Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Oikeudelliset ammatit

Slovakia

Tällä sivulla luodaan yleiskatsaus Slovakian oikeusalan ammatteihin. Syyttäjät Tuomarit Asianajajat Lainopilliset neuvonantajat Notaarit

Sisällön tuottaja:
Slovakia
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Oikeusalan ammatit – johdanto

Syyttäjät

Organisaatio

Slovakian syyttäjälaitos on itsenäinen valtion viranomaisten järjestelmä, jota johtaa valtakunnansyyttäjä. Syyttäjälaitos suojaa toimivaltansa rajoissa yksittäisten henkilöiden, oikeushenkilöiden ja valtion laillisia oikeuksia ja etuja.

Slovakian syyttäjälaitoksella on oma erillinen lukunsa valtion talousarviossa.

Syyttäjälaitoksen ja valtakunnansyyttäjän asema ja tehtävä on määritelty Slovakian tasavallan perustuslaissa (149 §) ja syyttäjälaitoksesta annetussa laissa nro 153/2001, jossa säännellään myös valtakunnansyyttäjän ja muiden syyttäjien toimivaltaa. Lailla säännellään myös syyttäjälaitoksen organisaatiota ja hallintoa. Syyttäjien asema, oikeudet ja velvollisuudet määritellään syyttäjistä ja syyttäjäharjoittelijoista annetussa laissa nro 154/2001.

Hierarkkinen rakenne

Jotta syyttäjälaitos voi täyttää tehtävänsä lainvalvontaviranomaisena, sen organisaation on oltava hierarkkinen. Näin varmistetaan, että lakeja ja muita yleisesti sovellettavia säädöksiä sekä rangaistusasteikkoa sovelletaan yhdenmukaisesti.

Syyttäjälaitoksessa syyttäjien välillä vallitsee hierarkia, ja kaikki syyttäjät toimivat valtakunnansyyttäjän alaisuudessa.

Toimivalta

Syyttäjälaitoksen toimivaltaan kuuluu

 • nostaa syyte rikoksesta epäiltyjä vastaan sekä valvoa laillisuutta ennen rikossyytteen nostamista ja esitutkinnan aikana
 • valvoa laillisuutta laitoksissa ja olosuhteissa, joissa säilytetään henkilöä, jolta on riistetty vapaus tai jonka vapautta on rajoitettu tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen valtion elimen päätöksellä
 • käyttää toimivaltuuksiaan oikeudenkäynneissä
 • edustaa valtiota oikeudenkäynneissä, jos laissa niin edellytetään
 • valvoa viranomaisten toiminnan laillisuutta siltä osin kuin laissa on siitä säädetty
 • osallistua sellaisten toimenpiteiden valmisteluun ja toteuttamiseen, joilla on tarkoitus estää lakien ja muiden yleisesti sovellettavien säädösten rikkominen
 • auttaa poistamaan rikollisen toiminnan syitä ja siihen johtavia olosuhteita sekä estää ja kitkeä rikollisuutta
 • auttaa lainsäädännön valmistelussa (osallistuminen lainsäädäntöprosessiin)
 • suorittaa muita tehtäviä, jotka on määritelty erityislaissa tai -säädöksessä tai lailla vahvistetussa kansainvälisessä sopimuksessa.

Tehtävät

Valtakunnansyyttäjä ja yksittäiset syyttäjät hoitavat tehtäviä, jotka kuuluvat syyttäjälaitoksen toimivaltaan, ja käyttävät kaikkia käytettävissä olevia lakisääteisiä keinoja suorittaessaan tehtäviään ja velvoitteitaan. Heidän on

 • pantava täytäntöön (parhaan kykynsä mukaan) Slovakian tasavallan perustuslakia, perustuslaillisia lakeja, lakeja, lailla vahvistettuja kansainvälisiä sopimuksia ja muita yleisesti sovellettavia säädöksiä.
 • kunnioitettava ja suojeltava ihmisarvoa ja ihmisen perusoikeuksia ja -vapauksia ja estettävä kaikenlainen syrjintä
 • suojeltava yleistä etua
 • toimittava aloitteellisesti, oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti ilman kohtuuttomia viivästyksiä.

