Õigusvaldkonna ametid

Malta

Sellel lehel antakse ülevaade õigusvaldkonna ametitest Maltal.

Sisu koostaja:
Malta

Õigusvaldkonna ametid – sissejuhatus

Maltal on õigusvaldkonna ametiteks jurist, notar ja advokaadi abi.

  • Advokaadid võivad klienti esindada kõigis kohtutes.
  • Notareid loetakse riigiteenistujateks ning nad koostavad ja tõestavad notariaalseid lepinguid.
  • Advokaadi abid võivad klienti esindada madalama astme kohtutes ning reaalselt on nende töö seotud peamiselt menetlustoimingute jälgimisega kohtu kantseleis, olgu siis kohtuasjade või muude nõuete raames.

Õigusvaldkonna ametid on Maltal korraldatud ühtse süsteemina ning prokurörid nimetatakse ametisse praktiseerivate juristide hulgast.

Prokurörid

Korraldus

Peaprokurörile on põhiseaduse artikliga 91 pandud põhiseaduslikud ülesanded ning peaprokuratuur on peaprokuröri määrusega (Malta seadustekogu 90. peatükk) asutatud valitsusasutusena ja vabariigi kaitsjana kohtus.

Malta põhiseaduse sätete kohaselt on peaprokuröri ametikoht eluaegne ning tal on sõltumatu otsustusõigus kriminaalasjades kohtu alla andmisega seotud küsimustes. Tema ülesanded neis küsimustes on sätestatud karistusseadustikus.

Peaprokuröri abistavad peaprokuröri asetäitja ja teised juristid.

Roll ja ülesanded

Peaprokurör on peamine süüdistaja kriminaalkohtus. Vastavalt 1. oktoobril 2020 jõustunud eeskirjadele kuritegudes süüdistuste esitamise kohta (üleminekusätted) (2020. aasta õiguslik teade nr 378) on peaprokurörile antud õigus otsustada, kas kohtumenetlust alustada magistraadikohtus, mis on asjakohane uurimiskohus mitme raskete kuritegude kategooria, sealhulgas järgmise puhul:

  1. terroriaktid, terrorismi rahastamine ja kaasnevad õigusrikkumised karistusseadustiku esimese raamatu II osa IX jaotise IV A alajaotise alusel;
  2. ebaseaduslikud nõudmised, väljapressimine, altkäemaksu võtmine, kohtu mõjutamine ja korruptsioon, mõjuvõimuga kauplemine ning raamatupidamisnõuete rikkumised karistusseadustiku esimese raamatu II osa III jaotise IV alajaotise alusel;
  3. rahapesuga seotud kuriteod rahapesu tõkestamise seaduse artikli 3 alusel, välja arvatud juhul, kui sellised kuriteod antakse kohtu alla koos ohtlikke narkootikume käsitleva määruse või meditsiinierialasid ja meditsiiniga seotud erialasid käsitleva määruse vastaste kuritegudega;
  4. pettuse- ja omastamisjuhtumid, kui tekitatud rahaline kahju on vähemalt viiskümmend tuhat eurot (50 000 eurot);
  5. eespool nimetatud õigusrikkumiste toimepanemise katsed või vandenõu või nendes osalemine.

Kui peaprokurör kasutab talle seadusega antud õigust algatada, viia läbi või lõpetada kriminaalmenetlus, ei allu ta ühegi teise isiku või asutuse juhtimisele või kontrollile, välja arvatud juhul, kui seaduses on ette nähtud

  1. kohtumenetluse algatamata jätmise otsuse või muu ebaseadusliku või ebamõistliku otsuse kohtulik läbivaatamine või
  2. seadusega kehtestatud kriteeriumide alusel peaprokuröri sellise otsuse kohtulik läbivaatamine, mille kohaselt tuleb süüdistus esitada kõrgema astme kriminaalkohtus, kus kohaldatav karistus on karmim kui karistus, mida oleks kohaldatud, kui sama õigusrikkumist oleks arutatud madalama astme kriminaalkohtus.

Riigiadvokaat

Korraldus

Riigiadvokaadi büroo loodi 18. detsembril 2019 eraldiseisva juriidilise isikuna ning see täidab teatavaid funktsioone ja ülesandeid, mis varem kuulusid peaprokuratuuri vastutusalasse. Põhiseaduse artikli 91A kohaselt tulenevad riigiadvokaadi ülesanded põhiseadusest. Riigiadvokaadi büroo on asutatud valitsusasutusena vastavalt riigiadvokaadi seadusele (Malta seadustekogu 603. peatükk).

Malta põhiseaduse järgi on riigiadvokaadi ametikoht sarnaselt peaprokuröri ametikohaga eluaegne ja oma ülesannete täitmisel peab riigiadvokaat lähtuma oma isiklikest veendumustest ega tohi olla allutatud ühegi muu isiku või asutuse juhtimisele ega kontrollile.

