Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Ρουμανία

Στην παρούσα σελίδα παρέχεται επισκόπηση των νομικών επαγγελμάτων στη Ρουμανία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Νομικά επαγγέλματα — εισαγωγή

Στη Ρουμανία ασκούνται τα ακόλουθα νομικά επαγγέλματα:

Εισαγγελείς

Οργάνωση

H ρουμανική εισαγγελική αρχή περιλαμβάνει:

 • τις εισαγγελίες των εφετείων, των πλημμελειοδικείων, των δικαστηρίων ανηλίκων και οικογενειακών υποθέσεων, καθώς και των πταισματοδικείων·
 • τις εισαγγελίες των στρατιωτικών δικαστηρίων.
 1. Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται η εισαγγελία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, η οποία περιλαμβάνει ειδικά τμήματα [την Εθνική Διεύθυνση κατά της Διαφθοράς (DNA) και τη Διεύθυνση για τη Διερεύνηση του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Τρομοκρατίας (DIICOT)]·
 2. Πρώτο επίπεδο: εισαγγελίες των πταισματοδικείων (176)·
 3. Δεύτερο επίπεδο: εισαγγελίες των πλημμελειοδικείων (42) και των δικαστηρίων ανηλίκων και οικογενειακών υποθέσεων (1)·
 4. Τρίτο επίπεδο: εισαγγελίες των εφετείων (15).

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (CSM) είναι το κεντρικό όργανο του δικαστικού συστήματος που είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του εισαγγελέα. Η αρχική και περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση των δικαστών και των εισαγγελέων παρέχεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαστικών Λειτουργών, το οποίο είναι δημόσιος οργανισμός με νομική προσωπικότητα υπό τον συντονισμό του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Η εισαγγελική αρχή ασκεί τα καθήκοντά της μέσω εισαγγελέων που εργάζονται στις εισαγγελίες. Εισαγγελίες υπάρχουν σε όλα τα δικαστήρια, πλην όσων εξετάζουν υποθέσεις επαγγελματικής δεοντολογίας.

Ποινικές διαδικασίες που διεξάγονται από τις εισαγγελίες των εφετείων, των πλημμελειοδικείων ή των δικαστηρίων ανηλίκων και οικογενειακών υποθέσεων.

Η θεσμική ιεραρχία των εισαγγελιών έχει ως εξής:

 1. Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται η εισαγγελία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (η Γενική Εισαγγελία), της οποίας προΐσταται ο γενικός εισαγγελέας της Ρουμανίας. Το όργανο αυτό συντονίζει τις δραστηριότητες των εισαγγελιών των 15 εφετείων.
 2. Οι εισαγγελίες των εφετείων συντονίζουν τις δραστηριότητες των εισαγγελιών των 43 πλημμελειοδικείων (συμπεριλαμβανομένου του ειδικού δικαστηρίου ανηλίκων και οικογενειακών υποθέσεων), καθεμίας των οποίων προΐσταται ένας επικεφαλής εισαγγελέας.
 3. Οι εισαγγελίες των πλημμελειοδικείων συντονίζουν τις δραστηριότητες των εισαγγελιών των 176 λειτουργούντων πταισματοδικείων, καθεμίας των οποίων προΐσταται ένας πρωτοβάθμιος εισαγγελέας.
 4. Οι εισαγγελίες των 176 λειτουργούντων πταισματοδικείων αποτελούν το πρώτο (κατώτερο) επίπεδο της ιεραρχίας και επικεφαλής τους είναι οι πρωτοβάθμιοι εισαγγελείς.

Στην εισαγγελία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου λειτουργούν δύο χωριστές ειδικές δομές. Πρόκειται για:

 • την Εθνική Διεύθυνση κατά της Διαφθοράς (DNA), η οποία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση και τη δίωξη της διαφθοράς. Επικεφαλής είναι ο προϊστάμενος εισαγγελίας.
 • τη Διεύθυνση για τη Διερεύνηση του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Τρομοκρατίας (DIICOT), η οποία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση και δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Επικεφαλής είναι ο προϊστάμενος εισαγγελίας, ο οποίος ενεργεί υπό τον συντονισμό του γενικού εισαγγελέα της Ρουμανίας.

Ποινικές διαδικασίες που διεξάγονται από τις εισαγγελίες των στρατιωτικών δικαστηρίων.

Οι ποινικές διαδικασίες που αφορούν αξιόποινες πράξεις που έχουν διαπραχθεί από στρατιωτικό προσωπικό διενεργούνται από τις στρατιωτικές εισαγγελίες, οι οποίες έχουν το νομικό καθεστώς στρατιωτικών μονάδων. Υπάγονται στα στρατοδικεία, στο Στρατοδικείο του Βουκουρεστίου ή στο Στρατιωτικό Εφετείο του Βουκουρεστίου.

