Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Σλοβακία

Στην παρούσα σελίδα παρέχεται επισκόπηση των νομικών επαγγελμάτων στη Σλοβακία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Νομικά επαγγέλματα - εισαγωγή

Εισαγγελείς

Οργάνωση

Η εισαγγελία της Σλοβακικής Δημοκρατίας είναι ανεξάρτητη κρατική αρχή με επικεφαλής τον Γενικό Εισαγγελέα. Η εισαγγελία της Σλοβακικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προστατεύει τα δικαιώματα και τα εκ του νόμου προστατευόμενα συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων και του κράτους.

Η εισαγγελία της Σλοβακικής Δημοκρατίας διαθέτει χωριστό κεφάλαιο προϋπολογισμού στον κρατικό προϋπολογισμό.

Το καθεστώς και τα καθήκοντα της εισαγγελίας και του Γενικού Εισαγγελέα διέπονται από το Σύνταγμα της Σλοβακικής Δημοκρατίας (άρθρο 149) και τον νόμο αριθ. 153/2001 σχετικά με την εισαγγελία, που επίσης διέπει τις αρμοδιότητες του Γενικού Εισαγγελέα και των λοιπών εισαγγελέων. Ο νόμος διέπει επίσης την οργάνωση και τη διαχείριση της Εισαγγελικής Αρχής. Το καθεστώς, τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητες των εισαγγελέων ορίζονται στον νόμο αριθ. 154/2001 για τους εισαγγελείς και τους ασκούμενους εισαγγελείς.

Ιεραρχική δομή

Δεδομένου του ρόλου της ως αρχής προστασίας του νόμου, η εισαγγελία πρέπει να διαθέτει ιεραρχική οργάνωση. Διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή των νόμων και άλλων νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής, καθώς και της ποινικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο της εν λόγω ιεραρχικής δομής, υπάρχει συγκεκριμένη ιεραρχία και όλοι οι εισαγγελείς υπάγονται στη Γενική Εισαγγελία της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες της εισαγγελικής αρχής εμπίπτουν:

 • η ποινική δίωξη προσώπων που είναι ύποπτα για διάπραξη αξιόποινων πράξεων και η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία τόσο πριν από την έναρξη της ποινικής δίωξης σύμφωνα με τον οικείο νόμο όσο και κατά τις προδικαστικές διαδικασίες·
 • η διασφάλιση ότι τα πρόσωπα που έχουν στερηθεί την ελευθερία τους ή των οποίων η ελευθερία έχει περιοριστεί με απόφαση δικαστηρίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου κρατικού οργάνου κρατούνται σε χώρους και υπό συνθήκες που συνάδουν με τον νόμο·
 • η άσκηση των αρμοδιοτήτων της σε δικαστικές διαδικασίες·
 • εκπροσώπηση του κράτους σε δικαστικές διαδικασίες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία·
 • η εποπτεία της συμμόρφωσης των δημόσιων διοικητικών αρχών προς τις νομοθετικές διατάξεις, στον βαθμό που προβλέπεται από τον νόμο·
 • η άσκηση των αρμοδιοτήτων της στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας στον βαθμό που ορίζεται στη σχετική νομοθεσία, στις διεθνείς συνθήκες που δημοσιεύονται με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος και στις νομικά δεσμευτικές πράξεις της ΕΕ·
 • η συμμετοχή στην κατάρτιση και την εφαρμογή μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη παραβιάσεων των νόμων και των λοιπών γενικώς δεσμευτικών κανόνων·
 • η συμβολή στην εξάλειψη των αιτιών και των συνθηκών εγκληματικών δραστηριοτήτων, καθώς και στην πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας·
 • η συμμετοχή στην κατάρτιση νομοθετικών πράξεων (συμμετοχή στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία)·
 • η εκπλήρωση κάθε άλλου καθήκοντος που προβλέπεται από ειδικό νόμο ή πράξη ή από νομίμως δημοσιευθείσα διεθνή συνθήκη.

