Oikeudelliset ammatit

Romania

Tällä sivulla luodaan yleiskatsaus Romanian oikeusalan ammatteihin.

Sisällön tuottaja:
Romania

Oikeusalan ammatit – johdanto

Romaniassa harjoitetaan seuraavia oikeusalan ammatteja:

Syyttäjät

Hallinto

Romanian syyttäjälaitokseen (Ministerul Public) kuuluu

 • muutoksenhakutuomioistuinten, alioikeuksien, alaikäisiä ja perheitä koskevia asioita käsittelevien alioikeuksien sekä alueellisten tuomioistuinten yhteydessä olevia syyttäjänvirastoja
 • sotilastuomioistuinten yhteydessä olevia syyttäjänvirastoja.
 1. Hierarkian ylimpänä on syyttäjänvirasto, joka toimii korkeimman oikeuden ja sen erikoisyksiköiden (kansallinen korruptiontorjuntaosasto, DNA sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin tutkintaosasto, DIICOT) yhteydessä.
 2. Ensimmäinen taso: alueellisten tuomioistuinten yhteydessä toimivat syyttäjänvirastot (176)
 3. Toinen taso: alioikeuksien yhteydessä toimivat syyttäjänvirastot (42) sekä alaikäisiä ja perheitä koskevia asioita käsittelevän alioikeuden yhteydessä toimiva syyttäjänvirasto (1)
 4. Kolmas taso: muutoksenhakutuomioistuinten yhteydessä toimivat syyttäjänvirastot (15)

Ylin tuomarineuvosto (Consiliul Superior al Magistraturii, CSM) on Romanian oikeusjärjestelmässä syyttäjien toimen sääntelystä vastaava keskuselin. Tuomareiden ja syyttäjien perus- ja jatkokoulutusta antaa kansallinen tuomari-instituutti (Institutul Național al Magistraturii, INM), ylimmän tuomarineuvoston alaisuudessa toimiva valtion laitos, jolla on oikeushenkilöllisyys. Syyttäjälaitos toteuttaa tehtäviään syyttäjänvirastoissa toimivien syyttäjien kautta. Nämä voivat toimia kaikkien tuomioistuinten yhteydessä ammattikuntia koskevia erityistuomioistuimia lukuun ottamatta.

Syytteet muutoksenhakutuomioistuinten, alioikeuksien, alaikäisiä ja perheitä koskevia asioita käsittelevien alioikeuksien sekä alueellisten tuomioistuinten yhteydessä olevissa syyttäjänvirastoissa.

Syyttäjänvirastojen hierarkia on seuraavanlainen:

 1. Hierarkian huipulla on syyttäjänvirasto, joka toimii korkeimman oikeuden (Înalta Curte de Casație și Justiție) yhteydessä (valtakunnansyyttäjän virasto) ja jota johtaa Romanian valtakunnansyyttäjä. Se koordinoi 15 muutoksenhakutuomioistuimen yhteydessä toimivien syyttäjänvirastojen toimintaa.
 2. Muutoksenhakutuomioistuinten yhteydessä toimivat syyttäjänvirastot koordinoivat 43 alioikeuden (myös alaikäisiä ja perheitä koskevia asioita käsittelevän alioikeuden) yhteydessä toimivien syyttäjänvirastojen toimintaa. Niistä kutakin johtaa yleinen syyttäjä.
 3. Alioikeuksien yhteydessä toimivat syyttäjänvirastot koordinoivat 176 alueellisen tuomioistuimen yhteydessä toimivien syyttäjänvirastojen toimintaa, ja niistä kutakin johtaa ensimmäisen asteen syyttäjä.
 4. Hierarkian ensimmäistä (alinta) tasoa edustavat 176 alueellisen tuomioistuimen yhteydessä toimivat syyttäjänvirastot, joista kutakin johtaa ensimmäisen asteen syyttäjä.

Korkeimman oikeuden yhteydessä toimivassa syyttäjänvirastossa toimii kaksi erillistä erikoisyksikköä. Nämä ovat

 • kansallinen korruptiontorjuntaosasto (Direcția Națională Anticorupție, DNA), joka vastaa korruptiorikosten tutkinnasta ja syyttämisestä ja jota johtaa pääsyyttäjä.
 • järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin tutkintaosasto (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, DIICOT), joka vastaa järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin tutkinnasta ja syyttämisestä. Sitä johtaa pääsyyttäjä Romanian valtakunnansyyttäjän alaisuudessa.

