Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.
Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.
Swipe to change

Oikeudelliset ammatit

Pohjois-Irlanti

Tällä sivulla luodaan yleiskatsaus oikeusalan ammatteihin Yhdistyneen kuningaskunnan Pohjois-Irlannin oikeudenkäyttöalueella.

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

Oikeusalan ammatit – johdanto

Pohjois-Irlannissa oikeusalan ammatteihin kuuluvat seuraavat:

 • Oikeuslaitos
 • Syyttäjät
 • Oikeudenkäyntiasianajajat (Barristers)
 • Toimistoasianajajat (Solicitors)

 

 

 

Oikeusalan ammattien organisaatio: Tuomarit

Pohjois-Irlannin oikeudenkäyttöalueella on seuraavia tuomarinvirkoja:

 • Lord Chief Justice, tuomioistuinlaitoksen ylin johtaja
 • Lord Justice of Appeal, Court of Appeal -muutoksenhakutuomioistuimen tuomari
 • High Court Judge, ylemmän oikeusasteen High Court -tuomioistuimen tuomari
 • Master of the Supreme Court, korkeimman oikeuden Master-tuomari
 • County Court Judge, alemman oikeusasteen siviilituomioistuimen (County Court) tuomari
 • piirituomari (District Judge), alemman oikeusasteen siviilituomioistuimen (County Court) tuomari
 • piirituomari (District Judge), alemman oikeusasteen tuomioistuimen (Magistrates’ Court) tuomari
 • Maallikkotuomarit
 • Coroner, kuolemansyyntutkija.

Oikeusalan ammattien organisaatio: Syyttäjät

Organisaatio

Pohjois-Irlannin johtava syyttäjäviranomainen on Pohjois-Irlannin yleinen syyttäjälaitos (Public Prosecution Service for Northern Ireland, PPS). Se tekee syyttämistä koskevat päätökset sekä Pohjois-Irlannin poliisin tutkimissa asioissa että muiden lakisääteisten viranomaisten, kuten tulli- ja veroviranomaisen (HM Revenue and Customs) tutkimissa asioissa.

Yleistä syyttäjälaitosta johtaa Pohjois-Irlannin johtava syyttäjä (Director of Public Prosecutions). Hänen alaisenaan toimii apulaissyyttäjä (Deputy Director of Public Prosecutions). Apulaissyyttäjällä on samat valtuudet kuin johtavalla syyttäjälläkin, mutta hän käyttää valtuuksiaan johtavan syyttäjän valvonnassa ja tämän ohjausvallan alaisena. Näihin julkisiin virkoihin valittavien henkilöiden nimityksistä päättää Pohjois-Irlannin oikeuskansleri (Attorney General for Northern Ireland).

Yleinen syyttäjälaitos on julkishallinnon yksikkö, joka ei toimi minkään ministeriön alaisuudessa. Lain mukaan syyttäjälaitoksen johtava syyttäjä hoitaa tehtäviään täysin itsenäisesti (Justice (Northern Ireland) Act 2002). Samassa vuoden 2002 laissa säädetään, että johtava syyttäjä ja oikeuskansleri konsultoivat toisiaan aika ajoin sellaisista asioista, joista oikeuskansleri on vastuussa Pohjois-Irlannin edustajakokoukselle. Tällä hetkellä tietyt syytetoimet voi käynnistää vain Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti. Näihin asioihin liittyvistä tehtävistä vastaa Pohjois-Irlannin julkisasiamies (Advocate General for Northern Ireland).

Tehtävät

Yleisen syyttäjälaitoksen tärkeimpänä tehtävänä on päättää rikossyytteiden nostamisesta ja asianmukaisten rikosnimikkeiden valitsemisesta.

Se vastaa myös syytteen ajamisesta tuomioistuimessa. Syyttäjä esittää oikeudelle todisteet valtion puolesta. Syyttäjät kutsuvat kuultaviksi omia todistajiaan ja kuulustelevat heitä sekä ristikuulustelevat puolustuksen todistajia. Asian käsittelyn päätteeksi he esittävät oikeudelle valtion puolesta yhteenvedon todisteista.