Καθήκοντα

Ο Γενικός Εισαγγελέας και οι εισαγγελείς εκτελούν όλα τα καθήκοντα που εμπίπτουν στην εντολή της εισαγγελίας, και χρησιμοποιούν όλα τα νόμιμα μέσα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και των υποχρεώσεών τους. Έχουν την υποχρέωση:

 • να εφαρμόζουν (σύμφωνα με τις γνώσεις και τη συνείδησή τους) το Σύνταγμα της Σλοβακικής Δημοκρατίας, τους συνταγματικούς νόμους, τους νόμους, τις νομίμως δημοσιευθείσες διεθνείς συνθήκες και τους λοιπούς γενικώς δεσμευτικούς κανόνες·
 • να σέβονται και να προστατεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, και να αποφεύγουν κάθε διακριτική μεταχείριση·
 • να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον·
 • να ενεργούν με πρωτοβουλία, δίκαια, αμερόληπτα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Ιεραρχία

Το οργανωτικό σύστημα της εισαγγελίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας αποτελείται από τα ακόλουθα όργανα:

Η Γενική Εισαγγελία είναι η ανώτατη αρχή και επικεφαλής του εισαγγελικού συστήματος. Στη Γενική Εισαγγελία υπάγονται οι εξής υπηρεσίες:

 • το γραφείο του ειδικού εισαγγελέα, που έχει συσταθεί για τον εντοπισμό και τη δίωξη υποθέσεων διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος·
 • τις περιφερειακές εισαγγελίες (8), οι οποίες είναι ανώτερες των κατά τόπον εισαγγελιών στην περιφέρειά τους· και
 • τις κατά τόπον εισαγγελίες (55).

Η έδρα της Γενικής Εισαγγελίας βρίσκεται στην Μπρατισλάβα.

Οι έδρες και οι εδαφικές περιφέρειες των κατώτερων εισαγγελιών συμπίπτουν με τις έδρες και τις περιφέρειες των αντίστοιχων δικαστηρίων. Ωστόσο, η έδρα και η κατά τόπον αρμοδιότητα δεν αντιστοιχούν στη διοικητική εδαφική υποδιαίρεση της χώρας.

Οι εισαγγελείς εκτελούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της υπηρεσιακής σχέσης που δημιουργείται με τον διορισμό τους. Οι εισαγγελείς διορίζονται για θητεία αόριστης διάρκειας από τον Γενικό Εισαγγελέα. Οι εισαγγελείς, κατά την αποδοχή της θέσης τους, πρέπει να ορκιστούν χωρίς επιφυλάξεις.

Προσόντα

Οι εισαγγελείς πρέπει να έχουν τη σλοβακική ιθαγένεια και να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Συγκεκριμένα πρέπει:

 • να είναι ηλικίας τουλάχιστον 25 ετών κατά την ημερομηνία του διορισμού τους·
 • να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου νομικής από νομική σχολή πανεπιστημίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας ή αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών που έχει εκδοθεί από αλλοδαπό πανεπιστήμιο και πιστοποιεί μεταπτυχιακό τίτλο νομικής· εάν ο εισαγγελέας αποκτήσει για πρώτη φορά πτυχίο και στη συνέχεια μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, και τα δύο πτυχία πρέπει να αποκτηθούν στον τομέα της νομικής·
 • να διαθέτουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και να είναι ιατρικώς ικανοί για την άσκηση των καθηκόντων του εισαγγελέα·
 • να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο και το ήθος που απαιτείται για να εκτελούν δεόντως τα καθήκοντα του εισαγγελέα·
 • να γνωρίζουν άπταιστα τη σλοβακική γλώσσα·
 • να είναι μόνιμοι κάτοικοι της Σλοβακικής Δημοκρατίας·
 • να μην είναι μέλη πολιτικού κόμματος ή πολιτικού κινήματος·
 • να έχουν επιτύχει στις εξετάσεις εισαγγελέων·
 • να έχουν επιτύχει στη διαδικασία επιλογής, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο·
 • να αποδεχθούν εγγράφως τον διορισμό τους ως εισαγγελέων σε συγκεκριμένη εισαγγελία.

Μόνο ασκούμενοι εισαγγελείς μπορούν να εγγράφονται στις εξετάσεις εισαγγελέων. Οι κενές θέσεις ασκούμενων εισαγγελέων πληρούνται βάσει διαδικασιών επιλογής.

Βάσει του νόμου, ως εξετάσεις εισαγγελέων θεωρούνται επίσης οι εξετάσεις δικαστικών εμπειρογνωμόνων, δικηγόρων και συμβολαιογράφων.

Η προαγωγή στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα ή σε ανώτερη θέση είναι δυνατή μόνο βάσει διαδικασίας επιλογής και κατόπιν διαβούλευσης με το Συμβούλιο Εισαγγελέων.

