Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Oikeudelliset ammatit

Englanti ja Wales

Tällä sivulla luodaan yleiskatsaus tärkeimpiin oikeusalan ammatteihin Yhdistyneen kuningaskunnan Englannin ja Walesin oikeudenkäyttöalueella. Se käsittää tietoja tuomareista, syyttäjistä ja muista oikeusalan toimijoista.

Sisällön tuottaja:
Englanti ja Wales

Tuomioistuinlaitos

Englannin ja Walesin oikeuslaitoksessa tuomarinarvoltaan erilaiset tuomarit istuvat Englannin ja Walesin eri tribunal- ja muissa tuomioistuimissa. Osa tuomarinviroista on päätoimisia, osa sivutoimisia. Lisätietoja Englannin ja Walesin tuomioistuinlaitoksesta on verkkosivustossa Judiciary of England and Wales.

 

 

 

 

Päätoimiset tuomarit

 • Lord Chief Justice on Englannin ja Walesin tuomioistuinlaitoksen päällikkö ja Englannin ja Walesin tuomioistuinten presidentti. Jälkimmäinen tehtävä siirrettiin hänelle oikeusministeriltä (Lord Chancellor) perustuslain muutoslain (Constitutional Reform Act 2005) yhteydessä. Lord Chief Justice on myös rikoslainkäytön alan johtava virkamies.
 • Jaostojen päälliköinä (Heads of division) toimii muilla oikeudenkäytön aloilla neljä johtavaa tuomaria: Master of the Rolls (siviilioikeus), President of the Queen’s Bench Division (rikosoikeus), President of the Family Division (perheoikeus) ja Chancellor of the High Court (Chancery) (varallisuusoikeus). Lisätietoja on Judiciary of England and Wales -sivuilla.
 • Court of Appeal -muutoksenhakutuomioistuimen tuomareista käytetään nimitystä Lords Justices of Appeal. Court of Appeal käsittelee sekä rikos- että riita-asioita.
 • High Court Judges ovat monimutkaisia riita-asioita käsittelevän ylemmän oikeusasteen High Court -tuomioistuimen tuomareita. High Court käsittelee myös alemman oikeusasteen Crown Court -rikostuomioistuimelta siirretyt vakavat ja arkaluonteiset rikokset (kuten murhat).
 • Circuit Judge käsittelee yleensä rikos-, riita- ja perheoikeudellisia asioita.
 • District Judge (piirituomari) käsittelee siviilioikeudellisia asioita pääasiassa suljetussa käsittelyssä (ei julkisissa oikeudenkäynneissä). Piirituomarilla on myös toimivalta tutkia mikä tahansa kanne County Court -tuomioistuimessa (alemman oikeusasteen siviilituomioistuin), jos seuraamus alittaa tietyn rahamäärän. Raja-arvon ylittävät asiat käsittelee Circuit-tuomari. Raja-arvoa tarkistetaan aika ajoin. Yli 80 prosentissa kaikista Englannin ja Walesin riita-asioiden oikeudenkäynneistä tuomarina toimii piirituomari.
 • Käsiteltävät asiat ovat samanlaisia kuin ne, joita maallikkotuomarit (magistrates) käsittelevät (katso jäljempänä). Piirituomarit osallistuvat kuitenkin ennen kaikkea laajojen ja monimutkaisten asioiden käsittelyyn.
 • High Court Master ja High Court Registrar ovat prosessitoimista vastaavia tuomareita, jotka käsittelevät suurimman osan siviilioikeudellisista asioista High Court -tuomioistuimen Chancery- ja Queen’s Bench -osastoilla.

Sivutoimiset tuomarit

Sivutoimiset tuomarit nimitetään yleensä vähintään viideksi vuodeksi; tällöin otetaan kuitenkin huomioon tuomareihin sovellettava yläikäraja. Tärkeimmät sivutoimisten tuomarien lajit ovat:

 • Deputy High Court Judge, joka toimii tuomarina yhdellä tai useammalla High Court -tuomioistuimen osastolla.
 • Recorder, jonka toimivalta vastaa Circuit-tuomarin toimivaltaa, vaikkakin Recorder-tuomarin alaisessa tuomioistuimessa käsitellään yksinkertaisempia ja vähemmän merkittäviä asioita.
 • Deputy District Judge, joka toimii tuomarina County Court -tuomioistuimissa ja High Court -tuomioistuimen piirikirjaamoissa (District Registries). Käsiteltävät asiat ovat samoja kuin piirituomarilla, mutta eivät yhtä monimutkaisia.
 • Deputy District Judge (Magistrates’ Court), joka käsittelee samoja asioita kuin vastaavat päätoimiset piirituomarit.
 • Deputy High Court Master ja Deputy High Court Registrar käsittelevät samankaltaisia asioita kuin vastaavat päätoimiset High Court -tuomioistuimen tuomarit.

Tribunal-tuomioistuimen tuomarit

Tribunal-tuomioistuimissa käsitellään vuosittain lähes 800 000 asiaa, jotka koskevat erittäin vaihtelevia aiheita, kuten vero-, eläke- tai maahanmuuttoriitoja.

Tribunal-tuomioistuin kokoontuu tavallisesti lautakuntana, jonka puheenjohtajana toimii oikeusoppinut tai tuomari, ja tämän tukena on eri asiantuntemusaloja edustavia maallikkojäseniä. Tribunal-tuomioistuimessa ei ole valamiehistöä, eikä tuomarilla ole toimivaltaa vangita jutun hävinnyttä asianosaista. Tuomarin päätehtävä on yrittää löytää ongelmiin hyvä ratkaisu, ja joissakin tapauksissa hän päättää, mikä on jutun voittaneelle asianosaiselle maksettavan vahingonkorvauksen tai muun korvauksen määrä.

Maallikkotuomarit

Maallikkotuomari (Magistrate) tunnetaan myös nimellä ”rauhantuomari” (Justice of the Peace, JP). Maallikkotuomarit käsittelevät noin 95 prosenttia Englannin ja Walesin rikosasioista. Paikallistasolla toimii yli 30 000 maallikkotuomaria, ja istuntopäiviä heille kertyy vuodessa yleensä vähintään 26 puolta päivää. Heidän ei tarvitse olla oikeusoppineita, eikä heille makseta palkkaa.

Tavallisesti oikeudenkäyntiin osallistuu kolmen maallikkotuomarin kollegio (Bench). Yksi heistä on koulutettu toimimaan puheenjohtajana, joka ohjaa kollegiota eteenpäin asian käsittelyssä ja puhuu sen puolesta. Kollegiota avustaa aina lainopillisen koulutuksen saanut kirjaaja, joka antaa lainsäädäntöä ja menettelyä koskevia neuvoja.

Maallikkotuomarit käsittelevät suhteellisen vähäisiä rikosasioita, kuten näpistyksiä, vahingontekoja, järjestyshäiriöitä ja liikennerikkomuksia. He voivat myös käsitellä erilaisia perhe-elämää tai lapsia koskevia asioita ja anniskelulupahakemuksia.

Syyttäjät

Organisaatio

Valtion syyttäjälaitos Crown Prosecution Service (CPS) on riippumaton viranomainen, joka vastaa syytteiden ajamisesta Englannin ja Walesin poliisin tutkimissa rikosasioissa. Syyttäjälaitoksen johdossa on ylin syyttäjä (Attorney General), joka vastaa CPS:n toiminnasta parlamentille. Englannin ja Walesin syyttäjälaitos on jaettu 42 toimialueeseen, joista jokaisen johdossa toimii chief crown prosecutor (johtava kruununsyyttäjä). Lisäksi on neljä kansallista erikoisjaostoa: järjestäytyneen rikollisuuden, erikoisrikosten, terrorismin torjunnan ja petosten syyttäjäyksiköt. CPS Direct -puhelinpalvelu antaa toimistoajan ulkopuolella neuvontaa ja päätöksiä Englannin ja Walesin poliiseille.

CPS:n johtajana toimii Director of Public Prosecutions, joka tekee päätökset monimutkaisimmissa ja arkaluontoisimmissa tapauksissa ja antaa poliisille rikosasioita koskevaa neuvontaa. Johtajalla on kokonaisvastuu CPS:n nostamista syytteistä. Hän toimii Attorney Generalin alaisuudessa.