Hierarkia

Slovakian syyttäjälaitoksen organisaatioon kuuluvat seuraavat elimet:

Valtakunnansyyttäjänvirasto on korkein viranomainen ja johtaa syyttäjäjärjestelmää. Valtakunnansyyttäjänvirastoon kuuluvat

 • erikoissyyttäjänvirasto, jonka tehtävänä on paljastaa korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja nostaa syytteitä näissä tapauksissa;
 • valtakunnansyyttäjänviraston sotilasjaosto
 • alueelliset syyttäjänvirastot (8), jotka ovat hierarkiassa oman alueensa piirisyyttäjänviraston yläpuolella, ja keskussotilassyyttäjänvirasto (1), joka on piirin sotilassyyttäjänvirastojen yläpuolella;
 • piirisyyttäjänvirastot (55) ja piirin sotilassyyttäjänvirastot (3).

Puolustusministeriö vastaa siitä, että valtakunnansyyttäjänviraston sotilasjaosto ja sotilassyyttäjänvirastot saavat tarvitsemansa materiaalin ja taloudelliset varat.

Valtakunnansyyttäjänviraston päätoimipakka on Bratislavassa.

Eritasoisten syyttäjänvirastojen sijainti ja alueellinen laajuus määräytyvät vastaavien tuomioistuinten sijaintien ja alueen mukaan. Tuomioistuinten ja syyttäjänvirastojen päätoimipaikan sijainti ja alueellinen toimivalta eivät kuitenkaan vastaa maan hallinnollista aluejakoa.

Syyttäjä suorittaa tehtävänsä palvelussuhteessa, joka syntyy kun syyttäjä nimitetään. Valtakunnansyyttäjä nimittää syyttäjän virkaan määräämättömäksi ajaksi. Syyttäjän on ennen virkaan astumista vannottava vala ilman varauksia.

Pätevyysvaatimukset

Syyttäjänvirkaan nimitettävän on oltava Slovakian kansalainen, joka täyttää seuraavat kelpoisuusedellytykset:

 • vähintään 25 vuoden ikä nimityspäivänä
 • oikeustieteen korkeakoulututkinto
 • täysivaltaisuus
 • ei rikosrekisteriä, viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämien eettisten vaatimusten täyttäminen
 • täydellinen slovakin kielen hallinta
 • vakituinen asuinpaikka Slovakian tasavallan alueella
 • ei minkään poliittisen puolueen tai liikkeen jäsen
 • suorittanut syyttäjän tutkinnon
 • allekirjoittanut suostumuksensa siihen, että hänet nimitetään syyttäjäksi tiettyyn syyttäjänvirastoon.

Tullakseen nimitetyksi syyttäjäksi sotilassyyttäjänvirastoon syyttäjän on täytettävä tietyt kelpoisuusedellytykset:

 • palvellut puolustusvoimissa ammattisotilaana
 • nimitetty tai ylennetty upseerin tai kenraalin arvoon
 • määrätty hoitamaan tehtäviä sotilassyyttäjänvirastossa asiaa koskevan lain mukaisesti.

Syyttäjän tutkintokokeeseen voivat ilmoittautua ainoastaan syyttäjälaitoksen syyttäjäharjoittelijat. Syyttäjäharjoittelijat valitaan valintakokeen perusteella.

Lain mukaan syyttäjän tutkinnoksi katsotaan myös lainkäytön erikoistutkinto, asianajajatutkinto ja notaaritutkinto.

Yleneminen pääsyyttäjän virkaan tai ylempään virkaan syyttäjänvirastossa on mahdollista ainoastaan valintakokeen perusteella.

Syyttäjä voidaan määrätä väliaikaiselle komennukselle toiseen syyttäjänvirastoon vain hänen omalla suostumuksellaan. Syyttäjä voidaan siirtää toiseen syyttäjänvirastoon, jos hän suostuu siirtoon tai hakee sitä tai jos siirto perustuu kuripitomenettelyyn.

Valtakunnansyyttäjä voi pidättää virantoimituksesta syyttäjän, joka on joutunut syytteeseen tahallisesta rikoksesta tai jota vastaan on aloitettu kurinpitomenettely sellaisen teon vuoksi, joka voi johtaa erottamiseen syyttäjän virasta.

