Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Ισπανία

Στην Ισπανία χαρακτηρίζεται ως νομικό επάγγελμα το επάγγελμα που αφορά την εφαρμογή του δικαίου και για την άσκηση του οποίου απαιτείται ειδική νομική κατάρτιση. Δικαστές Εισαγγελείς Δικαστικοί υπάλληλοι Δικηγόροι Νομικοί σύμβουλοι Συμβολαιογράφοι Υποθηκοφύλακες Αντίκλητοι Σύμβουλοι σε θέματα εργατικού δικαίου και κοινωνικής ασφάλισης (Graduados sociales)

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Νομικά επαγγέλματα - εισαγωγή

Στην Ισπανία, στα νομικά επαγγέλματα συγκαταλέγονται τα επαγγέλματα για την άσκηση των οποίων απαιτείται ειδική νομική κατάρτιση, διότι σχετίζονται με την εφαρμογή του δικαίου.

Τα κυριότερα νομικά επαγγέλματα στην Ισπανία περιλαμβάνουν τους εισαγγελείς, τους δικαστές, τους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους, τους γραμματείς των δικαστηρίων, τους υποθηκοφύλακες και τους αντίκλητους.

Δικαστές

Οργάνωση

Η δικαιοσύνη απορρέει από τον λαό και απονέμεται στο όνομα του Βασιλέα από τους δικαστές που ανήκουν στη δικαστική εξουσία. Μόνον οι δικαστές μπορούν να απονείμουν δικαιοσύνη, τόσο με την έκδοση αποφάσεων όσο και με την επιβολής της εκτέλεσης των αποφάσεων αυτών.

Οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι από τις άλλες εξουσίες του κράτους, και υπόκεινται μόνο στο σύνταγμα και τον νόμο.

Η είσοδος στο δικαστικό σώμα εδράζεται στην αρχή της αξιοκρατίας και της ικανότητας άσκησης του δικαστικού λειτουργήματος, ενώ η διαδικασία επιλογής εγγυάται με αντικειμενικότητα και διαφάνεια την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις και διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα, καθώς και την επαγγελματική καταλληλότητα και επάρκεια για την άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος.

Σύμφωνα με τον οργανικό νόμο για τη δικαστική εξουσία, το δικαστικό σώμα αποτελείται από τρεις κατηγορίες δικαστικών λειτουργών:

 • Magistrado del Tribunal Supremo (δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου)
 • Magistrado (ανώτερος δικαστής)
 • Juez (δικαστής).

Με ποσοτικά κριτήρια, οι περισσότεροι δικαστές εισέρχονται στο δικαστικό σώμα με τον βαθμό του «Juez». Ο διορισμός τους, σύμφωνα με τον οργανικό νόμο για τη δικαστική εξουσία, γίνεται με ανοικτό διαγωνισμό μεταξύ πτυχιούχων νομικής οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα της Σχολής Δικαστών.

Μικρότερος αριθμός δικαστών εισέρχεται στο δικαστικό σώμα με τον βαθμό του «Magistrado» ή του «Magistrado del Tribunal Supremo».

Τέλος, ο διορισμός στη θέση του «Magistrado del Tribunal Supremo» γίνεται από το Γενικό Δικαστικό Συμβούλιο μεταξύ των δικαστικών που έχουν προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 15 ετών, εκ των οποίων 10 έτη στον βαθμό του «Magistrado», ενώ το 1/5 των θέσεων καλύπτεται από νομικούς αναγνωρισμένου κύρους και προϋπηρεσία 15 ετών.

Αποστολή και καθήκοντα

Τα δικαστήρια ασκούν τη δικαιοδοσία τους αποκλειστικά επί των διαφορών οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητά τους βάσει νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες, βλέπε «Δικαστήρια στην Ισπανία».

Κατά την άσκηση της δικαιοδοτικής τους εξουσίας, οι δικαστές χαίρουν ανεξαρτησίας έναντι κάθε δικαστικού οργάνου και της διοίκησης του δικαστικού σώματος.

Οι δικαστές υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη στις περιπτώσεις και υπό τους όρους που ο νόμος ορίζει, ενώ υπέχουν πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τον δικτυακό τόπο του Γενικού Δικαστικού Συμβουλίου.