CPS:n palveluksessa on syyttäjiä ja apulaissyyttäjiä, asian käsittelyyn osallistuvia avustajia ja hallintovirkamiehiä. Syyttäjät (crown prosecutors) ovat kokeneita oikeudenkäyntiasianajajia (barristers) tai muita lakimiehiä, jotka vastaavat rikosasioiden syyttämisestä valtion puolesta. Apulaissyyttäjät (associate prosecutors) käsittelevät ja esittelevät joitakin asioita Magistrates’ Courts -alioikeuksissa.

Tehtävät

CPS:n henkilöstö:

 • antaa neuvoja poliisille ja tarkistaa todisteet asioissa, joissa mahdollisesti nostetaan syyte
 • päättää syytenimikkeen (kaikissa paitsi vähäisissä asioissa), jos päätetään, että syyte nostetaan
 • valmistelee asiat ja esittelee ne oikeudessa.

Syyttäjät luokitellaan virkamiehiksi, ja heidät otetaan palvelukseen avoimen virkakilpailun kautta. Hakijan on oltava jokin seuraavista:

 • Englannissa ja Walesissa hyväksytty toimistoasianajaja (solicitor), jolla on täydellinen ja voimassa oleva toiminnan harjoittamislupa
 • Englannin asianajajakuntaan (English Bar) kuuluva oikeudenkäyntiasianajaja, joka on suorittanut auskultoinnin (pupilage).
 • Englannin ja Walesin ulkopuolella pätevyytensä hankkinut lakimies, joka on Euroopan talousalueen tai Kansainyhteisön kansalainen. Lisäksi hänen on ennen viran vastaanottamista suoritettava hyväksytysti lakimiehen pätevyyden siirtämiseen oikeuttava koe.

Oikeusalan ammattien organisaatio: Asianajajat

Oikeudenkäyntiasianajajat

Bar Council (asianajajaneuvosto) on kaikkien Englannin ja Walesin oikeudenkäyntiasianajajien (barristers) hallintoelin. Se on perustettu edustamaan ammattikunnan etuja, muotoilemaan ja toteuttamaan keskeisiä toimintalinjoja ja pitämään yllä asianajajakunnan normeja, kunniaa ja riippumattomuutta. Lainopillisista palveluista annetun lain mukaisesti (Legal Services Act 2007) ammattikunnan sääntelytoiminta on annettu riippumattomalle ja erilliselle Bar Standards Board -valvontalautakunnalle. Oikeudenkäyntiasianajajat toimivat lainopillisina neuvonantajina yksittäisissä asioissa ja avustajina oikeudenkäynneissä. He ovat yleensä itsenäisiä ammatinharjoittajia ja työskentelevät useamman asianajajan muodostamissa oikeudenkäyntiasianajajien toimistoissa (chambers), joissa heitä kutsutaan myös toimiston ”vuokralaisiksi” (tenants). Oikeudenkäyntiasianajajat ovat yleensä suorittaneet asianajokoulutuksen. Tällä tarkoitetaan sitä, että heidät on koulutettu edustamaan päämiehiään ylemmissä tuomioistuimissa. Oikeudenkäyntiasianajajat käyttävät myös suuren osan ajastaan asiakasneuvotteluihin ja asioiden valmisteluun sekä erikoistumisalaa koskevan osaamisensa syventämiseen. Noin kymmenen prosenttia ammattia harjoittavista oikeudenkäyntiasianajajista on asianajajaneuvoksia (Queen’s Counsel, QC), jotka hoitavat tärkeimmät ja haastavimmat oikeudenkäynnit.

Toimistoasianajajat (oikeudelliset neuvonantajat)

Solicitor (toimistoasianajaja) antaa asiakkailleen (yksityishenkilölle, yrityksille, vapaaehtois- ja hyväntekeväisyysjärjestöille jne.) asiantuntevaa lainopillista neuvontaa ja edustaa heitä myös oikeudessa. Työ on erittäin vaihtelevaa. Useimmat toimistoasianajajat työskentelevät yksityisissä toimistoissa, joiden osakkaat ovat asianajajia. Toimisto voi tarjota yleisluonteisia asianajopalveluja, jotka kattavat useita oikeudenaloja, tai erikoistua tiettyyn alaan. Muut toimistoasianajajat työskentelevät keskus- tai paikallishallinnossa, valtion syyttäjälaitoksessa, alioikeuksissa, kauppa- tai teollisuusjärjestöissä taikka muissa elimissä. Valinnanvaraa on siis runsaasti.

