Tämän sivun alkukielistä versiota kreikka on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Oikeudelliset ammatit

Kreikka

Tällä sivulla luodaan yleiskatsaus Kreikan oikeusalan ammatteihin.

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Syyttäjät

Tuomarit

Asianajajat

Lainopilliset neuvonantajat

Notaarit

Haastemiehet

Oikeusviranomaiset

Syyttäjät

Organisaatio

Yleisen syyttäjän virasto (eisaggelia) on oikeusviranomainen, joka käyttää tuomiovaltaa ja osallistuu oikeudenkäyttöön. Syyttäjiin sovelletaan toiminnallista ja henkilökohtaista riippumattomuutta.

Yleisen syyttäjän virasto on riippumaton oikeusviranomainen, joka toimii kaikissa tuomioistuimissa, vähäisiä rikkomuksia käsitteleviä tuomioistuimia (ptaismatodikeia) lukuun ottamatta. Se vastaa erityisesti rikosoikeudenkäyntien valmistelusta. Sen tärkeimpiä tehtäviä ovat rikosoikeudenkäynnin aloittaminen, tutkinnan valvonta ja kanteiden nostaminen.

Kreikassa syyttäjät eivät erikoistu millekään tietylle alalle.

Oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriö vastaa syyttäjien palvelussuhteen yleisistä ehdoista.

Syyttäjillä ei ole omia verkkosivuja. Tietoja syyttäjien palvelussuhteesta säilytetään oikeusministeriössä.

Tärkeimmät tehtävät

Toimivaltansa mukaisesti syyttäjäviranomainen

 1. suorittaa alustavan tutkinnan,
 2. aloittaa rikosoikeudenkäynnin,
 3. johtaa esitutkintaa,
 4. valvoo ja tarkastaa poliisiviranomaisten toimia, jotka liittyvät rikosten ennaltaehkäisyyn ja syytteeseenpanoon,
 5. tekee ehdotuksia tuomarineuvostoille ja tuomioistuimille,
 6. nostaa kanteita,
 7. panee täytäntöön rikostuomioita ja avustaa täytäntöönpanomääräysten täytäntöönpanossa,
 8. valvoo ja tarkastaa vankiloita,

ja hoitaa muita lakisääteisiä tehtäviä.

Korkeimman oikeuden oikeusneuvokset ja ylemmän tason syyttäjät valvovat syyttäjien toimintaa, kuten laissa säädetään.

Tuomarit

Organisaatio

Lainkäytöstä vastaavat tuomioistuimet. Ne koostuvat ammattituomareista, joihin sovelletaan toiminnallista ja henkilökohtaista riippumattomuutta.

Tuomareiden on virantoimituksessa noudatettava ainoastaan perustuslakia ja muuta lainsäädäntöä, eikä heidän tarvitse noudattaa perustuslain vastaisia säännöksiä.

Ylemmän oikeustason tuomarit sekä korkeimman oikeuden syyttäjät ja apulaissyyttäjät valvovat ammattituomarien toimintaa, kuten laissa säädetään.

Oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriö vastaa tuomareiden palvelussuhteen ehdoista.

Tuomareilla ei ole omia verkkosivuja. Tietoja tuomarien palvelussuhteesta säilytetään oikeusministeriössä.

Oikeudellisten ammattien organisaatio: Asianajajat

Asianajajat

Kreikassa asianajajat ovat virkamiehiä, joille valtio ei kuitenkaan maksa palkkaa. Heidän ei tarvitse erikoistua millekään tietylle alalle.

Oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriö vastaa ammattikunnan palvelussuhteen ehdoista.

Kreikassa on 63 asianajajayhdistystä, yksi kunkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätoimipaikassa.

Oikeusministeri valvoo maan kaikkia asianajajayhdistyksiä.

Oikeudelliset tietokannat

Tietoa on saatavilla Ateenan asianajajayhdistyksen verkkosivuilla, mutta ne ovat vain asianajajayhdistysten jäsenten käytettävissä.

Lainopilliset neuvonantajat

Kreikassa asianajajat hoitavat lainopillisen neuvonantajan tehtäviä.

Oikeudelliset tietokannat

Tietoa on saatavilla Ateenan asianajajayhdistyksen verkkosivuilla, mutta ne ovat vain asianajajayhdistysten jäsenten käytettävissä.

Notaarit

Notaarit ovat virkamiehiä, joille valtio ei kuitenkaan maksa palkkaa. Heidän tärkeimpänä tehtävänään on laatia ja säilyttää oikeudellisia tai muita todistusasiakirjoja sekä asianosaisten lausuntoja silloin, kun sitä laissa edellytetään tai kun asianosaiset haluavat niille notaarin vahvistuksen.

Kreikassa notaarit eivät erikoistu millekään tietylle alalle.

Presidentin asetuksen mukaisesti jokaisessa rauhantuomioistuimessa on vähintään yksi notaarinvirka.

Oikeusministeriö vastaa notaarien palvelussuhteen ehdoista.

Kreikassa on yhdeksän notaariliittoa, jotka toimivat muutoksenhakutuomioistuinten päätoimipaikoissa.

Oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriö valvoo maan notaariliittoja.

Tietoa notaarien ammattikunnasta löytyy Kreikan notaariliiton koordinointikomitean (Syntonistiki Epitropi Symvolaiografikon Syllogon Elladas) verkkosivuilta ja Euroopan unionin notaarien liiton (C.N.U.E.) hallinnoimalta European Directory of Notaries ‑verkkosivuilta.

Muut oikeusalan ammatit

Haastemiehet

Haastemiehet ovat virkamiehiä, joille valtio ei kuitenkaan maksa palkkaa.

Haastemiesten tehtäviin kuuluu

 1. antaa tiedoksi oikeudenkäyntiasiakirjoja ja muita asiakirjoja,
 2. panna täytäntöön siviiliprosessilain 904 §:n 2 momentissa tarkoitettuja täytäntöönpanoasiakirjoja, kuten a) lopulliset päätökset sekä kreikkalaisten tuomioistuinten antamat päätökset, jotka on julistettu väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoisiksi, b) välitystuomiot, g) kreikkalaisten tuomioistuinten pöytäkirjat, jotka sisältävät sovitteluratkaisun tai joilla määrätään oikeudenkäyntikuluista, d) notaarien vahvistamat asiakirjat, e) kreikkalaisten tuomareiden antamat maksumääräykset, vuokralaisen häätämistä koskevat määräykset, f) ulkomaiset asiakirjat, jotka on julistettu täytäntöönpanokelpoisiksi, g) määräykset ja asiakirjat, jotka ovat lain mukaan täytäntöönpanokelpoisia; ja
 3. suorittaa kaikkia muita heille määrättyjä tehtäviä.

Oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriö vastaa haastemiesten palvelussuhteen ehdoista.

Kreikassa on 8 haastemiesten liittoa.

Oikeusviranomaiset

Oikeus-, avoimuus- ja ihmisoikeusministeriö vastaa maan tuomioistuimissa toimivien virkamiesten palvelussuhteen ehdoista.

Haastemiehet PDF (378 Kb) en

Oikeusviranomaiset PDF (379 Kb) en

Linkkejä

Ateenan asianajajayhdistys

Pireuksen asianajajayhdistys

Oikeusministeriö

Kreikan notaariliiton koordinointikomitea

Thessalonikin muutoksenhakutuomioistuimen notaariliitto

Päivitetty viimeksi: 27/08/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.