Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Oikeudelliset ammatit

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Oikeusalan ammatit – johdantoa

Asianajajan ammatti – johdantoa

Asianajajan ammattiin sovelletaan Kyproksen tasavallassa (Κυπριακή Δημοκρατία) asianajajalain (Ο περί Δικηγόρων Νόμος) 2 luvun säännöksiä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.

Asianajajalain mukaan henkilön, joka haluaa harjoittaa asianajajan ammattia

  • on suoritettava tuomioistuinneuvoston (Νομικό Συμβούλιο) hyväksymä alempi tai ylempi korkeakoulututkinto oikeustieteessä
  • on suoritettava yksivuotinen harjoittelujakso asianajotoimistossa, jossa vähintään yksi asianajaja on harjoittelujakson alkaessa toiminut vähintään viisi vuotta
  •  on läpäistävä tuomioistuinneuvoston valvonnassa pidettävät kokeet.

Muut oikeusalaan liittyvät ammatit

Kyproksessa ei ole muita oikeusalaan liittyviä ammatteja, kuten julkisen notaarin ammattia. Kaikki säädöksiin liittyvät kysymykset ovat oikeudellisia kysymyksiä, joita vain Kyproksen asianajajaliiton (Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος) jäsenillä on oikeus käsitellä asiaan liittyvän lainsäädännön mukaisesti. Eläkkeellä olevat asianajajat voivat jatkaa työntekoa toimimalla sisäisinä lainopillisina neuvonantajina asianajotoimistoissa tai muissa organisaatioissa.

Oikeusalaan liittyväksi ammatiksi voidaan katsoa juristin avustajan (δικηγορικοί υπάλληλοι) ammatti, johon sovelletaan erillistä lainsäädäntöä. Juristin avustajaksi aikovalla henkilöllä on oltava toisen asteen koulutus. Lisäksi hänellä on oltava vähintään kuuden kuukauden yhtäjaksoinen työkokemus asianajotoimistossa, ja hänen on oltava maineeltaan nuhteeton. Hänen on lähetettävä hakemus sen aluetuomioistuimen kirjurille, jonka alueella hänen työpaikkanaan oleva asianajotoimisto sijaitsee.

Syyttäjät (Δημόσιοι Κατήγοροι)

Organisaatio

Yleistä

Kyproksen tasavallan ylin syyttäjä (Γενικός Εισαγγελέας) on valtion oikeudellinen neuvonantaja. Lisäksi hän johtaa syyttäjälaitosta (Νομική Υπηρεσία) ja toimii myös syyttäjävirastojen johtajana (Υπευθύνου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ποινικών Υποθέσεων).

Ylimmän syyttäjän johtamassa syyttäjälaitoksessa työskentelee asianajajia, joista osa on erikoistunut rikoslainsäädäntöön ja käsittelee rikosylioikeuksissa vireillä olevia asioita. Kaikista tapauksista tiedotetaan ylimmälle syyttäjälle, joka antaa niitä koskevat ohjeet.

Syyttäjälaitoksen jäsenten lisäksi syyttäjinä voivat toimia myös Kyproksen poliisilaitoksen (Αστυνομική Δύναμη Κύπρου) jäsenet, joilla on oikeustieteellinen korkeakoulututkinto ja pätevyys asianajajan ammatin harjoittamiseen. Vaikka he ovat poliisiviranomaisia, he ovat syyttäjinä toimiessaan vastuussa toiminnastaan ylimmälle syyttäjälle. Ylimmällä syyttäjällä on näiden henkilöiden tehtäviin nähden samat valtuudet kuin syyttäjälaitoksen virkamiesten työtehtäviin nähden.

Ylimmällä syyttäjällä on poikkeustapauksissa valtuudet määrätä arvostettuja ammatissa toimivia asianajajia käsittelemään jotain erityisiä tapauksia.

Syyttäjien tehtävät

Alueellisten rikostuomioistuinten syyttäjävirastoja (Κατηγορούσα Αρχή) johtavat poliisin syyttäjäosastojen asianajajat (lakimiehet). Tätä tehtävää hoitamaan voidaan kuitenkin yksittäisissä tapauksissa määrätä myös syyttäjälaitoksen jäsen. Rikosylioikeuksien syyttäjävirastojen johtajina toimivat syyttäjälaitoksen asianajajat. Kaikki syyttäjäviranomaiset kuuluvat ylimmän syyttäjän toimivallan piiriin riippumatta siitä, kuka niitä johtaa. Ylin syyttäjä voi milloin tahansa puuttua käsiteltävään asiaan ja joskus myös keskeyttää rikosoikeudenkäynnin.