Λειτουργική ιεραρχία των εισαγγελέων

Οι εισαγγελείς ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της αμεροληψίας και του ιεραρχικού ελέγχου.

Ενεργούν σύμφωνα με τον νόμο, έχοντας ως αποστολή τη διαφύλαξη και την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Οι εισαγγελείς κάθε εισαγγελίας λογοδοτούν στον επικεφαλής της οικείας εισαγγελίας, ο οποίος με τη σειρά του λογοδοτεί στον επικεφαλής της ιεραρχικά ανώτερης εισαγγελίας.

Ο έλεγχος των υφιστάμενων εισαγγελέων από μέρους του γενικού εισαγγελέα της εισαγγελίας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, του προϊστάμενου της εισαγγελίας της Εθνικής Διεύθυνσης κατά της Διαφθοράς και του επικεφαλής εισαγγελέα της εισαγγελίας του εφετείου μπορεί να ασκηθεί είτε απευθείας από τους ίδιους είτε μέσω προς τούτο οριζόμενων εισαγγελέων.

Αποστολή και καθήκοντα

Στη Ρουμανία υπάρχουν δύο κατηγορίες εισαγγελέων:

 1. πολιτικοί εισαγγελείς, αρμόδιοι για τη διερεύνηση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων που διαπράττονται από πολίτες·
 2. στρατιωτικοί εισαγγελείς, αρμόδιοι για τη διερεύνηση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων που διαπράττονται κυρίως από στρατιωτικούς.

Οι κατηγορίες εισαγγελέων που ασκούν τα καθήκοντά τους σε εθνικό επίπεδο είναι οι εξής:

 • ο γενικός εισαγγελέας της Ρουμανίας (επικεφαλής της εισαγγελίας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου)·
 • ο προϊστάμενος εισαγγελίας (επικεφαλής της DNA και της DIICOT)·
 • οι επικεφαλής εισαγγελείς (επικεφαλής των εισαγγελιών των εφετείων)·
 • οι πρωτοβάθμιοι εισαγγελείς (επικεφαλής των εισαγγελιών των πλημμελειοδικείων και των πταισματοδικείων)·
 • οι εισαγγελείς επικεφαλής τμήματος (επικεφαλής εσωτερικών τμημάτων των εισαγγελιών)·
 • οι εισαγγελείς επικεφαλής υπηρεσίας (επικεφαλής εσωτερικών υπηρεσιών των εισαγγελιών)·
 • οι εισαγγελείς επικεφαλής γραφείου (επικεφαλής εσωτερικών γραφείων των εισαγγελιών)·
 • οι εισαγγελείς.

Όποτε κρίνεται αναγκαίο, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, ο υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να ασκεί έλεγχο στους εισαγγελείς μέσω εισαγγελέων που έχουν ορισθεί από τον γενικό εισαγγελέα της Ρουμανίας, τον προϊστάμενο εισαγγελίας της DNA ή από τον ίδιο τον υπουργό, για τον έλεγχο:

 • της διαχειριστικής αποδοτικότητας των εισαγγελέων·
 • των επιδόσεων και της εκτέλεσης των καθηκόντων των εισαγγελέων· και
 • της ποιότητας των επαγγελματικών σχέσεων των εισαγγελέων με τους πολίτες και με άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στις δραστηριότητες των εισαγγελιών.

Ο εν λόγω έλεγχος δεν καταλαμβάνει ούτε το φάσμα των μέτρων που μπορούν να λάβουν οι εισαγγελείς στο πλαίσιο μιας ποινικής διαδικασίας ούτε τις αντίστοιχες αποφάσεις.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να ζητήσει από τον γενικό εισαγγελέα της Ρουμανίας ή, κατά περίπτωση, από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας της DNA να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες των εισαγγελιών, και μπορεί να εκδίδει οδηγίες σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτελεσματική πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Η εισαγγελία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και στον υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίοι εν συνεχεία παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους σχετικά με την έκθεση στο ρουμανικό Κοινοβούλιο.

Δικαστές

Οργάνωση

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (CSM) είναι το κεντρικό όργανο του δικαστικού συστήματος που είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του δικαστή. Η αρχική και περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση των δικαστών και των εισαγγελέων παρέχεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαστικών Λειτουργών, το οποίο είναι δημόσιος οργανισμός με νομική προσωπικότητα υπό τον συντονισμό του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

Αποστολή και καθήκοντα

Οι δικαστές στη Ρουμανία ειδικεύονται στις ακόλουθες κατηγορίες υποθέσεων:

 • αστικές υποθέσεις και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις·
 • ποινικές υποθέσεις και εκτέλεση ποινικών αποφάσεων·
 • εμπορικές υποθέσεις (εισηγητές δικαστές σε πτωχευτικές διαδικασίες)·
 • υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και δικαίου ανηλίκων·
 • διοικητικές και φορολογικές/χρηματοοικονομικές υποθέσεις·
 • υποθέσεις εργατικών διαφορών και κοινωνικής ασφάλισης·
 • υποθέσεις συνταγματικού δικαίου·
 • στρατιωτικές υποθέσεις.

