Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Õigusvaldkonna ametid

Rumeenia

Sellel lehel antakse ülevaade õigusvaldkonna ametitest Rumeenias.

Sisu koostaja:
Rumeenia
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Sissejuhatus

Rumeenias saab töötada järgmistel õigusvaldkonna ametikohtadel:

Prokurörid

Töökorraldus

Rumeenia riigiprokuratuur koosneb järgmistest prokuratuuridest:

 • apellatsioonikohtute, üldkohtute, alaealiste ja perekonnakohtute ning piirkonnakohtute juures tegutsevad prokuratuurid;
 • sõjaväekohtute juures tegutsevad prokuratuurid.
 1. Kõrgeim organ on Kõrgema Kassatsioonikohtu juures tegutsev prokuratuur koos oma spetsialiseeritud üksustega (riiklik korruptsioonivastase võitluse direktoraat ning organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi uurimise direktoraat).
 2. Esimene tasand: piirkonnakohtute juures tegutsevad prokuratuurid (176).
 3. Teine tasand: üldkohtute juures tegutsevad prokuratuurid (42) ning alaealiste ja perekonnakohtu juures tegutsev prokuratuur (1).
 4. Kolmas tasand: apellatsioonikohtute juures tegutsevad prokuratuurid (15).

Kõrgem Kohtunike Nõukogu on keskne asutus, mis vastutab kohtusüsteemi raames prokuröri kutseala reguleerimise eest. Kohtunike ja prokuröride kutsealast alg- ja jätkuõpet pakub Riiklik Kohtuinstituut, mis on Kõrgema Kohtunike Nõukogu koordineerimisel tegutsev avalik-õiguslik juriidiline isik. Riigiprokuratuur täidab oma ülesandeid prokuratuurides töötavate prokuröride kaudu. Prokuratuurid tegutsevad kõigi kohtute, välja arvatud distsiplinaarkohtute juures.

Kriminaalmenetlused, mida toimetavad apellatsioonikohtute, üldkohtute või alaealiste- ja perekonnakohtute juures tegutsevad prokuratuurid

Prokuratuuride institutsiooniline hierarhia on järgmine:

 1. kõrgeim organ on Kõrgema Kassatsioonikohtu juures tegutsev prokuratuur (riigi peaprokuratuur), mida juhib Rumeenia riigi peaprokurör. See asutus koordineerib 15 apellatsioonikohtu juures tegutseva prokuratuuri tegevust;
 2. apellatsioonikohtute juures tegutsevad prokuratuurid koordineerivad 43 üldkohtu (sh alaealiste ja perekonnaasju arutava erikohtu) juures asuva prokuratuuri tegevust ja neid juhivad peaprokurörid;
 3. üldkohtute juures tegutsevad prokuratuurid koordineerivad 176 toimiva piirkonnakohtu juures asuvate prokuratuuride tegevust ja neid juhivad vanemprokurörid;
 4. 176 toimiva piirkonnakohtu juures asuvad prokuratuurid on esimese (madalaima) astme prokuratuurid ja neid juhivad vanemprokurörid.

Kõrgema Kassatsioonikohtu juures asuva prokuratuuri koosseisus tegutseb kaks spetsialiseeritud üksust. Need on:

 • riiklik korruptsioonivastase võitluse direktoraat, mis vastutab korruptsiooni uurimise ja selle eest kohtu alla andmise eest. Direktoraati juhib juhtivprokurör;
 • organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi uurimise direktoraat, mis tegeleb organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi uurimisega ning selle eest kohtu alla andmisega. Direktoraati juhib juhtivprokurör, kes tegutseb Rumeenia riigi peaprokuröri järelevalve all.

Kriminaalmenetlused, mida toimetavad sõjaväekohtute juures tegutsevad prokuratuurid

Sõjaväelaste toimepandud kuritegude kriminaalmenetlusi toimetavad sõjaväeprokuratuurid, millel on sõjaväelise üksuse õiguslik staatus. Sõjaväeprokuratuurid tegutsevad sõjaväekohtute, Bukaresti sõjaväekohtu või Bukaresti sõjaväeapellatsioonikohtu juures.

Prokuröride funktsionaalne hierarhia

Prokurörid järgivad oma tegevuses õiguspärasuse ja erapooletuse põhimõtteid ning alluvussuhteid.

Prokurörid tegutsevad seadusega kooskõlas eesmärgiga austada ja kaitsta inimväärikust ning üksikisikute õigusi.

