Oikeudelliset ammatit

Malta

Tällä sivulla luodaan yleiskatsaus Maltan oikeusalan ammatteihin.

Sisällön tuottaja:
Malta

Oikeusalan ammatit – Johdanto

Maltan oikeusalan ammatit ovat asianajaja, julkinen notaari ja oikeudellinen asiamies.

  • Asianajajilla on oikeus esiintyä asiamiehenä kaikissa tuomioistuimissa.
  • Julkiset notaarit katsotaan virkamiehiksi. He laativat ja julkaisevat julkisia asiakirjoja.
  • Oikeudellisilla asiamiehillä on oikeus esiintyä asiamiehenä alemman oikeusasteen tuomioistuimissa. Käytännössä heidän tehtävänään on pääasiassa seurata oikeuden päätöksiä, jotka liittyvät oikeustapauksiin tai muihin tuomioistuimen kirjaamoon tulleisiin vaateisiin.

Maltassa oikeusalan ammatit kuuluvat yhtenäiseen järjestelmään, ja syyttäjät nimitetään asianajajana toimivien joukosta.

Syyttäjät

Organisaatio

Ylimmän syyttäjän (Attorney General) tehtävät on määritetty perustuslain 91 §:ssä. Ylimmän syyttäjän virasto on perustettu Maltan lainsäädännön (Laws of Malta) 90 lukuun sisältyvän ylintä syyttäjää koskevan asetuksen (Attorney General Ordinance) nojalla valtion virastoksi ja tasavallan puolustusasianajajaksi.

Maltan perustuslain mukaan ylimmällä syyttäjällä on virkasuoja, ja hän tekee riippumattoman päätöksen syytteen nostamisesta. Lisäksi hän huolehtii syyttämiseen liittyvistä rikoslain (Criminal Code) mukaisista tehtävistä.

Ylintä syyttäjää avustavat ylin apulaissyyttäjä ja muu syyttäjänviraston henkilökunta.

Tehtävät

Ylin syyttäjä toimii virallisena syyttäjänä rikostuomioistuimissa (Criminal Courts). Vuoden 2020 syytteeseen asettamista koskevien määräysten (siirtymäsäännökset) (oikeudellinen tiedonanto 378/2020), jotka tulivat voimaan 1. lokakuuta 2020, mukaan ylimmällä syyttäjällä on valtuudet päättää, nostetaanko syyte tutkintatuomioistuimena toimivassa rauhantuomioistuimessa jostakin tässä luetelluista vakavista rikoksista:

  1. rikoslain ensimmäisen kirjan II osan IX jakson alaotsikon IV A alla tarkoitetut terroriteot, terrorismin rahoittaminen ja liitännäisrikokset,
  2. rikoslain ensimmäisen kirjan II osan III jakson alaotsikon IV alla tarkoitetut laiton kiskonta, lahjonta, valamiehistöön vaikuttaminen ja korruptio, vaikutusvallan väärinkäyttö sekä kirjanpitorikokset,
  3. rahanpesun ehkäisemisestä annetun lain (Money Laundering Act) 3 §:ssä tarkoitetut rahanpesurikokset, paitsi jos tällaisista rikoksista nostetaan syyte yhdessä vaarallisia huumeita koskevan asetuksen (Dangerous Drugs Ordinance) tai lääketieteellisistä ja vastaavista ammateista annetun asetuksen (Medical and Kindred Professions Ordinance) vastaisten rikosten kanssa,
  4. petos- ja varojen väärinkäyttö -tapaukset, joissa taloudellinen tappio on vähintään 50 000 euroa, ja
  5. yritykset tai salahanke edellä mainittujen rikosten tekemiseksi tai niihin sekaantumiseksi.

