Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje malta keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Õigusvaldkonna ametid

Malta

Sellel lehel antakse ülevaade õigusvaldkonna ametitest Maltal. Õigusvaldkonna ametid – sissejuhatus Prokurörid Kohtunikud Vandeadvokaadid/Advokaadid Notarid Muud õigusvaldkonna ametid Kohtusekretär ja kohtute muud ametnikud

Sisu koostaja:
Malta
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Õigusvaldkonna ametid – sissejuhatus

Maltal on õigusvaldkonna ametiteks advokaat, notar ja advokaadi abi.

  • Advokaadid võivad klienti esindada kõigis kohtutes.
  • Notareid loetakse riigiteenistujateks ning nad koostavad ja tõestavad notariaalseid lepinguid.
  • Advokaadi abid võivad klienti esindada madalama astme kohtutes ning reaalselt on nende töö seotud peamiselt menetlustoimingute jälgimisega kohtu kantseleis, olgu siis kohtuasjade või muude nõuete raames.

Õigusvaldkonna ametid on Maltal korraldatud ühtse süsteemina ning prokurörid nimetatakse ametisse praktiseerivate advokaatide hulgast.

 

Prokurörid

Korraldus

Peaprokurörile on põhiseaduse artikliga 91 pandud põhiseaduslikud ülesanded ning peaprokuratuur on peaprokuröri määrusega (Malta seadustekogu 90. peatükk) asutatud valitsusasutusena.

Malta põhiseaduse kohaselt on peaprokuröri ametikoht eluaegne sarnaselt kohtunikega ning tal on sõltumatu otsustusõigus kriminaalasjades kohtu alla andmisega seonduvates küsimustes. Tema ülesanded neis küsimustes on sätestatud karistusseadustikus.

Peaprokuröri abistavad peaprokuröri asetäitja, peaprokuröri abi ja teised juristid.

Roll ja ülesanded

Peaprokurör on riiklik süüdistaja kriminaalkohtus ja kriminaalapellatsioonikohtus. Politsei esitatud teatavate süüdistuste puhul on nõutav peaprokuröri eelnev nõusolek.

Kui peaprokurör kasutab talle seadusega antud õigust alustada, viia läbi või lõpetada kriminaalmenetlust, ei kuulu ta ühegi teise isiku või asutuse juhtimise või kontrolli alla.

Peaprokurör tegutseb ka valitsuse õigusnõustajana ning peaprokuratuuri juristid esindavad valitsust tsiviilkohtutes ja konstitutsioonikohtus.

Peaprokuratuur on samuti pädev enamikus küsimustes, mis käsitlevad õigusalast koostööd tsiviil-, kaubandus- ja kriminaalasjades.

Peaprokuratuur esindab Malta Vabariiki rahvusvahelistes kohtutes ning valitsust õigusalast koostööd käsitlevatel rahvusvahelistel kohtumistel.

Peaprokuratuur koostab samuti õigusaktide eelnõusid ning on abiks nende vastuvõtmisel parlamendis.

Kohtunikud

Korraldus

Kohtunikud ja magistraadid nimetab ametisse vabariigi president peaministri ettepanekul. Nad on täidesaatvast võimust sõltumatud ning nende ametikoht on eluaegne. Magistraadina ametisse nimetamiseks peab isik olema töötanud Maltal advokaadina vähemalt seitse aastat ning kohtunikuna ametisse nimetamiseks vähemalt kaksteist aastat. Kohtuniku ametist tagandamiseks tuleb tõendada tema võimetust täita kohtuniku ametiülesandeid (mis tuleneb kas kohtuniku füüsilisest või vaimsest tervislikust seisundist või muust põhjusest) või ametialaste käitumisreeglite vastu eksimist ning selleks on vajalik kahe kolmandiku esindajatekoja liikmete heakskiit.

Õigusvaldkonna ametite korraldus: Juristid

Vandeadvokaadid/Advokaadid

Roll ja ülesanded

Advokaadid on kutsealatöötajad, kellel on õigus anda juriidilist nõu ja arvamusi ning samuti esindada oma kliente kohtutes, erikohtutes või muudel õigusfoorumitel.

Selleks et isik saaks tegutseda advokaadina Maltal, peab tal olema tunnistus, mille annab Malta riigi pitseriga kinnitatult välja Vabariigi President. Tunnistuse omanik peab avalikul istungil andma apellatsioonikohtu ees lojaalsus- ja ametivande, enne kui ta saab hakata tegutsema.

Korraldus

Malta advokatuur esindab sinna kuuluvaid advokaate. See on vabatahtlik apoliitiline valitsusväline organisatsioon, mida rahastatakse liikmemaksudest ja organisatsiooni enda korraldatud tegevustega kogutud vahenditest ning mida tunnustatakse advokaatide konsultatiiv- ja osalusorganina õiguskorralduse ja õigusemõistmise küsimustes.

Maltal eksisteerib ainult üks liik juriste ning termineid „jurist” ja „advokaat” kasutatakse sünonüümidena. Kutseala reguleerib kohtute järelevalvekomisjon, kuhu kuuluvad Malta president, ülemkohtunik, advokatuuri president ja teised kohtunikud, samuti õigusvaldkonna teiste kutsealade esindajad. Kõiki juristide vastu esitatud kaebusi lahendab viiest juristist koosnev komisjon, mis teeb seejärel soovitusi kohtute järelevalvekomisjonile distsiplinaarmeetme võtmiseks. Kolm juristi viiest nimetab ametisse advokatuur, andes sellega advokatuurile tegeliku võimu kutseala reguleerimiseks.

