Oikeudelliset ammatit

Liettua

Tällä sivulla kerrotaan oikeusalan ammateista Liettuassa.

Sisällön tuottaja:
Liettua

Oikeusalan ammatit – johdantoa

Oikeusalan ammatteja Liettuassa ovat

 • syyttäjä (prokurorai)
 • tuomari (teisėjai)
 • asianajaja (advokatai)
 • notaari (notarai)
 • haaste- ja ulosottomies (antstoliai).

Syyttäjät

Organisaatio

Liettuassa on 56 alueellista syyttäjänvirastoa:

 • 51 aluevirastoa
 • 5 piirivirastoa

Valtakunnansyyttäjänvirasto (Generalinė prokuratūra) vastaa alueellisista syyttäjänvirastoista (teritorinės prokuratūros). Valtakunnansyyttäjän nimittää seitsenvuotiseksi virkakaudeksi Liettuan tasavallan presidentti (Lietuvos Respublikos Prezidentas) parlamentin (Seimas) suostumuksella.

Valtakunnansyyttäjä on vastuuvelvollinen parlamentille ja presidentille. Syyttäjälaitoksen syyttäjiä ovat

 • Valtakunnansyyttäjä (generalinis prokuroras)
 • alueelliset (piirin tai alueen) ylimmät syyttäjät (vyriausieji (apylinkių arba apygardų) prokurorai)
 • muut syyttäjät.

Oikeusministeriön ja syyttäjälaitoksen välillä ei ole minkäänlaista suhdetta – ei hierarkkista, ei yhteistä toimivaltaa tai mitään muuta erityistä suhdetta.

Tehtävät

Syyttäjälaitoksen tehtävänä on

 • järjestää oikeudenkäyntiä edeltävä tutkinta ja johtaa sitä
 • ajaa syytettä valtion puolesta rikosasioissa
 • suojella yleistä etua
 • varmistaa oikeuden toteutuminen
 • auttaa tuomiovaltaa oikeudenhoidossa.

Syyttäjät osallistuvat kaikkiin rikosasioihin ja myös riita-asioihin tai hallinto-oikeudellisiin asioihin kanteessa esitetyssä järjestyksessä.

Tuomarit

Organisaatio

Liettuassa ei ole erityyppisiä tuomareita, vaan kaikki ovat ammattituomareita (profesionalūs teisėjai).

Tuomioistuinlaitoksen yleiset periaatteet on määritetty perustuslaissa ja tuomioistuimia koskevassa parlamentin säädöksessä. Tuomioistuimet ovat riippumattomia, ja niillä on seuraavat itsesääntelyelimet:

 • tuomareiden yleiskokous (Visuotinis teisėjų susirinkimas)
 • tuomioistuinneuvosto (Teisėjų taryba)
 • tuomareiden kunniatuomioistuin (Teisėjų garbės teismas).

Kansallinen tuomioistuinhallinto (Nacionalinė teismų administracija) auttaa tuomioistuimia hoitamaan tehtäviään.

Oikeusalan ammattien organisaatio: Lakimiehet

Asianajajat

Liettuassa on asianajajia (advokatai) ja asianajajaharjoittelijoita (advokatų padėjėjai). Asianajajaharjoittelijat voivat edustaa päämiehiään riita-asioiden oikeudenkäynneissä ja puolustaa heitä rikosoikeudenkäynneissä valvovan asianajajan luvalla laissa säädetyissä tapauksissa.

Asianajajia ja asianajajaharjoittelijoita ei luokitella tehtävien mukaan. Asianajajat voivat valita vapaasti oikeuden alan, jolle haluavat erikoistua (asianajajan erikoistuminen).

Oikeudelliset tietokannat

Lisätietoja on saatavissa Liettuan asianajajaliiton (Lietuvos advokatūra) verkkosivustolla.

Onko tietokannan käyttö ilmaista?

Kyllä, Liettuan asianajajaliiton tietokantaa voi käyttää maksutta.

Toimistoasianajajat / lainopilliset neuvonantajat

Liettuassa ei erillistä toimistoasianajajien eikä lainopillisten neuvonantajien ammattikuntaa.

Notaarit

Organisaatio

Liettuassa notaarien (notarai) ammattikuntaa ei jaotella erilaisten tehtävien perusteella. Notaarien lukumääristä, viroista ja toimialueista päättää oikeusministeri (Teisingumo ministerija). Oikeusministeri myös nimittää notaarin virkaansa ja erottaa tämän virasta.

Notaarit kuuluvat notaariyhdistykseen (Notarų rūmai). Joka vuosi notaariyhdistys toimittaa oikeusministeriölle yksityiskohtaisen vuosikertomuksen toiminnastaan sekä katsauksen ja suuntaviivat notaarien toimintaan tulevana vuonna.

Notaareja koskevat säädökset hyväksyy oikeusministeri notaariyhdistyksen puheenjohtajiston (Notarų rūmų prezidiumas) lausunnon perusteella.

Jos oikeusministeri katsoo, että notaariyhdistyksen päätöslauselma tai päätös on vastoin Liettuan lainsäädäntöä, oikeusministeri voi valittaa asiasta Vilnan alueelliseen tuomioistuimeen (Vilniaus apygardos teismas) saadakseen päätöslauselman tai päätöksen kumottua.

Lisätietoja on saatavissa Liettuan notaariyhdistyksen verkkosivustolla.

Tehtävät

Notaariyhdistyksen päätehtäviä ovat

 1. notaarien toiminnan koordinointi
 2. notaarien ammattitaidon kehittymisestä huolehtiminen
 3. notaarien etujen suojelu ja edustaminen valtionhallinnon ja julkishallinnon elimissä
 4. notaareihin liittyvien säädösluonnosten laatiminen ja toimittaminen oikeusministeriölle
 5. notaarien toimintatapojen yhtenäisyyden takaaminen
 6. notaarien tehtävienhoidon ja ammattietiikkaa koskevien vaatimusten noudattamisen valvonta
 7. notaarin ammattia harjoitettaessa laadittujen asiakirjojen säilytyksen ja käytön varmistaminen
 8. notaarien koulutuksen varmistaminen
 9. notaariyhdistyksen sääntöjen (Notarų rūmų statutas) mukaisten tehtävien suorittaminen.

Muut oikeusalan ammatit

Haaste- ja ulosottomiehet

Liettuassa haaste- ja ulosottomiesten (antstoliai) ammattikuntaa ei jaotella erilaisten tehtävien perusteella.

Lisätietoa haaste- ja ulosottomiehistä on saatavissa haaste- ja ulosottomiesten ammattikunnan verkkosivustolla ja ulosottomiesyhdistyksen (Antstolių rūmai) verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 07/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.