Sotilastuomioistuinten yhteydessä olevien syyttäjänvirastojen syytteet

Sotilaiden tekemistä rikoksista syytteet nostaa sotilassyyttäjälaitos. Se muodostuu sotilassyyttäjänvirastoista, joilla on sotilasyksikön oikeudellinen asema. Ne toimivat sotilastuomioistuinten, Bukarestin aluesotilastuomioistuimen ja Bukarestin sotilasmuutoksenhakutuomioistuimen yhteydessä.

Syyttäjälaitoksen toimintahierarkia

Syyttäjien on noudatettava toiminnassaan laillisuuden, puolueettomuuden ja hierarkkisen valvonnan periaatteita.

Heidän on hoidettava tehtäviään lakia noudattaen, kunnioitettava ja suojeltava ihmisarvoa sekä puolustettava ihmisten oikeuksia.

Kunkin syyttäjänviraston syyttäjät raportoivat kyseisen syyttäjänviraston johtajalle, joka puolestaan raportoi tuomiopiirin hierarkiassa ylempänä olevan syyttäjänviraston johtajalle.

Korkeimman oikeuden yhteydessä toimivan syyttäjänviraston valtakunnansyyttäjä, kansallisen korruptiontorjuntaosaston ylempi syyttäjä ja muutoksenhakutuomioistuimen yhteydessä toimivan syyttäjänviraston yleinen syyttäjä voivat valvoa hierarkiassa alempana olevia syyttäjiä joko suoraan tai nimetyn syyttäjän välityksellä.

Tehtävät ja velvoitteet

Romaniassa on kahdenlaisia syyttäjiä:

 1. yksityisoikeudellisia syyttäjiä, jotka vastaavat tutkinnasta ja syyttämisestä siviilien tekemien rikosten yhteydessä ja
 2. sotilassyyttäjiä, jotka vastaavat tutkinnasta ja syyttämisestä sotilashenkilökunnan tekemien rikosten yhteydessä.

Kansallisesti toimivat syyttäjät voidaan jakaa seuraaviin luokkiin:

 • Romanian valtakunnansyyttäjä (Procurorul General al României) (korkeimman oikeuden yhteydessä toimivan syyttäjänviraston johtaja)
 • ylin syyttäjä (Procurorul Șef) (DNA:n ja DIICOT:n johtaja)
 • yleiset syyttäjät (Procurorii Generali) (muutoksenhakutuomioistuinten yhteydessä toimivien syyttäjänvirastojen johtajia)
 • ensimmäisen asteen syyttäjät (alioikeuksien ja alueellisten tuomioistuinten yhteydessä toimivien syyttäjänvirastojen johtajia)
 • osastopäällikköinä toimivat syyttäjät (syyttäjänvirastojen sisäisten osastojen päällikköjä)
 • yksikönpäällikköinä toimivat syyttäjät (syyttäjänvirastojen sisäisten yksiköiden päällikköjä)
 • toimistopäällikköinä toimivat syyttäjät (syyttäjänvirastojen sisäisten toimistojen päällikköjä) ja
 • syyttäjät.

Oikeusministeri voi aina tarvittaessa, viran puolesta tai ylimmän tuomarineuvoston pyynnöstä nimittää Romanian valtakunnansyyttäjän, DNA:n tai oikeusministerin itse valitsemia syyttäjiä valvomaan seuraavia seikkoja:

 • syyttäjien tehokkuus johtajina
 • syyttäjien työsuoritukset ja tehtävien hoitaminen ja
 • syyttäjien sekä kansalaisten ja muiden syyttäjävirastoissa toimivien henkilöiden välisten suhteiden laatu.

Syyttäjien rikostutkinnan aikana toteuttamat toimenpiteet tai niihin liittyvät päätökset eivät kuulu näiden tarkastusten piiriin.

Oikeusministeri voi pyytää Romanian valtakunnansyyttäjää tai tarvittaessa DNA:n syyttäjää raportoimaan syyttäjänvirastojen toiminnasta sekä antamaan ohjeita toimenpiteistä, joihin syyttäjänvirastojen on ryhdyttävä ehkäistäkseen ja torjuakseen tehokkaasti rikoksia.

Korkeimman oikeuden yhteydessä toimiva syyttäjänvirasto toimittaa toimintaansa käsittelevän vuosikertomuksen ylimmälle tuomarineuvostolle ja oikeusministerille, joka puolestaan esittelee päätelmänsä raportissaan Romanian parlamentille.