Οργάνωση νομικών επαγγελμάτων: δικηγόροι

Δικηγόροι

Το κεντρικό όργανο που είναι αρμόδιο για το επάγγελμα των δικηγόρων είναι η Εθνική Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων Ρουμανίας (UNBR), η οποία είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που περιλαμβάνει όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της Ρουμανίας. Αποστολή της είναι να διασφαλίζει την άσκηση του δικαιώματος υπεράσπισης από άτομα με νομική κατάρτιση, την επαγγελματική επάρκεια και πειθαρχία και την προστασία της αξιοπρέπειας και τιμής των δικηγόρων που είναι μέλη της ένωσης. Όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι της Ρουμανίας υπάγονται στη UNBR.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με τους δικηγόρους της Ρουμανίας είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Εθνικής Ένωσης Δικηγορικών Συλλόγων Ρουμανίας.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων;

Ναι.

Νομικοί σύμβουλοι

Σύμφωνα με τον νόμο, οι νομικοί σύμβουλοι μπορούν να ιδρύσουν συλλόγους σε επίπεδο νομού ανά τομέα ή πεδίο δραστηριότητας και ανάλογα με τα επαγγελματικά τους συμφέροντα ή, κατά περίπτωση, εθνικούς συλλόγους, οι οποίοι υπόκεινται στον νόμο για τους συλλόγους και τα ιδρύματα. Ένας από τους επαγγελματικούς συλλόγους που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο είναι το Σώμα Νομικών Συμβούλων Ρουμανίας (OCJR). Περιλαμβάνει όλους τους συλλόγους νομικών συμβούλων σε όλους τους νομούς. Οι νομικοί σύμβουλοι μπορούν επίσης να συστήσουν άλλους επαγγελματικούς συλλόγους. Οι κατάλογοι των νομικών συμβούλων ανά νομό είναι διαθέσιμοι στους επιμέρους ιστοτόπους των συλλόγων που ανήκουν στο OCJR. (Οι σύνδεσμοι είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο του OCJR.)

Συμβολαιογράφοι

Οργάνωση

Σύμφωνα με τον νόμο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρουμανίας έχει αναθέσει την άσκηση των συμβολαιογραφικών υπηρεσιών στην Εθνική Ένωση Συμβολαιογράφων (UNNP). Η UNNP είναι το επαγγελματικό όργανο που εκπροσωπεί τους συμβολαιογράφους και είναι αρμόδια για την οργάνωση του επαγγέλματος, την υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών της και του κύρους του επαγγέλματος. Όλοι οι συμβολαιογράφοι είναι μέλη της. Οι συμβολαιογράφοι είναι οργανωμένοι σε 15 συμβολαιογραφικούς συλλόγους, καθένας από τους οποίους υπάγεται σε ένα εφετείο.

Αποστολή και καθήκοντα

Στη Ρουμανία, οι συμβολαιογράφοι παρέχουν τις ακόλουθες νομικές υπηρεσίες:

 • κατάρτιση των απαιτούμενων εγγράφων για την εξ αδιαθέτου και την εκ διαθήκης κληρονομική διαδοχή·
 • σύναψη συμβάσεων (συμβάσεις πώλησης, συμβάσεις ανταλλαγής, συμβάσεις διατροφής, συμβάσεις δωρεάς, συμβάσεις σύστασης υποθήκης, συμβάσεις σύστασης ενεχύρου, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, συμβάσεις μίσθωσης) και άλλες πράξεις (πράξεις εγγύησης που ζητούν διάφορα ιδρύματα από τους διαχειριστές τους)·
 • κατάρτιση καταστατικών για εταιρείες, συλλόγους και ιδρύματα·
 • επικύρωση εγγράφων·
 • βεβαίωση γνησίου υπογραφών, δειγμάτων υπογραφής και σφραγίδων·
 • κάθε άλλη υπηρεσία που προβλέπεται από τον νόμο.

Άλλα νομικά επαγγέλματα

Δικαστικοί επιμελητές

Η Εθνική Ένωση Δικαστικών Επιμελητών της Ρουμανίας (UNEJ) είναι επαγγελματική ένωση με νομική προσωπικότητα η οποία περιλαμβάνει όλους τους δικαστικούς επιμελητές. Η UNEJ είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της φήμης και του κύρους του επαγγέλματος, και η κύρια αποστολή της είναι να εκπροσωπεί και να υπερασπίζεται τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της. Οι δικαστικοί επιμελητές είναι οργανωμένοι σε 15 επιμελητήρια, καθένα από τα οποία υπάγεται στο αρμόδιο εφετείο.

