Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje taani keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Õigusvaldkonna ametid

Taani

Sellel lehel antakse ülevaade õigusvaldkonna ametitest Taanis.

Sisu koostaja:
Taani
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Prokurörid

Korraldus

Taani prokuratuur kuulub justiitsministri valitsemisalasse ja tema teostab ka järelevalvet prokuröride üle. Prokuratuur koosneb peaprokurörist, prokuröridest ja politseiülematest.

Peaprokurör juhib kriminaalmenetlusi ülemkohtus ning lisaks osaleb kriminaalasjade läbivaatamise komisjonis toimuvatel aruteludel.

Peaprokurör on kõrgemal positsioonil võrreldes teiste prokuröridega ning teostab järelevalvet nende töö üle. Samuti käsitleb ta kaebusi, mis on esitatud esimese astme kohtutes prokuröride poolt tehtud otsuste peale.

Roll ja ülesanded

Prokuratuuri ülesandeid ja ülesehitust on kirjeldatud Taani õigusemõistmise korralduse seaduse 10. osas (paragrahvid 95–107).

Prokuratuuri ülesanne on esitada kooskõlas seadusega ja koostöös politseiga süüdistusi kuritegude toimepanemise eest. Paragrahvi 96 lõikes 2 sätestatakse, et prokuratuur peab käsitlema kohtuasja selle laadist tuleneva kiirusega. Seoses sellega peab prokuratuur tagama, et süüdistus esitatakse neile, kes peavad karistatud saama, ja mitte süütutele (objektiivsuse põhimõte).

Ringkonnakohtutes käsitlevad kuus piirkondlikku prokuröri kriminaalasju – edasikaebusega seotud kohtuasju ja koos vandekohtunikega otsustatavaid kohtuasju – ning juhendavad politseiülemaid kriminaalasjade käsitlemisel. Lisaks käsitlevad piirkondlikud prokurörid neid politseiülemate otsuste peale esitatud kaebusi, mis käsitlevad süüdistuse esitamist. Lõpuks käsitlevad prokurörid ka kriminaalasjas süüdistuse esitamisega seotud hüvitamisküsimusi ning politsei vastu esitatud kaebusi.

Raskete majanduskuritegude prokurör vastutab üleriigiliselt süüdistuse esitamise eest ulatuslike finantskuritegude puhul.

Raskete rahvusvaheliste kuritegude peaprokurör on riigisiseselt vastutav välismaal toime pandud rahvusvaheliste kuritegude puhul süüdistuse esitamise eest. See hõlmab juhtumeid, mis käsitlevad genotsiidi, inimsusevastaseid kuritegusid ja sõjakuritegusid.

Politseiülemad toimivad prokurörina linnakohtutes (esimene aste) ning vastutavad seega lisaks politsei töö juhtimisele ka politseijaoskondade läbi viidud küsitluste ja uurimiste eest ning kohalike prokuratuuride toimimise eest.

Kohtunikud

Korraldus

Taani kohtunike ametisse nimetamise nõukogu esitab justiitsministrile soovitusi kohtunike ametisse nimetamise, välja arvatud ülemkohtu presidendi ametisse nimetamise kohta. Praktikas järgib justiitsminister alati nõukogu soovitusi.

Kohtunike distsiplinaarküsimusi või kohtute poolt palgatud muu juriidilise personali distsiplinaarküsimusi käsitleb kohtuliku süüdistuse esitamise ja läbivaatamise erikohus.

Taani kohtute ametil lasub üldine vastutus kohtute juriidilise personali koolitamise eest.

Roll ja ülesanded

Taanis ei spetsialiseeru elukutselised kohtunikud üldiselt ühele või teisele õigusvaldkonnale. Nende ametikoht võib olla alaline või ajutine (konstitueret). Abi- ja asekohtunikud käsitlevad tavaliselt vähem spetsiifilisi kohtuasju (näiteks kohtutäiturite esitatud kohtuasjad).

Kohtukaasistujad osalevad mõningate oluliste eranditega kõigis kriminaalasjades, mida arutatakse esimese ja teise astme kohtutes. Esimese ja teise astme tsiviilasjades võidakse abiks kutsuda ekspertteadmistega kohtuhindajad. Kohtukaasistujad ja ekspertteadmistega kohtuhindajad nimetatakse ametisse neljaks aastaks.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Täiendavat teavet leiab järgmistest allikatest:

Taani kohtunike liidu avalik veebisait;

abikohtunike liidu veebisait.

