Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Õigusvaldkonna ametid

Küpros

Sisu koostaja:
Küpros
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Õigusvaldkonna ametid - sissejuhatus

Advokaadi amet – sissejuhatus

Advokaatide (Κυπριακή Δημοκρατία) tegevust Küprose Vabariigis reguleeritakse aeg-ajalt muudetava advokaatide seaduse (Ο περί Δικηγόρων Νόμος) 2. peatükiga.

Advokaatide seaduse kohaselt peab iga advokaadina töötada sooviv isik vastama järgmistele nõuetele:

  • omama kraadi õigusteaduses või juristi diplomit, mida tunnustab õigusnõukogu (Νομικό Συμβούλιο);
  • olema läbinud aastase praktika õigusbüroos, kus vähemalt üks advokaatidest on enne kõnealust praktikat töötanud kauem kui viis aastat;
  • olema läbinud õigusnõukogu poolt või selle järelevalve all korraldatavad eksamid.

Muud asjaomased ametid

Küprosel ei ole muid ameteid, nagu nt notareid. Kõik õigusaktidega seotu on õiguslik materjal ja ainult Küprose Advokatuuri liikmed (Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος) tohivad asjaomaste seaduste kohaselt tegutseda. Pensionile jäänud advokaadid võivad jätkata tegutsemist õigusnõustajatena nii õigusbüroodes kui ka muudes asutustes.

Üheks asjaomaseks ametiks võib pidada madalama astme juristi ametit (δικηγορικοί υπάλληλοι), mille suhtes kohaldatakse eri õigusakte. Advokaadi abiks saada sooviv isik peab olema lõpetanud keskkooli ja töötanud vähemalt kuus kuud järjest õigusbüroos, tal peab olema laitmatu iseloom ning ta peab esitama asjaomase taotluse selle piirkonnakohtu kohtusekretärile, mille tööpiirkonnas asub õigusbüroo, kus kandidaat töötab.

Prokurörid (Δημόσιοι Κατήγοροι)

Korraldus

Peaprokurör

Peaprokurör (Γενικός Εισαγγελέας) on riigi õigusnõustaja ning lisaks sellele ka vabariigi õigusameti (Νομική Υπηρεσία) juhataja ja riigi peaprokurör (Υπευθύνου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ποινικών Υποθέσεων).

Õigusameti eesotsas on peaprokurör ning seal töötavad advokaadid, kellest osa on spetsialiseerunud kriminaalõigusele ja osalevad kriminaalkohtutes käsitlevates kohtuasjades. Peaprokuröri tuleb alati teavitada ja tema annab ka asjakohased juhtnöörid.

Lisaks õigusameti töötajatele tegutsevad riiklike süüdistajatena ka Küprose Politsei (Αστυνομική Δύναμη Κύπρου) töötajad, kellel on kraad õigusteaduses ja advokaadi kutse. Kuigi nad on politseiametnikud, annavad nad riiklike süüdistajatena tegutsedes aru peaprokurörile. Peaprokuröril on nende töö korraldamisel samad volitused kui õigusameti töötajate töö korraldamisel.

Erijuhtudel on peaprokuröril õigus määrata teatavad kohtuasjad väljapaistvatele advaokaatidele.

Riikliku süüdistaja ülesanded ja kohustused

Piirkondliku kriminaalkohtu prokuratuuri (Κατηγορούσα Αρχή) tööd juhivad advokaadid (juristid), kes töötavad politseiameti kriminaalmenetlusosakonnas, kuigi see ei välista võimalust, et teatavatel juhtudel tehakse see ülesandeks õigusameti töötajale. Kriminaalkohtu kriminaalmenetlusosakonna tööd juhivad õigusameti advokaadid. Sõltumata sellest, kes juhib kriminaalmenetlusosakonna tööd, allutakse peaprokurörile, kellel on õigus alati sekkuda ja kes võib mõnikord kriminaalmenetluse katkestada.

Õigusametit juhib peaprokurör, keda abistab asepeaprokurör (Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας), kellele alluvad riiklikud prokurörid (Εισαγγελείς της Δημοκρατίας), riiklikud vanemnõustajad (Ανώτεροι Δικηγόροι της Δημοκρατίας) ja riiklikud nõustajad (Δικηγόροι της Δημοκρατίας). Üks riiklikest prokuröridest juhib kriminaalõiguse osakonda (Τμήμα Ποινικού Δικαίου), andes aru peaprokurörile.

Kohtulik arutamine toimub suulise arutelu vormis. Prokuratuur esitab oma tõendid ja prokuratuuri kutsutud tunnistajaid küsitletakse, ristküsitletakse ja küsitletakse veel kord. Kui prokuratuur on kõik tunnistajad välja kutsunud, peab kohus otsustama, kas menetluse alustamine on ilmselgelt põhjendatud. Kui menetlust otsustatakse alustada, palutakse süüdistataval esitada oma vastuväited ning kohus teavitab teda võimalusest kutsuda oma tunnistajad ja anda ütlusi vande all. Sel juhul ristküsitleb prokuratuuri esindaja nii süüdistatava tunnistajaid kui ka süüdistatavat. Süüdistataval on aga ka õigus anda oma kohalt ütlusi ilma vannet andmata ning sel juhul ristküsitlemist ei toimu.

