Oikeudelliset ammatit

Kreikka

Tällä sivulla luodaan yleiskatsaus Kreikan oikeusalan ammatteihin.

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Syyttäjät

Organisaatio

Virallisen syyttäjän virasto (eisangelia) on oikeusviranomainen, joka käyttää «tuomiovaltaa» ja osallistuu oikeudenkäyttöön. Syyttäjät nauttivat toiminnallisesta ja henkilökohtaisesta riippumattomuudesta.

Virallisen syyttäjän virasto on riippumaton oikeusviranomainen, joka toimii kaikissa tuomioistuimissa, vähäisiä rikkomuksia käsitteleviä tuomioistuimia (ptaismatodikeia) lukuun ottamatta. Se vastaa erityisesti rikosoikeudenkäyntien valmistelusta. Sen tärkeimpiä tehtäviä ovat syytetoimien käynnistäminen, tutkinnan valvonta ja kanteiden nostaminen.

Kreikassa syyttäjät eivät erikoistu tietylle alalle.

Oikeusministeriö vastaa syyttäjien palvelussuhteen yleisistä ehdoista.

Syyttäjillä ei ole omia verkkosivuja Tietoja syyttäjien palvelussuhteesta säilytetään oikeusministeriössä.

Tärkeimmät tehtävät

Toimivaltansa mukaisesti syyttäjäviranomainen

  1. suorittaa alustavan tutkinnan,
  2. käynnistää syytetoimet,
  3. johtaa esitutkintaa,
  4. valvoo ja tarkastaa poliisiviranomaisten toimet, jotka liittyvät rikosten ennaltaehkäisyyn ja syytteeseenpanoon,
  5. tekee ehdotuksia tuomarineuvostoille ja tuomioistuimille,
  6. nostaa kanteita,
  7. valvoo ja tarkastaa vankilat ja hoitaa muita laissa määrättyjä tehtäviä.

Korkeimman oikeuden oikeusneuvokset ja ylemmän tason syyttäjät valvovat syyttäjien toimintaa, kuten laissa määrätään.

Tuomarit

Organisaatio

Lainkäytöstä vastaavat tuomioistuimet. Ne koostuvat ammattituomareista, jotka nauttivat toiminnallisesta ja henkilökohtaisesta riippumattomuudesta.

Tuomareita sitoo virantoimituksessa ainoastaan perustuslaki ja muu lainsäädäntö, eikä heillä ole missään tilanteessa velvollisuutta noudattaa perustuslain vastaisia säännöksiä.

Ylemmän oikeustason tuomarit sekä korkeimman oikeuden syyttäjät ja apulaissyyttäjät valvovat ammattituomarien toimintaa, kuten laissa määrätään.

Oikeusministeriö vastaa tuomarien palvelussuhteen ehdoista.

Tuomareilla ei ole omia verkkosivuja Tietoja tuomarien palvelussuhteesta säilytetään oikeusministeriössä.

Oikeudellisten ammattien organisaatio: asianajajat

Asianajajat

Kreikassa asianajajat ovat virkamiehiä, joille valtio ei kuitenkaan maksa palkkaa. Heidän ei tarvitse erikoistua millekään tietylle alalle.

Oikeusministeriö vastaa asianajajien palvelussuhteen ehdoista.

Kreikassa on 63 asianajajayhdistystä, yksi kunkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätoimipaikassa.

Oikeusministeri valvoo maan kaikkia asianajajayhdistyksiä.

Oikeudelliset tietokannat

Tietoa on saatavilla Asianajajayhdistysten täysistuntokokouksen (Olomeleia ton dikigorikon syllogon) verkkosivuilla, mutta ne ovat vain asianajajayhdistysten jäsenten käytettävissä.

Lainopilliset neuvonantajat

Kreikassa asianajajat hoitavat lainopillisen neuvonantajan tehtäviä.

Oikeudelliset tietokannat

Tietoa on saatavilla Asianajajayhdistysten täysistuntokokouksen verkkosivuilla, mutta ne ovat vain asianajajayhdistysten jäsenten käytettävissä.

Notaarit

Notaarit ovat virkamiehiä, joille valtio ei kuitenkaan maksa palkkaa. Heidän tärkeimpänä tehtävänään on laatia ja säilyttää oikeudellisia tai muita todistusasiakirjoja sekä asianosaisten lausuntoja silloin, kun sitä laissa edellytetään tai kun asianosaiset haluavat niille notaarin vahvistuksen.

Kreikassa notaarit eivät erikoistu tietylle alalle.

Presidentin asetuksen mukaisesti jokaisessa rauhantuomioistuimessa on vähintään yksi notaarinvirka.

Oikeusministeriö vastaa notaarien palvelussuhteen ehdoista.

Kreikassa on yhdeksän notaariliittoa, jotka toimivat muutoksenhakutuomioistuinten päätoimipaikoissa.

Oikeusministeriö valvoo Kreikan notaariliittoja.

Tietoa notaarien ammattikunnasta on saatavilla Ateenan, Pireuksen, Egeanmeren ja Dodekanesian hallinnollisten muutoksenhakutuomioistuinten notaariliiton (Symvolaiografikos Syllogos Efeteion Athenon, Peiraios, Aigaiou kai Dodekanisou) virallisilta verkkosivuilta sekä Euroopan unionin notaarien liiton (C.N.U.E.) hallinnoimalta European Directory of Notaries ‑verkkosivuilta.

Muut oikeusalan ammatit

Haastemiehet

Haastemiehet ovat virkamiehiä, joille valtio ei kuitenkaan maksa palkkaa.

Haastemiesten tehtäviin kuuluu

  1. antaa tiedoksi oikeudenkäyntiasiakirjoja ja muita asiakirjoja,
  2. panna täytäntöön siviiliprosessilain 904 §:n 2 momentissa tarkoitettuja täytäntöönpanoasiakirjoja, kuten a) lopulliset päätökset sekä kreikkalaisten tuomioistuinten antamat päätökset, jotka on julistettu väliaikaisesti täytäntöönpanokelpoisiksi, b) välitystuomiot, c) kreikkalaisten tuomioistuinten pöytäkirjat, jotka sisältävät sovitteluratkaisun tai joilla määrätään oikeudenkäyntikuluista, d) notaarien vahvistamat asiakirjat, e) kreikkalaisten tuomareiden antamat maksumääräykset ja ”vuokralaisen häätämistä koskevat määräykset”, f) ulkomaiset asiakirjat, jotka on julistettu täytäntöönpanokelpoisiksi, g) määräykset ja asiakirjat, jotka ovat lain mukaan täytäntöönpanokelpoisia; ja
  3. suorittaa kaikkia muita heille määrättyjä tehtäviä.

Oikeusministeriö vastaa haastemiesten palvelussuhteen ehdoista.

Kreikassa on kahdeksan haastemiesten liittoa.

Oikeusviranomaiset

Oikeusministeriö vastaa maan tuomioistuimissa toimivien virkamiesten palvelussuhteen ehdoista.

Haastemiehet  PDF (377 Kb) el

Oikeusviranomaiset  PDF (376 Kb) el

Linkkejä

Asianajajayhdistysten täysistuntokokous

Oikeusministeriö

Ateenan, Pireuksen, Egeanmeren ja Dodekanesian notaariliitto

Thessalonikin muutoksenhakutuomioistuimen notaariliitto

Traakian muutoksenhakutuomioistuimen notaariliitto

Kreikan haastemiesten liitto

Päivitetty viimeksi: 24/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.