Εισαγγελείς

Οργάνωση

Η εισαγγελική αρχή είναι σημαντικό από συνταγματικής άποψης όργανο, με ίδια νομική προσωπικότητα. Χαίρει λειτουργικής αυτονομίας στο πλαίσιο της δικαστικής εξουσίας και ασκεί τα καθήκοντά της μέσω ιδίων δομών, με σεβασμό στην αρχή του ενιαίου της διαδικασίας και της ιεραρχικής εξάρτησης και, σε κάθε περίπτωση, με τήρηση της αρχής της νομιμότητας και της αμεροληψίας.

Ο Γενικός Εισαγγελέας προΐσταται της εισαγγελικής αρχής και την εκπροσωπεί σε ολόκληρη την ισπανική επικράτεια. Είναι αρμόδιος για την έκδοση των απαιτούμενων εντολών και οδηγιών για την εκτέλεση των εισαγγελικών καθηκόντων και τη διατήρηση της εσωτερικής τάξης και, γενικότερα, για τη διοίκηση και την εποπτεία της εισαγγελικής αρχής.

Οι εισαγγελείς είναι δημόσιοι λειτουργοί που επιλέγονται κατόπιν διαγωνισμού μεταξύ κατόχων πτυχίων ή διδακτορικών νομικής. Εξαρτώνται οργανικά από τη Γενική Εισαγγελία του κράτους και τις αντίστοιχες Εισαγγελίες των Αυτόνομων Κοινοτήτων (Comunidades Autónomas).

Αποστολή και καθήκοντα

Στο άρθρο 124 του ισπανικού Συντάγματος του 1978 ορίζεται ότι «αποστολή της εισαγγελικής αρχής, με την επιφύλαξη των καθηκόντων που ανατίθενται σε άλλα όργανα, είναι η προαγωγή της δράσης της δικαιοσύνης για την προάσπιση της νομιμότητας, των δικαιωμάτων των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτό κατοχυρώνεται από τον νόμο, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων, καθώς και η προστασία της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων και η διασφάλιση της προάσπισης του κοινωνικού συμφέροντος ενώπιον αυτών».

Στα καθήκοντα των εισαγγελέων συγκαταλέγονται τα εξής:

 • Μεριμνούν ώστε η δικαιοσύνη να λειτουργεί αποτελεσματικά και σύμφωνα με τον νόμο, εντός των προθεσμιών που τάσσονται από τον νόμο και προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες, προσφυγές και μέτρα.
 • Παρεμβαίνουν στις ποινικές διαδικασίες, και ζητούν από τη δικαστική αρχή τη λήψη αναγκαίων προληπτικών μέτρων και τη διενέργεια των διαδικασιών που αποσκοπούν στην εξακρίβωση των πραγματικών γεγονότων.
 • Παρεμβαίνουν στις αστικές υποθέσεις που προβλέπει ο νόμος, όταν θίγεται το κοινωνικό συμφέρον ή μπορούν να θιγούν τα συμφέροντα ανηλίκων, ανίκανων ή αναξιοπαθούντων ατόμων μέχρις ότου να τους χορηγηθούν οι συνήθεις δυνατότητες εκπροσώπησης.
 • Ασκούν στον τομέα της ποινικής ευθύνης των ανηλίκων τα καθήκοντα που τους αναθέτει η σχετική νομοθεσία με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τον δικτυακό τόπο της εισαγγελικής αρχής.

Δικαστικοί υπάλληλοι

Οργάνωση

Οι δικαστικοί υπάλληλοι συνιστούν ένα ανώτερο δικαστικό όργανο στην υπηρεσία της απονομής της δικαιοσύνης. Είναι δημόσιοι λειτουργοί που υπάγονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ασκούν δημόσια εξουσία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Είναι πτυχιούχοι νομικής οι οποίοι επιλέγονται με διαγωνισμό και παρακολουθούν κύκλο σπουδών στο Κέντρο Νομικών Σπουδών (Centro de Estudios Jurídicos), για την ολοκλήρωση του οποίου απαιτείται επιτυχία σε εξετάσεις.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι ανήκουν σε ένα σώμα το οποίο υπάγεται ιεραρχικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους (Secretarios de Gobierno) κάθε Ανώτερου Δικαστηρίου. Στην πράξη υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς ασυμβίβαστων και απαγορεύσεων με τους δικαστές.