Η προσωρινή απόσπαση εισαγγελέα για την εκτέλεση καθηκόντων σε άλλη εισαγγελία είναι δυνατή μόνο με την συγκατάθεσή του. Χωρίς τη συγκατάθεση αυτή, οι εισαγγελείς μπορούν να αποσπώνται προσωρινά για την άσκηση καθηκόντων σε άλλη εισαγγελία για μέγιστο χρονικό διάστημα 60 εργάσιμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο ώστε η εισαγγελία να εκτελεί ορθά τα καθήκοντά της.

Εισαγγελέας μπορεί να μετατεθεί σε άλλη εισαγγελία μόνο εάν συμφωνεί ο ίδιος με τη μετάθεση, εάν αιτηθεί ο ίδιος τη μετάθεσή του ή εάν μετατεθεί στο πλαίσιο πειθαρχικών μέτρων.

Ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί να αναστείλει τη δίωξη εισαγγελέα ο οποίος διώκεται για αξιόποινη πράξη τελεσθείσα εκ προθέσεως ή εξ αμελείας κατά την άσκηση των εισαγγελικών καθηκόντων ή για τον οποίο έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία για πράξη που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την παύση του από τα εισαγγελικά καθήκοντα.

Η υπηρεσιακή σχέση του Εισαγγελέα μπορεί να τερματιστεί μόνο για λόγους που προβλέπει ο νόμος.

Ρόλος και αρμοδιότητες

Ο εισαγγελέας επιβλέπει τη συμμόρφωση με τον νόμο τόσο πριν από την άσκηση της ποινικής δίωξης όσο και κατά τις προδικαστικές διαδικασίες. Κατά την άσκηση της εν λόγω εποπτείας ο εισαγγελέας νομιμοποιείται:

 • να παρέχει δεσμευτικές οδηγίες στην αστυνομία πριν από την άσκηση της ποινικής δίωξης και κατά τη διενέργεια της έρευνας και της συνοπτικής έρευνας, καθώς και να τάσσει προθεσμίες για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης κάθε οδηγία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην αντίστοιχη δικογραφία·
 • να ζητεί τα αρχεία, τα έγγραφα, το υλικό και τις αναφορές σχετικά με την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας μετά την άσκηση της δίωξης, προκειμένου να εξακριβώνει αν η αστυνομία άσκησε εγκαίρως την ποινική δίωξη και αν έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες·
 • να συμμετέχει σε αστυνομικές επιχειρήσεις, να προβαίνει σε μεμονωμένες ερευνητικές ενέργειες ή να διεξάγει πλήρη έρευνα ή προδικαστική διαδικασία, και να εκδίδει απόφαση σχετικά με οποιαδήποτε υπόθεση· Στο πλαίσιο αυτό, ο εισαγγελέας οφείλει να ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο· οι προσφυγές κατά αποφάσεων των εισαγγελέων υποβάλλονται όπως οι προσφυγές κατά αποφάσεων της αστυνομίας·
 • να αναπέμπει υπόθεση στην αστυνομία με οδηγίες για τη συμπλήρωση της έρευνας ή της συνοπτικής έρευνας και να τάσσει σχετική προθεσμία ο εισαγγελέας ενημερώνει τον κατηγορούμενο και το θύμα για την αναπομπή της υπόθεσης·
 • να ακυρώνει παράνομες ή αδικαιολόγητες αποφάσεις της αστυνομίας και να τις αντικαθιστά με δικές του αποφάσεις· ο εισαγγελέας δύναται να αποφασίσει την παύση της ποινικής δίωξης ή την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλη αρχή εντός 30 ημερών· εάν ο εισαγγελέας αντικαταστήσει απόφαση της αστυνομίας με δική του απόφαση για λόγους άλλους πλην της υποβολής ένστασης από νομιμοποιούμενο σχετικά πρόσωπο, μπορεί να υποβληθεί ένσταση κατά της απόφασης του εισαγγελέα και κατά της απόφασης της αστυνομίας· ο εισαγγελέας μπορεί επίσης να διατάξει τη διεξαγωγή έρευνας και συνοπτικής έρευνας.
 • να αποσύρει μια υπόθεση από αστυνομικό και να προβεί σε ενέργειες για την ανάθεσή της σε άλλο αστυνομικό ή αστυνομικούς·
 • να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι η έρευνα ή η συνοπτική έρευνα για αξιόποινη πράξη που διαπράχθηκε από μέλος των ενόπλων δυνάμεων ασφαλείας διεξάγεται από αστυνομικό ανακριτή· πριν από την ενέργεια αυτή, οι εισαγγελείς ζητούν τη γνώμη του προϊσταμένου της υπηρεσίας επιθεώρησης· σε έρευνες ή συνοπτικές έρευνες για αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται από τελωνειακούς υπαλλήλους, οι εισαγγελείς μπορούν να ενεργούν με παρόμοιο τρόπο.