Iga prokuratuuri prokurörid annavad aru vastava prokuratuuri juhile, kes omakorda annab aru hierarhias kõrgemal asuva prokuratuuri juhile.

Kõrgema Kassatsioonikohtu juures asuvat prokuratuuri juhtiv riigi peaprokurör, riikliku korruptsioonivastase võitluse direktoraadi juhtivprokurör ja apellatsioonikohtu juures tegutseva prokuratuuri juhtivprokurör teevad oma alluvuses olevate prokuröride üle järelevalvet kas otse või selleks ettenähtud prokuröride kaudu.

Roll ja ülesanded

Rumeenias on kahte liiki prokuröre:

 1. tsiviilprokurörid, kes tegelevad tsiviilisikute toime pandud kuritegude uurimise ja nende eest kohtu alla andmisega;
 2. sõjaväeprokurörid, kes tegelevad peamiselt sõjaväelaste toime pandud kuritegude uurimise ja nende eest kohtu alla andmisega.

Prokuröride riiklikud kategooriad on järgmised:

 • Rumeenia riigi peaprokurör (juhib Kõrgema Kassatsioonikohtu juures asuvat prokuratuuri);
 • juhtivprokurör (juhib riiklikku korruptsioonivastase võitluse direktoraati ning organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi uurimise direktoraati);
 • peaprokurörid (juhivad apellatsioonikohtute juures tegutsevaid prokuratuure);
 • vanemprokurörid (juhivad üldkohtute või piirkonnakohtute juures tegutsevaid prokuratuure);
 • talituste juhatajad (juhivad prokuratuuride talitusi);
 • osakonnajuhatajad (juhivad prokuratuuride osakondi);
 • büroo juhatajad (juhivad prokuratuuride büroosid);
 • prokurörid.

Vajaduse korral võib justiitsminister oma ametiülesannetest tulenevalt või Kõrgema Kohtunike Nõukogu taotlusel teha prokuröride üle järelevalvet Rumeenia riigi peaprokuröri, riikliku korruptsioonivastase võitluse direktoraadi juhtivprokuröri või justiitsministri enda määratud prokuröride kaudu, et kontrollida

 • prokuröride juhtimistõhusust;
 • prokuröride tegevuse tulemuslikkust ja ülesannete täitmist ning
 • prokuröride tööalaseid suhteid kodanikega ja teiste isikutega, kes on seotud prokuratuuride tegevusega.

Nimetatud kontroll ei hõlma kõiki meetmeid, mida prokurörid saavad kriminaalmenetluse raames võtta. Samuti ei kontrollita vastavate meetmete tulemusel tehtud otsuseid.

Justiitsminister võib paluda, et Rumeenia riigi peaprokurör – või vajaduse korral riikliku korruptsioonivastase võitluse direktoraadi juhtivprokurör – esitaks aruande prokuratuuride tegevuse kohta, ning ta võib anda juhiseid selle kohta, milliseid meetmeid tuleb võtta kuritegude tõhusaks ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks.

Kõrgema Kassatsioonikohtu juures tegutsev prokuratuur esitab kord aastas tegevusaruande Kõrgemale Kohtunike Nõukogule ja justiitsministrile, kes omakorda esitab oma järeldused aruande kohta Rumeenia parlamendile.

Kohtunikud

Töökorraldus

Kõrgem Kohtunike Nõukogu on keskne asutus, mis vastutab kohtusüsteemi raames kohtuniku kutseala reguleerimise eest. Kohtunike ja prokuröride kutsealast alg- ja jätkuõpet pakub Riiklik Kohtuinstituut, mis on Kõrgema Kohtunike Nõukogu koordineerimisel tegutsev avalik-õiguslik juriidiline isik.

Roll ja ülesanded

Rumeenias on kohtunikud spetsialiseerunud järgmist liiki kohtuasjadele:

 • tsiviilasjad ja kohtuotsuste täitmine tsiviilasjades;
 • kriminaalasjad ja kohtuotsuste täitmine kriminaalasjades;
 • äriõigust käsitlevad kohtuasjad (pankrotikohtunikud);
 • alaealisi ja perekonnaõigust käsitlevad kohtuasjad;
 • haldus- ja maksu- või finantsvaidlustega seotud kohtuasjad;
 • töövaidlusi ja sotsiaalkindlustust käsitlevad kohtuasjad;
 • põhiseaduslikkuse järelevalvet käsitlevad kohtuasjad;
 • sõjaväega seotud kohtuasjad.

