Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Σκωτία

Στην παρούσα σελίδα παρέχεται επισκόπηση των κύριων νομικών επαγγελμάτων στη Σκωτία. Περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόρους.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Δικαστές

Στη Σκωτία δεν υπάρχει αυτό καθαυτό το επάγγελμα του δικαστή. Μόνο οι πεπειραμένοι solicitors (νομικοί σύμβουλοι) και οι advocates (δικηγόροι) μπορούν να γίνουν δικαστές. Οι δικαστικές θέσεις στο δικαστικό σύστημα της Σκωτίας έχουν ως εξής:

  • Ο Lord President του Court of Session
  • Ο Lord Justice Clerk
  • Οι Sheriff Principals, που προΐστανται σε κάθε μία από τις έξι δικαστικές περιφέρειες της Σκωτίας (sheriffdoms)
  • Οι δικαστές, όταν συνεδριάζουν στο πλαίσιο του Court of Session, αποκαλούνται Senators of the College of Justice
  • Οι δικαστές, όταν συνεδριάζουν στο πλαίσιο του High Court of Justiciary, αποκαλούνται Lords Commissioners of Justiciary
  • Οι Sheriffs
  • Οι Sheriffs μερικής απασχόλησης (Part-time sheriffs), κυριότερο καθήκον των οποίων είναι να αναπληρώνουν τους μόνιμους sheriffs
  • Οι Justices of the Peace (ειρηνοδίκες), οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες δικαστές και εκδικάζουν τις υποθέσεις σε μονομελή ή τριμελή σύνθεση, επικουρούμενοι από γραμματέα με νομική κατάρτιση ή από νομικό εμπειρογνώμονα στα Justice of the Peace courts (ειρηνοδικεία).

Εισαγγελείς

Οργάνωση

Στη Σκωτία, αρμόδια για όλες τις διώξεις είναι η Εισαγγελία (Crown Office and Procurator Fiscal Service). Επικεφαλής της υπηρεσίας είναι ο Lord Advocate (Γενικός Εισαγγελέας), ο οποίος είναι επίσης υπουργός της κυβέρνησης της Σκωτίας, και ο αναπληρωτής ή η αναπληρώτριά του, που καλείται Solicitor General (Γενικός Αντιεισαγγελέας)

Η Εισαγγελία (Crown Office and Procurator Fiscal Service) (COPFS) είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη δίωξη εγκλημάτων, τη διερεύνηση ξαφνικών ή ύποπτων θανάτων καθώς και καταγγελιών εις βάρος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου για τη Σκωτία του 1998 (Scotland Act 1998), κάθε απόφαση του Lord Advocate (με την ιδιότητα του/της επικεφαλής των Συστημάτων Ποινικής Δίωξης και Διερεύνησης Θανάτων στη Σκωτία) λαμβάνεται από τον ίδιο ή την ίδια, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Εισαγγελείς μπορούν να γίνουν μόνο δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι με νομική κατάρτιση.

Αποστολή και καθήκοντα

Η αστυνομία (ή άλλοι εξειδικευμένοι φορείς, όπως η Αρχή Εισοδημάτων και Τελωνείων της Αυτού Μεγαλειότητας) προβαίνουν στην αρχική διερεύνηση του εγκλήματος και στη συνέχεια υποβάλλουν έκθεση στον τοπικό εισαγγελέα (Procurator Fiscal). Ο εισαγγελέας μελετά την έκθεση και αποφασίζει εάν θα προβεί σε κάποια ενέργεια για λόγους δημόσιου συμφέροντος. Κατή τη λήψη της απόφασής του, ο εισαγγελέας ελέγχει εάν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και, εάν ναι, αποφασίζει σε ποια ενέργεια θα προβεί: δηλαδή εάν θα ασκήσει δίωξη, εάν θα επιβάλει κάποιο άμεσο μέτρο (όπως χρηματικό πρόστιμο) ή εάν δεν χρειάζεται να προβεί σε καμία ενέργεια. Όσον αφορά τις υποθέσεις που εκδικάζονται ενώπιον ενόρκων, ο εισαγγελέας εξετάζει μάρτυρες, συγκεντρώνει και επανεξετάζει τις εγκληματολογικές αναλύσεις και άλλα αποδεικτικά στοιχεία προτού λάβει την απόφαση να ασκήσει δίωξη. Στη συνέχεια, υποβάλλει έκθεση στον Προϊστάμενο Εισαγγελίας (Crown Counsel), ο οποίος αποφασίζει εάν θα ασκήσει δίωξη.

Οργάνωση του νομικού επαγγέλματος: Δικηγόροι

Advocates (δικηγόροι)

Οι advocates (δικηγόροι) είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου της Σκωτίας (Scottish Bar). Έχουν το δικαίωμα να παρίστανται σε όλα τα δικαστήρια της Σκωτίας, αν και το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας τους αφορά την παράστασή τους στα ανώτερα δικαστήρια (το Court of Session και το High Court of Justiciary) και την παροχή εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων σε νομικά θέματα. Οι αρχαιότεροι advocates είναι γνωστοί ως Queen's Counsel. Όλοι οι advocates είναι μέλη του Faculty of Advocates (επαγγελματικού συλλόγου).

Solicitors (νομικοί σύμβουλοι)

Οι solicitors συνθέτουν την πολυπληθέστερη ομάδα μεταξύ όλων των νομικών επαγγελμάτων. Παρέχουν συμβουλές για όλα τα νομικά θέματα και εκπροσωπούν πελάτες στο δικαστήριο. Όλοι οι solicitors είναι μέλη του Law Society of Scotland (επαγγελματικού συλλόγου), ο οποίος προωθεί τα συμφέροντα των solicitors και του κοινού σε σχέση με το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Υπάρχουν και solicitor-advocates οι οποίοι είναι επίσης μέλη του Law Society of Scotland. Όπως οι advocates (βλ. ανωτέρω), έτσι και οι solicitor-advocates μπορούν να παρίστανται στο Court of Session και στο High Court of Justiciary.