Õigusvaldkonna ametite korraldus: Juristid

Vandeadvokaadid / Advokaadid

Erapraksist pidavad juristid

Taani õigusliit loodi 1919. aastal. Kõik Taani juristid (advokater) on selle liikmed kohustuslikus korras.

Palgatöötajatest juristid ja praktikant-juristid

FAAF on palgatöötajatest juristide ja juristi praktikantide liit, mis on Taani juristide ja majandusteadlaste liidu (DJØF) osa. DJØF on Taani suurim ametiühing ja huviorganisatsioon selliste valdkondade üliõpilastele ja töötajatele nagu õigus, haldus, riigijuhtimine, teadusuuringud, haridus, sidetehnoloogia, majandus, poliitika- ja sotsiaalteadused. Ühingul on umbes 50 000 neis valdkondades töötavat liiget. FAAFi umbes 1500 liikmest on 900 erapraksiste poolt tööle võetud juristid.

Ettevõtte õigusnõustajad

Ettevõttejuristid võivad lisaks Taani õigusliidu liikmeks olemisele saada ka ettevõtte õigusnõustajate liidu (Danske Virksomhedsjurister – DVJ) liikmeteks. Praegu on umbes kahel kolmandikul DVJ liikmetest juristi tegevusluba. Üldiselt esindab DVJ ettevõtte õigusnõustajate kutsealaseid huve. Liidu töö eesmärk on ka aidata kaasa sellele, et ettevõtte õigusnõustaja ametit tunnustataks ning mõistetaks selle ametikoha positsiooni ja kasvavat tähtsust kaubandusringkondadele, ametiasutustele, valitsusvälistele organisatsioonidele ja ühiskonnale üldiselt. DVJ on Euroopa Firmajuristide Assotsiatsiooni (ECLA) liige.

Erapraksist pidavad juristid vs. ettevõttejuristid

Taanis kohaldatakse tegevusloaga ettevõttenõustajate / ettevõtte õigusnõustajate suhtes täpselt samu eeskirju, nagu erapraksist pidavate juristide suhtes. Õigusemõistmise korralduse seaduses ei tehta kahte liiki juristidel vahet ning mõlemad on kaasatud Taani õigusliitu.

See tähendab, et üldiselt on käitumiskoodeksi, ametisaladuse, kliendi ja juristi vahelise konfidentsiaalsuse jms osas ettevõttejuristidel sama õiguslik staatus kui teistel juristidel. Käitumiskoodeksi ulatust on siiski laiendatud eesmärgiga tagada, et seda saaks kohaldada ka ettevõttejuristide suhtes, kusjuures muudatused hõlmavad eritingimusi, milles need juristid töötavad.

Seega reguleerivad ettevõttejuristi konfidentsiaalsuse nõuet samad eeskirjad, mida kohaldatakse erapraksist pidavate juristide suhtes. Selle üle, kas ettevõttejuristide suhtes kohaldatakse samu nõudeid, mida teiste juristide suhtes, otsustab siiski kohus.

Võrdse õigusliku staatuse küsimuse puhul on ainsaks erandiks see, keda ettevõttejurist oma tegevusloa alusel esindada võib. Ettevõttejuristina tegutsemise juriidilist võimalust peetakse vaikimisi kokkulepitud erandiks õigusemõistmise korralduse seaduse paragrahvist 124, mis reguleerib seda, millist liiki äriühingu heaks ettevõttejurist võib tegutseda.

Seega, kui ettevõttejuristil ei ole oma töökohast eraldiseisvat õigusbürood, võib ta kasutada juristi ametinimetust ainult seda äriühingut või organisatsiooni esindades. See tähendab, et kui tööandja palub ettevõttejuristil osutada juriidilist nõustamist kliendile või liikmele, ei tohi seda tehes kasutada juristi ametinimetust, välja arvatud juhul, kui ettevõttejuristil on oma töökohast eraldiseisev õigusbüroo ning kui ta nõustab klienti või liiget oma erapraksisest.

Kui ettevõttejuristil ei ole oma töökohast eraldiseisvat õigusbürood ning ta pakub kliendile või organisatsioonile juriidilist nõustamist ning klient või organisatsioon on tarbija ning nõustamist pakutakse äriotstarbel, kohaldatakse juriidilist nõustamist käsitlevat seadust ettevõttejuristi tegevuse suhtes ühe erandiga: seda ei kohaldata juriidilise nõustamise suhtes, mida pakuvad ühingud ja valitsusvälised organisatsioonid. See erand on kehtestatud, sest sellist nõustamist ei pakuta äriotstarbel ning seda käsitletakse üldiselt ühingu eesmärgiga seotud tavalise liikmeteeninduse juurde kuuluva teenusena.

