέα της επιβολής του νόμου και της πρόληψης της εγκληματικότητας

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εισαγγελέων:

Ο εισαγγελέας υποχρεούται να ενεργεί εντός των πλαισίων του νόμου, καθοδηγούμενος από την αρχή της αμεροληψίας και της ίσης μεταχείρισης όλων των πολιτών. Παρά την ιεραρχική διάρθρωση της εισαγγελικής αρχής, ο εισαγγελέας είναι ανεξάρτητος κατά την εκτέλεση των επίσημων καθηκόντων του. Δεν μπορεί να μετέχει σε πολιτικές δραστηριότητες ούτε να αναλάβει πρόσθετη εργασία, ενώ υποχρεούται να βελτιώνει συνεχώς τα προσόντα του.

Ο εισαγγελέας ασχολείται κυρίως με ποινικές υποθέσεις. Εντούτοις, συμμετέχει ενίοτε σε αστικές δίκες που αφορούν κυρίως: διαπίστωση της πατρότητας, έκπτωση από δικαίωμα, δικαιοπρακτική ανικανότητα, και σε διοικητικές υποθέσεις που αφορούν συνήθως ακίνητα ή πολεοδομική νομοθεσία. Σε κάθε περιφερειακή εισαγγελία υπάρχει ένας εισαγγελέας ειδικευμένος σε θέματα διεθνούς συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις.

Κοινά δικαστήρια (Sądy powszechne)

Οργάνωση

Τα κοινά δικαστήρια στην Πολωνία είναι τα εξής:

 • Τοπικά δικαστήρια (sądy rejonowe),
 • Περιφερειακά δικαστήρια (sądy okręgowe),
 • Εφετεία (sądy apelacyjne).

Τα κοινά δικαστήρια ασκούν δικαστική εξουσία (υποθέσεις που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων, των στρατιωτικών δικαστηρίων και του Ανώτατου Δικαστηρίου) και άλλα καθήκοντα σχετικά με την παρεχόμενη μέσω νομοθεσίας νομική προστασία. Η εποπτεία των αποφάσεων των δικαστηρίων ασκείται από το Ανώτατο Δικαστήριο με τον τρόπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Το τοπικό δικαστήριο είναι αρμόδιο για έναν ή περισσότερους δήμους (σε αιτιολογημένες περιπτώσεις εντός ενός δήμου μπορούν να λειτουργούν περισσότερα από ένα τοπικά δικαστήρια, όπως π.χ. στις μεγάλες πόλεις).

Το περιφερειακό δικαστήριο είναι δευτεροβάθμιο δικαστήριο για το τοπικό δικαστήριο και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πρωτοδικείο. Είναι αρμόδιο για δύο τουλάχιστον τοπικά δικαστήρια (δικαστική περιφέρεια).

Το Εφετείο αποτελεί δευτεροβάθμιο δικαστήριο για το περιφερειακό δικαστήριο όταν η υπόθεση έχει εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό. Το Εφετείο είναι αρμόδιο για τουλάχιστον δύο περιφερειακά δικαστήρια (περιοχή εφετειακής αρμοδιότητας).

Το δικαστήριο διευθύνεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζεται για συγκεκριμένη θητεία (στα τοπικά δικαστήρια για τέσσερα χρόνια, ενώ στα περιφερειακά δικαστήρια και στα εφετεία για 6 χρόνια).

Νομικά επαγγέλματα στα δικαστήρια

Στην Πολωνία τα κοινά δικαστήρια ασκούν δικαστική εξουσία (υποθέσεις που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων, των στρατιωτικών δικαστηρίων και του Ανώτατου Δικαστηρίου) και άλλα καθήκοντα σχετικά με την παρεχόμενη μέσω της νομοθεσίας νομική προστασία. Τα καθήκοντα στον τομέα της απόδοσης δικαιοσύνης ασκούνται μόνο από τους δικαστές. Αντίθετα, καθήκοντα στον τομέα της νομικής προστασίας, εκτός από την απόδοση δικαιοσύνης, ασκούνται από τους δικαστικούς υπαλλήλους και τους ανώτερους δικαστικούς υπαλλήλους (μπορούν να ασκηθούν και από δικαστές όταν αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει από τους δικαστικούς υπαλλήλους).