Syyttäjälaitosta johtaa ylin syyttäjä, jota avustaa ylimmän syyttäjän sijainen (Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας). Heidän alaisinaan toimivat Kyproksen yleiset syyttäjät (Εισαγγελείς της Δημοκρατίας), ylemmät oikeudelliset neuvonantajat (Ανώτεροι Δικηγόροι της Δημοκρατίας) ja oikeudelliset neuvonantajat (Δικηγόροι της Δημοκρατίας). Yksi yleisistä syyttäjistä johtaa rikosoikeusjaostoa (Τμήμα Ποινικού Δικαίου) ja on puolestaan vastuussa ylimmälle syyttäjälle.

Käsittelyt pidetään suullisina. Syyttäjät esittävät todisteet, minkä jälkeen toimitetaan syyttäjien kutsumien todistajien kuulustelu, ristikuulustelu ja uudelleenkuulustelu. Kun syyttäjät ovat kutsuneet kaikki todistajat, tuomioistuimen on päätettävä, onko asian käsiteltäväksi ottaminen ilmeisen perusteltua. Jos se on perusteltua, syytettyä pyydetään esittämään vastine ja tuomioistuin ilmoittaa hänelle, että hän voi kutsua oman todistajansa ja antaa valaehtoisen todistuksen. Tässä tapauksessa syyttäjät ristikuulustelevat sekä syytetyn todistajia että syytettyä. Muussa tapauksessa hän voi antaa lausunnon ilman valaa omalta paikaltaan eikä häntä ristikuulustella.

Tuomioistuin antaa päätöksen käsittelyn päättyessä. Jos tuomio on vapauttava, syytetty vapautetaan syytteestä ja päästetään vapaaksi. Jos syytetty tuomitaan, puolustukselle annetaan tilaisuus hakea tuomion lieventämistä. Oikeudenkäynnin päätteeksi tuomioistuin antaa tuomionsa.

Tuomarit

Organisaatio

Kyproksen tuomioistuinten rakenne on hyvin yksinkertainen.

Korkein oikeus (Ανώτατο Δικαστήριο)

Korkein oikeus perustettiin oikeuslaitosta koskevan vuoden 1964 lain (O περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμος του 1964) [laki 33/1964] (erinäiset säännökset) mukaisesti sen jälkeen, kun sekä korkeimman oikeuden että korkeimman perustuslakioikeuden (Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο) presidentit olivat irtisanoutuneet ja kyseiset tuomioistuimet olivat periaatteessa hajonneet, kun turkkilaisen yhteisön edustajat jäivät pois monista hallintoelimistä ja epäsivät suostumuksensa tarpeellisiin päätöksiin.

Korkeimman oikeuden jäsenet nimittää Kyproksen tasavallan presidentti. Jäseniä on nykyään 13, ja yksi heistä nimitetään presidentiksi. Korkeimman oikeuden jäseneksi voidaan nimittää vähintään 12 vuotta oikeusalan ammatissa kiitettävällä tavalla toiminut ja maineeltaan nuhteeton henkilö.

Rikosylioikeudet (Κακουργιοδικεία)

Rikosylioikeus on Kyproksessa ensimmäisen oikeusasteen korkein rikostuomioistuin. Siihen kuuluu kolme tuomaria (presidentti, ylempi aluetuomioistuimen tuomari ja aluetuomioistuimen tuomari). Korkein oikeus nimittää rikosylioikeuden jäsenet kahden vuoden toimikaudeksi aluetuomioistuimen presidenteistä, ylemmistä aluetuomioistuimen tuomareista ja aluetuomioistuimen tuomareista).

Aluetuomioistuimet (Επαρχιακά Δικαστήρια)

Kyproksen tasavallan jokaisessa maakunnassa on aluetuomioistuin, jolla on rajoittamaton toimivalta lukuun ottamatta asioita, jotka kuuluvat korkeimman oikeuden ja jäljempänä mainittujen erikoistuomioistuinten toimivaltaan. Aluetuomioistuinten tuomareja ovat aluetuomioistuinten presidentit, ylemmät aluetuomioistuimen tuomarit ja aluetuomioistuimen tuomarit. Aluetuomioistuimen tuomarien nimittämiset, siirrot ja virkaylennykset kuuluvat korkeimman oikeuden toimivaltaan.