Kohtuliku arutamise lõppedes teeb kohus otsuse. Õigeksmõistva otsuse korral mõistetakse süüdistatav õigeks ja vabastatakse. Süüdimõistva otsuse korral antakse kaitsjale võimalus esitada taotlus väiksema karistuse määramiseks ning kui menetlus on lõppenud, teeb kohus asjakohase otsuse.

Kohtunikud

Korraldus

Küprose kohtute ülesehitus on väga lihtne.

Ülemkohus (Ανώτατο Δικαστήριο)

Ülemkohus loodi 1964. aasta õigusemõistmise (erinevad sätted) seaduse (O περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμος του 1964) [seadus 33/1964] alusel pärast seda, kui ülemkohtu president ja kõrgeima põhiseaduskohtu (Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο) president olid ametist tagasi astunud, saates nimetatud kohtud põhimõtteliselt laiali, sest Türgi kogukonna esindajad erinevates ametiasutustes ei ilmunud kohale ega andnud oma nõusolekut vajalikele otsustele.

Ülemkohtu liikmed nimetab Küprose Vabariigi president. Praegu on ülemkohtul 13 liiget, kellest üks on määratud ülemkohtu presidendiks. Ülemkohtu liikmeks võib nimetada isikuid, kellel on laitmatu iseloom ning kes on vähemalt 12 aastat eeskujulikult töötanud õigusala elukutse esindajana.

Kriminaalkohtud (Κακουργιοδικεία)

Kriminaalkohus on Küprose Vabariigis esimese astme kõrgeim kriminaalkohus ning koosneb kolmest kohtunikust (kohtu esimees, piirkonnakohtu ülemkohtunik ja piirkonnakohtunik). Kriminaalkohtu liikmed nimetab ülemkohus ametisse kaheks aastaks piirkonnakohtu esimehe, piirkonnakohtu ülemkohtuniku ja piirkonnakohtuniku alluvuses.

Piirkonnakohtud (Επαρχιακά Δικαστήρια)

Igas Küprose Vabariigi provintsis on oma piirkonnakohus, kellel on piiramatu pädevus. Ainsaks erandiks on loomulikult kohtuasjad, mis kuuluvad ülemkohtu ja allpool loetletud erikohtute pädevusse. Piirkonnakohtute kohtunikud jagunevad piirkonnakohtute esimeesteks, piirkonnakohtu ülemkohtunikeks ja piirkonnakohtu kohtunikeks. Piirkonnakohtu kohtunikud nimetab ametisse, viib neid üle teise kohtusse ja edutab ülemkohus.

Perekonnakohtud (Οικογενειακά Δικαστήρια)

Perekonnakohtud, mis loodi perekonnakohtute seadusega (Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος) (seadus 23/90), koosnevad kolmest liikmest (esimees ja kaks kaasistujat), kes kõik on juristid ning on enne ametisse nimetamist edukalt töötanud juristina.

Üürilepingute kohus (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)

See erikohus koosneb kolmest liikmest: esimehest ja kahest kaasistujast. Kohtu esimees peab olema jurist, kes on edukalt töötanud juristina vähemalt sama kaua, kui on vajalik piirkonnakohtunikuks nimetamiseks.

Töövaidluste kohus (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)

Töövaidluste kohus koosneb nagu üürilepingute kohuski kolmest liikmest: esimehest ja kahest kaasistujast. Esimees peab olema töötanud enne ametisse nimetamist juristina viis aastat.

Sõjaväekohus (Στρατιωτικό Ποινικό Δικαστήριο)

Viimane erikohus on sõjaväekohus, mille esimeheks on nimekas jurist, kellel on samaväärne tööalane kogemus, kui on nõutav piirkonnakohtu kohtunikuks nimetamiseks. Sõjaväekohtu esimees peab olema sõjaväelane, kellel on vähemalt koloneli auaste. Sõjaväekohtu kaasistujad peavad olema elukutselised sõjaväelased.

Kataloog (Ευρετήριο)

Ülemkohtu veebisaidil on kataloog, mis sisaldab üldist teavet Küprose kohtute kohta.

Ülesanded ja kohustused

Ülemkohus

Ülemkohus on tegutseb apellatsioonikohtuna kõikide Küprose Vabariigi alama astme kohtute otsuste edasikaebamise korral ning esimese astme kohtuna mitmetes küsimustes, nagu haldusõigus ja mereõigus. Samuti väljastab ülemkohus kohtuasja kõigi materjalide ülemkohtule edastamise korraldusi (certiorari), käskkirju (mandamus) ja muid korraldusi ning teostab järelevalvet kõikide Küprose Vabariigi madalamate kohtute üle, et tagada nende tõrgeteta töö. Samuti teostab ülemkohus distsiplinaarkontrolli kohtunikkonna liikmete üle.

