Oikeudelliset ammatit

Slovakia

Tällä sivulla esitetään yleiskatsaus Slovakian oikeusalan ammateista.

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Oikeusalan ammatit – johdanto

Syyttäjät

Organisaatio

Slovakian syyttäjälaitos on riippumaton valtion viranomainen, jota johtaa valtakunnansyyttäjä. Syyttäjälaitos suojelee toimivaltansa rajoissa yksityishenkilöiden, oikeushenkilöiden ja valtion laillisia oikeuksia ja etuja.

Slovakian syyttäjälaitoksella on oma erillinen lukunsa valtion talousarviossa.

Syyttäjälaitoksen ja valtakunnansyyttäjän asema ja tehtävät on määritelty Slovakian tasavallan perustuslaissa (149 §) ja syyttäjälaitoksesta annetussa laissa nro 153/2001, jolla säännellään myös valtakunnansyyttäjän ja muiden syyttäjien toimivaltaa sekä syyttäjälaitoksen organisaatiota ja hallintoa. Syyttäjien asema, oikeudet ja velvollisuudet määritellään syyttäjistä ja syyttäjäharjoittelijoista annetussa laissa nro 154/2001.

Hierarkkinen rakenne

Jotta syyttäjälaitos voi täyttää tehtävänsä lakia suojelevana viranomaisena, sen organisaation on oltava hierarkkinen. Näin varmistetaan, että lakeja ja muita yleisesti sovellettavia säädöksiä sekä rangaistusasteikkoa sovelletaan yhdenmukaisesti.

Syyttäjälaitoksessa syyttäjien välillä vallitsee hierarkia, ja kaikki syyttäjät toimivat valtakunnansyyttäjän alaisuudessa.

Valtuudet

Syyttäjälaitoksen toimivaltaan kuuluvat

 • syytteen nostaminen rikoksesta epäiltyjä vastaan sekä laillisuuden valvominen ennen kuin rikossyyte nostetaan sovellettavan lain mukaisesti ja oikeudenkäynnin valmisteluvaiheessa
 • sen varmistaminen, että henkilöitä, joiden vapaus on riistetty tai joiden vapautta on rajoitettu tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen valtion elimen päätöksellä, säilytetään lainmukaisissa laitoksissa ja olosuhteissa
 • toimivaltansa käyttäminen oikeudenkäynneissä
 • valtion edustaminen oikeudenkäynneissä asiaa koskevan lainsäädännön nojalla
 • hallintoviranomaisten toiminnan laillisuuden valvominen siltä osin kuin laissa on siitä säädetty
 • toimivaltansa käyttäminen kansainvälisen yhteistyön alalla siltä osin kuin siitä on säädetty asiaa koskevassa lainsäädännössä ja oikeudellisesti velvoittavissa EU:n säädöksissä sekä lainsäädännön mukaisesti voimaan saatetuissa kansainvälisissä sopimuksissa
 • osallistuminen sellaisten toimenpiteiden valmisteluun ja toteuttamiseen, joilla on tarkoitus estää lakien ja muiden yleisesti sovellettavien säädösten rikkominen
 • auttaminen rikollisen toiminnan syiden ja siihen johtavien olosuhteiden poistamisessa sekä rikollisuuden estäminen ja kitkeminen
 • auttaminen lainsäädännön valmistelussa (osallistuminen lainsäädäntöprosessiin)
 • muiden tehtävien hoitaminen; tehtävät on määritelty erityislaissa tai -säädöksessä tai lailla voimaan saatetussa kansainvälisessä sopimuksessa.

Tehtävät

Valtakunnansyyttäjä ja yksittäiset syyttäjät hoitavat tehtäviä, jotka kuuluvat syyttäjälaitoksen toimivaltaan, ja käyttävät kaikkia käytettävissä olevia lakisääteisiä keinoja suorittaessaan tehtäviään ja velvoitteitaan. Heidän on

 • pantava parhaan kykynsä mukaan täytäntöön Slovakian tasavallan perustuslakia, perustuslaillisia ja muita lakeja, lailla voimaan saatettuja kansainvälisiä sopimuksia ja muita yleisesti sovellettavia säädöksiä
 • kunnioitettava ja suojeltava ihmisarvoa ja ihmisen perusoikeuksia ja -vapauksia sekä kartettava kaikenlaista syrjintää
 • suojeltava yleistä etua
 • toimittava aloitteellisesti, oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti ilman aiheetonta viivytystä.

