Oikeudelliset ammatit

Slovenia

Tällä sivulla esitetään yleiskatsaus Slovenian oikeusalan ammateista.

Sisällön tuottaja:
Slovenia

Oikeusalan ammattien organisaatio

Oikeusalan ammatit

Lakimiehen korkeakoulututkinnon suorittanut tai henkilö, joka on suorittanut Bolognan prosessissa määritetyt ensimmäisen ja toisen syklin oikeustieteelliset opinnot, voi toimia Sloveniassa monenlaisissa oikeudellisissa tehtävissä, kuten tuomarina, syyttäjänä, valtionsyyttäjänä, asianajajana ja notaarina.

Syyttäjät

Organisaatio

Slovenian tasavallan perustuslain 135 §:n mukaan yleinen syyttäjä nostaa ja ajaa rikossyytteitä ja hänellä on myös muita laissa säädettyjä valtuuksia. Yleisen syyttäjän valtuuksista ja toimen järjestämisestä säädetään pääasiassa yleistä syyttäjää koskevassa laissa (Zakon o državnem tožilstvu) ja rikosprosessilaissa (Zakon o kazenskem postopku).

Sloveniassa on 11 piirisyyttäjänvirastoa (okrožno državno tožilstvo) (Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj ja Slovenj Gradec), erikoissyyttäjänvirasto (specializirano državno tožilstvo), joka toimii koko maan alueella, ja Ljubljanassa sijaitseva Slovenian tasavallan korkein syyttäjänvirasto Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije.

Erikoissyyttäjänvirastolla on toimivalta nostaa rikossyytteitä, kun on kyse perinteisestä järjestäytyneestä rikollisuudesta, talousrikoksista, terrorismista, korruptiorikoksista ja muista rikoksista, joiden selvittämiseen ja syytteeseenpanoon tarvitaan syyttäjänvirastolla olevaa erikoistumista ja erikoiskoulutusta. Erikoissyyttäjänvirastossa on organisatorisesti itsenäisenä yksikkönä erityisvaltuuksia omaavien virkamiesten tutkintaan ja syytteeseenpanoon erikoistunut osasto (Odelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili). Kyseisen osaston syyttäjillä on toimivalta nostaa syytteet poliisien, poliisivaltuudet omaavien sisäasiain virkamiesten, sotilaspoliisien, puolustusministeriön tiedustelu- ja turvallisuuspalveluvirkamiesten sekä Slovenian tiedustelu- ja turvallisuuspalvelun virkamiesten tekemistä rikoksista.

Korkein syyttäjänvirasto on maan ylin syyttäjänvirasto, jossa toimii

 • korkeimpia ja ylempiä syyttäjiä
 • väliaikaisia ja osa-aikaisia syyttäjiä.

Ylemmät syyttäjät ajavat valituksia ylemmän oikeusasteen tuomioistuimissa vireillä olevissa muutoksenhakumenettelyissä. Korkeimmat syyttäjät esiintyvät syyttäjinä Slovenian tasavallan korkeimmassa oikeudessa ylimääräistä muutoksenhakua koskevissa menettelyissä, jotka kuuluvat rikosoikeuden sekä siviili- ja hallintoasioiden alaan.

Korkeimmassa syyttäjänvirastossa on

 • kolme osastoa (rikosoikeuden osasto, siviili- ja hallintoasioiden osasto sekä koulutus- ja asiantuntijaosasto) ja
 • asiantuntijatietokeskus, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa syyttäjien tehokkaan toiminnan edellyttämän asiantuntija-avun antaminen verotus-, talous-, kirjanpito- ym. asioissa ja syyttäjien toimintaa tukevan tiedotuksen kehittämisestä, yhtenäisyydestä ja toimivuudesta huolehtiminen.

Tehtävät

Syyttäjien päätehtävä on rikossyytteiden nostaminen. Heidän on

 • tehtävä kaikki tarpeellinen rikosten havaitsemiseksi ja tekijöiden selvittämiseksi sekä ohjattava poliisin työtä esitutkintamenettelyissä, joissa poliisi on organisatorisesti syyttäjistä riippumaton
 • tehtävä tutkintapyyntöjä
 • nostettava ja ajettava syytteitä toimivaltaisissa tuomioistuimissa ja
 • ajettava ei-lainvoimaisia tuomioita koskevia valituksia ja haettava lainvoimaisiin tuomioihin muutosta ylimääräisin muutoksenhakukeinoin (valitukset, jotka koskevat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien rikosasioissa tekemiä päätöksiä, nostaa syyttäjä, joka on ajanut syytettä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, kun taas korkeimmat syyttäjät ajavat ylimääräistä muutoksenhakua).

