Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Õigusvaldkonna ametid

Holland

Sellel lehel antakse ülevaade õigusvaldkonna ametitest Madalmaades.

Sisu koostaja:
Holland
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Prokurörid

Korraldus

Prokuratuur (Openbaar Ministerie, OM) on avalik organisatsioon, millel on kohalikud harud kõikides ringkondades. Lisaks on olemas riigiprokuratuur, mis võitleb (rahvusvahelise) organiseeritud kuritegevusega, ja funktsionaalne riigiprokuratuur, mis võitleb keskkonna- ja finantskuritegude ning pettustega.

Üle kogu riigi on 10 ringkonnaprokuratuuri, kus prokurörid koos haldus- ja õigusnõustajatega menetlevad mitusada tuhat asja aastas. Edasikaebuse korral saadetakse asi ühte neljast piirkondlikust prokuratuurist. Prokuratuuri esindajat piirkondlikus prokuratuuris nimetatakse kohtujuristiks (advocaat-generaal) ning prokuratuuri juhivad peaprokurör ja peakohtujurist. Riigi tasandil juhib prokuratuuri tööd peaprokuröride nõukogu (College van Procureurs-generaal) asukohaga Haagis. Poliitilist vastutust prokuratuuri eest kannab justiitsminister. Koos peaprokuröride nõukoguga otsustab tema uurimise ja süüdistuse esitamise prioriteetide üle.

Roll ja ülesanded

Prokuratuuriga puutuvad kokku kõik kuriteos kahtlustatavad. Prokuratuur on Madalmaades ainus kahtlustatavaid kohtu ette saatev organ. Tema ülesanne on tagada kuritegude uurimine ja süüdistuste esitamine.

Prokuratuur teeb koostööd politsei ja muude uurimisasutustega. Uurimisi juhatab prokurör. Prokuratuur teostab järelevalvet kohtuotsuste nõuetekohase täitmise üle: trahvid tuleb tasuda, vabadusekaotus kanda ja üldkasulik töö teha. Prokuratuur ja kohtunikud on kohtuvõimu esindajad. Kuigi hollandikeelne nimetus on Openbaar Ministerie, ei ole tegemist ministeeriumiga.

Kohtunikud

Korraldus

Isikul, kes soovib saada kohtunikuks, peab olema mitu aastat erialast töökogemust. Täpsemat teavet nõuete kohta leiate siit. Töökogemusi võib omandada süsteemisisese väljaõppe kaudu või mujal õigussüsteemis. Kohtusüsteem pakub vajalikku koolitust.

Kohtunikud nimetab ametisse monarh justiits- ja julgeolekuministri ettepanekul. Kohtunikuks saab nimetada ainult Madalmaade kodanikke. Kandidaatidel peab olema Madalmaade ülikoolis omandatud kraad õigusteaduse erialal.

Isikuid saab esitada kohtunikukandidaadiks ainult riikliku valikukomisjoni soovitusel. See komisjon koosneb erinevate kohtute ja riigiprokuratuuri liikmetest ning ühiskonnas aktiivsetest inimestest.

Kohtunik määratakse õigust mõistma konkreetses kohtus. Selline ametisse määramine võib aset leida ainult siis, kui asjaomane kohus nimetab tulevase kohtuniku. Nende tingimuste eesmärk on muuta ametisse nimetamise süsteem võimalikult objektiivseks.

Kohtunik on eristaatusega valitsusametnik. Pärast ametisse nimetamist ei või kohtunik enam mujal tööle asuda. Kohtunike teenistusvanuse ülemmäär on 70 aastat. Varem saab neid nende soovi vastaselt tagandada ainult Madalmaade kõrgeima astme kohus, Madalmaade kõrgeim kohus (Hoge Raad der Nederlanden), selle kohtu peaprokuröri (procureur-general) ettepanekul.

Roll ja ülesanded

Kohtuniku ülesanne on teha erapooletu otsus õigusvaidlustes – sealhulgas kohtuasjades, kus üheks pooleks on valitsus. Erapooletuse tagamiseks valitsuse suhtes on kehtestatud valiku ja ametisse nimetamise erisüsteem. Seetõttu on kohtunike õiguslik seisund erinev valitsusametnike õiguslikust seisundist.