Perhetuomioistuimet (Οικογενειακά Δικαστήρια)

Perhetuomioistuimia koskevan lain (Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος) (laki 23/90) nojalla perustetuissa perhetuomioistuimissa on kolme jäsentä (presidentti ja kaksi tuomaria), joilla kaikilla on oikeustieteellinen koulutus ja jotka ovat harjoittaneet menestyksekkäästi oikeusalan ammattia ennen nimittämistään.

Vuokranvalvontatuomioistuin (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)

Tässä erikoistuomioistuimessa on kolme jäsentä: presidentti ja kaksi tuomaria. Tuomioistuimen presidentin on oltava lakimies, joka on harjoittanut menestyksekkäästi oikeusalan ammattia vähintään aluetuomioistuimen tuomarin viran kelpoisuusehdoissa säädetyn ajan.

Työtuomioistuin (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)

Kuten vuokranvalvontatuomioistuimessa, myös työtuomioistuimessa on kolme jäsentä: presidentti ja kaksi tuomaria. Presidentin on oltava lakimies, joka on toiminut ammatissa viisi vuotta ennen tuomioistuimen virkaan nimittämistä.

Sotatuomioistuin (Στρατιωτικό Ποινικό Δικαστήριο)

Viimeinen erikoistuomioistuin on sotatuomioistuin, jonka presidenttinä toimii hyvämaineinen lakimies, jonka pätevyys nimittämisajankohtana vastaa aluetuomioistuimen tuomarin virkaan nimitettävältä henkilöltä vaadittua pätevyyttä. Sotatuomioistuimen presidentin on oltava armeijan upseeri ja sotilasarvoltaan vähintään eversti. Sotatuomioistuimen tuomarien on oltava ammattisotilaita.

Hakemisto (Ευρετήριο)

Korkeimman oikeuden internetsivustolla on hakemisto, joka sisältää yleisiä tietoja Kyproksen tuomioistuimista.

Tehtävät

Korkein oikeus

Korkein oikeus toimii muutoksenhakutuomioistuimena kaikkien Kyproksen tasavallan alemman oikeusasteen tuomioistuinten tuomioita koskevissa valituksissa ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena monissa asioissa, kuten hallintolainsäädäntöä ja merioikeutta koskevissa kysymyksissä. Se antaa myös erioikeusmääräyksiä, kuten certiorari ja mandamus, ja valvoo kaikkia Kreikan tasavallan alemman oikeusasteen tuomioistuimia niiden kitkattoman toiminnan varmistamiseksi. Lisäksi se vastaa tuomioistuinlaitoksen jäsenten kurinpidollisesta valvonnasta.

Rikosylioikeudet

Rikosylioikeuksien tehtävänä on käsitellä ensimmäisenä oikeusasteena tiettyjä erittäin vakavia rikoksia lukuun ottamatta kaikki rikoslain (Ποινικός Κώδικας) tai minkä tahansa muun lain nojalla rangaistavat rikokset, jotka on tehty Kyproksen rajojen sisällä tai Kyprokselle kuuluvissa tukikohtien osissa ja joissa on osallisina Kyproksen kansalaisia joko rikoksentekijänä tai uhrina taikka jossain muussa maassa, jossa syytetty on ollut Kyproksen palveluksessa, tai laivalla tai lentokoneessa Kyproksessa tai sellaisissa muissa paikoissa ja sellaisissa olosuhteissa, joista säädetään laissa.

Aluetuomioistuimet

Presidentin johtamien aluetuomioistuinten tehtävänä on käsitellä ensimmäisenä oikeusasteena kaikki niiden paikalliseen toimivaltaan kuuluvat asiat ja tehdä niistä päätökset.

Ylemmällä aluetuomioistuimen tuomarilla on (tietyin poikkeuksin) valtuudet päättää asioista, joissa kiistanalainen summa tai käsiteltävänä olevan riitakysymyksen arvo on enintään 500 000,00 euroa. Aluetuomioistuimen tuomari päättää vastaavasti asioista, joiden arvo on enintään 100 000,00 euroa.

