Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje itaalia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Õigusvaldkonna ametid

Itaalia

Sellel lehel antakse ülevaade õigusvaldkonna ametitest Itaalias.

Sisu koostaja:
Itaalia

Õigusvaldkonna ametid - sissejuhatus

Peamised õigusvaldkonna ametid on Itaalias kohtunikkonna omad (Magistrato), sealhulgas kohtunikud (giudice) ja prokuratuuri (ministero pubblico) prokurörid ning advokaadid ja notarid.

Kohtunikud ja prokuratuur

Süsteem, mille alusel kohtunikud ja prokurörid oma õigusalaseid funktsioone täidavad, on kehtestatud põhiseadusega.

Kohtunikud

Kohut mõistetakse rahva nimel. Kohtunikud alluvad ainult õigusaktidele (põhiseaduse artikkel 101).

Süsteem, mille alusel kohtunikud oma õigusalaseid funktsioone täidavad, on kehtestatud ja reguleeritud kohtusüsteemi seadustega.

Keelatud on luua erakorralisi ja erikohtuid, lubatud on tavakohtute erikolleegiumid. Seadusega on ette nähtud, millal ja kuidas võib üldsus otse õigusemõistmises osaleda.

Kohtunikuks saamiseks on vaja läbida avalik konkurss. Siiski võib tavakohtuniku ülesandeid määrata täitma aukohtuniku.

Sõltumatus ja autonoomsus

Kohtunikud on sõltumatud ja autonoomsed ning nad ei sõltu seadusandlikust ega täidesaatvast võimust (põhiseaduse artikkel 104).

Nende sõltumatuse tagab kõrgem kohtunõukogu (Consiglio Superiore della Magistratura), mis on kohtunike ametisse nimetamise, ülesannete määramise ja uuele kohale ülekandmise, edutamise ning distsiplinaarmenetluse toimetamisega tegelev omavalitsusorgan (põhiseaduse artikkel 105).

Kohtunikke eristab ainult nende töö laad.

Kohtunikud määratakse ametisse terveks eluks ja neid võib ametist vabastada ja nende ametiaega peatada ainult kohtunikkonda reguleerivate seaduste alusel ja neis sätestatud tagatisi arvesse võttes kõrgema kohtunõukogu vastavasisulise otsusega või kohtuniku enda nõusolekul.

Prokurörid

Korraldus

Põhiseaduses on sätestatud sõltumatuse ja autonoomia põhimõtted ka prokuröride puhul (artikkel 107).

Põhiseaduse artiklis 112 on ette nähtud kuritegude puhul kohustuslikus korras süüdistuse esitamine. Kui pädevat prokuratuuri on teavitatud kuriteost, kohustub prokuratuur asja uurima ja esitama uurimise tulemused hindamiseks kohtunikule ning tegema muid taotletud toiminguid. Kriminaalmenetluse algatamise kohustus aitab tagada prokuratuuri sõltumatuse oma ülesannete täitmisel ja toetab põhimõtet, et igaüks on seaduse ees võrdne.

Prokuratuurid asuvad kassatsioonikohtu, apellatsioonikohtute, tavakohtute ja alaealiste asjade kohtute juures.

Roll ja ülesanded

Prokurör osaleb kõigis kriminaalmenetlustes ning tegutseb riigi esindajana.
Prokurörid võivad osaleda ka tsiviilmenetluses, kui seda näeb ette seadus (nt teatavates perekonnaasjades, teovõimetute isikutega seotud asjades jne).

Õigusvaldkonna ametite korraldus: advokaadid

Advokaadid

Advokaat on õigusvaldkonna sõltumatu esindaja, keda palutakse kliente (eraisikuid, äriühinguid või valitsusasutusi) tsiviil-, kriminaal- või halduskohtus esindama ja abistama.

Advokaat kaitseb klienti vastavalt esinduslepingule ja tasu maksmise vastu.

Iga kohtu juures tegutseb kohalike advokaatide nõukogu (Consiglio dell'ordine).

Riiklikul tasandil tegutseb riiklik advokatuur (Consiglio Nazionale Forense).

31. detsembri 2012. aasta seadusega nr 247 kehtestati advokaadi elukutse reguleerimiseks uusi norme.

Notarid

Notar on õigusvaldkonna esindaja, kes täidab avalikke ülesandeid: ta peab tõestama enda juuresolekul alla kirjutatud dokumente.

Notari elukutset reguleeritakse 16. veebruari 1913. aasta seadusega nr 89 notari elukutse ja notari arhiivide kohta.

Riiklikul tasandil tegutseb Riiklik Notarite Koda (Consiglio Nazionale del Notariato).

Viimati uuendatud: 02/10/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.