Õigusvaldkonna ametid

Rumeenia

Sellel teabelehel esitatakse teave õigusvaldkonna ametite kohta Rumeenias.

Sisu koostaja:
Rumeenia

Õigusvaldkonna ametid – sissejuhatus

Rumeenias on järgmised õiguskutsed:

Prokurörid

Korraldus

Rumeenia prokuratuur koosneb järgmistest prokuratuuridest:

 • apellatsioonikohtute, esimese astme või apellatsioonikohtute, alaealiste asjade ja perekonnakohtu ning esimese astme kohtute juures tegutsevad prokuratuurid;
 • sõjaväekohtute juures tegutsevad prokuratuurid.
 1. Kõrgeim organ on kassatsioonikohtu juures tegutsev prokuratuur koos oma spetsialiseeritud üksustega (riiklik korruptsioonivastase võitluse direktoraat (DNA) ning organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi uurimise direktoraat (DIICOT)).
 2. Esimene tasand: esimese astme kohtute (Judecătoria) juures tegutsevad prokuratuurid (176).
 3. Teine tasand: esimese astme või apellatsioonikohtute (Tribunalul) juures tegutsevad prokuratuurid (42) ning alaealiste asjade ja perekonnakohtu juures tegutsev prokuratuur (1).
 4. Kolmas tasand: apellatsioonikohtute (Curtea de Apel) juures tegutsevad prokuratuurid (15).

Kõrgeim Kohtunike Nõukogu (CSM) on keskne asutus, mis vastutab kohtusüsteemi raames prokuröri kutseala reguleerimise eest. Kohtunike ja prokuröride kutsealast esmast ja täienduskoolitust pakub Riiklik Kohtunike Instituut (INM), mis on Kõrgeima Kohtunike Nõukogu koordineerimisel tegutsev avalik-õiguslik juriidiline isik.Prokuratuur täidab oma ülesandeid prokuratuurides töötavate prokuröride kaudu. Prokuratuurid tegutsevad kõigi kohtute, välja arvatud distsiplinaarkohtute juures.

Kriminaalmenetlused, mida toimetavad apellatsioonikohtute, esimese astme või apellatsioonikohtute või alaealiste asjade ja perekonnakohtu juures tegutsevad prokuratuurid

Prokuratuuride institutsiooniline hierarhia on järgmine.

 1. Kõrgeim organ on kassatsioonikohtu juures tegutsev prokuratuur (peaprokuratuur), mida juhib Rumeenia riigi peaprokurör. See organ koordineerib 15 apellatsioonikohtu juures tegutseva prokuratuuri tegevust.
 2. Apellatsioonikohtute juures tegutsevad prokuratuurid koordineerivad 43 esimese astme või apellatsioonikohtu (Tribunalul) (sh alaealiste asjade ja perekonnakohtu) juures tegutseva prokuratuuri tegevust. Igaüht neist juhib peaprokurör.
 3. Esimese astme või apellatsioonikohtute juures tegutsevad prokuratuurid koordineerivad 176 toimiva esimese astme kohtu (Judecătoria) juures tegutseva prokuratuuri tegevust ja igaüht neist juhib vanemprokurör.
 4. 176 toimiva esimese astme kohtu (Judecătoria) juures tegutsevad prokuratuurid on hierarhia esimese (madalaima) tasandi prokuratuurid ja neid juhivad vanemprokurörid.

Kassatsioonikohtu juures tegutseva prokuratuuri koosseisus on kaks spetsialiseeritud üksust. Need on:

 • riiklik korruptsioonivastase võitluse direktoraat (DNA), mis vastutab korruptsiooni uurimise ja selle eest süüdistuste esitamise eest. Seda juhib juhtivprokurör;
 • organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi uurimise direktoraat (DIICOT), mis vastutab organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi uurimise ja nende eest süüdistuste esitamise eest. Seda juhib juhtivprokurör, kes allub Rumeenia riigi peaprokurörile.