Õigusvaldkonna ametite töökorraldus: advokaadid

Advokaadid

Advokaadi kutseala reguleeriv keskne asutus on Rumeenia riiklik advokatuuride ühendus, mis on kõiki Rumeenia advokatuure ühendav avalik-õiguslik juriidiline isik. Ühendus vastutab professionaalse kaitse tagamise ning oma liikmete professionaalse pädevuse ja kutsealase käitumise reeglite järgimise eest ning kaitseb liikmeks olevate advokaatide väärikust ja au. Kõik Rumeenia advokatuurid on Rumeenia riikliku advokatuuride ühenduse liikmed.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Teave Rumeenia advokaatide kohta on kättesaadav Rumeenia riikliku advokatuuride ühenduse veebisaidil.

Kas juurdepääs andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Õigusnõustajad

Seaduse kohaselt võivad õigusnõustajad moodustada maakonna tasandil ühendusi kas sektorite või tegevusvaldkondade kaupa ja oma ametialastest huvidest lähtudes või, kui see on asjakohane, riiklikke ühendusi, mille suhtes kohaldatakse ühendusi ja sihtasutusi käsitlevaid õigusnorme. Üks ühendusi ja sihtasutusi käsitlevate õigusnormide kohaselt loodud kutseühendus on Rumeenia õigusnõustajate liit. Sinna kuuluvad kõik õigusnõustajate ühendused kõigist maakondadest. Õigusnõustajad võivad moodustada ka muid kutseühendusi. Õigusnõustajate nimekirjad on maakondade kaupa avaldatud Rumeenia õigusnõustajate liitu kuuluvate ühenduste veebisaitidel. Lingid on avaldatud Rumeenia õigusnõustajate liidu veebisaidil.

Notarid

Töökorraldus

Kooskõlas õigusnormidega on Rumeenia justiitsminister delegeerinud notariteenuste osutamise riiklikule notarite ühendusele. Riiklik notarite ühendus on notarite kutseühendus, mis vastutab notari kutseala korraldamise eest ja kaitseb oma liikmete ametialaseid huve ja kutseala mainet. Kõik notarid on selle ühenduse liikmed. Notarid on koondatud 15 notarite kotta, mis asuvad apellatsioonikohtute juures.

Roll ja ülesanded

Rumeenias osutavad notarid järgmisi õigusteenuseid:

 • õigusjärglust ja pärimist käsitlevate dokumentide koostamine;
 • lepingute sõlmimine (müügilepingud, vahetuslepingud, hoolduslepingud, kinkelepingud, hüpoteegilepingud, pandilepingud ning liisingu ja rendilepingud) ja muud toimingud (tagatised, mida nõuavad erinevad asutused oma juhtidelt);
 • äriühingute, ühenduste ja sihtasutuste põhikirjade koostamine;
 • dokumentide tõestamine;
 • allkirjade, allkirjanäidiste ja pitserite kinnitamine;
 • mis tahes muud seaduses sätestatud teenused.

Muud õigusvaldkonna ametid

Kohtutäiturid

Rumeenia riiklik kohtutäiturite ühendus on kõiki kohtutäitureid ühendav juriidilise isiku staatusega kutseühendus. Ühendus vastutab kohtutäituri kutseala maine ja ametivolituste säilitamise eest. Ühenduse peamine ülesanne on esindada ja kaitsta oma liikmete ametialaseid huve. Kohtutäiturid on koondatud 15 kotta, mis asuvad vastavate apellatsioonikohtute juures.

Kohtutäiturite nimekiri on kättesaadav Rumeenia riikliku kohtutäiturite ühenduse ja justiitsministeeriumi veebisaidil. Nimetatud kaks andmebaasi on siiski erineva ülesehitusega.

Kohtuametnikud

Kõrgem Kohtunike Nõukogu on keskne asutus, mis vastutab kohtusüsteemi raames kohtuametniku kutseala reguleerimise eest.

Kohtuametnike kutsealast alg- ja jätkuõpet pakub Riiklik Kohtuametnike Kool, mis on Kõrgema Kohtunike Nõukogu koordineerimisel tegutsev avalik-õiguslik juriidiline isik.

Rumeenia kohtusüsteemis töötab mitu liiki kohtuametnikke:

 • kohtuistungi sekretärid;
 • statistikud;
 • teabespetsialistid;
 • IT-spetsialistid;
 • arhivaarid;
 • registripidajad.

Seda elukutset on täpsemalt kirjeldatud selles dokumendis PDF (390 Kb) en.

Viimati uuendatud: 09/09/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.