Αποστολή και καθήκοντα

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι δικαστικοί υπάλληλοι εκτελούν ή μεριμνούν για την εκτέλεση όλων των αποφάσεων που εκδίδονται από τους δικαστές ή τα δικαστήρια της αρμοδιότητάς τους. Το σύνολο των ενεργειών τους διέπεται από την αρχή της νομιμότητας και της αμεροληψίας, από την αρχή της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας κατά την πιστοποίηση των δικαστικών πράξεων, καθώς και από την αρχή του ενιαίου της διαδικασίας και της ιεραρχικής εξάρτησης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους αναθέτει ο νόμος.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι επιφορτισμένοι με τη διεκπεραίωση των δικογράφων και τη συγκρότηση του φακέλου, στον οποίο καταχωρούν και την απόφαση που εκδίδεται, καθώς και με την κίνηση της διαδικασίας και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της, αλλά και με την τεχνική/διαδικαστική διοίκηση του προσωπικού που εργάζεται στο δικαστήριο. Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους επίσης συνεργάζονται με άλλα όργανα και φορείς δημόσιας διοίκησης και καταρτίζουν τις δικαστικές στατιστικές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό των δικαστηρίων στην Ισπανία, βλέπε:

Οργάνωση των νομικών επαγγελμάτων

Δικηγόροι

Ο δικηγόρος είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος επαγγελματίας ο οποίος ασκεί δημόσιο λειτούργημα, δεν εξαρτάται από καμία δημόσια διοικητική αρχή και ασκεί τα καθήκοντά του σε καθεστώς ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού (άρθρο 1 του γενικού κανονισμού περί ισπανών δικηγόρων).

Τα καθήκοντα των δικηγόρων συνίστανται κυρίως στην καθοδήγηση και την υπεράσπιση των μερών σε κάθε είδους νομικές διαδικασίες, στην παροχή νομικών συμβουλών και συνδρομής και στην εκπροσώπηση του πελάτη τους, όταν αυτή δεν ανατίθεται από τον νόμο σε άλλους επαγγελματίες.

Για την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου απαιτείται:

 • Η ισπανική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο της 2ας Μαΐου 1992.
 • Η ενηλικίωση και η απουσία οποιουδήποτε κωλύματος για την άσκηση του επαγγέλματος.
 • Η κατοχή δικηγορικού επαγγελματικού τίτλου ή πτυχίου νομικής (στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται ο νόμος 30/2006, της 30ής Οκτωβρίου, σχετικά με την πρόσβαση στα επαγγέλματα του δικηγόρου και του αντίκλητου και συναφείς κανόνες εφαρμογής) ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.
 • Η εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο της μοναδικής ή κύριας επαγγελματικής έδρας για την άσκηση του επαγγέλματος σε όλη την εδαφική επικράτεια.

Η επαγγελματική αμοιβή για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες καταβάλλεται είτε κατ’ αποκοπήν, είτε σε τακτά διαστήματα, είτε ανά ώρα. Το ύψος της αμοιβής καθορίζεται ελεύθερα μεταξύ πελάτη και δικηγόρου, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες της δεοντολογίας και στο πλαίσιο του θεμιτού ανταγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τον δικτυακό τόπο του Γενικού Συμβουλίου Ισπανών Δικηγόρων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις νομικές βάσεις δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Νομικοί σύμβουλοι

Βλέπε υποκεφάλαιο «Δικηγόροι».

Συμβολαιογράφοι

Οργάνωση, αποστολή και καθήκοντα

Ο συμβολαιογράφος έχει την άρρηκτη διττή ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού και του νομομαθή επαγγελματία και κύριο καθήκον του είναι να πιστοποιεί την εγκυρότητα των εγγράφων δικαιοπραξιών και λοιπών εξωδικαστικών πράξεων. Συντάσσει τα εν λόγω έγγραφα σύμφωνα με τη βούληση των δικαιοπρακτών, την οποία και οφείλει να διερευνά, να ερμηνεύει και να εκτελεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ενημερώνοντας παράλληλα τα μέρη σχετικά με την ισχύ και τα αποτελέσματα της δικαιοπραξίας.