Μόνο εισαγγελέας έχει την εξουσία:

 • να ασκήσει ποινική δίωξη·
 • να συνάψει συμφωνία παραδοχής ενοχής και επιβολής ποινής με τον κατηγορούμενο και να υποβάλει πρόταση στο δικαστήριο για την έγκριση της εν λόγω συμφωνίας·
 • να αναστείλει ποινική δίωξη·
 • να παύσει ποινική δίωξη με ή χωρίς όρους·
 • να εγκρίνει τον διακανονισμό ή την επίλυση υπόθεσης στην προδικαστική διαδικασία και να τερματίσει την ποινική δίωξη·
 • να διατάξει την κατάσχεση της περιουσίας του κατηγορουμένου και να ορίσει τα αντικείμενα που εξαιρούνται της κατάσχεσης ή να ανακαλέσει την κατάσχεση·
 • να λάβει μέτρα εξασφάλισης της απαίτησης θύματος, να την ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει ή να αποκλείσει κάποιο μέρος αυτής·
 • να διατάξει την εκταφή πτώματος·
 • να ζητήσει έγκριση για την ποινική δίωξη ή την κράτηση προσώπου σε υπόθεση στην οποία απαιτείται η έγκριση του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Δικαστικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας, του Συνταγματικού Δικαστηρίου η του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
 • να επιδιώξει την έκδοση δικαστικής απόφασης με την οποία θα διατάσσεται η κράτηση του κατηγορουμένου ή την παράταση της διάρκειας της κράτησής του·
 • να ζητήσει την έκδοση διαταγής με την οποία να ζητείται η επιστροφή του εναγομένου από το εξωτερικό·
 • να διενεργεί προκαταρκτικές έρευνες σχετικά με διαδικασίες έκδοσης, πλην αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά·
 • να ζητήσει την έκδοση δικαστικής απόφασης, κατόπιν αιτήματος αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, με την οποία να διατάσσεται η προσωρινή δέσμευση της περιουσίας προσώπου εναντίον του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στην αλλοδαπή, ή μέρος της περιουσίας του οποίου βρίσκεται στην επικράτεια της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Κατά την άσκηση της εποπτικής εξουσίας τους με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι χώροι κράτησης προσώπων που έχουν στερηθεί την ελευθερία τους ή των οποίων η ελευθερία έχει περιοριστεί είναι σύννομοι, οι εισαγγελείς πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα εν λόγω πρόσωπα κρατούνται στους χώρους αυτούς μόνο βάσει δικαστικής απόφασης ή απόφασης άλλου εξουσιοδοτημένου κρατικού φορέα, και ότι τηρούνται οι νόμοι και άλλες πράξεις γενικής εφαρμογής στους εν λόγω τόπους.

Στις αστικές διαδικασίες ο εισαγγελέας έχει την εξουσία:

