Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Õigusvaldkonna ametid

Kreeka

Sellel lehel antakse ülevaade õigusvaldkonna ametitest Kreekas

Sisu koostaja:
Kreeka

Prokurörid

Kohtunikud

Juristid

Õigusnõustajad

Notarid

Kohtutäiturid

Kohtusekretärid

Prokurörid

Korraldus

Sarnaselt kohtuasutustele kuuluvad prokuratuurid valitsuse kohtuharru ja osalevad õigusemõistmises. Prokuröridele (εισαγγελείς) on tagatud tegevusvabadus ja isikusõltumatus.

Igal kohtul, välja arvatud väiksemaid õigusrikkumisi menetlevatel kohtutel ehk piirkondlikel kriminaalkohtutel (πταισματοδικεία), on sõltumatu õigusasutusena tegutsev prokuratuur, mille ülesandeks on peamiselt kriminaalmenetluste ettevalmistamine. Prokuröri põhiülesanne on algatada kohtumenetlusi, teha järelevalvet uurimiste üle ja esitada apellatsioone.

Kreekas ei ole prokurörid spetsialiseerunud ühelegi valdkonnale.

Prokuröride üldiste teenistustingimuste eest vastutab justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeerium.

Puudub spetsiaalne prokuröride veebisait. Prokuröride teenistustingimusi käsitlevat teavet saab justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeeriumist.

Roll ja peamised ülesanded

Prokurörid vastutavad järgmiste ülesannete täitmise eest:

 1. eeluurimise toimetamine;
 2. kohtumenetluste algatamine;
 3. juhtumiga seotud isikute küsitlemine;
 4. järelevalve kuritegude ärahoidmise ja süüdistuse esitamise eest vastutavate õiguskaitseasutuste üle;
 5. ettepanekute esitamine kohtunõukogudele ja kohtutele;
 6. apellatsioonide esitamine;
 7. kriminaalasjades tehtud otsuste täitmisele pööramine ja täitekorralduste täitmisele pööramisele kaasaaitamine;
 8. vanglate järelevalve

ning kõik muud seaduses sätestatud ülesanded.

Prokuröride tegevuse järele valvavad Tsiviil- ja Karistusõiguse Ülemkohtu (Άρειος Πάγος ) kohtunikud ja vanemprokurörid vastavalt seaduses sätestatule.

Kohtunikud

Korraldus

Kohut mõistavad tegevusvabadust ja isikusõltumatust omavatest tavakohtunikest (τακτικοί δικαστές) koosnevad kohtud.

Oma ülesannete täitmisel peavad kohtunikud (δικαστές) järgima ainult põhiseadust ja seaduseid ega ole kohustatud järgima ühtegi põhiseadusega vastuolus olevat õigusnormi.

Tavakohtunike tegevuse järele valvavad vastavalt seaduses sätestatule ülemkohtu vanemkohtunikud, riigiprokurör ja riigiprokuröri asetäitjad (Αντεισαγγελείς).

Kohtunike teenistustingimuste eest vastutab justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeerium.

Puudub spetsiaalne kohtunike veebisait. Kohtunike teenistustingimusi käsitlevat teavet saab justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeeriumist.

Õigusvaldkonna ametite korraldus: juristid

Vandeadvokaadid/advokaadid

Kreekas on advokaadid (δικηγόροι) tasustamata riigiametnikud, kes ei pea spetsialiseeruma ühelegi valdkonnale.

Kutseala teenistustingimuste eest vastutab justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeerium.

Kreekas on 63 advokatuuri (δικηγορικοί σύλλογοι) – üks iga esimese astme kohtu (πρωτοδικείο) asukohas.

Justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeerium valvab riigi kõigi advokatuuride tegevuse järele.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Teave on kättesaadav Ateena advokatuuri veebisaidil, kuid sellele on juurdepääs ainult advokatuuride liikmetel.

Õigusnõustajad

Kreekas tegutsevad advokaadid ka õigusnõustajatena (νομικοί σύμβουλοι).

Õigusvaldkonna andmebaasid

Teave on kättesaadav Ateena advokatuuri veebisaidil, kuid sellele on juurdepääs ainult advokatuuride liikmetel.

Notarid

Notarid (συμβολαιογράφοι) on tasustamata riigiametnikud, kelle peamine ülesanne on ette valmistada ja hoiustada kirjalikke õiguslikke soovitusi ning huvitatud isikute tõendusdokumente ja avaldusi, kui selliste dokumentide koostamine on ette nähtud õigusaktidega või kui pooled soovivad vormistada need dokumendid ametlikult.

Kreekas ei ole notarid spetsialiseerunud ühelegi valdkonnale.

Presidendi dekreedi alusel on iga piirkondliku tsiviilkohtu (ειρηνοδικείο) asukohas ette nähtud vähemalt üks notari ametikoht.

Notarite teenistustingimuste eest vastutab justiitsministeerium.

Kreekas on üheksa notarite ühendust (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι), mis tegutsevad apellatsioonikohtute (εφετεία) asukohtades.

Notarite ühenduste tegevuse järele valvab justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeerium.

Teavet notarite kohta võib leida Kreeka notarite ühenduse (Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας) veebisaidilt ja Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu (CNUE) hallatava Euroopa notarite kataloogi veebisaidilt.

Muud õigusvaldkonna ametid

Kohtutäiturid

Kohtutäiturid (δικαστικοί επιμελητές) on tasustamata riigiametnikud.

Kohtutäiturid vastutavad järgmiste ülesannete täitmise eest:

 1. kohtudokumentide ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamine;
 2. täitekorralduste täitmisele pööramine, nagu on ette nähtud tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 904 lõikes 2, st järgmiste otsuste ja korralduste täitmisele pööramine: a) lõplikud kohtuotsused ning Kreeka kohtu poolt tehtud ja ajutiselt täitmisele pööratavaks kuulutatud kohtuotsused; b) vahekohtu otsused; c) Kreeka kohtute otsused, mis käsitlevad kokkulepet või kohtukulude kindlaksmääramist; d) notariaalselt tõestatud dokumendid; e) Kreeka kohtunike väljastatud maksekäsud ja väljatõstmise korraldused; f) välisriigi õigusnormid, mis on kuulutatud täitmisele pööratavateks ning g) korraldused ja aktid, mis on õiguslikult tunnistatud täitmisele pööratavateks, ning
 3. mis tahes muud seaduses sätestatud ülesanded.

Kohtutäiturite teenistustingimuste eest vastutab justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeerium.

Kreekas on kaheksa kohtutäiturite ühendust (σύλλογοι δικαστικών επιμελητών).

Kohtusekretärid

Kreeka kohtute töötajate teenistustingimuste eest vastutab justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeerium.

Kohtutäiturid  PDF (378 Kb) en

Kohtusekretärid PDF (379 Kb) en

Lingid

Ateena advokatuur

Pireuse advokatuur

Justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeerium

Kreeka notarite ühendus

Thessaloníki notarite ühendus

Viimati uuendatud: 27/08/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.