Syyttäjän palvelussuhde voi päättyä vain laissa säädetyillä perusteilla.

Tehtävät ja vastuut

Syyttäjän toimivaltaan kuuluu lain noudattamisen valvonta sekä ennen syytteen nostamista että esitutkintavaiheessa. Syyttäjän suorittaessa valvontatehtäviään hänellä on toimivalta

 • antaa poliisille sitovia ohjeita ennen rikosoikeudenkäynnin alkua, rikoksen tutkinnan aikana ja summaarisen tutkinnan aikana. Hän voi myös asettaa aikarajan asian käsittelylle. Ohjeet on sisällytettävä asianomaiseen asiakirja-aineistoon.
 • pyytää poliisitutkinnan tilaa koskevia tiedostoja, asiakirjoja, aineistoja ja raportteja, kun oikeudenkäynti on jo alkanut, selvittääkseen, käynnistikö poliisi oikeuskäsittelyn viipymättä ja onko se toiminut asianmukaisesti.
 • osallistua poliisin suorittamiin toimiin, suorittaa yksittäisiä tutkintatoimia tai suorittaa koko tutkinnan tai summaarisen tutkinnan tai tehdä päätöksen missä tahansa asiassa. Tällöin syyttäjän on toimittava lain mukaisesti. Syyttäjän päätöksistä voidaan valittaa samalla tavalla kuin poliisin päätöksistä.
 • palauttaa asia poliisille ja antaa ohjeet täydentää tutkintaa tai summaarista tutkintaa sekä antaa aikarajan tätä varten. Syyttäjän on ilmoitettava sekä syytetylle että vahingonkärsijälle, että asia on palautettu uudelleen käsiteltäväksi.
 • perua poliisin tekemät oikeudenvastaiset tai aiheettomat päätökset ja korvata ne omilla päätöksillään. Syyttäjä voi päättää syytetoimien lopettamisesta tai asian siirtämisestä käsiteltäväksi muualla 30 päivän kuluessa edellyttäen, että syyttäjä korvaa poliisin päätöksen omalla päätöksellään muutoin kuin muutoksenhakuun oikeutetun henkilön tekemän valituksen perusteella. Syyttäjän päätöksestä ja poliisin ratkaisusta voi valittaa. Syyttäjä voi myös antaa sitovia ohjeita aloittaa tutkinta tai summaarinen tutkinta.

Ainoastaan syyttäjällä on toimivalta

 • nostaa syytteitä
 • sopia syyllisyydestä ja rangaistuksesta yhteisymmärryksessä syytetyn kanssa ja pyytää tuomioistuimen suostumusta
 • lykätä syytetoimia
 • lopettaa tai väliaikaisesti keskeyttää syytetoimet
 • hyväksyä sovintoratkaisu tai ratkaisu ilman oikeudenkäyntiä ja lopettaa syytetoimet
 • antaa määräys takavarikoida syytetyn omaisuutta ja määritellä, mitä omaisuutta jätetään takavarikoimatta, tai perua takavarikko
 • turvata vahingonkärsijän saatava, perua se kokonaan tai osittain tai jättää osa siitä pois
 • määrätä hauta avattavaksi
 • pyytää Slovakian kansallisneuvoston, Slovakian tuomarineuvoston, perustuslakituomioistuimen tai Euroopan parlamentin suostumusta rikossyytteen nostamiseen tai henkilön vangitsemiseen tapauksissa, jossa suostumusta edellytetään
 • esittää tuomioistuimelle syytetyn vangitsemista tai tutkintavankeuden pidentämistä
 • esittää syytetyn määräämistä palaamaan ulkomailta
 • suorittaa luovuttamismenettelyn esitutkinta, ellei laissa toisin säädetä
 • toimivaltaisen toisen maan viranomaisen pyynnöstä esittää tuomioistuimelle pyyntö, jonka tarkoituksena on asettaa väliaikaisesti takavarikkoon toisessa maassa rikossyytteessä olevan henkilön omaisuutta, kun osa omaisuudesta sijaitsee Slovakian alueella.