Kun ylin syyttäjä käyttää laissa säädettyä valtaansa panna vireille rikosasia, ajaa syytettä tai lopettaa syytteen ajaminen, hän ei ota vastaan määräyksiä keneltäkään muulta henkilöltä tai muulta viranomaiselta eikä hänen toimiansa valvota, paitsi jos jossakin laissa säädetään seuraavasta:

  1. syyttämättä jättämistä koskevan päätöksen tai minkä tahansa muun laittomuuden tai kohtuuttomuuden perusteella tehdyn päätöksen oikeudellinen tarkastelu tuomioistuimessa tai
  2. ylimmän syyttäjän tekemän päätöksen oikeudellinen tarkastelu tuomioistuimessa lainsäädännössä vahvistettujen kriteerien perusteella päätöksen koskiessa sitä, että syytettä ajetaan rikosoikeudellista lainkäyttövaltaa käyttävässä ylemmässä tuomioistuimessa, jossa sovellettava rangaistus on ankarampi kuin se, jota olisi sovellettu, jos samaa rikosta olisi käsitelty rikosoikeudellista lainkäyttövaltaa käyttävässä alemman oikeusasteen tuomioistuimessa.

Valtionasiamies

Organisaatio

Valtionasiamiehen virasto perustettiin 18. joulukuuta 2019 erilliseksi oikeushenkilöksi. Se hoitaa tiettyjä tehtäviä, jotka aiemmin kuuluivat ylimmän syyttäjän viraston vastuualueeseen. Perustuslain 91A §:n nojalla valtionasiamiehellä on perustuslaillisia tehtäviä. Valtionasiamiehen virasto perustettiin valtion virastoksi Maltan lainsäädännön 603 luvussa olevan valtionasiamiehestä annetun lain (State Advocate Act) nojalla.

Maltan perustuslain mukaisesti valtionasiamiehellä on virassaan vastaava virkasuoja kuin ylimmällä syyttäjällä. Tehtäviään hoitaessaan valtionasiamiehen on toimittava oman yksilöllisen harkintansa mukaan, hän ei ota vastaan määräyksiä keneltäkään muulta henkilöltä tai viranomaiselta eikä mikään muu taho valvo hänen toimintaansa.

Valtionasiamiestä avustavat apulaisvaltionasiamies ja muut oikeudelliset virkamiehet.

Tehtävät

Valtionasiamies toimii myös hallituksen johtavana oikeudellisena neuvonantajana. Valtionasiamiehen virastossa työskentelevät oikeudelliset virkamiehet edustavat valtiota siviilituomioistuimissa ja perustuslakituomioistuimessa.

Valtionasiamiehen virasto edustaa Maltaa kansainvälisissä tuomioistuimissa, kuten Euroopan unionin tuomioistuimessa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Sen virkamiehet edustavat valtiota myös kansainvälisissä kokouksissa, jotka koskevat oikeudellista yhteistyötä ja tuomioistuinyhteistyötä.

Lisäksi virastossa tuetaan lainsäädännön valmistelua ja ratifiointia parlamentissa.

Tuomarit

Organisaatio

Tuomarit (judges) ja rauhantuomarit (magistrates) nimittää tasavallan presidentti perustuslain 96A §:n nojalla perustetun tuomareiden virkanimityksistä vastaavan toimikunnan (Judicial Appointments Committee) suosituksesta. Perustuslakituomioistuimen presidentin nimittää tasavallan presidentti edustajainhuoneen päätöslauselman nojalla. Päätöslauselma on hyväksyttävä edustajainhuoneessa kahden kolmasosan enemmistöllä.

Kaikki tuomarit ja rauhantuomarit ovat toimeenpanovallasta riippumattomia, ja heillä on virkasuoja. Henkilön täytyy toimia asianajajana Maltassa vähintään 7 vuotta voidakseen tulla nimitetyksi rauhantuomariksi ja 12 vuotta tullakseen nimitetyksi tuomariksi. Oikeuslaitosta koskevien kurinpitotoimien, jotka eivät voi johtaa oikeuslaitoksen jäsenen erottamiseen virasta, määrääminen on oikeudenkäyttökomitean (Commission for the Administration of Justice) etuoikeus. Tähän liittyviin päätöksiin voi hakea muutosta perustuslakituomioistuimessa. Tehtäviään hoitaessaan komitealla on kaikki siviilioikeudellista lainkäyttövaltaa käyttävien tuomioistuinten toimivaltuudet. Jos komitea katsoo, että tutkittavana oleva toiminta voi johtaa tuomarin erottamiseen virasta, sen on neuvottava tasavallan presidenttiä erottamaan tuomari virasta, jos tämä on todistetusti syyllistynyt väärinkäytökseen tai jos voidaan osoittaa, ettei tämä kykene hoitamaan virkaansa. Tuomari voi hakea muutosta tähän suositukseen perustuslakituomioistuimessa.

