Õigusvaldkonna ametid

Hispaania

Hispaanias on õigusvaldkonna ameti pidamiseks vajalik õigusalane erikoolitus, kuna seda ametit peetakse õiguse kohaldamise valdkonnas. Kohtunikud ja vanemkohtunikud Prokurörid Kohtu registripidajad Advokaadid Õigusnõustajad Notarid Registripidajad Õigusnõustajad Nõustajad tööõiguse ja sotsiaalkindlustuse küsimustes

Sisu koostaja:
Hispaania

Õigusvaldkonna ametid – sissejuhatus

Hispaanias on õigusvaldkonna ameti pidamiseks vajalik õigusalane erikoolitus, kuna seda ametit peetakse õiguse kohaldamise valdkonnas.

Peamised õigusvaldkonna ametid Hispaanias on prokurörid (fiscales), kohtunikud (jueces) ja vanemkohtunikud (magistrados), advokaadid (abogados), notarid (notarios), kohtute registripidajad (letrados de la administración de justicia), kinnistus- ja äriregistripidajad ja õigusnõustajad (procuradores).

Kohtunikud ja vanemkohtunikud

Korraldus

Õigus lähtub inimestest ja õigust mõistavad kuninga nimel kohtunikud ja vanemkohtunikud, kellel on kohtuvõim. Vaid kohtunikud võivad õigust mõista, s.t ainult neil on õigus teha otsuseid ja lasta need jõustada.

Kohtunikud on muudest riigi võimuorganitest sõltumatud ja nende suhtes kohaldatakse ainult põhiseadust ja muid seadusi.

Kohtuniku ametikohale pääsemine põhineb saavutuste ja võimekuse põhimõttel. Valikumenetlus on objektiivne ja läbipaistev, tagades võrdsed võimalused kõigile, kes vastavad valikukriteeriumidele ja kellel on vajalikud oskused, ametialane pädevus ja kutsekvalifikatsioon kohtuniku ameti pidamiseks.

Kohtute seaduses on sätestatud kolm ametite kategooriat:

 • riigikohtu kohtunikud (magistrado del Tribunal Supremo),
 • vanemkohtunikud (magistrado),
 • kohtunikud (juez).

Kõige rohkem kandidaate on kohtunike kategooria ametikohtadele. Kohtute seaduse kohaselt peavad kandidaadid kohtunikuks saamiseks edukalt sooritama õigusteaduskonna lõpetajatele mõeldud avaliku konkursi ja läbima õigusteaduskonnas (Escuela Judicial) vastava kursuse.

Väiksem arv kandidaate hakkab kohtusüsteemis tööle vanemkohtuniku ja riigikohtu kohtuniku ametikohal.

Viimaks nimetab riigikohtu kohtunikud ametisse kohtute üldnõukogu vanemkohtunike hulgast, kellel vähemalt on 15 aastat töökogemust, sh 10 aastat vanemkohtunikuna, ning viiendik riigikohtu kohtunikest nimetatakse ametisse tunnustatud võimekate advokaatide hulgast, kellel on vähemalt 15 aastat töökogemust.

Roll ja ülesanded

Kohtud menetlevad ainult neid kohtuasju, milles neil on pädevus kas kohtute seaduse või mõne muu seaduse alusel.

Lisainfo saamiseks eri pädevuste kohta vaadake jaotist „Hispaania kohtud“.

Kohtunikud ja vanemkohtunikud kasutavad oma kohtuvõimu kõigist kohtusüsteemi kohtu- ja haldusorganitest sõltumatult.

Kohtunikke ja vanemkohtunikke võib võtta vastutusele kriminaal- või tsiviilõiguse alusel õigusaktides kehtestatud juhtudel ja viisil ning neile võib kohaldada distsiplinaarmenetlust kooskõlas kohtute seadusega.

Lisateavet saate kohtute üldnõukogu veebisaidilt.

Prokurörid

Korraldus

Prokuratuur (Ministerio Fiscal) on põhiseaduslikult oluline organ ja iseseisva õigusvõimega juriidiline isik, kes on oma tööülesannete täitmisel kohtusüsteemis sõltumatu. Prokuratuur täidab oma tööülesandeid oma struktuuride kaudu kooskõlas tegevuse ühtsuse ja hierarhilise alluvuse põhimõtetega ning kõigil juhtudel seaduslikkuse ja erapooletuse põhimõtteid järgides.

Peaprokurör (Fiscal General del Estado) on prokuratuuri juht ja esindab prokuratuuri kogu Hispaanias. Ta vastutab prokuratuuri ja selle sisese tööga seonduvate vajalike korralduste ja juhiste andmise eest ning prokuratuuri üldise juhtimise ja selle järelevalve eest.