Madalmaade põhiseaduse kohaselt peab kohtunik langetama otsuse vaidlustes ning põhiseadus sisaldab sätteid kohtusüsteemi kohtunike õigusliku seisundi kohta.

Kehtivatest õigusaktidest lähtuvalt võivad kohtunikud menetleda kohtuasju omal äranägemisel. Samuti määravad nemad suures osas menetluse praktilise kulgemise (nt menetluse teatud osade pikkuse).

Kohtunike käitumist reguleerivad mitmed seadusesätted, mille eesmärk on tagada, et kohtunikud teeksid oma tööd erapooletult. Kui menetluse pool kahtleb kohtuniku erapooletuses, on talle seadusega ette nähtud võimalus kohtuasja arutava kohtuniku kõrvaldamiseks menetlusest. Mõnikord ei ole üks kohtuasja pool rahul kohtuniku tööga. Siinkohal tehakse vahet kohtu tehtud otsuse ning kohtuniku käitumise vahel.

 1. Kui rahulolematus on seotud kohtuotsusega, saab rahulolematu pool tavaliselt esitada apellatsioonkaebuse.
 2. Kaebused kohtuniku käitumise kohta võib esitada selle kohtu nõukogule, kus kohtunik ametis on. Igal kohtul on kaebuste menetlemise kord, milles nähakse ette kaebuste menetlemise eeskirjad.

Kohtunikud peavad saama erialaseid kogemusi vähemalt kahes valdkonnas. Seepärast peavad nad tavaliselt kuulama ära ühe kindlat valdkonda käsitleva kohtuasja ning seejärel tegelema teise valdkonnaga. Kõnealune kord on ette nähtud selleks, et kohtunikud ei keskenduks liiga pikalt või liiga kaua ühele valdkonnale.

Kohtunikud töötavad esimese astme kohtutes (rechtbanken). Need koosnevad neljast kolleegiumist: tsiviil-, kriminaal- ja halduskolleegiumist ning esimese astme kantonikohtust. Esimese astme kantonikohtus töötavad kohtunikud kannavad nimetust kantonikohtunik (kantonrechter), ülejäänud nimetust kohtunik (rechter). Apellatsioonikohtutes ja Madalmaade kõrgeimas kohtus töötavad kohtunikud kannavad nimetust raadsheer.

Kohtuasjade arutamisel on kohtute koosseis järgmine:

 • kantonikohtunik lahendab kohtuasju ainukohtunikuna;
 • kohtunik lahendab kohtuasju tavaliselt ainukohtunikuna, kuid mõne kohtuasja puhul peab kohus koosnema kolmest kohtunikust;
 • apellatsioonikohtutes arutavad kohtunikud kohtuasju kolmekesi, välja arvatud juhul kui kohtuasja võib arutada ka ainult üks kohtunik. Asjaomased normid on sätestatud kohtukorralduse seaduses (Wet op de rechterlijke organisatie).
 • Madalmaade kõrgeimas kohtus arutatakse kõiki kohtuasju viie kohtuniku osalusel.

Ametit reguleerivate eeskirjade eest vastutab kohtunike nõukogu.

Õigusandmebaasid

Lisateavet saab üldsusele kättesaadavalt Madalmaade kohtupraktika veebisaidilt.

Õigusvaldkonna ametite korraldus

Advokaadid

Madalmaade advokatuur (Nederlandse Orde van Advocaten) on avalik-õiguslik kutseorganisatsioon, mis on mõeldud kõikidele advokaatidele Madalmaades. Advokatuuri seadusekohane põhitegevus on teostada järelevalvet advokaatide teenuste kvaliteedi üle. Kvaliteet tagatakse muu hulgas järgmiste vahenditega:

 • õigusvaldkonna ametitele ettenähtud laiaulatuslike haridusprogrammide kaudu;
 • määruste ja teiste advokaatidele siduvate eeskirjade koostamise kaudu;
 • distsiplinaarmenetluse kaudu;
 • liikmetele edastatava teabe ja teenuste kaudu;
 • Madalmaade valitsusele poliitikakavade ja seaduseelnõude kohta antavate nõuannete kaudu.