Aluetuomioistuinten toimivalta rikosasioissa ulottuu kaikkiin rikoksiin, jotka on tehty tuomioistuimen tuomiopiirissä ja joista lain nojalla säädetty rangaistus on joko enintään viiden vuoden vankeusrangaistus tai enintään 50 000,00 euron sakkorangaistus tai kumpikin niistä ja joista tuomioistuin voi määrätä rikoksen uhrille maksettavaksi enintään 6 000,00 euron korvauksen.

Kaikista aluetuomioistuinten antamista päätöksistä niin rikos- kuin riita-asioissakin voidaan tehdä rajoituksetta valitus korkeimpaan oikeuteen.

Erikoistuomioistuimet

Perhetuomioistuinten toimivalta kattaa lähes kaikki avioliittoon liittyvät riita-asiat. Vuokranvalvontatuomioistuimen toimivalta käsittää vain vuokranvalvonnan piiriin kuuluvia rakennuksia koskevat riita-asiat. Työtuomioistuimen toimivaltaan kuuluvat yksinomaan työnantajan ja työntekijän väliset suhteet erityisesti perusteetonta irtisanomista koskevissa kanteissa. Sotatuomioistuimen toimivaltaan kuuluu kansalliskaartin (Εθνική Φρουρά) jäseniä koskevien rikosasioiden käsittely ja asiat, joissa kansalliskaartia koskevia säännöksiä on rikottu.

Kaikista edellä mainittujen tuomioistuinten antamista päätöksistä voidaan valittaa korkeimpaan oikeuteen.

Oikeusalan ammattien organisaatio: asianajajat (Δικηγόροι)

Oikeudellisten palvelujen tarjoaminen Kyproksen tasavallassa on säänneltyä. Oikeudellisia palveluja tarjoavia henkilöitä nimitetään asianajajiksi riippumatta siitä, missä maassa he ovat opiskelleet, ja riippumatta heidän suorittamastaan oikeustieteellisestä yliopistotutkinnosta.

Internetissä on lakimieshakemisto, jota asianajajat ja tuomarit voivat käyttää maksutta ja kansalaiset tilausmaksua vastaan.

Oikeudelliset tietokannat

Leginetcy-sivusto sisältää lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja määräyksiä. Asianajajat, tuomarit ja hallintoviranomaiset voivat käyttää sitä maksutta, mutta kaikilta muilta peritään tilausmaksu. CyLaw-sivusto sisältää tuomioistuinten päätöksiä, ja sen käyttö on maksutonta.

Asianajajat/lakimiehet (Νομικοί Σύμβουλοι)

Asianajajien ja lakimiesten toiminta on säänneltyä.

Julkiset notaarit (Συμβολαιογράφοι)

Kyproksessa ei ole julkisen notaarin ammattia. Tavallisesti julkisille notaareille kuuluvia tehtäviä hoitavat Kyproksessa asianajajat.

Muut oikeusalan ammatit

Seuraavat ammatit liittyvät oikeusalan ammatteihin Kyproksen tasavallassa.

Kirjurit (Πρωτοκολλητές)

Korkeimman oikeuden nimittämät kirjurit ovat tuomioistuimen virkamiehiä. He ovat yleensä asianajajia, ja heillä on oikeustieteellinen koulutus. Kirjureilla on asiaan liittyvän lainsäädännön mukaisia erityistehtäviä. Korkein oikeus nimittää tuomioistuimen henkilöstöstä ylikirjurin, joka vastaa kirjurilaitoksen valvonnasta.

Haastemiehet

Haastemiehiä on kahdenlaisia: yksityiset haastemiehet, joiden tehtäviin kuuluu pelkästään erilaisten tuomioistuimen asiakirjojen tiedoksi antaminen, sekä tuomioistuimen palveluksessa olevat haastemiehet, joiden pääasiallisena tehtävänä on tuomioistuimen päätösten täytäntöönpano.

Asianajajan avustajat (Δικηγορικοί Υπάλληλοι)

Asianajajan avustajan ammattinimikkeen voi hankkia henkilö, joka on työskennellyt kuuden kuukauden ajan asianajotoimistossa. Hänen on toimitettava hakemus sen aluetuomioistuimen kirjurille, jonka alueella hänen työpaikkanaan oleva asianajotoimisto sijaitsee.

Linkkejä

Ylimmän syyttäjän virasto

Korkein oikeus

Päivitetty viimeksi: 11/04/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.