Prokurörid on avalikud teenistujad, kes valitakse õigusteaduskonna lõpetanute ja doktorantide hulgast avaliku konkursi põhjal. Organisatsioonilisest seisukohast kuuluvad nad peaprokuröri ja autonoomsete piirkondade vastavate prokuratuuride alluvusse.

Roll ja ülesanded

Hispaania 1978. aasta põhiseaduse paragrahvis 124 on sätestatud järgmist: „Ilma et see piiraks muudele organitele pandud kohustusi, on prokuratuuri ülesandeks edendada õigusemõistmist, kaitstes õigusaktidega tagatud kodanike õiguste ja avalike huvide õiguspärasust nii omal algatusel kui ka huvitatud poolte taotluse alusel, samuti kohtute sõltumatuse kaitsmine ja avalike huvide kaitse tagamine.“

Prokuratuuri ülesannete hulka kuulub:

 • tagada, et kohtuniku ametit peetakse tõhusalt ja kooskõlas seadustega ning peetakse kinni vajalike meetmete, apellatsioonimenetluste ja muude meetmete jaoks kehtestatud ajapiirangutest;
 • osaleda kriminaalmenetlustes, tagades, et kohus rakendab sobivaid kaitsemeetmeid ja viib läbi juurdlused, mille eesmärk on faktide kindlaks määramine;
 • osaleda seadusega ettenähtud juhtudel tsiviilmenetlustes, mis mõjutavad avalikke huvisid või alaealiste, puudega või ebasoodsamas olukorras olevate inimeste huvisid, kuni tavapäraste esindamismehhanismide rakendamiseni;
 • täita talle asjaomaste õigusaktidega pandud ülesandeid seoses alaealiste kriminaalvastutusega, tehes seda alaealiste huvisid silmas pidades.

Lisateavet saate prokuratuuri veebisaidilt.

Kohtu registripidajad

Korraldus

Kohtu registripidajad on kohtusüsteemi kõrgemad kohtuametnikud. Nad on justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluvad avalikud teenistujad, kes tegutsevad neile antud volituste piires sõltumatult.

Kohtu registripidajatel peab olema kõrgharidus õigusteaduses ja nad peavad pärast avaliku konkursi läbimist osalema kursusel õigusõpingute keskuses (Centro de Estudios Jurídicos), kuhu sissesaamiseks tuleb läbida samuti tihe konkurss.

Kohtu registripidajad moodustavad organi, mis kuulub justiitsministeeriumi ja iga kõrgema astme kohtu peasekretäri (Secretario de Gobierno) alluvusse ning nende suhtes kohaldatakse põhimõtteliselt samu huvide konflikti ja piiranguid käsitlevaid eeskirju nagu kohtunike suhtes.

Roll ja ülesanded

Kohtu registripidajate roll hõlmab kõiki neid kohtunike või kohtute otsuseid, mille eest nad vastutavad. Nad peavad alati järgima õiguspärasuse ja erapooletuse põhimõtet, kohtudokumentide autentsuse kinnitamisel peavad nad järgima erapooletuse ja sõltumatuse põhimõtet ning kõikide muude ülesannete täitmisel lähtuma tegevuse ühtsuse ja hierarhia põhimõtetest.

Kohtu registripidajad vastutavad dokumenteerimise ja registrite pidamise eest. Nad peavad pidama kohtuotsuste registrit ning vastutavad ka kohtumenetluste algatamise ja nõuetekohase läbiviimise eest ning kohtupersonali töö juhtimise eest. Nad vastutavad ka koostöö eest teiste organite ja riigi ametiasutustega ning kohtustatistika koostamise eest.

Rohkem teavet Hispaania kohtupersonali kohta leiate aadressil:

Õigusvaldkonna ametite korraldus

Advokaadid

Advokaadid on vaba elukutse sõltumatud esindajad, kes osutavad teenuseid ühiskonnale. Nad ei ole avalikud teenistujad ning nad tegutsevad vaba ja ausa konkurentsi tingimustes (Hispaania advokaatide põhimääruse (Estatuto General de la Abogacía Española) artikkel 1).

Advokaadi ülesandeks on põhimõtteliselt poolte nõustamine ja kaitsmine kohtumenetlustes, õigusnõu andmine ja klientide esindamine, välja arvatud juhtudel, kui seaduses on sätestatud, et teenust peab osutama mõne muu kutseala esindaja.