Seaduse kohaselt peab advokaat saama advokatuuri liikmeks. Praegu on registreeritud üle 18 000 advokaadi.

Õigusnõustajad

Seda ametit ei reguleeri ükski keskorgan.

Notarid

Korraldus

Kuninglik notarite kutseühing (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) esindab Madalmaade notarite huve ja tagab, et nad saavad oma tööd nõuetekohaselt teha.

Roll ja ülesanded

Seadusega on notariaalakt paljude lepingute ja õigusaktide puhul kohustuslik. Neist kõige olulisemad on järgmised:

 1. kinnisvara võõrandamine Madalmaades;
 2. hüpoteekide seadmine või eemaldamine;
 3. avalik-õiguslike või eraomandis olevate piiratud vastutusega äriühingute (ASid ja OÜd) asutamine või nende põhikirja muutmine;
 4. fondide või ühingute (sealhulgas ühistute) loomine või nende põhiseaduse muutmine;
 5. testamentide koostamine, muutmine ja täitmine;
 6. abielulepingute ja registreeritud kooselu lepingute koostamine või muutmine;
 7. registreeritud osade üleandmine;
 8. notariaalaktiga kingituste ja annetuste tegemine.

Praktilistel põhjustel teeb notar sageli ka teist liiki õigustoiminguid ning võib koostada teistsuguseid lepinguid. Nende hulka kuuluvad näiteks partnerluslepingud (kaubandus-, tsiviil- ja piiratud partnerlus), elukaaslastevahelisi lepingud ning sätted piiratud vastutusega äriühingute kaitseks kolmandate isikute eest.

Muud õigusvaldkonna ametid

Kuningliku kohtutäiturite kutseorganisatsiooni (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) tegevust reguleerib kohtutäiturite seadus. Sellega antakse nimetatud organisatsioonile – millega kõik Madalmaade kohtutäiturid peavad ühinema – ülesanne edendada nõuetekohast kutsetegevust.

Madalmaade kohtutäiturid vastutavad selle eest, et dokumentide vastuvõtmine ja edastamine toimuks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades. Madalmaades kättetoimetatavad dokumendid tuleb saata otse ühele Madalmaade kohtutäiturile. Taotlused sellise kättetoimetamise kohta peab esitama hollandi või inglise keeles. Sellist taotlust ei tohi saata Madalmaade keskorganile, milleks on kohtutäiturite kuninglik kutseorganisatsioon. Selle organisatsiooni abi võib taotleda ainult eespool nimetatud määruse artikli 3 punktis c loetletud erandjuhtudel.

Tasuta õigusteenused

Esmase õigusabi saamiseks võib abi paluda õigusteenuste büroolt. Seal võite paluda selgitusi õigusküsimustes ning teavet ja nõuannet. See on õigusabi andmisel esmane kontakt.

Vajaduse korral suunatakse teid konkreetse advokaadi või vahendaja juurde, kes on õigusabi andmisel teiseseks allikaks.

Kõik õigusteenuste büroodes pakutavad teabeteenused on tasuta. Neid osutatakse kohapeal või nõustamise osana. Neisse büroodesse võib pöörduda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja immigratsiooniõiguse alaste probleemidega.

Kokku on loodud 44 õigusteenuste bürood, mis on paigutatud geograafiliselt ühtlaselt, nii et igal Madalmaade kodanikul oleks kerge juurdepääs õigusteenustele.

Lisateabe saamiseks vt õigusteenuste büroo veebisaiti.

Seotud lingid

Prokuratuur

Kohtupraktika ja Madalmaade kõrgeim kohus

Madalmaade advokatuur

Kuninglik notarite kutseühing

Kuninglik kohtutäiturite kutseorganisatsioon

Õigusinfo büroo

Viimati uuendatud: 11/01/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.