Hierarkia

Slovakian syyttäjälaitoksen organisaatioon kuuluvat seuraavat elimet:

Valtakunnansyyttäjänvirasto on syyttäjäjärjestelmän ylin viranomainen. Valtakunnansyyttäjänvirastoon kuuluvat

 • erikoissyyttäjänvirasto, jonka tehtävänä on paljastaa korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja nostaa syytteitä näissä tapauksissa
 • alueelliset syyttäjänvirastot (8), jotka ovat hierarkiassa oman alueensa piirisyyttäjänvirastojen yläpuolella
 • piirisyyttäjänvirastot (55).

Valtakunnansyyttäjänviraston päätoimipaikka on Bratislavassa.

Eritasoisten syyttäjänvirastojen sijainti ja alueellinen toimivalta määräytyvät vastaavien tuomioistuinten sijaintien ja tuomiopiirien mukaan. Tuomioistuinten ja syyttäjänvirastojen päätoimipaikan sijainti ja alueellinen toimivalta eivät vastaa maan hallinnollista aluejakoa.

Syyttäjä suorittaa tehtävänsä palvelussuhteessa, joka syntyy, kun syyttäjä nimitetään. Valtakunnansyyttäjä nimittää syyttäjät virkaan toistaiseksi. Syyttäjän on ennen virkaan astumista vannottava varaukseton vala.

Pätevyysvaatimukset

Syyttäjänvirkaan nimitettävän on oltava Slovakian kansalainen ja täytettävä seuraavat kelpoisuusedellytykset:

 • vähintään 25 vuoden ikä nimityspäivänä
 • oikeustieteen maisterin tutkinto slovakialaisen yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta tai ulkomaisen yliopiston tunnustettu oikeustieteen maisterin tutkintotodistus; jos syyttäjä suorittaa ensin kandidaatin tutkinnon ja vasta sitten maisterin tutkinnon, molempien tutkintojen on oltava oikeustieteen alalta
 • täysi oikeustoimikelpoisuus ja syyttäjän tehtävien suorittamiseen tarvittava terveys
 • ei rikosrekisteriä; syyttäjän tehtävien moitteettomaan hoitamiseen tarvittava ammattietiikka
 • täydellinen slovakin kielen hallinta
 • vakituinen asuinpaikka Slovakiassa
 • ei minkään poliittisen puolueen tai liikkeen jäsen
 • suorittanut syyttäjän tutkinnon
 • läpäissyt valintamenettelyn menestyksellisesti, ellei laissa toisin säädetä
 • allekirjoittanut suostumuksensa siihen, että hänet nimitetään syyttäjäksi tiettyyn syyttäjänvirastoon.

Syyttäjän tutkintokokeeseen voivat ilmoittautua ainoastaan syyttäjälaitoksen syyttäjäharjoittelijat. Syyttäjäharjoittelijat valitaan valintakokeen perusteella.

Lain mukaan syyttäjän tutkinnoksi katsotaan myös lainkäytön erikoistutkinto, asianajajatutkinto ja notaaritutkinto.

Yleneminen pääsyyttäjän virkaan tai ylempään virkaan syyttäjänvirastossa on mahdollista ainoastaan valintakokeen ja syyttäjäneuvoston lausunnon perusteella.

Syyttäjä voidaan määrätä väliaikaiselle komennukselle toiseen syyttäjänvirastoon vain hänen omalla suostumuksellaan. Ilman suostumusta syyttäjä voidaan määrätä väliaikaiselle komennukselle toiseen syyttäjänvirastoon enintään 60 työpäivän ajaksi kalenterivuodessa, jos se on välttämätöntä kyseisen syyttäjänviraston moitteettoman tehtävänhoidon kannalta.

Syyttäjä voidaan siirtää toiseen syyttäjänvirastoon ainoastaan, jos hän suostuu siirtoon tai hakee sitä tai jos siirto perustuu kurinpidollisiin syihin.

Valtakunnansyyttäjä voi pidättää virantoimituksesta syyttäjän, joka on joutunut syytteeseen tahallisesta rikoksesta tai syyttäjän tehtävien hoidossa tehdystä tuottamuksellisesta rikoksesta taikka jota vastaan on aloitettu kurinpitomenettely sellaisen teon vuoksi, joka voi johtaa erottamiseen syyttäjän virasta.

Syyttäjän palvelussuhde voidaan päättää vain laissa säädetyillä perusteilla.