Oikeusalan ammattien organisaatio: Asianajajat

Lakimiehet/asianajajat

Tehtävät

Asianajajilla on lupa antaa lainopillisia ohjeita ja neuvoja sekä edustaa päämiestään tuomioistuimissa tai muissa oikeuslaitoksen elimissä.

Voidakseen harjoittaa asianajajan ammattia Maltassa henkilöllä on oltava Maltan tasavallan presidentin myöntämä, Maltan valtion sinetillä varustettu toimilupa. Toimiluvan vastaanottaessaan asianajajan on vannottava muutoksenhakutuomioistuimen edessä uskollisuudenvala ja virkavala.

Organisaatio

Maltan asianajajaliitto (Malta Chamber of Advocates) edustaa Maltan hyväksyttyjä asianajajia. Se on vapaaehtoisuuteen perustuva, poliittisesti sitoutumaton ja valtiosta riippumaton järjestö, jonka toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja liiton tapahtumissa kerätyillä varoilla. Se on tunnustettu laillisesti asianajajien neuvoa-antavaksi ja heitä edustavaksi elimeksi oikeusjärjestelmään ja oikeudenkäyttöön liittyvissä asioissa.

Maltassa on vain yhdenlaisia juristeja, joten nimityksiä ”juristi” (lawyer) ja ”asianajaja” (advocate) käytetään erotuksetta. Ammattia sääntelee oikeudenkäyttökomitea (Commission of Administration of Justice), johon kuuluvat Maltan presidentti, perustuslakituomioistuimen presidentti (Chief Justice), kaksi tuomaria, kaksi rauhantuomaria, asianajajaliiton puheenjohtaja sekä kaksi jäsentä muista oikeuden alan ammattikunnista. Kaikki asianajajia koskevat valitukset käsitellään viiden asianajan muodostamassa lautakunnassa, joka antaa oikeudenkäyttökomitealle suosituksen kurinpidollisista toimista. Asianajajaliitto nimittää näistä viidestä asianajajasta kolme, eli liitolla on todellista valtaa ammatin sääntelyssä.

Maltan asianajajaliitto pitää yllä asianajajan ammattia käsittelevää verkkosivustoa, jolta löytyy myös asianajajahakemisto. Hakemisto on jaettu kahteen osaan: kaikkien käytettävissä olevassa osassa on tiedot Maltan asianajajaliittoon kuuluvista asianajajista, ja pelkästään jäsenille tarkoitetussa osassa on tiedot kaikista Maltan asianajajaliiton tiedossa olevista asianajajista.

Viime vuosina liitto on järjestänyt useita akateemisia konferensseja ja seminaareja sekä kuukausittain pidettävän luentosarjan edistääkseen kaikkien asianajajien ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä.

Oikeudelliset tietokannat

Hallituksen verkkosivustolla lawyersregister.gov.mt on virallinen luettelo asianajajista. Se sisältää toimiluvan saaneiden asianajajien, jotka ovat antaneet suostumuksensa ammatillisten tietojensa julkaisemiseen, nimet ja muita tietoja heistä. Rekisteri on julkinen.

Notaarit

Tehtävät

Notaarit ovat virkamiehiä, joiden tehtävänä on vastaanottaa kansalaisten tekemiä asiakirjoja ja testamentteja sekä vahvistaa ne. Lisäksi notaarien vastuulla on säilyttää samoja asiakirjoja ja antaa tarvittaessa niistä jäljennöksiä. Maltan lainsäädännön 55 luvussa (Notarial Profession and Notarial Archives Act) säädetään notaarien valtuuksista ja tehtävistä.

Notaarit vannovat muutoksenhakutuomioistuimen edessä uskollisuudenvalan ja virkavalan, ennen kuin he voivat aloittaa ammatin harjoittamisen.

