Tämän sivun alkukielistä versiota malta on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Oikeudelliset ammatit

Malta

Tällä sivulla kerrotaan oikeusalan ammateista Maltassa. Oikeusalan ammatit – johdanto Syyttäjät Tuomarit Lakimiehet / Asianajajat Notaarit Muut oikeusalan ammatit Tuomioistuimen kirjaaja ja muu henkilöstö

Sisällön tuottaja:
Malta
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Oikeusalan ammatit – johdanto

Lakiasioita hoitavat Maltassa lakimiehet, notaarit ja oikeudelliset asiamiehet.

  • Lakimiehillä (Lawyer) on oikeus esiintyä asiamiehenä kaikissa tuomioistuimissa.
  • Notaarit (Notary Public) katsotaan virkamiehiksi, ja notaarit laativat ja julkistavat julkisia asiakirjoja.
  • Oikeudellisilla asiamiehillä (Legal procurator) on oikeus esiintyä asiamiehinä alemman oikeusasteen tuomioistuimissa, ja pääasiassa heidän tehtävänään on seurata oikeuden päätöksiä, jotka liittyvät oikeustapauksiin tai muihin tuomioistuimen kirjaamoon tulleisiin vaateisiin.

Maltassa oikeusalan ammatit kuuluvat yhtenäiseen järjestelmään, ja syyttäjät nimitetään lakimiesten joukosta.

 

Syyttäjät

Organisaatio

Ylimmän syyttäjän (Attorney General) tehtävät on määritetty perustuslain 91 §:ssä, ja ylimmän syyttäjän virasto on perustettu valtion virastona Maltan lain (Laws of Malta) 90 lukuun sisältyvän ylintä syyttäjää koskevan asetuksen (Attorney General Ordinance) mukaisesti.

Maltan perustuslain mukaan ylimmällä syyttäjällä on vastaava virkasuoja kuin tuomarilla, ja hän tekee riippumattoman päätöksen syytteen nostamisesta. Lisäksi hän huolehtii syyttämiseen liittyvistä rikoslain (Criminal Code) mukaisista tehtävistä.

Ylintä syyttäjää avustavat ylin apulaissyyttäjä, ylimmän syyttäjän avustaja ja muu syyttäjänviraston henkilökunta.

Tehtävät

Ylin syyttäjä toimii yleisenä syyttäjänä rikostuomioistuimessa (Criminal Court) ja rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuimessa (Court of Criminal Appeal). Tietyt poliisin nostamat syytteet edellyttävät ylimmän syyttäjän etukäteen antamaa hyväksyntää.

Kun ylin syyttäjä käyttää laissa säädettyä valtaansa panna vireille rikosasia, ajaa syytettä tai keskeyttää syytteen ajaminen, hän ei ota vastaan määräyksiä keneltäkään muulta henkilöltä tai viranomaiselta eikä hänen toimiansa valvota.

Ylin syyttäjä toimii myös hallituksen oikeudellisena neuvonantajana, ja ylimmän syyttäjän virastossa työskentelevät lakimiehet edustavat valtiota siviili- ja perustuslakituomioistuimessa.

Ylimmän syyttäjän virasto on toimivaltainen viranomainen suurimmassa osassa asioita, jotka koskevat oikeudellista yhteistyötä siviili-, kauppa- ja rikosoikeudellisella alalla.

Ylimmän syyttäjän virasto edustaa Maltan tasavaltaa kansainvälisissä tuomioistuimissa ja Maltan hallitusta kansainvälisissä kokouksissa, jotka koskevat oikeudellista yhteistyötä ja tuomioistuinyhteistyötä.

Lisäksi virastossa valmistellaan lainsäädäntöä ja tuetaan lainsäädännön käsittelyä parlamentissa.

Tuomarit

Organisaatio

Tuomarit (judges) ja rauhantuomarit (magistrates) nimittää tasavallan presidentti pääministerin ehdotuksesta. Tuomarit ja rauhantuomarit ovat toimeenpanovallasta riippumattomia, ja heillä on virkasuoja. Henkilön täytyy toimia lakimiehenä Maltassa vähintään seitsemän vuotta voidakseen tulla nimitetyksi rauhantuomariksi ja kaksitoista vuotta tullakseen nimitetyksi tuomariksi. Presidentti voi erottaa tuomarin (myös rauhantuomarin) virasta edustajainhuoneen kirjelmän perusteella, jos voidaan osoittaa, ettei tuomari kykene hoitamaan virkaansa (fyysisen tai henkisen sairauden vuoksi tai muusta syystä), tai jos hän on todistetusti syyllistynyt väärinkäytökseen, mutta erottamisen takana on oltava vähintään kaksi kolmasosaa edustajainhuoneen jäsenistä.