Advokaadina tegutsemiseks peab isik:

 • omama kas Hispaania või Euroopa Liidu liikmesriigi või 2. mail 1992 sõlmitud Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osaliseks oleva riigi kodakondsust;
 • olema advokaadina tegutsemiseks sobivas eas ning ei tohi olla diskvalifitseeritud advokaadina tegutsemisest mis tahes põhjusel;
 • olema väljaõppega advokaat või omama Hispaania kõrgharidust õigusteaduses (advokaadi või õigusnõustaja ametikohal tegutsemise lubamist ja seotud rakendussätteid käsitleva 30. oktoobri 2006. aasta seadusega nr 30/2006 reguleerimata juhtudel) või samaväärset välismaal omandatud kõrgharidust, mis on kehtivate eeskirjade kohaselt ametlikult heaks kiidetud;
 • olema selle piirkonna advokatuuri (Colegio de Abogados) liige, kus asub ainus või peamine kutsealane aadress, et praktiseerida kõikjal Hispaanias.

Advokaadid nõuavad osutatud teenuste eest tasu ja see võib olla nii kindlaksmääratud tasu, tunnitasu kui ka perioodiliste maksete vormis. Tasu suuruse võivad klient ja advokaat vabalt kokku leppida, tingimusel et see ei ole vastuolus kutse-eetika ega ausa konkurentsi eeskirjadega.

Lisateavet saate Hispaania advokaatide üldnõukogu veebisaidilt.

Õigusvaldkonna andmebaasid

Kas juurdepääs andmebaasidele on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

Õigusnõustajad

Vaata osa „Advokaadid”.

Notarid

Korraldus, ülesanded ja kohustused

Notaritel on kaks üksteisest eristamatut rolli: nad on riigiametnikud ja õigusala töötajad, kelle peamine avalik ülesanne on nende juuresolekul kinnitatud juriidiliste dokumentide ja teiste kohtuväliste dokumentide tõestamine. Nad peavad koostama need dokumendid kooskõlas poolte soovidega ja õigusaktidega, mida nad peavad kontrollima ja tõlgendama, teavitades pooli nende mõjust.

Notari roll ametnikuna tähendab, et nende kinnitatud dokumentidel (notariaalselt tõestatud dokumendid – escrituras publicas, müügilepingud – pólizas mercantiles või tõendatud koopiad – testimonios) on olenevalt dokumendi tüübist eriline kohtulik või kohtuväline mõju.

Hispaanias on kõik notarite rolli aspektid rangelt reguleeritud (justiitsministeeriumi poolt ametisse nimetamine, konkursi abil ametikohale pääsemine, piiratud kohtade arv, valitsuse poolt kindlaks määratud tasude kaudu tasustamine, pensionile jäämine, distsiplinaarmeetmed). Edutamine põhineb vanemusel või justiitsministeeriumi korraldatud notarite konkurssidel.

Notari ametikohale saamise konkurssidel võivad osaleda ainult õigushariduse omandanud isikud või selles valdkonnas eelnevat kõrgharidust omavad üliõpilased.

Notarid jagunevad notarite kodadesse (Colegios Notariales) ning iga autonoomse piirkonna kohta on määratud üks notar ja neid koordineerib Hispaania notarite üldnõukogu (Consejo General del Notariado), millele riik on määranud teatud järelevalvevolitused.

Notarid kuuluvad justiitsministeeriumi otsesesse alluvusse registripidajate ja notarite peadirektoraadi kaudu (Dirección General de los Registros y del Notariado), mis vastutab notarite kontrolli ja järelevalve eest.

Lisateavet saate Hispaania notarite üldnõukogu veebisaidilt (www.notariado.org).

Muud õigusvaldkonna ametid

Registripidajad

Kinnistusregister, äriregister ja vallasvara registrid on avalikult kättesaadavad teatavate seadusjärgsete õiguste, dokumentide või õigusaktide registrid, mille on erga omnes sisuline mõju ning millega tagatakse õiguspärasuse, nõuetekohasuse, terviklikkuse ja täpsuse eeldus. See tähendab, et ei ole vaja muid tagatisi (kinnisvaratehingute registreerimise tõendid, tagatised jne) kõnealuste õiguste olemasolu tõendamiseks. Seega on selle puhul tegemist turvalisema ja kulutõhusama süsteemiga, kuna sellega kaasneb ainult ühekordne registreerimistasu ning see annab viivitamatu ja püsiva tulemuse.