Yleensä toimistoasianajajat kuitenkin tarjoavat lainopillista neuvontaa asiakkaille. Jos asiakas tarvitsee asiamiehen edustamaan häntä Englannin ja Walesin ylemmissä tuomioistuimissa, toimistoasianajaja voi valtuuttaa oikeudenkäyntiasianajajan ajamaan asiaa oikeudessa. Oikeudenkäyntiasianajajaa ei aina tarvita, koska pätevöityneillä toimistoasianajajilla on oikeus asioiden ajamiseen (eli heillä on oikeus edustaa asiakkaita) ylemmän oikeusasteen tuomioistuimissa.

Toimistoasianajajia edustaa Englannissa ja Walesissa Law Society. Sen tehtävät ulottuvat ammattikunnan sääntelyelinten, hallinnon ja muiden tahojen kanssa käytävistä neuvotteluista ja lobbauksesta koulutuksen ja neuvonnan tarjoamiseen. Law Societyn tehtävänä on auttaa, suojella ja kannustaa toimistoasianajajia Englannissa ja Walesissa.

Toimistoasianajajilla on myös erillinen sääntelyelin, Solicitors Regulation Authority, joka käsittelee kaikki sääntely- ja kurinpitoasiat sekä vahvistaa toimistoasianajajia koskevat normit Englannissa ja Walesissa ja seuraa ja valvoo niiden noudattamista. SRA toimii yksinomaan yleisen edun hyväksi. SRA:n entinen nimi on Law Society Regulation Board.

Office for Legal Complaints on palvelu, jonka avulla yksityishenkilöt voivat tehdä toimistoasianajajaa koskevan valituksen. Palvelun entinen nimi oli Legal Complaints Service. Se on riippumaton ja puolueeton elin, joka pyrkii ratkaisemaan ongelmat nopeasti ja tehokkaasti.

Notaarit

Kolmas ja vanhin oikeudellinen ammattikunta Englannissa ja Walesissa ovat notaarit (notaries). Notaarin pätevyyden hyväksyy ja luvan notaarin ammatin harjoittamiseen myöntää Faculty Office. Ensimmäisen notaariluvan myönsi Canterburyn arkkipiispa vuonna 1279. Sääntelyelimenä toimii Court of Faculties. Notaarit muodostavat yhteyden roomalais-germaanisen oikeuden ja common law -oikeuden välille.

Kaikilla notaareilla on lainopillinen koulutus, ja vaikka useimmat heistä voivat olla myös toimistoasianajajia, notaariksi pätevöidytään erillisten, riippumattomien kokeiden kautta. Pätevöityäkseen notaarin ammattiin loppututkinnon jo suorittaneiden ehdokkaiden on suoritettava notaarin harjoituskurssi Lontoon University Collegessa. Pätevä notaari voi harjoittaa ammattiaan kaikkialla Englannissa ja Walesissa, ja kaikilla notaareilla on samat toimivaltuudet. Notaarit laativat ja vahvistavat virallisia asiakirjoja. Lisäksi he voivat antaa neuvontaa testamentin laatimisessa, perimysasioissa ja kuolinpesän selvityksessä sekä vahvistaa kiinteistökauppoja.

Notaaritoiminta on tunnustettu kaikkialla maailmassa jo vuosisatojen ajan, ja sen ansiosta kansalaiset ja liikeyritykset ovat voineet liikkua vapaammin. Notaarit helpottavat kauppaa ja tavallisten ihmisten elämää siten, että nämä voivat jatkaa jokapäiväisiä toimiaan ja hoitaa liikeasioitaan vapaasti kohtuullisin kustannuksin ilman tarpeettomia viiveitä.

Notaarilla on virallinen sinetti, ja notaarin vahvistamat asiakirjat ovat todistusvoimaisia Englannissa ja Walesissa. Notaarin vahvistamat asiakirjat laaditaan yksityiseen tai julkiseen muotoon. Viimeksi mainitut tunnetaan myös nimellä ”notaarin vahvistama asiakirja todistusvoimaisessa muodossa” (notarial acts in authentic form). Notaarin allekirjoittamat ja sinetillä vahvistamat asiakirjat hyväksytään vastuullisen oikeudellisen virkamiehen antamaksi todisteeksi kaikissa maailman maissa.

