Oikeudelliset ammatit

Italia

Tällä sivulla luodaan yleiskatsaus oikeusalan ammatteihin Italiassa.

Sisällön tuottaja:
Italia

OIKEUSALAN AMMATIT – Johdanto

Tärkeimmät oikeusalan ammatit Italiassa ovat magistrato – tämä termi viittaa sekä tuomareihin (giudice) että syyttäjiin (pubblico ministero) – sekä asianajajat ja notaarit.

Tuomarit ja syyttäjät

Perustuslaissa määritellään, millä tavoin tuomarien ja syyttäjien on hoidettava oikeudenhoitoon liittyviä tehtäviään.

Tuomarit

Oikeutta jaetaan kansan nimissä. Tuomarien on nojauduttava toiminnassaan ainoastaan lainsäädäntöön (perustuslain 101 §).

Tuomarit hoitavat oikeudenhoitoon liittyviä tehtäviään oikeudenkäyntilaissa vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

Erityistuomioistuinten perustaminen on kielletty. Tarvittaessa voidaan perustaa erityisjaostoja tavallisten tuomioistuinten yhteyteen. Laissa säädetään, missä tapauksissa ja millä tavoin yleisö voi suoraan osallistua oikeudenhoitoon.

Tuomarin virkaan päästään virkakilpailun kautta. Lisäksi on mahdollista nimittää maallikkotuomareita (magistrato onorario) hoitamaan yksittäiselle tuomarille kuuluvia tehtäviä.

Itsenäisyys ja riippumattomuus

Tuomioistuinlaitos on lainsäädäntö- ja toimeenpanovallasta riippumaton itsenäinen elin (perustuslain 104 §).

Tuomarien riippumattomuuden takaa ammattikunnan itsesääntelyelin, korkein tuomarineuvosto (Consiglio Superiore della Magistratura), joka vastaa tuomarien virkanimityksistä ja siirroista, ylennyksistä ja kurinpitotoimista (perustuslain 105 §).

Tuomarit eroavat toisistaan vain tehtäviensä puolesta.

Tuomaria ei voi erottaa virasta eikä pidättää virantoimituksesta muutoin kuin korkeimman tuomarineuvoston päätöksellä, jonka tulee perustua oikeudenkäyntilaissa vahvistettuihin kriteereihin ja takeisiin, ja asianomaisen itsensä suostumuksella.

Syyttäjät

Organisaatio

Perustuslaissa vahvistetaan myös syyttäjälaitoksen itsenäisyyden ja riippumattomuuden periaate (107 §).

Perustuslain 112 §:ssä vahvistetaan velvollisuus nostaa rikosten johdosta syyte: kun toimivaltainen syyttäjä saa tiedon rikoksesta, hänen on aloitettava tutkinta ja esitettävä sen tulokset tuomarille arvioitavaksi yhdessä asiaankuuluvien kanteiden kanssa. Tarkoituksena on taata syyttäjän riippumattomuus tehtäviensä hoidossa ja kansalaisten yhdenvertaisuus lain edessä.

Yleisen syyttäjän virasto toimii kassaatiotuomioistuimen, muutoksenhakutuomioistuinten, yleisten tuomioistuinten ja nuorisotuomioistuinten yhteydessä.

Asema ja tehtävät

Yleinen syyttäjä osallistuu kaikkiin rikosoikeudenkäynteihin ja edustaa niissä valtiota. Lisäksi hän osallistuu siviilioikeudenkäynteihin laissa säädetyissä tapauksissa (esimerkiksi kun käsitellään tiettyjä perheoikeuteen liittyviä asioita tai kun asianosaisena on henkilöitä, joilta puuttuu oikeustoimikelpoisuus).

Tuomioistuinten kirjaamon ja kanslian henkilöstö

Tuomioistuinten kirjaamon ja kanslian henkilöstö hoitaa erilaisia hallinnollisia tehtäviä (johtaja, virkamies, kirjaaja, kirjanpitäjä, assistentti jne). Näiden virkamiesten rekrytointi tapahtuu julkisen virkakilpailun kautta, ja heihin sovelletaan ministeriöiden henkilöstöön sovellettavaa valtakunnallista työehtosopimusta.
He kuuluvat oikeusministeriön alaisuuteen osana
oikeuslaitosta. He vastaavat muun muassa erilaisten rekisterien ja asiakirjojen hallinnoinnista ja erilaisista avustavista tehtävistä oikeuslaitoksen eri menettelyissä.
Henkilöstön koulutuksesta vastaa oikeusministeriön henkilöstö- ja koulutusjaosto.

Oikeusalan ammattien organisaatio: asianajajat ja notaarit

Asianajajat

Asianajajat ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka edustavat asiakkaitaan – luonnollisia henkilöitä, yrityksiä tai valtiota – siviili-, rikos- tai hallintotuomioistuimissa.

Asianajaja puolustaa asiakastaan saamansa toimeksiannon perusteella palkkiota vastaan.

Jokaisen tuomioistuimen yhteydessä toimii asianajajaneuvosto (Consiglio dell’ordine), jonka jäsenet ovat paikallisten asianajajien valitsemia.

Valtakunnallisella tasolla toimii kansallinen asianajajaliitto (Consiglio nazionale forense), jonka jäsenet ovat paikallisneuvostojen valitsemia.

Asianajajien toimintaa koskevaa sääntelyä on uudistettu 31 päivänä joulukuuta 2012 annetulla lailla nro 247.

Notaarit

Notaarit ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka hoitavat julkista tehtävää: he vahvistavat heidän läsnäollessaan allekirjoitettujen asiakirjojen autenttisuuden.

Notaarin ammattia säännellään notaarin ammatista ja notaarien arkistoista 16 päivänä helmikuuta 1913 annetulla lailla nro 89.

Notaareja edustaa kansallisella tasolla kansallinen notaariliitto (Consiglio nazionale del notariato).

Päivitetty viimeksi: 18/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.