Õigusvaldkonna ametid

Kreeka

Sellel lehel on ülevaade õiguselukutse esindajatest Kreekas.

Sisu koostaja:
Kreeka

Prokurörid

Korraldus

Prokuratuurid (eisangelíes) on kohtuorganid selles mõttes, et nad kuuluvad kohtusüsteemi ning osalevad õigusemõistmises. Prokuröridel (eisangeleís) on isikusõltumatus ja tegevusvabadus.

Igas kohtus, välja arvatud väärteoasjade kohtutes, on olemas prokuratuur, mis tegutseb iseseisva kohtuorganina. Selle volitused on põhimõtteliselt seotud kriminaalmenetluse ettevalmistamisega. Prokuröri peamine ülesanne on algatada kriminaalmenetlusi, kontrollida uurimisi ning esitada apellatsioonkaebusi.

Kreeka prokurörid ei spetsialiseeru ühelegi valdkonnale.

Prokuröride üldiste teenistustingimuste eest vastutab justiitsministeerium.

Prokuröride jaoks ei ole olemas eraldi veebisaiti. Teavet nende teenistustingimuste kohta hoitakse justiitsministeeriumis.

Roll ja peamised ülesanded

Prokurör vastutab järgmise eest:

  1. kohtueelse menetluse läbiviimine;
  2. kriminaalmenetluse algatamine;
  3. kohtuasjaga seotud isikute küsitlemine;
  4. õiguskaitseasutuste kontroll kuritegevuse ennetamise ja kriminaalasjade menetlemise asjus;
  5. õigusnõukogudele ja kohtutele ettepanekute esitamine;
  6. apellatsioonkaebuste esitamine;
  7. kinnipidamiskohtade järelevalve ning muud seadustes ette nähtud kohustused.

Prokuröride tegevust kontrollivad seaduses ettenähtud korras kassatsioonikohtu kohtunikud ning vanemprokurörid.

Kohtunikud

Korraldus

Õigust mõistavad kohtud, kuhu kuuluvad tavalised kohtunikud (taktikoí dikastés), kes tegutsevad vabalt ja sõltumatult.

Kohtunikud (dikastés) alluvad oma ülesannete täitmisel ainult põhiseadusele ja seadustele ega pea täitma sätteid, mis on põhiseadusega vastuolus.

Tavaliste kohtunike tegevust kontrollivad seaduses ettenähtud korras vanemkohtunikud ning kassatsioonikohtu (Áreios Págos) prokurörid ja aseprokurörid (antieisangeleís).

Kohtunike teenistustingimuste eest vastutab justiitsministeerium.

Kohtunike jaoks ei ole olemas eraldi veebisaiti. Teavet nende teenistustingimuste kohta hoitakse justiitsministeeriumis.

Õigusvaldkonna ametite korraldus: advokaadid

Advokaadid

Kreekas on advokaadid (dikigóroi) mittepalgalised ametnikud, kes ei pea spetsialiseeruma ühelegi valdkonnale.

Advokaatide teenistustingimuste eest vastutab justiitsministeerium.

Kreekas on 63 advokatuuri (dikigorikoí sýllogoi) ehk üks iga esimese astme kohtu (protodikeío) juures.

Justiitsminister teeb järelevalvet kõigi Kreeka advokatuuride üle.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Teave on kättesaadav advokatuuride täiskogu veebisaidil, kuid sellele pääsevad ligi ainult advokatuuride liikmed.

Õigusnõustajad

Kreekas võivad advokaadid täita ka õigusnõustaja (nomikoí sýmvouloi) ülesandeid.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Teave on kättesaadav advokatuuride täiskogu veebisaidil, kuid sellele pääsevad ligi ainult advokatuuride liikmed.

Notarid

Notarid (symvolaiográfoi) on tasustamata ametnikud, kelle peamine ülesanne on valmistada ette ja säilitada dokumente, mis tõendavad huvitatud poolte õigustoiminguid ja avaldusi, kui selliseid dokumente seadusega nõutakse või kui pooled soovivad dokumendid ametlikuks muuta.

Kreeka notarid ei spetsialiseeru ühelegi valdkonnale.

Iga rahukohtuniku (eirinodikeío) juures on vähemalt üks presidendi määrusega ette nähtud notari ametikoht.

Notarite teenistustingimuste eest vastutab justiitsministeerium.

Kreekas on üheksa notarite ühendust (symvolaiografikoí sýllogoi) ehk üks iga apellatsioonikohtu (efeteío) juures.

Justiitsminister teeb järelevalvet kõigi Kreeka notarite ühenduste üle.

Teavet notarite kohta võib leida Ateena, Pireuse, Egeuse ja Dodekaneeside apellatsioonikohtute notarite ühenduse ning Euroopa notarite kataloogi veebisaidilt, mis tegutseb Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu egiidi all.

Muud õigusvaldkonna ametid

Kohtutäiturid

Kohtutäiturid (dikastikoí epimelités) on ametnikud, kuid nad ei ole riigi palgal.

Kohtutäiturid vastutavad järgmise eest:

  1. kohtu- ja kohtuväliste dokumentide kättetoimetamine;
  2. tsiviilmenetlusõiguse seadustiku artikli 904 lõikes 2 viidatud täitedokumentide täitmine, nt a) Kreeka kohtu tehtud ja esialgu täitmisele pööratavaks tunnistatud otsused ning lõplikud otsused, b) vahekohtuotsused, c) Kreeka kohtute registrid, mis sisaldavad kohtulikku kokkulepet või kindlaksmääratud kohtukulusid, d) notariaalselt kinnitatud dokumendid, e) Kreeka kohtunike väljastatud maksekorraldused ja väljatõstmise teated, f) täitmisele pööratavaks tunnistatud välismaised dokumendid ning g) õiguslikult täitmisele pööratavaks tunnistatud määrused ja dokumendid ning
  3. muud seadusega kehtestatud kohustused.

Kohtutäiturite teenistustingimuste eest vastutab justiitsministeerium.

Kreekas on kaheksa kohtutäiturite ühendust (sýllogoi dikastikón epimelitón).

Kohtusekretärid

Kreeka kohtutöötajate teenistustingimuste eest vastutab justiitsministeerium.

Kohtutäiturid  PDF (377 Kb) el

Kohtusekretärid  PDF (376 Kb) el

Seotud lingid

Advokatuuride täiskogu

Justiitsministeerium

Ateena, Pireuse, Egeuse ja Dodekaneeside notarite ühendus

Thessaloníki apellatsioonikohtu notarite ühendus

Traakia apellatsioonikohtu notarite ühendus

Kreeka kohtutäiturite liit

Viimati uuendatud: 24/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.