Õigusvaldkonna ametid

Leedu

Sellel lehel antakse ülevaade õigusvaldkonna ametitest Leedus.

Sisu koostaja:
Leedu

Õigusvaldkonna ametid – sissejuhatus

Leedu õigusvaldkonna ametite hulka kuuluvad:

 • prokurörid (prokurorai),
 • kohtunikud (teisėjai),
 • advokaadid (advokatai),
 • notarid (notarai),
 • kohtutäiturid (antstoliai).

Prokurörid

Korraldus

Leedus on 56 territoriaalset prokuratuuri:

 • 51 ringkonnaprokuratuuri,
 • 5 piirkondlikku prokuratuuri.

Riigiprokuratuur (Generalinė prokuratūra) vastutab territoriaalsete prokuratuuride (teritorinės prokuratūros) tegevuse eest. Riigi peaprokuröri nimetab seitsmeks aastaks ametisse Leedu Vabariigi President (Lietuvos Respublikos Prezidentas) parlamendi (Seimas) nõusolekul.

Riigi peaprokurör vastutab parlamendi ja presidendi ees. Prokuröride liigid on:

 • riigi peaprokurör (generalinis prokuroras),
 • territoriaalsed (piirkonna või ringkonna) peaprokurörid (vyriausieji (apylinkių arba apygardų) prokurorai),
 • muud prokurörid.

Justiitsministeeriumi ja prokuratuuri vahel ei ole ei alluvussuhet, jagatud pädevust ega muud liiki erisuhet.

Roll ja ülesanded

Prokuratuuride ülesandeks on:

 • organiseerida ja juhtida eeluurimist,
 • esindada riiklikku süüdistust kriminaalasjades,
 • kaitsta avalikku huvi,
 • tagada õiglus,
 • abistada kohtunikke õigusemõistmisel.

Prokurörid menetlevad kõiki kriminaalasju ning tsiviil- ja haldusasju hagis esitatud järjekorras.

Kohtunikud

Korraldus

Leedus ei ole erinevat liike kohtunikke – kõik on elukutselised kohtunikud (profesionalūs teisėjai).

Kohtusüsteemi üldised põhimõtted on sätestatud põhiseaduses ja kohtuid reguleerivas parlamendi õigusaktis. Kohtud on sõltumatud ja neil on järgmised omavalitsuslikud organid:

 • kohtunike üldkogu (Visuotinis teisėjų susirinkimas),
 • kohtunõukogu (Teisėjų taryba),
 • kohtunike aukohus (Teisėjų garbės teismas).

Kohtuid abistab nende tegevuses riiklik kohtute amet (Nacionalinė teismų administracija).

Õigusvaldkonna ametite korraldus: juristid

Vandeadvokaadid/Advokaadid

Leedus tegutsevad advokaadid (advokatai) ja advokaadi abid (advokatų padėjėjai). Advokaadi abid võivad esindada oma kliente tsiviilkohtumenetluses ja kaitsta neid kriminaalmenetluses oma juhendava advokaadi nõusolekul ja seaduses sätestatud juhtudel.

Advokaate ja advokaatide abisid ei klassifitseerita. Advokaadid võivad vabalt valida endale valdkonna, millele spetsialiseeruda.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Rohkem teavet leiate Leedu Advokatuuri (Lietuvos advokatūra) veebisaidilt.

Kas juurdepääs andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs Leedu Advokatuuri veebisaidile on tasuta.

Õigusnõustajad

Leedus ei ole õigusnõustajaid.

Notarid

Korraldus

Leedus on vaid ühte liiki notareid (notarai). Notarite arvu, nende bürood ja tööpiirkonna määrab justiitsminister. Notarid nimetab ametisse ja vabastab ametist justiitsminister (Teisingumo ministerija).

Notarid kuuluvad Notarite Koja (Notarų rūmai) alluvusse. Igal aastal esitab Notarite Koda justiitsministrile üksikasjaliku aastaaruande oma tegevuse kohta koos järgmise aasta väljavaadetega ja notaritele mõeldud tegevusjuhistega.

Notarite tegevust reguleerivad õigusaktid kiidab heaks justiitsminister, pidades silmas Notarite Koja eestseisuse (Notarų rūmų prezidiumas) arvamust.

Kui justiitsminister leiab, et Notarite Koja resolutsioon või otsus on vastuolus Leedu Vabariigi õigusega, võib ta esitada kaebuse Vilniuse piirkonnakohtusse (Vilniaus apygardos teismas) selle resolutsiooni või otsuse tagasitäitmiseks.

Rohkem teavet leiate Leedu Notarite Koja veebisaidilt.

Roll ja ülesanded

Notarite Koja peamised ülesanded on:

 1. notarite tegevuse koordineerimine;
 2. notarite ametialase arendamise eest hoolitsemine;
 3. notarite huvide kaitsmine ja esindamine riiklikes valitsus- ja haldusasutustes;
 4. õigusaktide eelnõude kavandamine küsimustes, mis käsitlevad notariaati, ja nende esitamine justiitsministeeriumile;
 5. notarite ametialase praktika ühtlustamine;
 6. notarite ametipidamise ja kutse-eetika järgimise järelevalve teostamine;
 7. notarite ametitegevuse käigus koostatud dokumentide säilimise ja kasutamise tagamine;
 8. notarite väljaõppe tagamine;
 9. Notarite Koja põhikirjas (Notarų rūmų statutas) ette nähtud muude ülesannete täitmine.

Muud õigusvaldkonna ametid

Kohtutäiturid

Leedus on vaid ühte liiki kohtutäitureid (antstoliai).

Rohkem teavet kohtutäiturite kohta leiate kohtutäiturite veebisaidilt ja Kohtutäiturite Koja (Antstolių rūmai) veebisaidilt.

Viimati uuendatud: 07/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.