Δικαστές (Sędziowie)

Το πολωνικό νομικό σύστημα διακρίνει μεταξύ επαγγελματιών δικαστών και λαϊκών δικαστών.

Οι δικαστές ασκούν καθήκοντα στον τομέα της απόδοσης δικαιοσύνης. Διορίζονται από τον Πρόεδρο της Πολωνίας κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου (Krajowa Rada Sądownictwa) για αόριστο χρονικό διάστημα.

Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και τους νόμους.

Η ανεξαρτησία των δικαστηρίων και των δικαστών διασφαλίζεται από το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελεί συνταγματικό όργανο.

Η δικαστική ασυλία και η μονιμότητα αποτελούν εγγυήσεις ανεξαρτησίας καταχωρημένες στο Σύνταγμα.

Οι δικαστές είναι για υπηρεσιακά παραπτώματα είναι πειθαρχικά υπόλογοι. Πειθαρχικά δικαστήρια για παραπτώματα δικαστών είναι: τα δευτεροβάθμια δικαστήρια για τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας και το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο για τον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας.

Λαϊκοί δικαστές (Ławnicy)

Η συμμετοχή των λαϊκών δικαστών στην άσκηση της δικαστικής εξουσίας πηγάζει από το Σύνταγμα. Οι λαϊκοί δικαστές είναι ανεξάρτητοι στην έκδοση αποφάσεων και, όπως και οι επαγγελματίες δικαστές, υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και τους νόμους. Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων οι λαϊκοί δικαστές έχουν ίσα δικαιώματα με τους δικαστές. Σε αντίθεση με τους δικαστές, οι λαϊκοί δικαστές δεν μπορούν να προεδρεύουν σε δίκη ή σε συνεδρίαση και ούτε (γενικά) να ασκούν καθήκοντα εκτός από την εκδίκαση υποθέσεων.

Ο κανόνας που εφαρμόζεται τόσο σε αστικές όσο και σε ποινικές διαδικασίες είναι οι υποθέσεις να εκδικάζονται σε μονομελές δικαστήριο και, ως εκ τούτου, χωρίς τη συμμετοχή λαϊκών δικαστών. Αμφότεροι οι δικονομικοί νόμοι ωστόσο καθορίζουν τις κατηγορίες υποθέσεων που, λόγω κοινωνικής σημασίας, εκδικάζονται με τη συμμετοχή λαϊκών δικαστών.

Οι λαϊκοί δικαστές επιλέγονται από τα δημοτικά συμβούλια της περιφέρειας του αντίστοιχου δικαστηρίου. Η θητεία τους είναι τετραετής.

Δικαστικοί υπάλληλοι (Referendarze sądowi)

Οι δικαστικοί υπάλληλοι απασχολούνται στα τοπικά και περιφερειακά δικαστήρια και ασκούν καθήκοντα που ορίζονται στους νόμους για τα δικαστήρια και αφορούν την νομική προστασία. Η σχέση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων καθορίζεται με τον διορισμό τους την ημέρα της πράξης διορισμού. Οι δικαστικοί υπάλληλοι διορίζονται και συνάπτουν σχέση εργασίας με τον πρόεδρο του εφετείου.