Κατάλογος των δικαστικών επιμελητών διατίθεται στον ιστότοπο της UNEJ.

Δικαστικοί υπάλληλοι

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (CSM) είναι το κεντρικό όργανο του δικαστικού συστήματος που είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του δικαστικού υπαλλήλου.

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων (SNG) είναι δημόσιος οργανισμός με νομική προσωπικότητα, υπό τον συντονισμό του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, και είναι αρμόδια για την παροχή αρχικής και περαιτέρω επαγγελματικής κατάρτισης στους δικαστικούς υπαλλήλους.

Στο δικαστικό σύστημα της Ρουμανίας εργάζονται διάφορες κατηγορίες δικαστικών υπαλλήλων:

 • δικαστικοί γραμματείς·
 • στατιστικολόγοι·
 • ερευνητές·
 • ειδικοί σε θέματα πληροφορικής·
 • αρχειοθέτες·
 • υπάλληλοι μητρώου.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το επάγγελμα αυτό σε αυτό το έγγραφο  PDF (354 Kb) ro.

Βοηθοί δικαστών

Αποτελούν μέρος της σύνθεσης του δικαστηρίου κατά την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν εργατικές διαφορές και διαφορές κοινωνικής ασφάλισης σε πρώτο βαθμό.

Συμμετέχουν στις διασκέψεις, με συμβουλευτική ψήφο, και υπογράφουν τις αποφάσεις, ενώ η γνώμη τους καταγράφεται στην απόφαση· οι μειοψηφούσες γνώμες αιτιολογούνται. Όταν η σύνθεση του δικαστηρίου περιλαμβάνει βοηθούς δικαστών, ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε έναν εξ αυτών τη σύνταξη της απόφασης.

Οι βοηθοί δικαστών διορίζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατόπιν πρότασης του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου, για 5ετή θητεία· απαιτείται να έχουν ασκήσει νομικό επάγγελμα για τουλάχιστον πέντε έτη και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι βοηθοί δικαστών απολαύουν σταθερότητας, υπόκεινται μόνο στον νόμο, δίνουν τον όρκο που προβλέπει ο νόμος για τους δικαστές, ενώ οι διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις, τις απαγορεύσεις, τα ασυμβίβαστα, τις εξαιρέσεις, τις πειθαρχικές κυρώσεις και τους λόγους παύσης που ισχύουν για τους δικαστές και τους εισαγγελείς ισχύουν και για αυτούς.

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων βοηθών δικαστών και η τοποθέτησή τους στα δικαστήρια, ανάλογα με τον όγκο των εργασιών, καθορίζονται με διαταγή του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι όροι και η διαδικασία επιλογής και υπόδειξης υποψηφίων από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο για διορισμό στη θέση του βοηθού δικαστή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και οι όροι για την ανάθεση καθηκόντων, την απόσπαση και τη μετάθεσή τους καθορίζονται με κυβερνητική απόφαση.

Βοηθοί ανώτατων δικαστών

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο εργάζεται ομάδα βοηθών ανώτατων δικαστών, οι οποίοι συμμετέχουν στις ακροάσεις του εν λόγω δικαστηρίου.

Οι βοηθοί ανώτατων δικαστών εκτελούν, μεταξύ άλλων, τα εξής καθήκοντα:

 • διασφαλίζουν ότι οι δικαστικοί γραμματείς και οι αρχειοθέτες προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ομαλή διεξαγωγή των ακροάσεων, και καθοδηγούν το έργο των δικαστικών γραμματέων·
 • συντάσσουν ορισμένες εκθέσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (σχετικά με το παραδεκτό, επί της αρχής, της έφεσης και της αίτησης αναίρεσης)·
 • καταγράφουν, για κάθε φάκελο, τους προφορικούς ισχυρισμούς των διαδίκων και του εισαγγελέα, καθώς και τα μέτρα που διατάσσει το δικαστήριο·
 • συντάσσουν τα πρακτικά με εξαίρεση τα πρακτικά της ακρόασης·
 • συμμετέχουν στις διασκέψεις με συμβουλευτική ψήφο·
 • συντάσσουν τις αποφάσεις, σύμφωνα με την κατανομή εργασιών που καθορίζει ο πρόεδρος του δικαστικού σχηματισμού, τηρώντας τις νόμιμες προθεσμίες κ.λπ.

Για λεπτομερή περιγραφή του έργου των βοηθών ανώτατων δικαστών, συμβουλευθείτε αυτό το έγγραφο  PDF (126 Kb) ro.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.