Tehtävät ja vastuut

Syyttäjä valvoo toiminnan laillisuutta sekä ennen syytteen nostamista että oikeudenkäynnin valmisteluvaiheessa. Syyttäjällä on valvontatehtävissään seuraavat valtuudet:

 • Hän antaa poliisille sitovia ohjeita ennen rikosoikeudellisen menettelyn aloittamista sekä rikoksen tutkinnan ja nopeutetun tutkinnan aikana. Hän voi myös asettaa aikarajan asian käsittelylle. Ohjeet on sisällytettävä asianomaiseen asiakirja-aineistoon.
 • Hän voi pyytää poliisitutkinnan tilaa koskevia tiedostoja, asiakirjoja, aineistoja ja raportteja sen jälkeen, kun syyte on nostettu, selvittääkseen, käynnistikö poliisi rikosoikeudellisen menettelyn viipymättä ja onko se toiminut asianmukaisesti.
 • Hänellä on valtuudet osallistua poliisioperaatioihin, suorittaa yksittäisiä tutkintatoimia tai suorittaa koko tutkinta tai nopeutettu tutkinta ja tehdä päätös missä tahansa rikosasiassa. Tällöin syyttäjän on toimittava lain mukaisesti. Syyttäjän päätöksistä voidaan valittaa samalla tavalla kuin poliisin päätöksistä.
 • Syyttäjä voi palauttaa asian poliisille ja antaa ohjeet täydentää tutkintaa tai nopeutettua tutkintaa sekä asettaa sille määräajan. Syyttäjän on ilmoitettava sekä syytetylle että vahingonkärsijälle, että asia on palautettu poliisitutkintaan.
 • Hänellä on valtuudet perua poliisin tekemät oikeudenvastaiset tai perusteettomat päätökset ja korvata ne omilla päätöksillään. Syyttäjällä on 30 päivän kuluessa oikeus päättää syytetoimien lopettamisesta tai asian siirtämisestä käsiteltäväksi muualla, jos syyttäjä korvaa poliisin päätöksen omalla päätöksellään muutoin kuin muutoksenhakuun oikeutetun henkilön tekemän valituksen perusteella. Syyttäjän päätöksestä ja poliisin ratkaisusta voi valittaa. Syyttäjä voi myös antaa sitovia ohjeita aloittaa tutkinta tai nopeutettu tutkinta.
 • Syyttäjällä on toimivalta ottaa asia pois tietyn poliisin tutkinnasta ja siirtää se toiselle poliisille.
 • Hän voi toteuttaa toimia varmistaakseen, että poliisin rikostutkija hoitaa aseellisten turvallisuusjoukkojen jäsenen tekemää rikosta koskevan tutkinnan tai nopeutetun tutkinnan. Syyttäjän on ennen tällaisia toimia pyydettävä lausunto tarkastusviraston (Úrad inšpekčnej služby) johtajalta. Syyttäjät voivat menetellä samoin tullivirkamiesten tekemien rikosten tutkinnassa tai nopeutetussa tutkinnassa.

Ainoastaan syyttäjällä on toimivalta

 • nostaa syytteitä
 • tehdä syytetyn kanssa syyllisyyttä ja rangaistusta koskeva sopimus ja toimittaa sopimusehdotus tuomioistuimen hyväksyttäväksi
 • lykätä syytetoimia
 • lopettaa tai väliaikaisesti keskeyttää syytetoimet
 • hyväksyä sovintoratkaisu tai ratkaisu ilman oikeudenkäyntiä ja lopettaa syytetoimet
 • antaa määräys takavarikoida syytetyn omaisuutta ja määritellä, mitä omaisuutta jätetään takavarikoimatta, tai perua takavarikko
 • turvata vahingonkärsijän saatava, perua turvaamistoimi kokonaan tai osittain tai jättää jokin omaisuuden osa turvaamistoimen ulkopuolelle
 • määrätä hauta avattavaksi
 • pyytää Slovakian kansallisneuvoston, tuomarineuvoston tai perustuslakituomioistuimen taikka Euroopan parlamentin suostumusta rikossyytteen nostamiseen tai henkilön vangitsemiseen tapauksissa, joissa suostumusta edellytetään
 • hakea tuomioistuimen määräystä syytetyn vangitsemiseksi tai tutkintavankeuden pidentämiseksi
 • hakea määräystä syytetyn velvoittamiseksi palaamaan ulkomailta
 • suorittaa luovuttamismenettelyn esitutkinta, ellei laissa toisin säädetä
 • hakea toisen maan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä tuomioistuimen määräystä tarkoituksena asettaa väliaikaisesti takavarikkoon toisessa maassa rikossyytteessä olevan henkilön omaisuutta tai se osa omaisuudesta, joka sijaitsee Slovakian alueella.