Notaareja koskevat samat ammatilliset säännöt kuin toimistoasianajajia. Heidän on uusittava toimilupansa vuosittain ja pidettävä voimassa vakuutus ammatinharjoittajan vahingonkorvausvastuun ja luottamusaseman väärinkäytön varalta. Toimiluvan uusiminen edellyttää sääntöjen noudattamista. Notaarin nimitys on henkilökohtainen ja koskee yksittäistä notaaria. The Notaries Society -yhdistys edustaa noin 800:aa julkista notaaria. Lisäksi noin 30:tä pääasiassa Lontoon keskustassa toimivaa notaaria edustaa The Society of Scrivener Notaries. Nämä ”kirjuri-notaarit” on nimittänyt vanha kirjurien kilta, the Scriveners Company.

Patentti- ja tavaramerkkilakimiehet

Patentti- ja tavaramerkkilakimiehet (patent and trade mark attorneys) ovat teollis- ja tekijänoikeuksiin erikoistuneita neuvonantajia. He antavat asiakkaille oikeudellista neuvontaa, joka liittyy erityisesti patentteihin, tavaramerkkeihin, malleihin ja tekijänoikeuksiin. Lisäksi he edustavat asiakkaitaan teollis- ja tekijänoikeuksiin erikoistuneissa tuomioistuimissa (osa hankkii tätä varten erityisen oikeudenkäyntivaltuutuksen, litigator’s qualification). Useimmat patentti- ja tavaramerkkilakimiehet työskentelevät yksityisissä toimistoissa. Monet ovat erikoistuneiden asianajotoimistojen palveluksessa, mutta osa on toimistoasianajajien yhtiökumppaneita. Myös yritysmaailman palveluksessa on paljon patentti- ja tavaramerkkilakimiehiä. Oikeudenkäyntivaltuutuksen hankkineet patentti- ja tavaramerkkilakimiehet voivat toimistoasianajajien tapaan edustaa asiakastaan tuomioistuimissa teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvissä asioissa. He voivat myös toimia oikeudenkäyntiasianajajien neuvonantajina oikeudenkäynneissä. Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) edustaa patenttilakimiehiä koko Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sen tehtäviin kuuluvat yhteydenpito hallitukseen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaan lainsäädäntöön liittyvissä asioissa, koulutuksen antaminen patenttilakimiehille ja alalle pätevöityville lakimiehille sekä yhteydenpito alan sääntelyelimiin. CIPA toimii teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön ja ammatinharjoittajien edunvalvojana. Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA) edustaa tavaramerkkilakimiehiä ja koko alaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. ITMA:n tehtäviin kuuluvat neuvotteleminen ja lobbaus valtionhallinnossa, teollis- ja tekijänoikeuksien riippumattomassa valvontaelimessä (Intellectual Property Regulation Board) ja muissa alalle merkityksellisissä organisaatioissa. ITMA tarjoaa koulutusta ja neuvontaa tavaramerkkilakimiehille ja vastaa ammattikunnan ja teollis- ja tekijänoikeuksien edunvalvonnasta. Intellectual Property Regulation Board (IPReg) käsittelee kaikki sääntely- ja kurinpitoasiat sekä antaa patentti- ja tavaramerkkilakimiehiä koskevat normit ja valvoo niiden noudattamista Yhdistyneessä kuningaskunnassa. IPReg on yleishyödyllinen elin, joka ylläpitää sekä luonnolliset henkilöt että yhteisöt käsittävää patentti- ja tavaramerkkilakimiesten lakisääteistä rekisteriä.

Muut oikeusalan ammatit

Lukuun ottamatta Magistrates’ Courts -alioikeuksien henkilöstöä, useimmissa Englannin ja Walesin tuomioistuimissa kirjaajilta ja muulta henkilöstöltä ei vaadita oikeudellista koulutusta. He ovat virkamiehiä, jotka käsittelevät hallinnollisia asioita ja avustavat tuomareita. He eivät saa antaa oikeudellista neuvontaa. Kaikki tuomioistuinten henkilöstöön kuuluvat ovat oikeusviraston (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service) palveluksessa olevia virkamiehiä.