Η άσκηση των καθηκόντων του συμβολαιογράφου ως δημόσιου λειτουργού συνεπάγεται ότι τα έγγραφα που συντάσσει ή επικυρώνει (συμβολαιογραφικές πράξεις, εμπορικές συμβάσεις ή μαρτυρικές καταθέσεις) παράγουν ειδικά δικαστικά ή εξωδικαστικά αποτελέσματα, ανάλογα με τη φύση τους.

Οι συμβολαιογράφοι στην Ισπανία υπάγονται σε αυστηρή διοικητική οργάνωση όσον αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων τους (διορισμός από το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιλογή κατόπιν διαγωνισμού περιορισμένες θέσεις σύστημα αμοιβής με ειδικά τέλη που καθορίζονται από την κυβέρνηση συνταξιοδότηση πειθαρχικό σύστημα). Οι προαγωγές γίνονται βάσει αρχαιότητας ή κατόπιν διαγωνισμού μεταξύ υποψήφιων συμβολαιογράφων που προκηρύσσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μόνον οι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου νομικών σπουδών μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς επιλογής συμβολαιογράφων.

Οι συμβολαιογράφοι ανήκουν σε συλλόγους συμβολαιογράφων, που υπάρχουν ένας σε κάθε Αυτόνομη Κοινότητα, υπό το Γενικό Συμβούλιο Συμβολαιογράφων, στο οποίο το κράτος έχει χορηγήσει ορισμένες εξουσίες ελέγχου της άσκησης του επαγγέλματος.

Σε κάθε περίπτωση, υπάγονται ιεραρχικά απευθείας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Υποθηκοφυλάκων και Συμβολαιογράφων, η οποία ασκεί καθήκοντα εποπτείας και ελέγχου των συμβολαιογραφείων.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τον δικτυακό τόπο του Γενικού Συμβουλίου Ισπανών Συμβολαιογράφων (www.notariado.org).

Λοιπά νομικά επαγγέλματα

Υποθηκοφύλακες

Τα υποθηκοφυλάκεια ακινήτων, εμπορικών πράξεων και κινητών περιουσιακών αγαθών τηρούν βιβλία με σκοπό τη δημοσιότητα συγκεκριμένων δικαιωμάτων, πράξεων ή γεγονότων με εμπράγματα νομικά αποτελέσματα έναντι πάντων (erga omnes), κάτι που τους προσδίδει έτσι το τεκμήριο της νομιμοποίησης, της ακρίβειας, της εγκυρότητας και της ακεραιότητας. Με τον τρόπο αυτό, εκπίπτει η ανάγκη πρόσθετων εγγυήσεων (ασφαλίσεις τίτλων, εγγυήσεις τρίτων κ.λπ.) προκειμένου να βεβαιωθεί η κυριότητα των εν λόγω δικαιωμάτων, καθώς το σύστημα αυτό είναι πολύ πιο ασφαλές και οικονομικό, μια και το κόστος της μεταγραφής καταβάλλεται άπαξ και τα αποτελέσματά της έχουν άμεσο και μόνιμο χαρακτήρα.

Οι υποθηκοφύλακες είναι δημόσιοι λειτουργοί και είναι επιφορτισμένοι με τα καθήκοντα διοίκησης των υποθηκοφυλακείων ακινήτων, εμπορικών πράξεων και κινητών αγαθών στην Ισπανία. Φέρουν τη διττή ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού και του νομομαθούς επαγγελματία: ασκούν τα δημόσια καθήκοντα που τους αναθέτει η γενικότερη νομοθεσία και ειδικότερα η εμπορική και η διοικητική νομοθεσία και η νομοθεσία σχετικά με τις υποθήκες. Από τον χαρακτήρα του δημόσιου λειτουργήματος που επιτελούν, βάσει της νομοθεσίας σχετικά με τις υποθήκες, εκπορεύονται τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η διοικητική νομοθεσία.