Tuomarit

Organisaatio

Tuomarin ammatin sääntelystä vastaava keskuselin on ylin tuomarineuvosto (Consiliul Superior al Magistraturii, CSM). Tuomareiden ja syyttäjien perus- ja jatkokoulutusta antaa kansallinen tuomari-instituutti (Institutul Național al Magistraturii, INM), ylimmän tuomarineuvoston alaisuudessa toimiva valtion laitos, jolla on oikeushenkilöllisyys.

Tehtävät ja velvoitteet

Romaniassa tuomarit erikoistuvat johonkin seuraavaista aloista:

 • siviilioikeudelliset asiat ja toimeenpanoasiat
 • rikosoikeudelliset asiat ja toimeenpanoasiat
 • kauppaoikeudelliset asiat (kauppaoikeudellisiin asioihin erikoistunut tuomari, judecător sindic)
 • perheoikeutta ja alaikäisiin sovellettavaa oikeutta koskevat asiat
 • hallinto-, vero- ja finanssiasiat
 • työoikeudelliset ja sosiaaliturvaan liittyvät riita-asiat
 • perustuslakiasiat
 • sotilasasiat.

Oikeusalan ammattien organisaatio: asianajajat

Asianajajat

Asianajajan ammatin sääntelystä vastaava keskuselin on Romanian asianajajayhdistysten kansallinen liitto (Uniunea Națională a Barourilor din România, UNBR). Liitto on yleishyödyllistä tehtävää hoitava oikeushenkilö, johon kuuluvat kaikki Romanian asianajajayhdistykset. Se varmistaa, että oikeutta puolustukseen käyttää oikeusoppinut asianajaja ja että asianajajat ovat ammattitaitoisia ja toimivat ammattimaisesti. Sen tehtävänä on myös suojella jäsentensä mainetta ja kunniaa. Kaikki Romanian asianajajayhdistykset kuuluvat UNBR:ään.

Oikeudelliset tietokannat

Lisätietoja Romanian asianajajista saa Romanian asianajajayhdistysten kansallisesta liitosta (Uniunii Naționale a Barourilor din România).

Onko tietokannan käyttö maksutonta?

Kyllä, käyttö on maksutonta

Oikeudelliset neuvonantajat

Lain mukaan oikeudelliset neuvonantajat voivat muodostaa maakunnan (județ) tasolla tai kansallisesti yhdistyksiä aloittain tai toiminta-alueittain ammatillisen kiinnostuksen mukaan yhdistyksiä ja säätiöitä koskevan lain mukaisesti. Yksi kyseisen lain mukaisesti perustetuista ammatillisista yhdistyksistä on Romanian oikeudellisten neuvonantajien liitto (Ordinul Consilierilor Juridici din România, OCJR). Siihen kuuluvat kaikki oikeudellisten neuvonantajien maakuntatason yhdistykset. Nämä voivat muodostaa myös muita ammatillisia yhdistyksiä. Oikeudellisten neuvonantajien luettelo maakunnittain jaettuna on internetissä OCJR:n jäsenten sivuilla, joille on linkit OCJR:n omilla sivuilla.

Julkiset notaarit

Organisaatio

Romanian oikeusministeriö on lain mukaisesti osoittanut notaarintehtävät julkisten notaarien kansalliselle liitolle (Uniunea Națională a Notarilor Publici, UNNP). UNNP vastaa notaarien ammattikunnan organisoimisesta ja suojelee jäsentensä ammatillisia etuja sekä ammattikunnan mainetta ja arvovaltaa. Kaikki notaarit ovat sen jäseniä. Notaarit jakautuvat 15:een julkisten notaarien kamariin, jotka toimivat muutoksenhakutuomioistuinten yhteydessä.

Tehtävät ja velvoitteet

Romaniassa notaarit tarjoavat seuraavia oikeudellisia palveluja:

 • perintöoikeudellisissa asiakirjoissa ja testamenteissa tarvittavien asiakirjojen laatiminen
 • myynti-, vaihto-, huolto-, lahjoitus-, kiinnitys-, pantti- ja vuokrasopimusten ja muiden asiakirjojen (takaukset, joita monet laitokset vaativat hallintovirkamiehiltään) laatiminen
 • liikeyritysten, yhdistysten ja säätiöiden perustamiseen liittyvien asiakirjojen laatiminen
 • asiakirjojen oikeaksi todistaminen
 • allekirjoitusten, allekirjoitusnäytteiden ja sinettien legalisointi
 • kaikki muut laissa säädetyt notaarin tehtävät.