Oikeudellisten ammattien organisaatio:

Lakimiehet/Asianajajat

Tehtävät

Lakimiehillä on lupa antaa lainopillisia ohjeita ja neuvoja sekä edustaa päämiestään tuomioistuimissa tai muissa oikeuslaitoksen elimissä.

Voidakseen harjoittaa lakimiehen ammattia Maltassa on henkilöllä oltava Maltan tasavallan presidentin myöntämä, Maltan valtion sinetillä varustettu toimilupa. Toimiluvan vastaanottaessaan lakimiehen on vannottava muutoksenhakutuomioistuimen edessä uskollisuudenvala ja virkavala.

Organisaatio

Maltan lakimiesliitto (Malta Chamber of Advocates) edustaa Maltan hyväksyttyjä lakimiehiä. Se on poliittisesti sitoutumaton valtiosta riippumaton järjestö, jonka toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja liiton tapahtumissa kerätyillä varoilla. Se on tunnustettu laillisesti lakimiesten neuvoa-antavaksi ja heitä edustavaksi elimeksi oikeusjärjestelmään ja oikeudenkäyttöön liittyvissä asioissa.

Maltassa on vain yhdenlaisia lakimiehiä, joten nimityksiä ”lakimies” (lawyer) ja ”asianajaja” (advocate) käytetään erotuksetta. Ammattia sääntelee oikeudenkäyttökomitea (Commission of Administration of Justice), johon kuuluvat Maltan presidentti, perustuslakituomioistuimen presidentti (Chief Justice), Maltan lakimiesliiton puheenjohtaja ja muita jäseniä oikeuslaitoksesta sekä muista oikeuden alan ammattikunnista. Kaikki lakimiehiä koskevat valitukset käsitellään viiden lakimiehen muodostamassa lautakunnassa, joka antaa oikeudenkäyttökomitealle suosituksen kurinpidollisista toimista. Lakimiesliitto nimittää näistä viidestä lakimiehestä kolme, eli liitolla on todellista valtaa ammatin sääntelyssä.

Maltan lakimiesliitto pitää yllä lakimiehen ammattia käsittelevää verkkosivustoa, jolta löytyy myös lakimieshakemisto. Hakemisto on jaettu kahteen osaan: kaikkien käytettävissä olevassa osassa on tiedot Maltan lakimiesliittoon kuuluvista lakimiehistä, ja pelkästään jäsenille tarkoitetussa osassa on tiedot kaikista Maltan lakimiesliiton tiedossa olevista lakimiehistä.

Viime vuosina liitto on järjestänyt useita akateemisia konferensseja ja seminaareja sekä kuukausittain pidettävän luentosarjan edistääkseen kaikkien lakimiesten ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä.

Oikeudelliset tietokannat

Maltan lakimiesliiton verkkosivustolla on tietoa ammattikunnasta sekä uutisia, tapahtumakalenteri ja lakimiestietokanta. Lisäksi sivustolla on vain jäsenille tarkoitettu osio, josta löytyy lakimiehille tarkoitettuja lisäpalveluja.

Onko tietokannan käyttö ilmaista?

Tietokantaa voi käyttää maksutta.

Notaarit

Tehtävät

Notaarit ovat virkamiehiä, joiden tehtävänä on vastaanottaa ihmisten tekemiä asiakirjoja ja testamentteja sekä vahvistaa ne. Lisäksi notaarien vastuulla on säilyttää samoja asiakirjoja ja antaa tarvittaessa niistä jäljennöksiä. Notarial Profession and Notarial Archives Act -laissa (Maltan lain 55 luku) säädetään notaarien valtuuksista ja tehtävistä.

Notaarit vannovat muutoksenhakutuomioistuimen edessä uskollisuudenvalan ja virkavalan ennen kuin he voivat aloittaa ammatin harjoittamisen.