Kriminaalmenetlused, mida toimetavad sõjaväekohtute juures tegutsevad prokuratuurid

Sõjaväelaste toime pandud kuritegusid menetlevad sõjaväeprokuratuurid, millel on sõjaväelise üksuse õiguslik staatus. Sõjaväeprokuratuurid tegutsevad sõjaväekohtute, Bukaresti sõjaväekohtu või Bukaresti sõjaväeapellatsioonikohtu juures.

Prokuröride funktsionaalne hierarhia

Prokurörid järgivad oma tegevuses seaduslikkuse, erapooletuse ja hierarhilise kontrolli põhimõtet.

Nad tegutsevad seadusega kooskõlas eesmärgiga austada ja kaitsta inimväärikust ning üksikisikute õigusi.

Iga prokuratuuri prokurörid annavad aru selle prokuratuuri juhile, kes omakorda annab aru hierarhias kõrgemal asuva prokuratuuri juhile.

Kassatsioonikohtu juures tegutsevat prokuratuuri juhtiv riigi peaprokurör, riikliku korruptsioonivastase võitluse direktoraadi juhtivprokurör ja apellatsioonikohtu juures tegutseva prokuratuuri peaprokurör teevad oma alluvuses olevate prokuröride üle järelevalvet kas otse või selleks määratud prokuröride kaudu.

Roll ja ülesanded

Rumeenias on kahte liiki prokuröre:

 1. tsiviilprokurörid, kes vastutavad tsiviilisikute toime pandud kuritegude uurimise ja nende eest süüdistuste esitamise eest;
 2. sõjaväeprokurörid, kes vastutavad peamiselt sõjaväelaste toime pandud kuritegude uurimise ja nende eest süüdistuste esitamise eest.

Riikliku tasandi prokurörid võib jagada järgmistesse kategooriatesse:

 • Rumeenia riigi peaprokurör (juhib kassatsioonikohtu juures tegutsevat prokuratuuri);
 • juhtivprokurör (juhib riiklikku korruptsioonivastase võitluse direktoraati ning organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi uurimise direktoraati);
 • peaprokurörid (juhivad apellatsioonikohtute juures tegutsevaid prokuratuure);
 • vanemprokurörid (juhivad esimese astme või apellatsioonikohtute või esimese astme kohtute juures tegutsevaid prokuratuure);
 • talituste juhatajad (juhivad prokuratuuride talitusi);
 • osakonnajuhatajad (juhivad prokuratuuride osakondi);
 • büroojuhatajad (juhivad prokuratuuride büroosid);
 • prokurörid.

Vajaduse korral võib justiitsminister oma ametiülesannetest tulenevalt või Kõrgeima Kohtunike Nõukogu taotlusel teha prokuröride üle järelevalvet Rumeenia riigi peaprokuröri, riikliku korruptsioonivastase võitluse direktoraadi juhtivprokuröri või justiitsministri enda määratud prokuröride kaudu, et kontrollida järgmist:

 • prokuröride juhtimistõhusus;
 • prokuröride tegevuse tulemuslikkus ja ülesannete täitmine ning
 • prokuröride tööalased suhted kodanikega ja teiste isikutega, kes on seotud prokuratuuride tegevusega.

Seejuures ei kontrollita ei meetmeid, mida prokurörid saavad kriminaalmenetluse käigus võtta, ega vastavaid otsuseid.

Justiitsminister võib paluda, et Rumeenia riigi peaprokurör või vajaduse korral riikliku korruptsioonivastase võitluse direktoraadi juhtivprokurör esitaks aruande prokuratuuride tegevuse kohta, ning ta võib anda juhiseid selle kohta, milliseid meetmeid tuleb võtta kuritegude tõhusaks ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks.

Kassatsioonikohtu juures tegutsev prokuratuur esitab kord aastas tegevusaruande Kõrgeimale Kohtunike Nõukogule ja justiitsministrile, kes omakorda esitavad oma järeldused aruande kohta Rumeenia parlamendile.