Στις αστικές διαδικασίες οι δικαστικοί υπάλληλοι ασκούν τις αρμοδιότητες του δικαστηρίου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο. Αντίθετα στις ποινικές διαδικασίες, στις διαδικασίες διοικητικών παραβάσεων και στις φορολογικές ποινικές διαδικασίες είναι επιφορτισμένοι με την έκδοση εντολών, καθώς επίσης και αποφάσεων και διαταγών, εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι επομένως δικαστικοί λειτουργοί που έχουν δικαίωμα να εκτελούν καθήκοντα σχετικά με τη νομική προστασία, οι οποίοι, ενεργώντας στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, ασκούν τις αρμοδιότητες του δικαστηρίου. Οι δικαστικοί υπάλληλοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι ως προς το περιεχόμενο των αποφάσεων και των διαταγών που προβλέπονται από τους νόμους. Η ανεξαρτησία αυτή συνεπάγεται οργανωτικό και λειτουργικό διαχωρισμό των δικαιοδοτικών δραστηριοτήτων τους από τα άλλα όργανα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους κατά την εκτέλεση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία καθηκόντων.

Ενημερωτικό δελτίο για το επάγγελμα του δικαστικού υπαλλήλου. PDF (374 Kb) en

Βοηθοί δικαστών (Asystenci sędziego)

Οι βοηθοί δικαστές εκτελούν στα δικαστήρια καθήκοντα προπαρασκευαστικά της εκδίκασης δικαστικών υποθέσεων, όπως και καθήκοντα που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εσωτερικών δικαστικών υποχρεώσεων (απονομή δικαιοσύνης και άλλα καθήκοντα στον τομέα της νομικής προστασίας). Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μέσω διαγωνισμού.

Ενημερωτικό δελτίο για το επάγγελμα του βοηθού δικαστή PDF (374 Kb) en.

Γραμματείς δικαστηρίων (Urzędnicy sądowi)

Οι γραμματείς των δικαστηρίων απασχολούνται σε όλα τα κοινά δικαστήρια και ασκούν καθήκοντα που σχετίζονται με τη λειτουργία των δικαστηρίων, καθήκοντα που δεν εκτελούνται αποκλειστικά από άλλες επαγγελματικές ομάδες, π.χ. συντάσσουν τα πρακτικά κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, εκτελούν τις εντολές των δικαστών, διευθύνουν τις γραμματείες των δικαστηρίων. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, όπως και οι κανόνες που διέπουν την απασχόλησή τους, καθορίζονται στον νόμο για τους υπαλλήλους των δικαστηρίων και των εισαγγελιών. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μέσω διαγωνισμού.

Ενημερωτικό δελτίο για το επάγγελμα του γραμματέα δικαστηρίων. PDF (379 Kb) en

Οργάνωση των νομικών επαγγελμάτων

Δικηγόροι (Adwokaci)

Οι δικηγόροι στην Πολωνία παρέχουν νομικές υπηρεσίες σχετικές με την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών. Παρέχουν νομική βοήθεια και συντάσσουν νομικές γνωμοδοτήσεις. Επίσης εξασφαλίζουν την εκπροσώπηση των διαδίκων σε ποινικές, αστικές, οικογενειακές υποθέσεις και σε υποθέσεις ανηλίκων, υποθέσεις που άπτονται του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικών ασφαλίσεων, καθώς και σε δίκες ενώπιον διοικητικών δικαστηρίων.

Σημειωτέον ότι στην Πολωνία δεν υπάρχει επίσημη επαγγελματική εξειδίκευση: κάθε νομικός μπορεί να επιλέξει τον τομέα ενδιαφέροντός του. Εντούτοις, επειδή η πολωνική νομοθεσία εγγυάται τον διορισμό συνηγόρου από το κράτος για τους οικονομικά μειονεκτούντες διαδίκους, ο δικηγόρος πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει νομικές υπηρεσίες σε διάφορα είδη υποθέσεων.

Υπάρχουν 24 περιφερειακοί δικηγορικοί σύλλογοι (okręgowe rady adwokackie), καθώς και ένας Γενικός Δικηγορικός Σύλλογος (Naczelna Rada Adwokacka) που λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο. Αυτά τα αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα είναι αρμόδια για την εκπροσώπηση και την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των δικηγόρων, τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των δικηγόρων, την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης στους ασκούμενους δικηγόρους και τη θέσπιση και προώθηση κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας, των οποίων εξασφαλίζουν την τήρηση.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο του Γενικού Δικηγορικού Συλλόγου.