Kaikkien notaarien toimintaa, notaarien pitämiä arkistoja sekä yleistä rekisteriä (Public Registry) valvoo erityistuomioistuin Court of Revision of Notarial Acts. Notaariasioista vastaava ministeri nimittää kyseisen tuomioistuimen jäsenet, jotka ovat eläkkeelle jääneitä tuomareita ja rauhantuomareita sekä asianajajia ja notaareja.

Tuomioistuin voi tarvittaessa suorittaa ilman ennakkovaroitusta tarkastuksia notaarien arkistoihin, yleiseen rekisteriin ja kenen tahansa notaarin toimistoon.

Joka vuoden tammikuussa kaikkien Maltassa toimivien notaarien nimet ja yhteystiedot julkaistaan Maltan virallisessa lehdessä (Malta Government Gazette).

Organisaatio

Notaarineuvosto (Notarial Council) valvoo yleisesti notaarien ammattikuntaa, ja sillä on oikeus joko omasta aloitteestaan tai valituksen perusteella tutkia sellainen notaarin toiminta, joka katsotaan notaarin arvolle sopimattomaksi. Neuvosto voi käsitellä myös kaikki notaareja vastaan esitetyt syytteet, jotka koskevat laiminlyöntejä tai väärinkäytöksiä työssä tai muiden ammattiin liittyvien asioiden yhteydessä, ellei tätä valtaa ole annettu jollekin muulle viranomaiselle joko notaarin ammatista ja notaarien ylläpitämistä arkistoista annetun Maltan lainsäädännön 55 luvun (Notarial Profession and Notarial Archives Act) 85 ja 94 §:ssä tai jossakin muussa laissa.

Oikeudelliset tietokannat

Maltan notaarineuvoston virallisella verkkosivustolla on tietoja notaarineuvostosta, sekä yleisölle että notaareille tarkoitettua yleistä tietoa ja Maltassa toimivien notaarien hakemisto. Tietokanta on maksutta kaikkien käytettävissä.

Muut oikeusalan ammatit

Oikeudelliset asiamiehet

Voidakseen harjoittaa oikeudellisen asiamiehen ammattia Maltassa henkilöllä on oltava Maltan tasavallan presidentin myöntämä, Maltan valtion sinetillä varustettu toimilupa. Toimiluvan vastaanottaessaan oikeudellisen asiamiehen on vannottava muutoksenhakutuomioistuimen edessä uskollisuudenvala ja virkavala.

Oikeudellisen asiamiehen päätehtävänä on auttaa hänet palkannutta asianajajaa oikeudenkäynneissä. Oikeudelliset asiamiehet toimittavat asiakkaiden puolesta kirjallisia haasteita tuomioistuinten kirjaamoihin ja suorittavat yleisesti muita tehtäviä, jotka liittyvät asianajajien hoitamien oikeusjuttujen valmisteluun.

Oikeudellisilla asiamiehillä on oikeus esiintyä asiamiehenä Court of Magistrates -tuomioistuimissa ja erityistuomioistuimissa sekä lautakunnissa. He voivat myös antaa neuvoja.

Oikeudellisen asiamiehen ammatin sääntelystä Maltassa vastaa oikeudenkäyttökomitea.

Tuomioistuinpalvelujen virasto

Tuomioistuinpalvelujen virasto vastaa Maltan Law Courts -tuomioistuinten hallinnosta. Virasto vastaa kirjaamoista ja niissä työskentelevistä virkamiehistä, oikeustoimien kirjaamisesta ja tiedoksiannosta, tuomioiden ja muiden oikeuden päätösten ja määräysten täytäntöönpanosta tuomioistuimen nimeämien henkilöiden ja muiden virkamiesten välityksellä, pakkohuutokaupoista, valamiesoikeudenkäynneistä ja muista rikosoikeudenkäynneistä.

Apulaiskirjaaja  PDF (489 Kb) mt

Oikeusavustaja  PDF (382 Kb) mt

Tuomioistuimen kirjaaja  PDF (390 Kb) mt

Linkkejä

Maltan asianajajaliitto

Maltan notaarineuvoston virallinen verkkosivusto

Päivitetty viimeksi: 16/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.