Kohtunikud

Korraldus

Kõrgeim Kohtunike Nõukogu (CSM) on keskne asutus, mis vastutab kohtusüsteemi raames kohtuniku kutseala reguleerimise eest. Kohtunike ja prokuröride kutsealast esmast ja täienduskoolitust pakub Riiklik Kohtunike Instituut, mis on Kõrgeima Kohtunike Nõukogu koordineerimisel tegutsev avalik-õiguslik juriidiline isik.

Roll ja ülesanded

Rumeenias on kohtunikud spetsialiseerunud järgmist liiki kohtuasjadele:

 • tsiviilõiguslikud asjad ja täiteasjad;
 • kriminaalõiguslikud asjad ja täiteasjad;
 • kaubandusasjad (pankrotikohtunikud);
 • perekonnaõigust ja alaealisi käsitlevad asjad;
 • haldus- ja maksu- või finantsasjad;
 • töövaidlusi ja sotsiaalkindlustust käsitlevad asjad;
 • põhiseaduslikkuse järelevalvet käsitlevad asjad;
 • sõjaväeasjad.

Õigusvaldkonna ametite korraldus: advokaadid

Advokaadid

Advokaadi kutseala reguleeriv keskne asutus on Rumeenia riiklik advokatuuride ühendus (UNBR), mis on kõiki Rumeenia advokatuure ühendav avalik-õiguslik juriidiline isik. See ühendus tagab kaitseõiguse tõhusa kasutamise võimaluse, ametialase pädevuse ja distsipliini ning liikmeks olevate advokaatide väärikuse ja au kaitse. Kõik Rumeenia advokatuurid on Rumeenia riikliku advokatuuride ühenduse liikmed.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Teavet Rumeenia advokaatide kohta saab Rumeenia riikliku advokatuuride ühenduse veebisaidilt.

Kas juurdepääs andmebaasile on tasuta?

Jah.

Õigusnõustajad

Seaduse kohaselt võivad õigusnõustajad moodustada maakonna tasandi ühendusi kas sektorite või tegevusvaldkondade kaupa ja oma ametialastest huvidest lähtudes või, kui see on asjakohane, riiklikke ühendusi, mille suhtes kohaldatakse ühendusi ja sihtasutusi käsitlevaid õigusnorme. Üks nende õigusnormide kohaselt loodud kutseliit on Rumeenia Õigusnõustajate Liit (OCJR). Sinna kuuluvad kõik õigusnõustajate ühendused kõigist maakondadest. Õigusnõustajad võivad moodustada ka muid kutseliite. Õigusnõustajate nimekirjad on maakondade kaupa avaldatud Rumeenia Õigusnõustajate Liitu kuuluvate ühenduste veebisaitidel (lingid on avaldatud Rumeenia Õigusnõustajate Liidu veebisaidil).

Notarid

Korraldus

Seaduse kohaselt on Rumeenia justiitsministeerium delegeerinud notari tegevusega seonduva riiklikule notarite ühendusele (UNNP). Riiklik notarite ühendus on notarite kutseühendus, mis vastutab notari kutseala korraldamise eest, kaitstes oma liikmete huve ja kutseala mainet. Kõik notarid on selle liikmed. Notarid on koondatud 15 Notarite Kotta, mis tegutsevad apellatsioonikohtute juures.

Roll ja ülesanded

Rumeenias osutavad notarid järgmisi õigusteenuseid:

 • seadus- ja testamendijärgse pärimisega seotud dokumentide koostamine;
 • lepingute sõlmimine (müügilepingud, vahetuslepingud, hoolduslepingud, kinkelepingud, hüpoteegilepingud, pandilepingud ning liisingu-, üüri- ja rendilepingud) ja muud toimingud (tagatised, mida nõuavad eri asutused oma juhtidelt);
 • äriühingute, ühenduste ja sihtasutuste põhikirjade koostamine;
 • dokumentide tõestamine;
 • allkirjade, allkirjanäidiste ja pitserite kinnitamine;
 • muud seaduses sätestatud teenused.