Νομικοί σύμβουλοι (radcowie prawni)

Οι νομικοί σύμβουλοι παρέχουν νομικές υπηρεσίες σε εταιρείες, άλλες επιχειρήσεις, οργανωτικές μονάδες και φυσικά πρόσωπα.  Παρέχουν νομική βοήθεια και συντάσσουν νομικές γνωμοδοτήσεις. Σε αντίθεση με τους δικηγόρους, μπορούν να συνάψουν σχέση εργασίας. Από την 1η Ιουλίου 2015 έχουν εξισωθεί τα δικονομικά δικαιώματα των δικηγόρων και των νομικών συμβούλων: οι νομικοί σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπούν πελάτες σε ποινικές υποθέσεις, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν έχουν καμία σχέση εργασίας. Μπορούν επίσης να αναλάβουν υποθέσεις που σχετίζονται με διοικητικές παραβάσεις και την υπεράσπιση πελατών σε πειθαρχικές διαδικασίες.

Το επαγγελματικό όργανο των νομικών συμβούλων αποτελείται από 19 τοπικούς συλλόγους και τον Εθνικό Σύλλογο Νομικών Συμβούλων που λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο. Αυτά τα αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα είναι αρμόδια για την εκπροσώπηση και την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νομικών συμβούλων, τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των δικηγόρων, την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης στους ασκούμενους δικηγόρους και τη θέσπιση και προώθηση κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας, των οποίων εξασφαλίζουν την τήρηση.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο του Πολωνικού Συλλόγου Νομικών Συμβούλων.

Συμβολαιογράφοι (notariusze)

Οργάνωση

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διορίζει και καθορίζει την έδρα του Συμβολαιογράφου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, μετά από διαβούλευση με τον αρμόδιο Εθνικό Συμβολαιογραφικό Σύλλογο (Krajowa Izba Notarialna). Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει επίσης δικαίωμα ανατροπής του διορισμού.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης τηρεί το μητρώο συμβολαιογράφων και ορίζει τις ανώτερες αμοιβές για τις συμβολαιογραφικές πράξεις.

Το επαγγελματικό όργανο των συμβολαιογράφων αποτελείται από 11 συλλόγους συμβολαιογράφων και το Πολωνικό Συμβούλιο Συμβολαιογράφων.

Αποστολή και καθήκοντα

Ο συμβολαιογράφος διορίζεται για να εκτελέσει πράξεις των συμβαλλόμενων μερών (π.χ. μεταβίβαση της κυριότητας ακίνητης περιουσίας) ή όταν τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν να προσδώσουν σε αυτές συμβολαιογραφική μορφή.

Το επάγγελμα του συμβολαιογράφου είναι επάγγελμα δημόσιας εμπιστοσύνης. Καθήκον του συμβολαιογράφου, ως προσώπου δημόσιας εμπιστοσύνης που ενεργεί για λογαριασμό του κράτους, είναι να εγγυάται την ασφάλεια της μεταβίβασης ακινήτων.

Ο συμβολαιογράφος επιτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα: συντάσσει συμβολαιογραφικές πράξεις, πράξεις διαδοχής και πιστοποιήσεις, κοινοποιεί ή επιδίδει δηλώσεις, συντάσσει πρωτόκολλα, διαμαρτυρικά συναλλαγματικών και επιταγών, δέχεται για φύλαξη χρήματα, χρεόγραφα, έγγραφα, δεδομένα σε ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, καταρτίζει καταχωρίσεις, αντίγραφα, αποσπάσματα εγγράφων, κατόπιν αιτήσεως των συμβαλλόμενων μερών συντάσσει σχέδια πράξεων, δηλώσεων και άλλων εγγράφων, καθώς και εκπονεί άλλες πράξεις που απορρέουν από χωριστές διατάξεις.