Kinnistusregistri, äriregistri ja vallasvara registrite registripidajad on Hispaanias kinnistusregistri, äriregistri ja vallasvara registrite pidamise eest vastutavad riigiametnikud. Nende puhul on tegemist nii riigiametnike kui ka õigusvaldkonnas tegutsejatega: nad tegutsevad omas vastutusel ja täidavad teatud riiklikke ülesandeid, mis on neile antud õigusaktide (eelkõige hüpoteegi, äri- ja haldusõiguse) alusel, ning nad täidavad neile haldusseadusega antud volitusi riigiametnikena hüpoteegiseaduse (Ley Hipotecaria) alusel.

Valitsus reguleerib nende ametisse nimetamisega, kohtade arvuga, tasustamisega, distsiplinaarmeetmetega ja pensionile jääramisega seotud kõiki küsimusi. Registripidajaks saamiseks peavad ülikoolilõpetanud õigusteaduse alal või selles valdkonnas eelnevat kõrgharidust omavad üliõpilased osalema riigi korraldatud konkursil.

Nende tasustamine toimub valitsuse kindlaks määratud tasude kujul.

Kinnistusregistri, äriregistri ja vallasvara registrite registripidajad on Hispaania registripidajate liidu (Colegio Nacional de Registradores de España) liikmed. Hispaania registripidajate liidule on riik määranud teatud järelevalvevolitused.

Registripidajad kuuluvad justiitsministeeriumi otsesesse alluvusse registripidajate ja notarite peadirektoraadi kaudu (Dirección General de los Registros y del Notariado), mis vastutab registripidajate kontrolli ja järelevalve eest.

Registripidajate roll on nende vastutusalasse kuuluvate registreerimiseks esitatud dokumentide klassifitseerimine, avalikkuse nõustamine registritega seotud küsimustes ja registrisse kantud teabe andmine avalikku kasutusse, vajaduse korral kontrollimine, kas registritele juurdepääsu taotlevatel isikutel on selleks õigustatud huvi, ja tundlike andmete nõuetekohane kaitsmine.

Lisateavet saate Hispaania registripidajate liidu veebisaidilt.

Õigusnõustajad

Õigusnõustajad (procuradores) esindavad kohtus poolte õigusi ja huvisid sellel eesmärgil antud volituse kaudu ning tagavad, et kohtu ja poolte vaheline suhtlus oleks nõuetekohaselt autenditud, ja täidavad muid õigusaktides nõutud kohustusi.

Õigusnõustajana tegutsemiseks peab isikul olema õigusnõustaja või kohtu seadusliku esindaja kvalifikatsioon (viimatinimetatud juhul kooskõlas advokaadi või õigusnõustaja ametikohal tegutsemise lubamist ja seotud rakendussätteid käsitleva 30. oktoobri 2006. aasta seadusega nr 34/2006), ta peab olema registreeritud õigusnõustajate liidus (Colegio de Procuradores), ta peab tagama turvalisuse ning andma vande või esitama kinnituse.

Õigusnõustajad kuuluvad õigusnõustajate liidu alluvusse, mille juhtorgan tagab, et selle liikmed täidavad oma kohustusi nõuetekohaselt.

Nende tasustamine toimub justiitsministeeriumi poolt eelnevalt kindlaks määratud tasude kujul.

Lisateavet saate Hispaania õigusnõustajate üldnõukogu veebisaidilt.

Nõustajad tööõiguse ja sotsiaalkindlustuse küsimustes

Nõustajad tööõiguse ja sotsiaalkindlustuse küsimustes (graduados sociales) on spetsialistid, kes võivad tegutseda kohtutes tööõiguse ja sotsiaalkindlustuse menetluste raames.

Nad võivad osaleda madalama ja kõrgema astme kohtute menetluses ja esitada apellatsioone. Edasikaebuse esitamisel riigikohtule on vajalik advokaadi osalemine.

Hispaanias abistavad nii ettevõtjaid kui ka tööandjaid üle 25 000 nõustaja.

Samateemalised lingid

HISPAANIA JUSTIITSMINISTEERIUM

HISPAANIA KOHTUTE ÜLDNÕUKOGU

HISPAANIA PROKURATUUR

HISPAANIA KOHTU REGISTRIPIDAJATE LIIT

HISPAANIA ADVOKAATIDE ÜLDNÕUKOGU

HISPAANIA SEADUSLIKE ESINDAJATE ÜLDNÕUKOGU

HISPAANIA NOTARITE ÜLDNÕUKOGU

HISPAANIA REGISTRIPIDAJATE LIIT

HISPAANIA TÖÖÕIGUSE JA SOTSIAALKINDLUSTUSE KÜSIMUSTE NÕUSTAJATE LIITUDE ÜLDNÕUKOGU

Viimati uuendatud: 26/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.