Muud õigusvaldkonna ametid

Kohtutäiturid

Rumeenia riiklik kohtutäiturite ühendus (UNEJ) on kõiki kohtutäitureid ühendav juriidilise isiku staatusega kutseühendus. See ühendus vastutab kohtutäituri kutseala maine ja ametivolituste säilitamise eest ning ühenduse peamine ülesanne on esindada ja kaitsta oma liikmete ametialaseid huve. Kohtutäiturid on koondatud 15 kotta, mis tegutsevad vastavate apellatsioonikohtute juures.

Rumeenia riikliku kohtutäiturite ühenduse veebisait sisaldab kohtutäiturite nimekirja.

Kohtuametnikud

Kõrgeim Kohtunike Nõukogu (CSM) on keskne asutus, mis vastutab kohtusüsteemis kohtuametniku kutseala reguleerimise eest.

Riiklik Kohtuametnike Kool (SNG) on Kõrgeima Kohtunike Nõukogu koordineerimisel tegutsev avalik-õiguslik juriidiline isik, mis vastutab kohtuametnikele kutsealase esmase ja täienduskoolituse pakkumise eest.

Rumeenia kohtusüsteemis töötab mitut liiki kohtuametnikke:

 • kohtuistungi sekretärid,
 • statistikud,
 • teabespetsialistid,
 • IT-spetsialistid,
 • arhivaarid,
 • registripidajad.

Seda kutset on täpsemalt kirjeldatud selles dokumendis  PDF (354 Kb) ro.

Kohtunikuabid

Kohtunikuabid kuuluvad esimese astme kohtute pädevuses olevaid asju lahendavatesse kohtukoosseisudesse.

Nad osalevad aruteludes nõuandjatena ja allkirjastavad kohtuotsused, nende arvamus lisatakse kohtuotsusesse ja nad põhjendavad oma eriarvamusi. Kui kohtukoosseisu kuulub kohtunikuabisid, võib esimees teha ühele neist ülesandeks kohtuotsuse redigeerimise.

Kohtunikuabid nimetab majandus- ja sotsiaalnõukogu ettepanekul viieks aastaks ametisse justiitsminister. Neil peab olema vähemalt viieaastane õigustöö kogemus ja nad peavad vastama kõikidele seaduses sätestatud tingimustele.

Oma ametiajal on kohtunikuabidele tagatud stabiilsus, nad juhinduvad üksnes seadusest, annavad ametisse astudes seadusega kohtunikele ette nähtud vande ning nende suhtes kohaldatakse ka kohtunike ja prokuröride suhtes kohaldatavaid õigusnorme, mis käsitlevad kohustusi, keelde, kokkusobimatust, erandeid, distsiplinaarkaristusi ja ametist tagandamise põhjuseid.

Kohtunikuabi ametikohtade koguarv ja nende jaotus kohtute vahel vastavalt töökoormusele määratakse kindlaks justiitsministri määrusega.

Justiitsministri poolt kohtunikuabiks nimetamise tingimused, majandus- ja sotsiaalnõukogus kohaldatav valiku- ja ettepaneku tegemise menetlus ning kohtunikuabide delegeerimise, ametist vabastamise ja üleviimise tingimused on sätestatud valitsuse otsuses.

Abikohtunikud

Kassatsioonikohtus tegutsevad abikohtunikud, kes osalevad selle kohtu istungitel.

Abikohtunike ülesanded on järgmised:

 • tagada, et kohtuistungi sekretärid ja arhivaarid teeksid kõik vajaliku kohtuistungi sujuvaks toimumiseks, ning juhtida kohtuistungi sekretäri tööd;
 • koostada menetluse käigus teatavad aruanded (apellatsioon- ja kassatsioonkaebuse põhimõttelise vastuvõetavuse kohta);
 • kanda igasse toimikusse poolte ja prokuröri suulised avaldused ja kohtu määratud meetmed;
 • koostada protokollid, välja arvatud kohtuistungi protokollid;
 • osaleda aruteludes nõuandjana;
 • koostada kolleegiumi esimehe määratud kohtuotsused, järgides seaduses sätestatud tähtaegu jne.

Abikohtunike tööd on üksikasjalikult kirjeldatud selles dokumendis  PDF (126 Kb) ro.

Viimati uuendatud: 10/01/2022

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.