Õigusvaldkonna ametid

Ungari

Sellel lehel antakse ülevaade õigusvaldkonna ametitest Ungaris. Õigusvaldkonna ametid – sissejuhatus Prokurörid Kohtunikud Advokaadid ja juristid Notarid Muud õigusvaldkonna ametid

Sisu koostaja:
Ungari

Õigusvaldkonna ametid – sissejuhatus

See peatükk annab ülevaate õigusvaldkonna ametitest Ungaris: prokuröridest, kohtunikest, advokaatidest, õigusnõustajatest, notaritest ja kohtutäituritest.

Ungaris tegutsevad õigusvaldkonna ametite esindajad (advokaadid, notarid, kohtutäiturid) iseseisvalt, kuid vastava kutseala ühenduse raames. Ühendusse kuulumine on tegutsemise eelduseks ja ühendustel on õigus teostada oma liikmete tegevuse üle kontrolli, et tagada kutseala esindajate teenuste piisav tase.

Prokurörid (ügyész)

Korraldus

Ungari põhiseaduses on sätestatud, et Riigiprokuratuur (Ügyészség) teostab seaduses sätestatud õigusi seoses juurdlustega, esineb kohtus süüdistajana ning tagab karistusõiguslike meetmete õiguspärasuse.

Riigiprokuratuur aitab tagada, et seadusi täidetakse ning võtab õigusrikkumiste puhul seadusega määratud meetmeid seaduste täitmise tagamiseks.

Riigiprokuratuur (Ügyészség) on tsentraliseeritud organisatsioon, mida juhib peaprokurör (legfőbb ügyész), kes on vastutav parlamendi ees. Peaprokurör nimetab ametisse ja tagandab ametist prokuröre.

Prokurörid nimetatakse esmalt ametisse kolmeks aastaks ja seejärel tähtajatult.

Riigiprokuratuuri tegevust käsitlevad eeskirjad on seadusega kindlaks määratud.

Roll ja ülesanded

Prokuröride ülesanded, kohustused ja õiguslik seisund on seadusega reguleeritud. Prokuratuur on ühtne asutus ja kõikidel prokuröridel on ühesugune õiguslik seisund.

Prokuratuur (ügyészség):

 • teostab uurimist kriminaalmenetluse seaduses ettenähtud juhtudel;
 • tagab uurimise vastavuse asjaomastele õigusnormidele;
 • täidab muid tema pädevuses olevaid uurimisega seotud ülesandeid
 • valmistab ette ja esitab süüdistusi, esineb kriminaalmenetlustes süüdistajana ning teostab seadusega ette nähtud edasikaebeõigust;
 • tagab karistuste täideviimise vastavuse asjaomastele õigusnormidele;
 • osaleb muudes tsiviil-, töövaidlus-, haldus- ja äriõiguslikes menetlustes: prokurör osaleb tsiviilkohtumenetluse seadustikus (polgári perrendtartás) ettenähtud menetlustes, kui füüsiline isik ei ole mingil põhjusel ise võimeline oma õigusi kaitsma;
 • tagab õiguspärasuse kontrolli (általános törvényességi felügyelet) raames õigusnormide täitmise;
 • tagab õiguspärasuse kontrolli (általános törvényességi felügyelet) raames seaduste täitmise;
 • algatab alaealiste vastu suunatud kuritegude puhul vajalikke lastekaitsemeetmeid;
 • teostab rahvusvahelistest kohustustest tulenevaid ülesandeid; eelkõige annab õigusabi;
 • täidab Eurojusti tööga seotud ülesandeid; aitab tagada, et kõik ühiskondlikud organisatsioonid, valitsusasutused ja kodanikud peavad kinni seadustest, ning kaitseb seaduste rikkumise korral õigusriigi põhimõtteid.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Lisateavet on võimalik leida Ungari Vabariigi Riigiprokuratuuri (Magyar Köztársaság Ügyészsége) veebisaidilt.

Kohtunikud

Korraldus

Vastavalt põhiseadusele on kohtunikud sõltumatud, nad teevad otsuseid seaduste alusel ja kooskõlas oma veendumustega ning neid ei tohi kohtuotsuste tegemisel mõjutada ega suunata.

Kohtunike ametissemääramise õigus on Ungari presidendil (köztársasági elnök).