Το σύστημα πρόσβασης στο επάγγελμα του υποθηκοφύλακα, ο αριθμός των διατιθέμενων θέσεων, το σύστημα αμοιβής, το πειθαρχικό σύστημα και το σύστημα συνταξιοδότησής τους ρυθμίζονται από το κράτος. Μόνον οι κάτοχοι πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου νομικών σπουδών μπορούν, κατόπιν διαγωνισμού που προκηρύσσει το κράτος, να αποκτήσουν πρόσβαση στις θέσεις υποθηκοφύλακα.

Η αμοιβή τους γίνεται με την είσπραξη τέλους που εγκρίνεται από την κυβέρνηση.

Οι υποθηκοφύλακες είναι μέλη του Εθνικού Συλλόγου Υποθηκοφυλάκων Ισπανίας, στον οποίο το κράτος έχει αναθέσει ορισμένα καθήκοντα ελέγχου της άσκησης του επαγγέλματος.

Επιπλέον, υπάγονται ιεραρχικά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Υποθηκοφυλάκων και Συμβολαιογράφων, η οποία ασκεί καθήκοντα εποπτείας και ελέγχου των υποθηκοφυλακείων.

Στα καθήκοντα των υποθηκοφυλάκων συγκαταλέγονται η ταξινόμηση των εγγράφων που υποβάλλονται προς μεταγραφή στα μητρώα της ευθύνης τους, η παροχή συμβουλών στους πολίτες σε θέματα μεταγραφής και η παροχή πρόσβασης στο κοινό όσον αφορά τα βιβλία των υποθηκοφυλακείων. Οι υποθηκοφύλακες ελέγχουν κατά περίπτωση το έννομο συμφέρον των αιτούντων και προστατεύουν δεόντως τα ευαίσθητα δεδομένα.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τον δικτυακό τόπο του Συλλόγου Υποθηκοφυλάκων Ισπανίας.

Αντίκλητοι

Οι αντίκλητοι εκπροσωπούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των διαδίκων ενώπιον των δικαστηρίων με εξουσιοδότηση που τους χορηγείται για τον σκοπό αυτό και διασφαλίζουν την αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ των δικαστηρίων και των διαδίκων και εκτελούν τα λοιπά καθήκοντα που έχουν από τον νόμο.

Για την άσκηση του επαγγέλματός τους είναι απαραίτητη η κατοχή του τίτλου του αντικλήτου ή του επαγγελματικού τίτλου του αντικλήτου ενώπιον των δικαστηρίων (στην τελευταία περίπτωση βάσει του νόμου 34/2006, της 30ής Οκτωβρίου, σχετικά με την πρόσβαση στα επαγγέλματα του δικηγόρου και του αντικλήτου ενώπιον των δικαστηρίων), η εγγραφή στο Σύλλογο Αντικλήτων, η παροχή εγγυήσεων και η ορκωμοσία ή η υποβολή δήλωσης που επέχει θέση όρκου.

Οι αντίκλητοι υπάγονται στον Σύλλογο Αντικλήτων, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου εποπτεύει τη δέουσα και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους

Οι αμοιβές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους καθορίζονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε τον δικτυακό τόπο του Γενικού Συμβουλίου Αντικλήτων Ισπανίας.

Σύμβουλοι σε θέματα εργατικού δικαίου και κοινωνικής ασφάλισης (Graduados sociales)

Ο Graduado Social είναι ένας σύμβουλος που είναι εξειδικευμένος σε θέματα εργατικού δικαίου και κοινωνικής ασφάλισης και ο οποίος μπορεί να παρίσταται σε υποθέσεις εργατικού δικαίου και κοινωνικής ασφάλισης ενώπιον των δικαστηρίων.

Ο σύμβουλος αυτός μπορεί να παρίσταται σε διαδικασίες έως και ενώπιον του Ανωτέρου Δικαστηρίου, και να ασκεί ακόμα και έφεση (recurso de suplicación). Αντίθετα, σε περίπτωση άσκησης αναίρεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο είναι απαραίτητη η παράσταση δικηγόρου.

Στην Ισπανία υπάρχουν περισσότεροι από 25.000 σύμβουλοι σε θέματα εργατικού δικαίου και κοινωνικής ασφάλισης που παρέχουν συμβουλές τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε εργαζόμενους.

Σχετικοί σύνδεσμοι

ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΠΑΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΙΚΛΗΤΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΣΠΑΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.