 1. να ζητήσει την κίνηση αστικής διαδικασίας προκειμένου:
 • να επιβάλει προστατευτική αποκατάσταση σε πρόσωπο ηλικίας μεταξύ 12 και 14 ετών, εάν έχει διαπράξει αξιόποινη πράξη η οποία τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα·
 • να κηρύξει παράνομη απεργία ή ανταπεργία·
 • να ακυρώσει μεταβίβαση περιουσίας του Δημοσίου βάσει του νόμου περί απόδειξης της προέλευσης των κεφαλαίων στην περίπτωση ιδιωτικοποίησης, του νόμου περί των όρων μεταβίβασης κρατικής περιουσίας σε άλλα πρόσωπα ή του νόμου σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας του Δημοσίου·
 • να ελέγχει τη νομιμότητα απόφασης διοικητικής αρχής στις περιπτώσεις που απορρίφθηκε ένσταση του εισαγγελέα·
 • να ανακαλέσει παράνομη απόφαση δημοτικής αρχής, εφόσον η δημοτική αρχή δεν ανακάλεσε την απόφασή της κατόπιν ένστασης του εισαγγελέα·
 1. να παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε αστική διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός από τη διαδικασία διαζυγίου. Εάν η διαδικασία διαζυγίου συνεκδικάζεται με διαδικασία που καθορίζει τις σχέσεις των συζύγων με τα ανήλικα τέκνα τους μετά το διαζύγιο, οι εισαγγελείς μπορούν να παρέμβουν σε αυτό το μέρος της διαδικασίας.
 2. Στις αστικές διαδικασίες αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, οι εισαγγελείς μπορούν:
  1. να ασκήσουν αγωγή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το Δημόσιο αξιώνει ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού, όταν ζητείται ο προσδιορισμός της κυριότητας, όταν παραβιάζονται οι διατάξεις πράξης γενικής ισχύος ή όταν αυτό προβλέπεται σε συγκεκριμένη νομοθετική πράξη·
  2. να παρεμβαίνει σε ανοικτές διαδικασίες σε περιπτώσεις στις οποίες το Δημόσιο, νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο από το Δημόσιο, επιχείρηση του Δημοσίου, νομικό πρόσωπο στο οποίο το Δημόσιο έχει ιδιοκτησιακό συμφέρον, δημοτική αρχή ή ανώτερη εδαφική μονάδα είναι ένας από τους διαδίκους ή σε υποθέσεις που αφορούν την ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν από την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

Στο πλαίσιο της εκ μέρους του εποπτείας της τήρησης από τη δημόσια διοίκηση των νόμων και των λοιπών γενικώς δεσμευτικών κανόνων, ο εισαγγελέας έχει δικαίωμα να ελέγχει τη νομιμότητα:

 • γενικώς δεσμευτικών κανόνων που εκδίδουν δημόσιες διοικητικές αρχές·
 • εσωτερικών διοικητικών κανόνων που εκδίδουν δημόσιες διοικητικές αρχές με σκοπό να διασφαλιστεί η εκπλήρωση καθηκόντων της δημόσιας διοίκησης·
 • αποφάσεων επί διαφόρων ζητημάτων στον τομέα της δημόσιας διοίκησης·
 • ενεργειών των δημόσιων διοικητικών αρχών κατά την έκδοση εσωτερικών διοικητικών κανόνων και αποφάσεων στον τομέα της δημόσιας διοίκησης.

Δικαστές

Οργάνωση

Δικαστικοί υπάλληλοι

 1. Κύριος υπάλληλος διοίκησης - Βοηθός διοίκησης  PDF (382 Kb) sk
 2. Γραμματέας δικαστηρίου  PDF (295 Kb) sk
 3. Ανώτερος δικαστικός υπάλληλος  PDF (460 Kb) sk
 4. Βοηθός δικαστή Ανώτατου Δικαστηρίου  PDF (291 Kb) sk

Δικηγόροι

Νομικές βάσεις δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου Σλοβακίας.

Νομικοί σύμβουλοι

Νομικές βάσεις δεδομένων

Συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται στον ιστότοπο του Κέντρου Νομικής Βοήθειας της Σλοβακίας.

Συμβολαιογράφοι

Οι συμβολαιογράφοι στη Σλοβακική Δημοκρατία πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου νομικών σπουδών.

Ο ρόλος του συμβολαιογράφου έγκειται στην εκτέλεση πράξεων προληπτικής δικαιοσύνης και στην έκδοση πιστοποιημένων επίσημων εγγράφων.

Την εποπτεία των συμβολαιογράφων ασκεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι συμβολαιογράφοι πρέπει να είναι μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ο ιστότοπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου παρέχει υποστήριξη στους συμβολαιογράφους μόνο μέσω ενδοδικτύου. Η πρόσβαση είναι δωρεάν, όμως η αναζήτηση πληροφοριών είναι περιορισμένη.

Η βάση δεδομένων παρέχει πρόσβαση σε:

 • δημόσια μητρώα
 • κατάλογο συμβολαιογράφων (στοιχεία επικοινωνίας, ομιλούμενες γλώσσες, ώρες λειτουργίας γραφείου)
 • νομοθεσία
Τελευταία επικαιροποίηση: 16/05/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.