Valvoessaan laillisuutta laitoksissa, joissa säilytettäviltä henkilöitä on riistetty vapaus tai sitä on rajoitettu, syyttäjän on varmistettava, että

henkilöä voidaan pitää laitoksessa säilöönotettuna, pidätettynä, vankeudessa, turvaamistoimen kohteena, nuorten rikoksentekijöiden kuntoutuksessa, sairaalahoidossa tai muussa laitoshoidossa ainoastaan tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen valtion elimen päätöksellä,

ja että näissä laitoksissa noudatetaan lakeja ja yleisesti sovellettavia määräyksiä.

Siviilioikeudellisessa menettelyssä syyttäjällä on toimivalta

 1. esittää siviilioikeudellisen menettelyn aloittamista, jotta voitaisiin
 • määrätä nuorille rikoksentekijöille tarkoitettuun kuntoutukseen henkilö, joka on yli 12-vuotias mutta alle 14-vuotias ja joka on tehnyt rikoksen, josta rangaistuksena on rikoslain mukaan elinkautistuomio
 • määrittää lakon tai irtisanomisten lainvastaisuus
 • määrittää valtion omaisuuden siirron pätemättömyys varojen alkuperän vahvistamisesta yksityistämisen yhteydessä annetun lain, valtion omaisuuden siirtoa muille henkilöille koskevista ehdoista annetun lain tai valtion omaisuuden hallinnosta annetun lain nojalla
 • tutkia hallintoviranomaisen päätöksen lainmukaisuus, jos syyttäjän valitusta ei ole hyväksytty
 • kumota kunnan oikeudenvastainen päätös, jos kunta ei ole itse kumonnut sitä syyttäjän vaatimuksen mukaisesti.
 1. osallistua vireillä oleviin siviilioikeudellisiin menettelyihin, jotka koskevat
 • oikeustoimikelpoisuutta
 • kuolleeksi julistamista
 • alaikäisten kasvattamista
 • huoltajuutta
 • merkintöjä kaupparekisteriin
 • konkurssia ja rakennejärjestelyä.

Valvoessaan, noudattavatko viranomaiset lakeja ja muita yleisesti sovellettavia säädöksiä, syyttäjällä on oikeus tarkistaa seuraavien toimenpiteiden laillisuus:

 • viranomaisten antamat yleisesti sovellettavat säädökset
 • viranomaisten antamat sisäiset hallinnolliset säännöt julkishallinnollisten tehtävien hoidon varmistamiseksi
 • erilaisia julkishallinnollisia asioita koskevat päätökset
 • viranomaisten toimet, kun ne antavat sisäisiä hallinnollisia määräyksiä ja tekevät julkishallinnollisia päätöksiä.

Tuomarit

Organisaatio

Tuomioistuinten henkilöstö

 1. Johtava hallintoavustaja PDF (382 Kb) sk
 2. Tuomioistuimen kirjaaja PDF (295 Kb) sk
 3. Vanhempi oikeusvirkamies PDF (460 Kb) sk
 4. Korkeimman oikeuden tuomarin avustaja PDF (291 Kb) sk

Asianajajat

Oikeudelliset tietokannat

Lisätietoja on Slovakian asianajajaliiton verkkosivuilla.

Lainopilliset neuvonantajat

Oikeudelliset tietokannat

Lisätietoja on Slovakian oikeusapukeskuksen verkkosivuilla.

Notaarit

Notaarilla on Slovakiassa oltava oikeustieteen korkeakoulututkinto.

Notaarin tehtävänä on ennalta ehkäisevä oikeudenkäyttö ja virallisten asiakirjojen oikeaksi todistaminen.

Oikeusministeriö valvoo notaareja.

Notaarien on kuuluttava Slovakian notaariliittoon.

Oikeudelliset tietokannat

Notaariliiton verkkosivuilta pääsee intranetiin, joka on vain notaarien käytettävissä. Pääsy on maksuton, mutta tietoja on saatavilla vain rajallisesti.

Tietokannasta pääsee

 • julkisiin rekistereihin
 • notaariluetteloon (yhteystiedot, kielitaito, aukioloajat)
 • lainsäädäntöön.
Päivitetty viimeksi: 18/05/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.