Käyttäessään valtuuksiaan valvoa, että niiden henkilöiden säilöönottotilat ovat lainmukaisia, joilta on riistetty vapaus tai sitä on rajoitettu, syyttäjän on varmistettava, että henkilöitä säilytetään tällaisissa tiloissa ainoastaan tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen valtion elimen päätöksellä ja että kyseisissä tiloissa noudatetaan lakeja ja muita yleisesti sovellettavia säädöksiä.

Syyttäjällä on riita-asian oikeudenkäynneissä toimivalta

 1. hakea riita-asian oikeudenkäynnin vireille panoa, jotta voitaisiin
 • määrätä rikoksentekijä suojelutoimenpiteenä kuntoutukseen siinä tapauksessa, että iältään 12–14-vuotias henkilö on tehnyt rikoksen, josta on rikoslain mukaan rangaistuksena elinkautistuomio
 • tuomita lakko tai työsulku laittomaksi
 • tuomita valtion omaisuuden siirto pätemättömäksi varojen alkuperän vahvistamisesta yksityistämisen yhteydessä annetun lain, valtion omaisuuden siirtoa muille henkilöille koskevista ehdoista annetun lain tai valtion omaisuuden hallinnosta annetun lain nojalla
 • tarkistaa hallintoviranomaisen päätöksen laillisuus, jos syyttäjän vastustukseen ei ole mukauduttu
 • kumota kunnan lainvastainen päätös, jos kunta ei ole itse kumonnut sitä syyttäjän vastustuksen perusteella
 1. osallistua väliintulijana riita-asian oikeudenkäynteihin avioero-oikeudenkäyntejä lukuun ottamatta; jos avioero-oikeudenkäyntiin on yhdistetty oikeudenkäynti, jossa määritetään puolisoiden suhteet alaikäisiin lapsiinsa avioeron jälkeen, syyttäjät voivat osallistua oikeudenkäynnin tähän osaan
 2. kontradiktorisessa riita-asian oikeudenkäynnissä
  1. nostaa kanne asiassa, jossa valtio vaatii perusteettoman edun palauttamista, jossa pyritään määrittämään omistajuus, jossa on loukattu soveltamisalaltaan yleistä säädöstä tai jossa erityislaki niin edellyttää
  2. osallistua vireillä olevaan oikeudenkäyntiin asiassa, jossa valtio, valtion perustama oikeushenkilö, oikeushenkilö, jossa valtiolla on omistusosuus, kunnallinen viranomainen tai aluehallintoviranomainen on asianosainen, tai asiassa, joka koskee vahingonkorvausvaatimusta julkisen vallan käytöstä johtuvasta vahingosta.

Valvoessaan, noudattavatko hallintoviranomaiset lakeja ja muita yleisesti sovellettavia säädöksiä, syyttäjällä on oikeus tarkistaa seuraavien toimenpiteiden laillisuus:

 • hallintoviranomaisten antama soveltamisalaltaan yleinen lainsäädäntö
 • hallintoviranomaisten antamat sisäiset hallinnolliset säännöt julkishallinnollisten tehtävien hoidon varmistamiseksi
 • yksittäisiä julkishallinnollisia asioita koskevat päätökset
 • viranomaisten toimet, kun ne antavat julkishallinnollisia määräyksiä ja päätöksiä.

Tuomarit

Organisaatio

Tuomioistuinten henkilöstö

 1. Johtava hallintoavustaja  PDF (382 Kb) sk
 2. Tuomioistuimen kirjaaja  PDF (295 Kb) sk
 3. Vanhempi oikeusvirkamies  PDF (460 Kb) sk
 4. Korkeimman oikeuden tuomarin avustaja  PDF (291 Kb) sk

Juristit

Oikeudelliset tietokannat

Lisätietoja on Slovakian asianajajaliiton verkkosivustolla.

Toimistoasianajajat / oikeudelliset neuvonantajat

Oikeudelliset tietokannat

Lisätietoja on Slovakian oikeusapukeskuksen verkkosivustolla.

Notaarit

Notaarilla on Slovakiassa oltava oikeustieteen korkeakoulututkinto.

Notaarin tehtäviä ovat ennalta ehkäisevä oikeudenkäyttö ja virallisten asiakirjojen oikeaksi todistaminen.

Notaareja valvoo oikeusministeriö.

Notaarien on oltava Slovakian notaariliiton jäseniä.

Oikeudelliset tietokannat

Notaariliiton verkkosivustolta pääsee yksinomaan notaarien käytettävissä olevaan intranetiin. Verkkosivusto on maksuton, mutta tiedonhakua on rajoitettu.

Tietokannan kautta ovat käytettävissä

 • julkiset rekisterit
 • notaariluettelo (yhteystiedot, kielitaito, aukioloajat)
 • lainsäädäntö.
Päivitetty viimeksi: 16/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.