Συμβολαιογράφοι

Οι Notaries Public (συμβολαιογράφοι) είναι solicitors οι οποίοι καταχωρίζουν ορισμένες δικαιοπραξίες και υπογράφουν συγκεκριμένα νομικά έγγραφα. Δεν αποτελούν ξεχωριστό νομικό επάγγελμα.

Patent and Trade Mark Attorneys (Σύμβουλοι σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων)

Οι σύμβουλοι σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων είναι ειδικοί σύμβουλοι στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας. Παρέχουν νομικές συμβουλές σε πελάτες στον συγκεκριμένο τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταχώριση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και σχεδίων και τις σχετικές με αυτά διώξεις, καθώς και όσον αφορά άλλες πτυχές της διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Αντίθετα προς το γενικότερο αστικό και ποινικό δίκαιο, το ουσιαστικό δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας εφαρμόζεται στο σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι διαφορές σχετικά με δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στη Σκωτία συνήθως εκδικάζονται ενώπιον του Court of Session το οποίο έχει αποκλειστική δικαιοδοσία στα θέματα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των περισσότερων άλλων καταχωρισμένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ιδίως των κοινοτικών σημάτων και των καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων). Επίσης, το Court of Session έχει ορισμένους δικαστές που είναι αρμόδιοι σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και ειδικούς κανόνες διαχείρισης των σχετικών υποθέσεων. Οι σύμβουλοι σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων μπορούν να εκπροσωπούν τους πελάτες τους απευθείας στο Patents County Court και, κατόπιν έφεσης του Γραφείου Διανοητικής ιδιοκτησίας του ΗΒ (UK Intellectual Property Office), στο Patents Court (τμήμα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας) του High Court της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οι σύμβουλοι σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν ικανότητα παράστασης στα δικαστήρια μπορούν επίσης να παρίστανται ενώπιον του High Court του Λονδίνου, αλλά οι σύμβουλοι σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων δεν έχουν, προς το παρόν, δικαίωμα εκπροσώπησης πελατών σε διαφορές διανοητικής ιδιοκτησίας που εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων της Σκωτίας. Επομένως, επί του παρόντος στη Σκωτία οι υποθέσεις διαφορών για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας αναλαμβάνονται από ειδικευμένους στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας δικηγόρους που συχνά συνεργάζονται με συμβούλους σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων.

Οι περισσότεροι σύμβουλοι σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων στη Σκωτία έχουν ιδιωτικό γραφείο, αλλά ορισμένοι εργάζονται στη βιομηχανία.

Το Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA, Ινστιτούτο συμβούλων σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας) εκπροσωπεί τους συμβούλους σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ρόλος του είναι να ασχολείται, από κοινού με την κυβέρνηση, με τη νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας, να παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση σε συμβούλους σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ασκούμενους και να συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές του επαγγέλματος. Το CIPA έχει σαν επιδίωξη την προώθηση της νομοθεσίας διανοητικής ιδιοκτησίας και των επαγγελμάτων του τομέα.

Το Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA, Ινστιτούτο συμβούλων σε θέματα εμπορικών σημάτων) εκπροσωπεί τους συμβούλους σε θέματα εμπορικών σημάτων και το σχετικό επάγγελμα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση και την άσκηση πίεσης σε αυτήν, με το ανεξάρτητο ρυθμιστικό της όργανο (IPReg) και άλλους σχετικούς οργανισμούς. Εξασφαλίζει σχετική εκπαίδευση, κατάρτιση και συμβουλές στο επάγγελμα του Trade Mark Attorney και είναι υπεύθυνο για την προώθηση του επαγγέλματος και της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Το Intellectual Property Regulation Board (IPReg, Ρυθμιστικό συμβούλιο για τη διανοητική ιδιοκτησία) ασχολείται με όλα τα ρυθμιστικά και πειθαρχικά ζητήματα και καθορίζει, ελέγχει και εφαρμόζει πρότυπα για τους συμβούλους σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Δρα προς το δημόσιο συμφέρον και τηρεί τα εκ του νόμου προβλεπόμενα μητρώα συμβούλων σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων, τόσο φυσικών όσο και των νομικών προσώπων.

Άλλα νομικά επαγγέλματα

Οι Sheriff officers και οι Messengers-at-arms είναι δικαστικοί υπάλληλοι, αρμόδιοι για την επίδοση εγγράφων και για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων στη Σκωτία. Οι messengers-at-arms και οι sheriff officers απασχολούνται από ιδιωτικές εταιρείες και οι αμοιβές που εισπράττουν καθορίζονται από την παράγωγη νομοθεσία.

Το άρθρο 60 του νόμου της Σκωτίας για τις πτωχεύσεις και τις επιδόσεις του 2007 (Bankruptcy and Diligence Act 2007) καταργεί τις θέσεις του messenger-at-arms και του sheriff officer και τις αντικαθιστά με το νέο λειτούργημα του Judicial officer (δικαστικού επιμελητή). Οι judicial officers διορίζονται από τον Lord President (πρόεδρο) του Court of Session, κατόπιν σύστασης της νέας Scottish Civil Enforcement Commission (Επιτροπής εκτέλεσης σε αστικές υποθέσεις της Σκωτίας).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Εισαγγελία (Crown Office and Procurator Fiscal Service), Faculty of Advocates, Law Society of Scotland, Scottish Association of Law Centres; Chartered Institute of Patent Attorneys, Institute of Trade Mark Attorneys, Intellectual Property Regulation Board

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/11/2014

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.