Advokatuur peab kutsealale pühendatud informatiivset veebisaiti, mis sisaldab ka kataloogi. Kataloogil on kaks osa, millest ühele on üldsusel vaba juurdepääs ja mis sisaldab üksikasjalikke andmeid advokatuuri kuuluvate juristide kohta, samas kui privaatne liikmetele avatud osa sisaldab üksikasjalikke andmeid kõigi advokatuurile teada olevate juristide kohta.

Viimaste aastate jooksul on advokatuur korraldanud mitmeid akadeemilisi konverentse ja seminare, samuti rea kord kuus toimuvaid loenguid, eesmärgiga edendada kõigi juristide pideva õigusalase arengu traditsiooni.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Advokatuuri veebisaidil antakse teavet advokaatide kohta, sealhulgas avaldatakse uudiseid, esitatakse sündmuste kalender ja juristide andmebaas. Samuti on seal piiratud juurdepääsuga ala liikmete jaoks, kus pakutakse juristidele täiendavaid teenuseid.

Kas juurdepääs andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Notarid

Roll ja ülesanded

Notarid on ametiisikud, kel on õigus võtta vastu ükskõik millise isiku koostatud dokumente tema eluajal (inter vivos) ja testamente ning kinnitada need ametlikult. Selliste ametiülesannete tulemusel vastutavad notarid ka asjaomaste dokumentide hoiulevõtmise eest ja võivad esitada kõnealuste dokumentide ärakirju. Malta seadustekogu 55. peatükis (notariaadi ja notariarhiivide seadus) on loetletud notari volitused ja ülesanded.

Notarid annavad lojaalsusvande ja apellatsioonikohtu ees ametivande enne sellel kutsealal tegutsema asumist.

Järelevalvet kõikide notarite, notariarhiivide ja avaliku registri üle teostab erikohus, mida nimetatakse notariaalaktide läbivaatamise kohus. Kohus koosneb notariaalküsimustega tegeleva ministri poolt nimetatud liikmetest, kes valitakse pensionile jäänud kohtunike ja magistraatide hulgast ning advokaatide ja notarite hulgast.

Kui kohus leiab, et see on otstarbekas, võib ta teha etteteatamata kontrollkäike ja inspektsioone arhiividesse, avalikku registrisse või notaribüroodesse.

Iga aasta jaanuaris avaldatakse Malta valitsuse ametlikus väljaandes üksikasjalikud andmed kõigi Maltal tegutsevate notarite kohta.

Korraldus

Notarite nõukogu on notarite tegevuse üle kontrolli teostav organ ja tal on õigus kas omal algatusel või kaebuse põhjal uurida notarite ametialast käitumist, kui seda peetakse notari elukutsele mittevastavaks. Nõukogu võib samuti uurida notarite vastu esitatud süüdistusi ametialases lohakuses või ametiseisundi kuritarvitamises ametikohustuste täitmisel või seoses ametialaste küsimustega, kui sellealaseid volitusi ei ole antud mõnele teisele asutusele vastavalt notariaadi ja notariarhiivide seaduse 55. peatüki paragrahvidele 85 ja 94 (Notariaadi ja notariarhiivide seadus, Malta seadustekogu) või muule õigusaktile.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Malta notarite nõukogu ametlik veebisait sisaldab teavet notarite nõukogu kohta, samuti üldsusele ja notaritele suunatud üldteavet ning kataloogi Maltal tegutsevate notarite kontaktandmetega. Andmebaas on üldsusele kättesaadav ja tasuta.

Muud õigusvaldkonna ametid

Advokaadi abid

Selleks et isik saaks tegutseda advokaadi abina Maltal, peab tal olema tunnistus, mille annab Malta riigi pitseriga kinnitatult välja Vabariigi President. Pärast tunnistuse saamist tuleb anda avalikul istungil apellatsioonikohtu ees lojaalsus- ja ametivanne.

Advokaadi abi põhikohustus on abistada advokaati, kelle juures ta töötab, kohtumenetlustes. Seega tegelevad nad klientide nimel kirjalike menetlusdokumentide esitamisega kohtu kantseleisse ja muude teenuste osutamisega advokaadile seoses kohtuasja ettevalmistamisega.

Advokaadi abidel on esindamisõigus magistraadikohtutes ning erikohtutes ja komisjonides ning nad on võimelised nõustama.

Kohtute järelevalvekomisjon on organ, mis reguleerib advokaadi abi elukutset Maltal. Malta sise- ja julgeolekuministeeriumi veebisaidil on üldsusele kättesaadav advokaadi abi kutsealale pühendatud osa.

Kohtusekretär ja kohtute muud ametnikud

Kohtusekretär vastutab registrite ja nendega tegelema määratud töötajate eest, kohtudokumentide registreerimise ja kättetoimetamise eest, täitmisele pööratavate otsuste, nagu kohtuotsuste ja määruste, täitmisele pööramise eest kohtutäiturite abiga, kohtuliku sundmüügi eest, vandekohtu pidamise ja muude kriminaalkohtu menetluste toimetamise eest.

Asekohtusekretär PDF (377 Kb) en

Kohtunikuabi PDF (374 Kb) en

Kohtukantselei sekretär PDF (378 Kb) en

Seotud lingid

Malta advokatuur

Notarite nõukogu ametlik veebisait (Malta)

Viimati uuendatud: 26/02/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.