Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.
Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Oikeudelliset ammatit

Skotlanti

Tällä sivulla esitetään yleiskatsaus Skotlannin oikeudenkäyttöalueen keskeisiin oikeusalan ammatteihin. Sivulla on tietoa tuomareista, syyttäjistä ja muista oikeusalan toimijoista.

Sisällön tuottaja:
Skotlanti
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Tuomarit

Skotlannissa ei ole erillistä tuomarien ammattikuntaa. Tuomareiksi voidaan nimittää vain kokeneita toimisto- tai oikeudenkäyntiasianajajia. Skotlannin lainkäyttöalueella tuomareita toimii seuraavissa viroissa:

  • Lord President of the Court of Session: ylin tuomari
  • Lord Justice Clerk: toiseksi ylin tuomari
  • Sheriff Principals: kutakin Skotlannin kuudesta tuomiopiiristä (sheriffdom) johtavat tuomarit
  • Senators of the College of Justice: Court of Sessionissa työskentelevät tuomarit
  • Lords Commissioners of Justiciary: High Court of Justiciaryssa työskentelevät tuomarit
  • Sheriffs: paikalliset tuomarit
  • Part-time sheriffs: osa-aikaiset tuomarit, joita käytetään tavallisimmin vakinaisten tuomarien sijaisina
  • Justices of the Peace (rauhantuomarit): maallikkotuomareita, jotka käsittelevät asioita yksin tai kolmen tuomarin kokoonpanossa. Heitä avustaa tuomioistuimen lainoppinut virkamies tai oikeudellinen neuvonantaja.

Syyttäjät

Organisaatio

Skotlannissa kaikista syyttäjäntehtävistä vastaa Crown Office and Procurator Fiscal Service (syyttäjänvirasto). Sitä johtaa Lord Advocate, joka on myös Skotlannin hallituksen ministeri. Hänen apunaan toimii Solicitor General.

Syyttäjänvirasto vastaa ainoana viranomaisena rikosten syytteeseenpanosta, äkillisten tai epäilyttävien kuolemantapausten tutkinnasta sekä poliisin toimintaa koskevista kanteluista.

Vuonna 1998 annetun lain (Scotland Act 1998, 48 §) mukaan Lord Advocate tekee päätöksensä Skotlannin rikossyyte- ja kuolemansyyntutkintajärjestelmän johtajan ominaisuudessa oman harkintansa mukaisesti ja muista riippumattomana.

Syyttäjiksi voidaan nimittää vain kokeneita lakimiehiä tai oikeudenkäyntiasianajajia.

Tehtävät

Poliisi tai jokin erityisvirasto, kuten HM Revenue and Customs (tulli- ja veroviranomainen) suorittaa esitutkinnan ja toimittaa siitä pöytäkirjan paikalliselle syyttäjälle (Procurator Fiscal). Esitutkintapöytäkirjan tutkittuaan syyttäjä päättää, ryhdytäänkö asiassa syytetoimiin yleisen edun nimissä. Päätöstä harkitessaan syyttäjä arvioi, onko rikoksesta riittävästi todisteita ja miten asiaa kannattaa lähteä selvittämään eli nostetaanko syyte, määrätäänkö suoria seuraamuksia (esimerkiksi sakkoa) vai jätetäänkö syyttämättä. Jos asia on käsiteltävä yhdessä valamiehistön kanssa, syyttäjä kuulee todistajia sekä kokoaa ja tarkastaa rikostekniset ja muut todisteet ennen syytteeseenpanopäätöksen tekemistä. Sen jälkeen hän vie asian Crown Counselille, joka tekee lopullisen päätöksen syytetoimista.

Oikeusalan ammattien organisaatio: asianajajat

Oikeudenkäyntiasianajajat

Oikeudenkäyntiasianajajat (advocates eli barristers) ovat Skotlannin asianajajaliiton (Scottish Bar) jäseniä. Heillä on oikeus edustaa päämiestään kaikenlaisissa oikeudenkäynneissä, tavallisesti ylemmän oikeusasteen tuomioistuimissa (Court of Session ja High Court of Justiciary), sekä antaa asiantuntijaneuvontaa oikeudellisissa kysymyksissä. Kokeneimmat asianajajat voidaan nimittää asianajajaneuvoksiksi (Queen’s Counsel). Kaikki oikeudenkäyntiasianajajat ovat alan ammattijärjestön Faculty of Advocates jäseniä.

Toimistoasianajajat

Oikeusalan ammattilaisista suurin osa toimii toimistoasianajajina (solicitors). He voivat antaa neuvontaa mistä tahansa oikeudellisista kysymyksistä ja edustaa päämiestään oikeudessa. Kaikki toimistoasianajajat ovat ammattijärjestön Law Society of Scotland jäseniä. Järjestö edistää ammattikunnan etuja ja yleisen edun mukaista asianajotoimintaa.

Lisäksi Skotlannissa toimii kokeneita asianajokoulutuksen saaneita toimistoasianajajia (solicitor-advocates), jotka ovat myös Law Society of Scotlandin jäseniä. Heillä on oikeus esiintyä ylimmissä siviili- ja rikostuomioistuimissa (Court of Session ja High Court of Justiciary) tasaveroisesti oikeudenkäyntiasianajajien kanssa.