Riigiadvokaati abistavad riigiadvokaadi asetäitja ja teised juristid.

Roll ja ülesanded

Riigiadvokaat on valitsuse peamine õigusnõustaja ning riigiadvokaadi büroo juristid esindavad valitsust tsiviilkohtutes ja konstitutsioonikohtus.

Riigiadvokaadi büroo esindab Malta Vabariiki rahvusvahelistes kohtutes, sealhulgas Euroopa Liidu Kohtus ja Euroopa Inimõiguste Kohtus, ning selle juristid esindavad valitsust õigusalast ja kohtute koostööd käsitlevatel rahvusvahelistel kohtumistel.

Samuti aitab riigiadvokaadi büroo koostada õigusakte ja ratifitseerida neid parlamendis.

Kohtunikud

Korraldus

Kohtunikud ja magistraadid nimetab ametisse vabariigi president põhiseaduse artikli 96A alusel loodud kohtunike ametisse nimetamise komitee soovitusel. Ülemkohtuniku nimetab ametisse vabariigi president esindajatekoja otsusega, milleks on vajalik vähemalt kahe kolmandiku selle liikmete heakskiit.

Kõik kohtunikud ja magistraadid on täidesaatvast võimust sõltumatud ning nende ametikoht on eluaegne. Magistraadina ametisse nimetamiseks peab isik olema töötanud Maltal advokaadina vähemalt seitse aastat ning kohtunikuna ametisse nimetamiseks vähemalt kaksteist aastat. Kohtute järelevalvekomisjonil on õigus võtta kohtunike suhtes distsiplinaarmeetmeid, mis ei tohi kaasa tuua kohtuniku ametist tagandamist. Sellega seotud otsuseid saab edasi kaevata konstitutsioonikohtusse. Oma ülesannete täitmisel on komisjonil kõik tsiviilkohtute volitused. Kui komisjon leiab, et uurimise all olev tegevus võib kaasa tuua kohtuniku tagandamise, peaks komisjon soovitama vabariigi presidendil kohtuniku ametist tagandada, võttes aluseks tõendatud eeskirjade rikkumise või võimetuse täita oma ametiülesandeid. Kohtunik võib selle soovituse edasi kaevata konstitutsioonikohtusse.

Õigusvaldkonna ametite korraldus: advokaadid

Advokaadid/juristid

Roll ja ülesanded

Advokaadid on kutsealatöötajad, kellel on õigus anda juriidilist nõu ja arvamusi ning samuti esindada oma kliente kohtutes, erikohtutes või muudel õigusfoorumitel.

Selleks et isik saaks tegutseda advokaadina Maltal, peab tal olema tunnistus, mille annab Malta riigi pitseriga kinnitatult välja vabariigi president. Tunnistuse omanik peab avalikul istungil andma apellatsioonikohtu ees lojaalsus- ja ametivande, enne kui ta saab hakata tegutsema.

Korraldus

Malta advokatuur esindab sinna kuuluvaid advokaate. See on vabatahtlik apoliitiline valitsusväline organisatsioon, mida rahastatakse liikmemaksudest ja organisatsiooni enda korraldatud tegevustega kogutud vahenditest ning mida tunnustatakse advokaatide konsultatiiv- ja osalusorganina õiguskorralduse ja õigusemõistmise küsimustes.

Maltal eksisteerib ainult üks liik juriste ning termineid „jurist“ ja „advokaat“ kasutatakse sünonüümidena. Kutseala reguleerib kohtute järelevalvekomisjon, kuhu kuuluvad Malta president, ülemkohtunik, kaks kohtunikku, kaks magistraati, advokatuuri president ja kaks õigusvaldkonna ametite esindajat. Kõiki juristide vastu esitatud kaebusi lahendab viiest advokaadist koosnev komisjon, mis teeb seejärel soovitusi kohtute järelevalvekomisjonile distsiplinaarmeetme võtmiseks. Kolm juristi viiest nimetab ametisse advokatuur, andes sellega advokatuurile tegeliku võimu kutseala reguleerimiseks.

Advokatuur peab kutsealale pühendatud informatiivset veebisaiti, mis sisaldab ka kataloogi. Kataloogil on kaks osa, millest ühele on üldsusel vaba juurdepääs ja mis sisaldab üksikasjalikke andmeid kõigi advokatuuri kuuluvate juristide kohta, samas kui privaatne liikmetele avatud osa sisaldab üksikasjalikke andmeid kõigi advokatuurile teada olevate juristide kohta.