Kohtunikuks võib nimetada isiku, kes:

 • on Ungari kodanik;
 • on kriminaalkorras karistamata;
 • on valimisõiguslik;
 • on omandanud akadeemilise kõrghariduse õigusteaduses;
 • on edukalt sooritanud Ungari advokatuurieksami (szakvizsgával rendelkezik);
 • esitab vastavalt seadusele oma majanduslike huvide deklaratsiooni;
 • omab vähemalt üheaastast kogemust kohtu- või ringkonnaprokuratuuri sekretärina (bírósági titkár, ügyészségi titkár), konstitutsioonikohtu kohtunikuna, sõjaväekohtu kohtunikuna, prokuröri, notari, advokaadi või õigusnõustajana või on töötanud keskasutuses (központi közigazgatási szerv) sellisel ametikohal, kus nõutakse advokatuurieksami sooritamist.

Kohtukaasistujad

Põhiseaduses on sätestatud, et kohtumenetluses võivad osaleda ka kohtukaasistujad (nem hivatásos bíró/ülnök).

Kandidaadid ei tohi olla kriminaalkorras karistatud ning peavad olema hääleõiguslikud üle 30-aastased Ungari kodanikud. Sõjaväekohtu kaasistujad (katonai ülnök) peavad lisaks sellele teenima elukutselistena Ungari relvajõududes (Magyar Honvédség) või töötama õiguskaitseorganites.

Kohtukaasistujad määratakse ametisse neljaks aastaks.

Kriminaalmenetluste puhul, kus kuriteo eest võib karistada vähemalt kaheksa-aastase vangistusega, kuuluvad kohalike kohtute koosseisu üks elukutseline kohtunik (hivatásos bíró) ja kaks kohtukaasistujat. Maakohus (megyei bíróság) võib esimese astme kohtuna arutada asju kolleegiumina (tanács), kuhu kuulub üks elukutseline kohtunik ja kaks kohtukaasistujat.

Seaduses sätestatud juhtudel võib tsiviilmenetluste puhul kohtukolleegium koosneda ühest elukutselisest kohtunikust ja kahest kohtukaasistujast.

Kohtusekretärid, kohtuassistendid

Õigusteaduse kõrgkooli lõpetanuid võetakse kohtutesse tööle kohtusekretäridena, et nad saaksid teadmisi ja kogemusi edasiseks karjääriks kohtunikuna. Nad tohivad täita kohtuniku ülesandeid ainult seaduses sätestatud menetlustes ja tingimustel.

Kohtute töötajate infolehed on kättesaadavad järgmistel aadressidel:

 1. ametnikud PDF (407 Kb) en
 2. kohtusekretärid PDF (382 Kb) en
 3. kohtuassistendid PDF (286 Kb) hu
 4. tugipersonal PDF (280 Kb) hu

Juristid

Vandeadvokaadid/advokaadid (ügyvéd)

Oma ametis aitavad advokaadid (ügyvéd) kaasa oma klientide õiguste tagamisele ning kohustuste täitmisele. Advokaadid (ügyvéd) võivad seadusejärgselt esindada kliente kõikides asjades ja kõikides ametiasutustes. Advokaadid on oma kutsetegevuses sõltumatud, mis tähendab, et nad ei tohi lasta end mõjutada ega võtta endale kohustusi, mis seda sõltumatust ohustavad.

Tasustatavad toimingud, mida võivad teostada ainult advokaadid:

 • esindamine ja kaitsmine kriminaalasjades;
 • õigusalane nõustamine;
 • juriidiliste dokumentide koostamine ja parandamine;
 • seoses eelnevate toimingutega raha ja väärisesemete hoiulevõtmine.

Kuigi need ei kuulu üksnes advokaatide tegevuse hulka, võivad vandeadvokaadid tänapäevase majanduselu nõudmiste tõttu täita ka selliseid ülesandeid nagu maksunõustamine, kinnisvaraagendi tehingud ja vaidluste kohtuvälise lahendamise vahendamine (peren kívüli közvetítés).

Advokaaditoiminguid võib teha iga isik, kes on advokatuuri (kamara) liige ning on andnud advokaadi vande (ügyvédi eskü).

Advokatuuri vastuvõtmiseks peab isik :

 • olema Euroopa Majanduspiirkonna (Európai Gazdasági Térség) liikmesriigi kodanik;
 • olema kriminaalkorras karistamata;
 • olema omandanud akadeemilise kõrghariduse õigusteaduses ja olema sooritanud Ungari õigusteaduse kutseeksami (jogi szakvizsga);
 • omama vastutuskindlustust ja sobivaid kontoriruume.