Notaarit

Julkiset notaarit (Notaries Public) ovat toimistoasianajajia, jotka kirjaavat tiettyjä oikeustoimia ja todistavat oikeaksi tiettyjä oikeudellisia asiakirjoja. He eivät kuitenkaan muodosta omaa erillistä ammattikuntaa.

Patentti- ja tavaramerkkilakimiehet

Patentti- ja tavaramerkkilakimiehet (patent and trade mark attorneys) ovat teollis- ja tekijänoikeuksiin erikoistuneita neuvonantajia.  He antavat asiakkaille tämän alan oikeudellista neuvontaa, joka liittyy erityisesti patenttien, tavaramerkkien ja mallien rekisteröintiin ja niihin liittyvien oikeudenkäyntien vireillepanoon sekä muihin teollis- ja tekijänoikeuksien osa-alueisiin, mukaan lukien tekijänoikeussuoja. Yleisemmästä siviili- ja rikoslainsäädännöstä poiketen koko Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovelletaan samoja teollis- ja tekijänoikeuksien aineellisen oikeuden säännöksiä. Teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät asiat on Skotlannissa yleensä käsiteltävä Court of Session ‑tuomioistuimessa, koska sillä on yksinomainen toimivalta patenteissa ja useimmissa muissa rekisteröidyissä teollis- ja tekijänoikeuksissa (erityisesti yhteisön tavaramerkit ja rekisteröidyt yhteisömallit). Sillä on myös useita nimitettyjä teollis- ja tekijänoikeuksiin erikoistuneita tuomareita ja erityissäännöt alaan liittyvien asioiden käsittelyä varten. Patentti- ja tavaramerkkilakimiehet voivat suoraan edustaa asiakkaitaan alioikeutena toimivassa Patents County Court ‑tuomioistuimessa sekä haettaessa muutosta Yhdistyneen kuningaskunnan teollis- ja tekijänoikeuksien viraston (UK Intellectual Property Office) päätökseen High Court of Justice of England and Wales ‑tuomioistuimen patenttiosastolla. Patenttilakimiehet, joilla on asianajo-oikeudet, voivat myös ajaa kannetta High Court in London -tuomioistuimessa, mutta patentti- ja tavaramerkkilakimiehillä ei ole tällä hetkellä oikeutta edustaa asiakkaitaan Skotlannin tuomioistuimissa käsiteltävissä teollis- ja tekijänoikeusasioissa. Näin ollen teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä asioita hoitavat Skotlannissa nykyään alaan erikoistuneet lakimiehet, jotka tekevät usein yhteistyötä patentti- ja tavaramerkkilakimiesten kanssa.

Useimmat patentti- ja tavaramerkkilakimiehet ovat Skotlannissa erikoistuneiden asianajotoimistojen palveluksessa, mutta osa työskentelee yritysmaailmassa.

Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) edustaa patenttilakimiehiä koko Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Sen tehtäviin kuuluvat yhteydenpito hallitukseen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaan lainsäädäntöön liittyvissä asioissa, koulutuksen antaminen patenttilakimiehille ja alalle pätevöityville lakimiehille sekä yhteydenpito alan sääntelyelimiin. CIPA toimii teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön ja ammatinharjoittajien edunvalvojana.

Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA) edustaa tavaramerkkilakimiehiä ja koko alaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. ITMA:n tehtäviin kuuluvat neuvotteleminen ja lobbaus valtionhallinnossa, riippumattomassa valvontaelimessä (Intellectual Property Regulation Board) ja muissa alalle merkityksellisissä organisaatioissa. ITMA tarjoaa koulutusta ja neuvontaa tavaramerkkilakimiehille ja vastaa ammattikunnan ja teollis- ja tekijänoikeuksien edunvalvonnasta.

Intellectual Property Regulation Board (IPReg) käsittelee kaikki sääntely- ja kurinpitoasiat sekä antaa patentti- ja tavaramerkkilakimiehiä koskevat normit ja valvoo niiden noudattamista Yhdistyneessä kuningaskunnassa. IPReg toimii yleisen edun mukaisesti ja ylläpitää sekä luonnolliset henkilöt että yhteisöt sisältävää patentti- ja tavaramerkkilakimiesten lakisääteistä rekisteriä.

Muut oikeusalan ammatit

Haastemiehet (sheriff officers ja messengers-at-arms) ovat tuomioistuimen puolesta toimivia virkamiehiä, joiden tehtävänä on antaa tiedoksi asiakirjoja ja panna täytäntöön tuomioistuinten päätöksiä Skotlannissa. Haastemiehet ovat yksityisten yhtiöiden palveluksessa, ja heidän perimänsä palkkiot määritellään johdetun oikeuden säännöksissä.

Messenger-at-armsin ja sheriff officerin toimet poistetaan käytöstä ja korvataan uudella haastemiehen (Judicial officer) toimella, kun konkurssilain (Bankruptcy and Diligence (Scotland) Act 2007) 60 §:n mukainen muutos tulee voimaan. Lain muutoksen mukaiset haastemiehet valtuuttaa Skotlannin uuden Civil Enforcement Commissionin (siviilioikeuden alan valvontakomitea) suosituksesta Court of Sessionin puheenjohtaja.

Related Links

Crown Office and Procurator Fiscal Service, Faculty of Advocates, Law Society of Scotland, Scottish Association of Law Centres; Chartered Institute of Patent Attorneys, Institute of Trade Mark Attorneys, Intellectual Property Regulation Board

Päivitetty viimeksi: 13/11/2014

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.