Οι συμβολαιογραφικές πράξεις που εκτελούνται από τον συμβολαιογράφο σύμφωνα με τον νόμο αποτελούν δημόσια έγγραφα.

Οι συμβολαιογράφοι ασκούν τα καθήκοντα τους σε μεμονωμένα συμβολαιογραφικά γραφεία. Ο συμβολαιογράφος μπορεί να διευθύνει μόνο ένα γραφείο, ενώ περισσότεροι συμβολαιογράφοι μπορούν από κοινού να διευθύνουν ένα συμβολαιογραφικό γραφείο σύμφωνα με τις αρχές αστικής εταιρείας ή εταιρικής σχέσης. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, ο καθένας από τους συμβολαιογράφους ασκεί τα καθήκοντα για λογαριασμό του και φέρει την ευθύνη για τις πράξεις του.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο του Πολωνικού Συμβουλίου Συμβολαιογράφων (δεν διατίθεται στην αγγλική γλώσσα).

Άλλα νομικά επαγγέλματα

Το πολωνικό νομικό σύστημα προβλέπει και τα ακόλουθα νομικά επαγγέλματα: δικαστικοί επιμελητές.

Δικαστικοί επιμελητές (Komornicy sądowi)

Οι δικαστικοί επιμελητές στο πολωνικό νομικό σύστημα αποτελούν βοηθητικά όργανα στον τομέα της δικαιοσύνης. Έχουν την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού, διότι μόνο αυτό το καθεστώς νομιμοποιεί επαρκώς τις ενέργειες τους, οι οποίες διεισδύουν στη σφαίρα των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται πρωτίστως η εφαρμογή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και την εφαρμογή του συνταγματικού δικαίου στο δικαστήριο.

Οι δικαστικοί επιμελητές είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης σε αστικές υποθέσεις.

Διορίζονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, από σειρά υποψηφίων που πληρούν τις απαιτήσεις όπως ορίζονται αναλυτικά στον νόμο για τους δικαστικούς επιμελητές και την αναγκαστική εκτέλεση. Μεταξύ άλλων, οι δικαστικοί επιμελητές οφείλουν να διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο νομικών σπουδών, να έχουν ολοκληρώσει την άσκηση δικαστικού επιμελητή, να έχουν υποβληθεί με επιτυχία σε εξετάσεις δικαστικού επιμελητή και να έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως βοηθοί δικαστικοί επιμελητές.

Οι δικαστικοί επιμελητές εποπτεύονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τους προέδρους των περιφερειακών δικαστηρίων στα οποία υπάγονται και τα αυτοδιοικούμενα όργανα των δικαστικών επιμελητών - το Πολωνικό Συμβούλιο Δικαστικών Επιμελητών και οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών.

Βλ. και δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Πολωνικού Συμβουλίου Δικαστικών Επιμελητών.

Οργανώσεις που παρέχουν δωρεάν νομικές υπηρεσίες

Πολλές οργανώσεις στην Πολωνία προσφέρουν νομικές υπηρεσίες. Μεταξύ άλλων:

 • Η υπηρεσία του Υπουργείου Απασχόλησης και Δημόσιας Πολιτικής, Γαλάζια τηλεφωνική γραμμή, η οποία ασχολείται με την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο της Γαλάζιας τηλεφωνικής γραμμής. Μπορείτε επίσης να καλέστε τον αριθμό: +48 22 668 70 00.
 • Δωρεάν νομικές υπηρεσίες παρέχουν επίσης οι «Kliniki Prawa» («Κλινικές του νόμου»). Οι υπηρεσίες παρέχονται από φοιτητές μέλη οργανώσεων που λειτουργούν στο πλαίσιο των νομικών σχολών όλων των μεγάλων πανεπιστημίων της Πολωνίας.
Τελευταία επικαιροποίηση: 29/11/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.