Ühingu töötaja poolt (kellel on juristi tegevusluba) üksiktarbijale juriidilise nõustamise pakkumine on seepärast reguleeritud ainult lepinguväliste suhete tasustamist käsitlevate üldeeskirjadega ning vaid kaudselt reguleeritud Taani juristide käitumiskoodeksiga. Nimetatud koodeksis sätestatakse, et õigusemõistmise korralduse seaduse paragrahvi 126 lõike 4 kohaselt peab jurist äri- ja finantsküsimustes käituma ametikoha vääriliselt.

Juriidilist nõustamist käsitlevad õigusaktid

2006. aasta juulist kohaldatakse klientidele äriotstarbel pakutava juriidilise nõustamise suhtes erikorda – seda olenemata õigusnõustaja hariduslikust taustast. Seadust ei kohaldata juriidilise nõustamise suhtes, mida juristid pakuvad oma sõltumatu õiguspraksise osana. Samuti ei kohaldata seda ühingute või valitsusväliste organisatsioonide pakutava juriidilise nõustamise suhtes, sest sellist nõustamist ei peeta laadilt äriotstarbeliseks (vt eestpoolt). Lisaks ei kuulu seaduse kohaldamisalasse ka finantsasutuste osutatav juriidiline nõustamine, kui finantsasutuse suhtes kohaldatakse majandus- ja äriasjade ministri poolt välja antud tegevusjuhiseid.

Nagu juba öeldud, ei tähenda see siiski seda, et juristi tegevusloaga isiku pakutav juriidiline nõustamine ei ole seadusega reguleeritud. Kui juristi tegevusloaga ettevõttejurist pakub kliendile (ja seega kellelegi teisele peale oma tööandja) juriidilist nõustamist ning ettevõttejuristil ei ole oma eraldiseisvat õigusbürood, kuulub see teenus juriidilist nõustamist käsitleva seaduse kohaldamisalasse, kui seda osutatud nõustamist on pakutud äriotstarbel.

Õigusnõustajate seaduse peamised tunnusjooned on järgmised:

  • õigusnõustaja peab käituma käitumiskoodeksi kohaselt. See tähendab, et oma ülesandeid tuleb täita põhjalikult, kohusetundlikult ja järjekindlalt, arvestades täiel määral kliendi huvidega. Nõu tuleb anda nii kiiresti kui vaja;
  • juriidilise nõustamise pakkumist käsitlevad lepingud tuleb sõlmida kirjalikult;
  • õigusnõustaja ei pea sõlmima kutsealase kahju kindlustust, kuid seda käsitlev teave peab sisalduma juriidilise nõustamise pakkumist käsitlevas lepingus;
  • õigusnõustaja peab klienti teavitama juriidilise nõustamise hinnast;
  • õigusnõustajale ei tohi usalduslepingu alusel üle kanda varasid;
  • õigusnõustaja ei tohi aidata klienti, kui tal on konkreetsed isiklikud või finantshuvid seoses kohtuasja tulemusega;
  • õigusnõustaja suhtes kohaldatakse justiitsministri välja antud käitumiskoodeksit. Tarbijaküsimuste ombudsman teostab järelevalvet selle üle, kuidas õigusnõustaja järgib õigusakte ja käitumiskoodeksit.

Õigusvaldkonna andmebaasid

See teave on kättesaadav Taani õigusliidu veebisaidil.

Veebisait sisaldab inglisekeelset teavet Taani õigusvaldkonna ametite kohta. Samuti sisaldab see tegutsevate juristide nimistut.

Muud õigusvaldkonna ametid

Õigusteenuseid tasuta pakkuvad organisatsioonid

Kogu Taani riigis on nn õigusabikliinikud. Õigusabi vajavad isikud võivad ühendust võtta tsiviilasjade ametiga, kes suunab nad lähimasse kliinikusse. Aadress on järgmine:

The Civil Affairs Agency

Gyldenløvesgade 11, 2.

1600 Copenhagen V

Telefon: +45 33 92 33 34,

Faks: +45 39 20 45 05

E-post: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

E–N 10–15, R 10–14.

Viimati uuendatud: 20/06/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.