Kriminaalkohtud

Kriminaalkohus on pädev menetlema esimese astme kohtuna kõiki kohtuasju, mis on seotud süütegudega, mille eest saab karistuse määrata karistusseadustiku (Ποινικός Κώδικας) või mõne muu seaduse alusel, ning mis on toime pandud Küprose Vabariigi territooriumil või suveräänsete baaside Küprose osas ja milles küproslased on õiguserikkujad või kannatanud või mis on toime pandud mõnes muus riigis, kui süüdistatav oli Küprose Vabariigi teenistuses, või Küprose Vabariigis asuva laeva või lennuki pardal või seaduses sätestatud muudes kohtades ja muudel asjaoludel. Ainsaks erandiks on teatavad eriti rasked süüteod.

Piirkonnakohtud

Piirkonnakohtul on esimees ning see kohus on pädev esimese astme kohtuna menetlema kõiki tema kohalikku pädevusse kuuluvaid kohtuasju ja tegema neis otsuseid.

Iga piirkonnakohtu ülemkohtunik on pädev (teatavate eranditega) tegema otsuse kohtuasjas, mille väärtus ei ületa 500 000,00 eurot, ja piirkonnakohtunik on pädev (teatavate eranditega) tegema otsuse kohtuasjas, mille väärtus ei ületa 100 000,00 eurot.

Piirkonnakohus on pädev menetlema kõiki kriminaalasju, eeldusel et süütegu on pandud toime tema tööpiirkonnas ning selle eest ei karistata pikema kui 5aastase vangistusega või rahatrahviga 50 000,00 eurot ja/või mõlemaga ning mille eest kohus võib määrata ohvrile hüvitise kuni 6000,00 eurot.

Kõik piirkonnakohtu otsused nii kriminaal- kui ka tsiviilasjades võib edasi kaevata ülemkohtusse.

Erikohtud

Perekonnakohtud on pädevad peaaegu kõikides abieluasjades. Üürilepingute kohus on pädev vaidlustes seoses hoonetega, mille suhtes kehtivad üüripiirangud. Töövaidluskohus on pädev tööandja ja töövõtja vahelistes vaidlustes, eelkõige väidetava ebaõiglase vallandamise küsimustes. Sõjaväekohus on pädev kriminaalasjades, kuhu on kaasatud rahvuskaardi (Εθνική Φρουρά) liikmed või kui on rikutud rahvuskaardi eeskirju.

Kõik eespool loetletud kohtute otsused võib edasi kaevata ülemkohtusse.

Õigusvaldkonna ametite korraldus: advokaadid (Δικηγόροι)

Küprose Vabariigis on õigusteenuste osutamiseks ühtne süsteem ning kõiki selliste teenuste osutajaid nimetatakse advokaatideks, sõltumata sellest, millises riigis nad on ülikoolis käinud ja millise teaduskraadi juuraõpingute käigus omandanud.

Internetis on olemas juristide andmebaas, millele advokaatidel ja kohtunikel on tasuta juurdepääs ning kõikidele teistele võimaldatakse juurdepääs abonemenditasu maksmise korral.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Õigusaktid, kohtupraktika ja kohtumäärused on esitatud leginetcy veebisaidil, mille kasutamine on advokaatide, kohtunike ja valitsusasutuste jaoks tasuta. Kõik teised, kes soovivad veebisaiti kasutada, peavad teenuse tellima. Kohtuotsuseid sisaldab cylaw veebisait ning see on kõikidele tasuta.

Advokaadid/õigusnõustajad (Νομικοί Σύμβουλοι)

Advokaadid/õigusnõustajad täidavad oma tööülesandeid teatavate standardite kohaselt.

Notarid (Συμβολαιογράφοι)

Küproses puudub notari amet. Küproses täidavad notarite ülesandeid advokaadid.

Muud õigusvaldkonna ametid

Õigusvaldkonna ametitega on Küprose Vabariigis seotud järgmised ametid.

Kohtusekretärid (Πρωτοκολλητές)

Kohtusekretärid nimetab ametisse ülemkohus ning nad on kohtuametnikud, kes on enamasti advokaadid ning neil on õigusalane taust. Kohtutäiturite tööülesanded on sätestatud asjaomases seaduses. Kõrgeima ametiastmega kohtusekretäri määrab ülemkohus juhtima kohtutöötajate tööd ja teostama üldist järelevalvet.

Kohtutäiturid

Kohtutäitureid on kahte liiki: erasektori kohtutäiturite tööülesanded piirduvad erinevate kohtudokumentide kättetoimetamisega ning riigiametnikest kohtutäiturite peamiseks tööülesandeks on kohtuotsuste täitmise tagamine.

Advokaadi abid (Δικηγορικοί Υπάλληλοι)

Advokaadi abi peab olema töötanud kuus kuud õigusbüroos ning esitanud asjaomase taotluse selle piirkonnakohtu kohtusekretärile, mille tööpiirkonnas asub õigusbüroo, kus kandidaat töötab.

Seonduvad lingid

Peaprokuratuur

Ülemkohus

Viimati uuendatud: 11/04/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.