Viimaste aastate jooksul on advokatuur korraldanud mitmeid akadeemilisi konverentse ja seminare, samuti rea kord kuus toimuvaid loenguid, et edendada kõigi juristide pideva õigusalase arengu traditsiooni.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Valitsuse veebisaidil lawyersregister.gov.mt on juristide ametlik nimekiri, milles on märgitud selliste volitatud advokaatide nimed ja muud andmed, kes on andnud nõusoleku oma ametialaste andmete selles registris avaldamiseks. Register on üldsusele kättesaadav.

Notarid

Roll ja ülesanded

Notarid on ametiisikud, kellel on õigus võtta vastu ükskõik millise isiku koostatud dokumente tema eluajal (inter vivos) ja testamente ning need ametlikult kinnitada. Selliste ametiülesannete tulemusel vastutavad notarid ka asjaomaste dokumentide hoiulevõtmise eest ja võivad esitada kõnealuste dokumentide ärakirju. Malta seadustekogu 55. peatükis (notariaadi ja notariarhiivide seadus) on loetletud notari volitused ja ülesanded.

Notarid annavad lojaalsusvande ja apellatsioonikohtu ees ametivande enne sellel kutsealal tegutsema asumist.

Järelevalvet kõikide notarite, notariarhiivide ja avaliku registri üle teeb erikohus, mida nimetatakse notariaalaktide läbivaatamise kohtuks. Kohus koosneb notariaalküsimustega tegeleva ministri nimetatud liikmetest, kes valitakse pensionile jäänud kohtunike ja magistraatide hulgast ning juristide ja notarite hulgast.

Kui kohus leiab, et see on otstarbekas, võib ta teha etteteatamata kontrollkäike ja inspektsioone arhiividesse, avalikku registrisse või notaribüroodesse.

Iga aasta jaanuaris avaldatakse Malta valitsuse ametlikus väljaandes üksikasjalikud andmed kõigi Maltal tegutsevate notarite kohta.

Korraldus

Notarite nõukogu on notarite tegevuse üle kontrolli teostav organ ja tal on õigus kas omal algatusel või kaebuse põhjal uurida notarite ametialast käitumist, kui seda peetakse notari elukutsele mittevastavaks. Nõukogu võib samuti uurida notarite vastu esitatud süüdistusi ametialases lohakuses või ametiseisundi kuritarvitamises ametikohustuste täitmisel või seoses ametialaste küsimustega, kui sellealaseid volitusi ei ole antud mõnele teisele asutusele vastavalt notariaadi ja notariarhiivide seaduse 55. peatüki paragrahvidele 85 ja 94 (notariaadi ja notariarhiivide seadus, Malta seadustekogu) või muule õigusaktile.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Malta notarite nõukogu ametlik veebisait sisaldab teavet notarite nõukogu kohta, samuti nii üldsusele kui ka notaritele kasulikku üldteavet ning kataloogi Maltal tegutsevate notarite kontaktandmetega. Andmebaas on üldsusele kättesaadav ja tasuta.

Muud õigusvaldkonna ametid

Advokaadi abid

Selleks et isik saaks tegutseda advokaadi abina Maltal, peab tal olema tunnistus, mille annab Malta riigi pitseriga kinnitatult välja vabariigi president. Tunnistuse omanik peab avalikul istungil andma apellatsioonikohtu ees lojaalsus- ja ametivande, enne kui ta saab hakata tegutsema.

Juristi abi põhikohustus on abistada kohtumenetlustes juristi, kelle juures ta töötab. Seega tegelevad nad klientide nimel kirjalike menetlusdokumentide esitamisega kohtu kantseleisse ja muude teenuste osutamisega advokaadile seoses kohtuasja ettevalmistamisega.

Advokaadi abidel on esindamisõigus magistraadikohtutes, erikohtutes ja komisjonides. Nad võivad ka pakkuda nõustamist.

Kohtute järelevalvekomisjon on üksus, mis reguleerib advokaadi abi elukutset Maltal.

Kohtuteenuste amet

Kohtuteenuste amet vastutab Malta kohtute haldamise eest. Amet vastutab registrite ja nendega tegelema määratud töötajate eest, kohtudokumentide registreerimise ja kättetoimetamise eest, täitmisele pööratavate otsuste, nagu kohtuotsuste ja määruste täitmisele pööramise eest kohtutäiturite ja muude ametnike abiga, kohtuliku sundmüügi eest, vandekohtu pidamise ja muude kriminaalkohtu menetluste toimetamise eest.

Kohtusekretäri asetäitja  PDF (489 Kb) mt

Kohtuniku assistent  PDF (382 Kb) mt

Kohtukantselei ametnik  PDF (390 Kb) mt

Seotud lingid

Malta advokatuur

Notarite nõukogu ametlik veebisait (Malta)

Viimati uuendatud: 16/05/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.