Lisätietoja tuomioistuinten henkilöstöryhmistä on täällä(456 Kb).

Magistrates’ Courtsien kirjaajilla on erityinen asema. Maallikkotuomareilla ei ole oikeudellista pätevyyttä, joten he tarvitsevat neuvontaa lainopillisen koulutuksen saaneilta kirjaajilta, joita on kahdenlaisia: justices’ clerks ja legal advisers (eli court clerks).

 • Justices’ clerk on maallikkotuomarin tärkein lainopillinen neuvonantaja. Hän on lakimies (joko oikeudenkäynti- tai toimistoasianajaja), jolla on asiaankuuluva ammattikokemus vähintään viiden vuoden ajalta. Hän antaa maallikkotuomareille lainsäädäntöä ja menettelyjä koskevia neuvoja sekä oikeussalissa että sen ulkopuolella. Lisäksi hän vastaa lainopillisten neuvonantajien hallinnosta ja koulutuksesta, tarjottujen lainopillisten palvelujen laadusta ja johdonmukaisen lainopillisen neuvonnan antamisesta koko hallinnollisella toimialueellaan.

 • Legal adviser osallistuu tuomioistuinkäsittelyyn ja antaa maallikkotuomareille lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja menettelyjä koskevaa neuvontaa. Hänkin on lainoppinut (tavallisesti toimisto- tai oikeudenkäyntiasianajaja).

High Court enforcement officer on ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen virkamies, joka panee täytäntöön High Courtin määräämät toimet. Oikeusministeri (Lord Chancellor) tai tämän valtuuttama henkilö nimittää nämä virkamiehet tehtäviinsä ja määrää heidän toimialueensa. Heidän tehtävänään on panna täytäntöön tuomioistuimen määräykset, joilla velallisilta peritään High Courtin tuomion tai sille siirretyn County Courtin tuomion mukaiset saatavat. He voivat ulosmitata ja myydä irtainta omaisuutta velan suorittamiseksi. Lisäksi he vastaavat omaisuuden hallinnasta ja palauttamisesta ja valvovat näitä toimintoja.

County court bailiff on oikeusviraston palveluksessa oleva ulosottomies, jonka tehtävänä on panna täytäntöön County Courtin antamat ja kirjaamat tuomiot ja/tai määräykset. Ulosottomies panee täytäntöön toimeenpanomääräykset, ottaa takaisin kiinteän omaisuuden hallinnan hallintamääräyksen perusteella ja palauttaa irtainta omaisuutta palautusmääräyksen perusteella. Ulosottomiestä koskevat säännöt on vahvistettu vuonna 1984 annetun County Courts -lain 85–111 §:ssä. Toimeenpanomenettelyt on vahvistettu lainkäyttöä riita-asioissa koskevissa säännöissä (civil procedure rules). Lisäksi ulosottomies hoitaa muita tehtäviä, kuten asiakirjojen ja syytteeseenpanomääräysten henkilökohtaisia tiedoksiantoja. Säännökset pidätysmääräyksestä on vahvistettu County Courts lain 118–122 §:ssä.

Certificated bailiff on yksityinen ulosottomies, joka saa toimivaltuutensa County Courtin Circuit-tuomarilta vuokran ulosmittausta koskevien sääntöjen perusteella. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa vuokraisäntä ottaa haltuunsa vuokralaisen irtainta omaisuutta turvatakseen vuokrarästien maksun ilman tuomioistuimen väliintuloa. Yksityinen ulosottomies voi eräiden muiden lakien perusteella ulosmitata myös muita erityisvelkoja, kuten paikallisveroja ja liikekiinteistöveroja (non-domestic rates).

Linkkejä

Crown Prosecution Service
Faculty Office
Notaries Society
Judiciary of England and Wales
The Law Society
Solicitors Regulation Authority
Office for Legal Complaints
Legal Services Commission
Chartered Institute of Patent Attorneys
Institute of Trade Mark Attorneys
Intellectual Property Regulation Board
Her Majesty's Courts and Tribunals Service

Päivitetty viimeksi: 25/07/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.