Oikeusalan ammattien organisaatio: Asianajajat (Lawyers)

Oikeudenkäyntiasianajajat (Barristers)

Pohjois-Irlannissa oikeudenkäyntiasianajajat jakautuvat vanhempiin ammatinharjoittajiin (Queen’s Counsel) ja nuorempiin ammatinharjoittajiin (Junior Counsel). Oikeudenkäyntiasianajajat ovat oikeusriitoihin erikoistuneita lakimiehiä, joilla on kokemusta päämiestensä edustamisesta tuomioistuimissa. Yleensä asiakkaat saavat heihin yhteyden toimistoasianajajan (Solicitor) kautta, sillä oikeudenkäyntiasianajajaan voi ottaa yhteyttä suoraan ainoastaan erityisissä olosuhteissa.

Pohjois-Irlannin asianajajaliitto (Bar of Northern Ireland) on riippumattomien oikeudenkäyntiasianajajien yhdistys, jonka toimipaikka on Belfastissa sijaitseva Bar Library. Syyskuun 1. päivänä 2012 yksityispraktiikkaa pitäviä oikeudenkäyntiasianajajia oli lähes 600.

Toimistoasianajajat (Solicitors)

Pohjois-Irlannin asianajajayhdistys (Law Society) on sääntelyviranomainen, joka sääntelee toimistoasianajajien koulutusta, toimintaa, menettelysääntöjä ja ammatillisia menettelytapoja. Sen tehtävänä on pitää huolta riippumattomuudesta, eettisten sääntöjen noudattamisesta, ammatillisesta pätevyydestä ja yleisölle tarjottujen palvelujen laadusta. Toimistoasianajajat voivat erikoistua johonkin tiettyyn alaan tai toimia yleisinä asianajajan ammatin harjoittajina.

Notaarit

Pohjois-Irlannissa kaikilla toimistoasianajajilla on valtuudet ottaa vastaan oikeudelle esitettäviä kirjallisia todistuksia. Tämä tarkoittaa, että he voivat vahvistaa virallisten asiakirjojen todistusvoimaisuuden. Tämä ei kuitenkaan koske asiakirjoja, joita he itse tai heidän vastapuolensa ovat laatineet jossakin asiassa.

Lisäksi osa toimistoasianajajista on julkisia notaareja (notaries public). Tämä tarkoittaa, että he voivat vahvistaa ulkomailla käytettäviä asiakirjoja. Heitä koskevia tietoja saa Pohjois-Irlannin asianajajayhdistyksen verkkosivuilta.

Patentti- ja tavaramerkkilakimiehet

Patentti- ja tavaramerkkilakimiehet ovat teollis- ja tekijänoikeuksiin erikoistuneita neuvonantajia. He antavat asiakkaille tämän alan oikeudellista neuvontaa, joka liittyy erityisesti patentteihin, tavaramerkkeihin, malleihin ja tekijänoikeuksiin. He myös edustavat asiakkaitaan teollis- ja tekijänoikeuksiin erikoistuneissa tuomioistuimissa (osa hankkii lisäoikeuksia pätevöitymällä oikeudenkäyntiasianajajiksi (litigator’s qualification)).

Useimmat patentti- ja tavaramerkkilakimiehet työskentelevät yksityisissä asianajotoimistoissa. Monet ovat erikoistuneiden asianajotoimistojen palveluksessa, mutta osa on toimistoasianajajien yhtiökumppaneita. Myös yritysmaailman palveluksessa on paljon patentti- ja tavaramerkkilakimiehiä.

Oikeudenkäyntivaltuutuksen hankkineet patentti- ja tavaramerkkilakimiehet (patent attorney/trademark attorney litigators) voivat toimistoasianajajien tapaan edustaa asiakastaan tuomioistuimissa teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvissä asioissa. He voivat myös toimia oikeudenkäyntiasianajajien neuvonantajina oikeudenkäynneissä.

Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) edustaa patenttilakimiehiä koko Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sen tehtäviin kuuluvat yhteydenpito hallitukseen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaan lainsäädäntöön liittyvissä asioissa, koulutuksen antaminen patenttilakimiehille ja alalle pätevöityville lakimiehille sekä yhteydenpito alan sääntelyelimiin. CIPA toimii teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön ja ammatinharjoittajien edunvalvojana.

Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA) edustaa tavaramerkkilakimiehiä ja koko alaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. ITMA:n tehtäviin kuuluvat neuvotteleminen ja lobbaus valtionhallinnossa, riippumattomassa valvontaelimessä (Intellectual Property Regulation Board) ja muissa alalle merkityksellisissä organisaatioissa. ITMA tarjoaa koulutusta ja neuvontaa tavaramerkkilakimiehille ja vastaa ammattikunnan ja teollis- ja tekijänoikeuksien edunvalvonnasta.

The Intellectual Property Regulation Board (IPReg) käsittelee kaikki sääntely- ja kurinpitoasiat sekä antaa patentti- ja tavaramerkkilakimiehiä koskevat normit ja valvoo niiden noudattamista Yhdistyneessä kuningaskunnassa. IPReg toimii yleisen edun mukaisesti ja ylläpitää sekä luonnolliset henkilöt että yhteisöt sisältävää patentti- ja tavaramerkkilakimiesten lakisääteistä rekisteriä.

Muut oikeusalan ammatit

Tuomioistuimen kirjaajat

Pohjois-Irlannin tuomioistuinten kirjaajat ja muu henkilökunta ovat valtion virkamiehiä, joilla ei ole lakimieskoulutusta ja jotka hoitavat hallintoasioita.

Tuomioistuimen kirjaajat (Court Clerks) huolehtivat siitä, että tuomareilla on oikeat asiakirjat tapausten tutkimiseksi oikeudessa, kirjaavat tuomarin antaman päätöksen ja antavat tuomareille muuta tarvittavaa hallinnollista tukea. Tuomioistuimen henkilökunta voi neuvoa oikeudenkäyttäjiä prosessiasioissa, mutta he eivät voi antaa lainopillisia neuvoja eivätkä suosituksia siitä, mihin toimenpiteisiin asianosaisten olisi ryhdyttävä. Kaikki tuomioistuinten työntekijät ovat Pohjois-Irlannin oikeusviraston (Northern Ireland Court Service) virkamiehiä. Oikeusvirasto toimii Pohjois-Irlannin oikeusministeriön alaisuudessa.

Täytäntöönpanoviranomaiset

Täytäntöönpanoviranomaiset (Enforcement officers) ovat Pohjois-Irlannin oikeusviraston palveluksessa olevia valtion virkamiehiä. He hoitavat siviilituomioiden täytäntöönpanon tuomioiden täytäntöönpanovirastossa (Enforcement of Judgments Office). Kyseinen virasto panee täytäntöön alemman oikeusasteen tuomioistuinten (Magistrates’ Courts) ja alemman oikeusasteen siviilituomioistuinten (County Courts) tuomiot, myös vähäisiä riita-asioita käsittelevien tuomioistuinten sekä ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen (High Court) tuomiot. Tuomioiden täytäntöönpanosta säädetään asiasta vuonna 1981 annetussa määräyksessä (Judgments Enforcement (Northern Ireland) Order) sekä samana vuonna annetuissa säännöissä (Judgment Enforcement Rules (Northern Ireland)), sellaisina kuin ne ovat muutettuina.

Linkkejä

Yleinen syyttäjälaitos

Pohjois-Irlannin asianajajaliitto

Asianajajayhdistys

Pohjois-Irlannin oikeusvirasto

Päivitetty viimeksi: 03/10/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.