Muut oikeusalan ammatit

Haastemiehet

Romanian haastemiesten kansallinen liitto (Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România, UNEJ) on ammatillinen elin, johon kaikki haastemiehet kuuluvat ja jolla on oikeushenkilöllisyys. Se suojelee ammattikunnan mainetta ja auktoriteettia, ja sen päätehtävä on jäsentensä ammatillisten etujen edustaminen ja suojaaminen. Haastemiehet jakautuvat 15 jaostoon, joista kukin toimii vastaavan muutoksenhakutuomioistuimen yhteydessä.

UNEJ:n verkkosivuilla on luettelo haastemiehistä.

Kirjaajat

Kirjaajan ammatin sääntelystä vastaava keskuselin on Romanian oikeusjärjestelmässä ylin tuomarineuvosto (Consiliul Superior al Magistraturii, CSM).

Kirjaajien kansallinen koulutuslaitos on vastuussa kirjaajien ammatillisesta perus- ja jatkokoulutuksesta. Se on valtion laitos, jolla on oikeushenkilöllisyys, ja sitä koordinoi ylin tuomarineuvosto.

Romanian oikeusjärjestelmässä kirjaajia toimii erilaisissa tehtävissä:

 • tuomioistuimissa
 • tilastotyössä
 • tutkimustyössä
 • tietotekniikkatyössä
 • arkistointityössä
 • kirjaamistyössä.

Lisätietoa  PDF (354 Kb) ro kirjaajista.

Oikeusavustajat

Oikeusavustajat ovat osa tuomariston kokoonpanoa ensimmäisessä oikeusasteessa käsiteltävissä asioissa, jotka koskevat työoikeudellisia ja sosiaaliturvaan liittyviä riita-asioita.

He osallistuvat asioiden käsittelyyn neuvoa-antavassa äänestyksessä ja allekirjoittavat tuomiot. Lisäksi heidän mielipiteensä kirjataan tuomioon ja he perustelevat antamansa eriävät mielipiteet. Jos tuomaristossa on oikeusavustajia, presidentti voi antaa jollekin heistä tehtäväksi tuomion muokkaamisen.

Oikeusministeriö nimittää talous- ja sosiaalineuvoston ehdottamat oikeusavustajat viideksi vuodeksi. Heidän on täytynyt olla oikeudellisessa asemassa vähintään viisi vuotta, ja heidän on täytettävä kaikki laissa säädetyt edellytykset.

Oikeusavustajat ovat virkakautensa aikana vakaassa asemassa, he ovat ainoastaan lain alaisia ja heiltä edellytetään lain mukaista tuomarinvalaa. Lisäksi heihin sovelletaan tuomareita ja syyttäjiä koskevia velvollisuuksia, kieltoja, yhteensopimattomuutta, poikkeuksia, kurinpitoseuraamuksia ja virasta erottamisen syitä koskevia säännöksiä.

Oikeusministeriön määräyksellä vahvistetaan oikeusavustajan virkojen kokonaismäärä ja niiden jakautuminen tuomioistuinten kesken työn määrän perusteella.

Oikeusministeriön määräyksellä nimitettäviä talous- ja sosiaalineuvoston ehdottamia oikeusavustajia koskevat ehdot, valinta- ja ehdotusmenettely sekä heidän valtuutuksensa, erottamisensa ja siirtonsa vahvistetaan hallituksen päätöksellä.

Avustavat tuomarit

Korkeimpaan oikeuteen kuuluu avustavia tuomareita, jotka osallistuvat sen käsittelyihin.

Avustavien tuomareiden tehtäviin kuuluvat muun muassa

 • sen varmistaminen, että tuomioistuimen ja arkiston kirjaajat tekevät kaiken tarvittavan käsittelyjen sujuvan kulun varmistamiseksi ja ohjaavat tuomioistuimen kirjaajien työtä;
 • tiettyjen raporttien laatiminen menettelyn aikana (esimerkiksi muutoksenhaun periaatteellisesta tutkittavaksi ottamisesta ja kassaatiovalituksesta);
 • asianosaisten ja syyttäjän suullisten lausumien sekä tuomioistuimen määräämien toimenpiteiden kirjaaminen;
 • pöytäkirjojen laatiminen suullista käsittelyä lukuun ottamatta;
 • osallistuminen asioiden käsittelyyn neuvoa-antavassa äänestyksessä sekä
 • tuomioiden laatiminen jaoston puheenjohtajan osoittamien tehtävien mukaisesti sekä lakisääteisten määräaikojen noudattamisen valvominen.

Yksityiskohtainen kuvaus apulaistuomareiden työstä on luettavissa tässä asiakirjassa  PDF (126 Kb) ro.

Päivitetty viimeksi: 10/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.