Euroopa Liidu liikmesriikide advokaadid võivad teostada Ungaris advokaaditoiminguid kolmes põhivormis: juhtumipõhise teenuse osutajana, korrapäraselt või advokatuuri liikmena. Juhtumispõhiste teenuste osutajad peavad teatama teenuste osutamisest teenuse osutamise koha pädevale advokatuurile (ügyvédi kamara) ning need, kes soovivad vandeadvokaadi teenuseid osutada korrapäraselt, peavad end pädeva advokatuuri juures registreerima.

Registrisse kantud Euroopa Liidu juristid (európai közösségi ügyvéd) võivad taotleda advokatuuri vastuvõtmist, kui nad vastavad seadusega ettenähtud nõuetele (nt on läbinud seadusega ettenähtud kestusega praktika, tõendavad oma pädevust Ungari õiguse (ja Euroopa Liidu õiguse) alal, valdavad oma tegevuse jaoks piisaval määral ungari keelt jne).

Advokatuuri vastuvõetud Euroopa Liidu juristil on õigus kasutada advokaadi ametinimetust (ügyvédi cím) ning talle kehtivad samad eeskirjad mis Ungari vandeadvokaatidele.

Advokaatidel on konfidentsiaalsuskohustus kõikide faktide ja andmete suhtes, mis saavad neile teatavaks kutsetegevuse käigus.

Reeglina sõltub advokaatide tasu advokaatide ja klientide vabast kokkuleppest. Advokaatide teenustasud on reguleeritud ainult juhul, kui nad tegutsevad kohtumenetluses riikliku kaitsjana (kirendelt védő).

Õigusvaldkonna andmebaasid

Lisateavet leiate Ungari Advokatuuri (Magyar Ügyvédi Kamara) veebisaidilt.

Õigusnõustajad (jogtanácsos)

Õigusnõustaja põhiülesanne on aidata kaasa selle organisatsiooni tegevusele, kus ta töötab. Õigusnõustajad on selle organisatsiooni juriidilised esindajad, kus nad töötavad, andes õigusalast nõu ja teavet, koostades taotlusi, lepinguid ja muid dokumente ning osaledes juriidilise töö korraldamisel. Reeglina täidavad õigusnõustajad erinevalt advokaatidest oma tööülesandeid (mis on advokaatide ülesannetest piiratumad) palgatöötajatena. Õigusnõustajate töötasu põhineb tööõigusnormidel.

Õigusnõustajaks võib saada iga isik, kes on kantud maakohtu või, Budapesti puhul, Budapesti linnakohtu (Fővárosi Bíróság) hallatavasse registrisse. Õigusnõustajaks võib saada isik, kes:

 • on Euroopa Majanduspiirkonna Lepinguga (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás) ühinenud riigi kodanik;
 • on kriminaalkorras karistamata;
 • on omandanud akadeemilise kõrghariduse;
 • on sooritanud Ungari õigusteaduse kutseeksami ja
 • on kantud registrisse.

Teatavatel juhtudel võib justiitsminister (az igazságügyért felelős miniszter) teha kodakondsuse nõudest erandi.

Notarid (közjegyző)

Tegutsedes vastavalt seadusega kindlaksmääratud pädevusele, teostab notar (közjegyző) riigi õigussüsteemis haldusfunktsioone.

Notarite tegevuse eesmärk on hoida ära õiguslike vaidluste teke ning neil on õigus oma kutsealal tegutseda ainult juhul, kui nad kuuluvad notarite ühingusse (Közjegyzői Kamara). Seaduse kohaselt nimetab justiitsminister notarid ametisse kindlatesse asukohtadesse ja tähtajatult..

Notarid on kohustatud sõlmima vastutuskindlustuslepingu ning tagama selle kehtivuse kogu oma kutsetegevuse ajal.

Toiminguteks, mida võivad teha ainult notarid, on õigustoimingute, tahteavalduste ja juriidiliste faktide registreerimine avalike juriidiliste dokumentidena (közokirat). Üks notarite traditsioonilisi ülesandeid on testamendi kinnitamine ja muude kohtuväliste menetluste läbiviimine. Teine notarite täidetav oluline ülesanne on vallasvarapantide registreerimine ning raha, väärtasjade ja väärtpaberite hoiulevõtmine asjaomaste poolte volitusel eesmärgiga need õigustatud poolele üle anda.