Kaikkien notaarien toimintaa, notaarien pitämiä arkistoja sekä yleistä rekisteriä (Public Registry) valvoo erityistuomioistuin Court of Revision of Notarial Acts. Notaariasioista vastaava ministeri nimittää kyseisen tuomioistuimen jäsenet, jotka ovat eläkkeelle jääneitä tuomareita ja rauhantuomareita sekä lakimiehiä ja notaareja.

Tuomioistuin voi tarvittaessa suorittaa ilman ennakkovaroitusta tarkastuksia notaarien arkistoihin, yleiseen rekisteriin ja kenen tahansa notaarin toimistoon.

Joka vuoden tammikuussa kaikkien Maltassa toimivien notaarien nimet ja yhteystiedot julkaistaan Maltan virallisessa lehdessä (Malta Government Gazette).

Organisaatio

Notaarineuvosto (Notarial Council) valvoo yleisesti notaarien ammattikuntaa, ja sillä on oikeus joko omasta aloitteestaan tai valituksen perusteella tutkia sellainen notaarin toiminta, joka katsotaan notaarin arvolle sopimattomaksi. Neuvosto voi käsitellä myös kaikki notaareja vastaan esitetyt syytteet, jotka koskevat laiminlyöntejä tai väärinkäytöksiä työssä tai muiden ammattiin liittyvien asioiden yhteydessä, ellei tätä valtaa ole annettu jollekin muulle viranomaiselle joko notaarin ammatista ja notaarien ylläpitämistä arkistoista annetun Maltan lain (Notarial Profession and Notarial Archives Act) 55 luvun 85 ja 94 §:ssä tai jossakin muussa laissa.

Oikeudelliset tietokannat

Maltan notaarineuvoston virallisella verkkosivustolla on tietoja notaarineuvostosta, yleisölle ja notaareille tarkoitettua yleistä tietoa sekä Maltassa toimivien notaarien hakemisto. Tietokanta on maksutta kaikkien käytettävissä.

Muut oikeusalan ammatit

Oikeudelliset asiamiehet

Voidakseen harjoittaa oikeudellisen asiamiehen ammattia Maltassa on henkilöllä oltava Maltan tasavallan presidentin myöntämä, Maltan valtion sinetillä varustettu toimilupa. Toimiluvan vastaanottaessaan on henkilön vannottava muutoksenhakutuomioistuimen edessä uskollisuudenvala ja virkavala.

Oikeudellisen asiamiehen päätehtävänä on auttaa hänet palkannutta lakimiestä oikeudenkäynneissä. Oikeudelliset asiamiehet toimittavat asiakkaiden puolesta kirjallisia haasteita tuomioistuinten kirjaamoihin ja suorittavat yleisesti muita tehtäviä, jotka liittyvät lakimiesten hoitamien oikeusjuttujen valmisteluun.

Oikeudellisilla asiamiehillä on oikeus esiintyä asiamiehenä Court of Magistrates ‑tuomioistuimissa ja erityistuomioistuimissa sekä lautakunnissa, ja he voivat antaa neuvoja.

Oikeudenkäyttökomitea (Commission for the Administration of Justice) vastaa oikeudellisen asiamiehen ammatin sääntelystä Maltassa. Maltan sisäasiain ja kansallisen turvallisuuden ministeriön verkkosivustolla on yleisön saatavilla oleva osio ,jossa kerrotaan oikeudellisten asiamiesten ammatista.

Tuomioistuinten kirjaaja ja muu henkilöstö

Tuomioistuinten kirjaaja (Registrar of the Courts) vastaa kirjaamoista ja niissä työskentelevistä virkamiehistä, oikeuden päätösten kirjaamisesta ja oikeuden päätöksiin liittyvistä palveluista, tuomioiden ja muiden oikeuden päätösten ja määräysten täytäntöönpanosta tuomioistuimen nimeämien henkilöiden välityksellä, pakkohuutokaupoista, valamiesoikeudenkäynneistä ja muista rikosoikeudenkäynneistä.

Apulaiskirjaaja PDF (377 Kb) en

Oikeusavustaja PDF (374 Kb) en

Avustava kirjaaja PDF (378 Kb) en

Linkkejä

Maltan lakimiesliitto

Maltan notaarineuvoston virallinen verkkosivusto

Päivitetty viimeksi: 26/02/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.