Oma büroos tehtavate toimingute eest, mida võib lugeda oma kestuse ning õigusliku hindamise ja vastutuse poolest keskmiseks, on notaritel õigus saada seadusega määratud tasu. Erandlikel juhtudel (näiteks juhtumite puhul, mis eeldavad eriti keerulise hinnangu andmist) võib tasu erineda tavalisest tasust. Kui on võimalik kindlaks määrata notari tegevuse objekti väärtus, siis määratakse notari tasu selle põhjal. Kui notari tegevuse objekti väärtust ei ole võimalik kindlaks määrata, siis määratakse notari tasu ametitoimingule kuluva aja põhjal. Kindlaks on määratud notarite poolt dokumentide koopiate kinnitamise hind.

Kuna nii kohtuniku, prokuröri, kohtusekretäri, kohtutäituri kui ka notari ametis on põhinõudeks Ungari kodakondsus, ei või muude riikide kodanikke Ungaris neisse ametitesse nimetada.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Lisateavet leiate Ungari Notarite Koja (Magyar Országos Közjegyzői Kamara) veebisaidilt.

Muud õigusvaldkonna ametid

Kohtutäiturid

Täitetoiminguid teostavad kohtutäiturid (sõltumatud kohtutäiturid (önálló bírósági végrehajtó) ja maakohtutäiturid (megyei bírósági végrehajtó)).

Reeglina nõuavad tsiviilasjades tehtud kohtuotsustes sisalduvaid nõudeid (bírósági határozat) sisse sõltumatud kohtutäiturid. Sõltumatud kohtutäiturid määrab justiitsminister ametisse kindlaksmääratud kohaliku kohtu (helyi bíróság) tööpiirkonda.

Sõltumatud kohtutäiturid ei ole riigiteenistujad; kliendid maksavad neile tasu tehtud töö eest.

Kohtutäiturite toimingud on järgmised:

 • nõuete täitmine kohtu poolt antud otsuse täidetavuse kinnituse alusel(végrehajtási lap);
 • nõuete täitmine kohtu täitekorralduse (végrehajtási záradék) alusel;
 • nõuete täitmine kohtumääruse, käsutamispiirangu või väljanõudmismääruse (végrehajtást elrendelő, letiltó, átutalási végzés) või kättetoimetamiskorralduse (közvetlen bírósági felhívás) alusel.

Ringkonnakohtutäiturid tegutsevad ringkonnakohtute ja Budapesti ringkonnakohtu (Fővárosi Törvényszék) juures. Ringkonnakohtutäiturid nimetab konkreetsesse ringkonnakohtusse ametisse ringkonnakohtu esimees tähtajatult. Ringkonnakohtutäituri vaba ametikoha konkursi kuulutab välja ringkonnakohtu esimees. Ringkonnakohtutäitur on ringkonnakohtu palgaline töötaja, kelle suhtes kehtivad asjaomase töösuhtega kaasnevad hüved.

Ringkonnakohtutäiturid täidavad „kohtunõudeid“ (nõuded, mille omanik on riik); kohtunõuded hõlmavad tsiviil- või kriminaalmenetluses riigi poolt tasutud kulusid. Ringkonnakohtutäituri pädevusse kuuluvad kriminaalmenetluse kulude sissenõudmine, vara arestimine ja muude rahaliste karistuste täitmisele pööramine. Kohtu otsusel ettemakstud elatist lapsele käsitatakse kohtuliku nõudena ja selle sissenõudmine on samuti ringkonnakohtutäiturite pädevuses. Peale selle täidavad ringkonnakohtutäiturid nõudeid, mille omanikuks on kohus, Riiklik Kohtunõukogu, Riikliku Kohtunõukogu kantselei, justiitsministeerium, kohtuekspertiisi instituut või riik.

Kohtutäituri tööpiirkonnaks on vastava kohtu tööpiirkond.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Lisateavet leiate Ungari Kohtutäiturite Koja (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara) veebisaidilt.

Tasuta õigusabi osutavad organisatsioonid

Tasuta õigusabi bürood tegutsevad ülikoolide ning mitmete selles valdkonnas tegutsevate Ungari valitsusväliste ja rahvusvaheliste organisatsioonide juures.

Lingid

Ungari Notarite Koja veebisait (A Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapja)

Ungari Kohtutäiturite Koja veebisait (A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara honlapja)

Ungari Vabariigi prokuratuuri veebisait (A Magyar Köztársaság Ügyészségének honlapja)

Ungari Advokatuuri veebisait (A Magyar Ügyvédi Kamara honlapja)

Viimati uuendatud: 15/02/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.