Voimassa olevan rikoslainsäädännön mukaan syyttäjät voivat tietyin edellytyksin esittää rikossyytteen nostamiselle vaihtoehtoisia rikosten seuraamuksia. Näitä ovat ensinnäkin asian lähettäminen sovitteluun ja ehdollinen rikossyytteen nostamisen lykkääminen, jos epäilty on valmis noudattamaan syyttäjän ohjeita ja suorittamaan tämän hänelle määräämät tehtävät. Jos sovittelu tai ehdollinen syytteeseenpanon lykkääminen onnistuu, syyttäjä luopuu syytteestä, mikä tarkoittaa, että asia ratkaistaan tuomioistuimen ulkopuolella. Syyttäjä voi myös ehdottaa, että tuomioistuin määrää epäilylle konkreettisen seuraamuksen tai toimenpiteen ilman pääkäsittelyä.

Tämän lisäksi korkein syyttäjänvirasto hoitaa tehtäviä, jotka eivät liity rikosoikeuden aineelliseen soveltamisalaan. Yhdessä korkeimman syyttäjänviraston kolmesta osastosta eli siviili- ja hallintoasioiden osastossa korkeimmat syyttäjät voivat jättää laillisuuden suojaa koskevan hakemuksen (zahteva za varstvo zakonitosti) muutoksenhakutuomioistuimien päätöksistä, jotka on tehty riita-asioita, riidattomia asioita ja muita siviiliasioita koskevissa tuomioistuinkäsittelyissä. Tämäntyyppisen ylimääräisen muutoksenhaun edellytyksenä on yleisen edun suojeleminen, josta voi päättää vain korkein syyttäjä. Asianosaiset eivät voi esittää laillisuuden suojaa koskevaa hakemusta.

Tuomarit

Organisaatio

Ammatti- ja maallikkotuomarit

Tuomarin asemasta säädetään Slovenian perustuslain 125–134 §:ssä ja laissa tuomarin virasta (zakon o sodniški službi). Tuomarit ovat virkamiehiä, jotka parlamentti nimittää tuomarineuvoston (Sodni svet) esityksestä. Tuomarin virka on pysyvä. Ikärajasta ja kelpoisuusedellytyksistä on säädetty laissa.

Tuomariksi voidaan valita henkilö, joka täyttää seuraavat yleiset kelpoisuusvaatimukset:

 1. Hänen on oltava Slovenian kansalainen ja pystyttävä aktiivisesti käyttämään sloveenin kieltä.
 2. Hänen on oltava täysivaltainen, ja hänen terveydentilansa on oltava hyvä.
 3. Hänen on täytynyt täyttää 30 vuotta.
 4. Hänen on täytynyt suorittaa Sloveniassa lakimiehen korkeakoulututkinto (univerzitetni diplomiran pravnik) tai oikeustieteen kandidaatin (diplomirani pravnik, UN) ja oikeustieteen maisterin (magister prava) tutkinto tai suorittaa ulkomailla vastaava oikeustieteen alan tutkinto ja saada sen todisteeksi ulkomainen tutkintotodistus, johon on liitetty lausunto tutkinnosta tai päätös tutkinnon tunnustamisesta työntekoa varten tai päätös hyväksymisestä slovenialaista tutkintoa vastaavaksi (odločba o nostrifikaciji).
 5. Hänen on täytynyt suorittaa valtion oikeustutkinto.
 6. Hänellä ei saa olla rikostuomioita.
 7. Häntä vastaan ei ole esitetty syytekirjelmää eikä häntä vastaan ole nostettu rikossyytettä viran puolesta.

Tuomarit, jotka ovat tutkinta- tai oikeudenkäyntimenettelyssä antaneet ihmisoikeuksia ja perusvapauksia loukkaavan tuomion tai päätöksen, eivät enää toimikautensa jälkeen täytä edellytyksiä tulla valituksi tuomarin tehtävään.

Tuomari on virkamies, jota sitoo työssään ainoastaan perustuslaki ja muu lainsäädäntö. Tuomarin virkaa ei voi yhdistää virkaan muissa valtion elimissä, paikallishallinnon elimissä tai poliittisen puolueen elimissä eikä eräisiin muihin virkoihin ja toimiin, joista on säädetty laissa. Tuomarit eivät erikoistu koulutuksensa aikana. Oikeudenala, jolla tuomari pääasiassa työskentelee, määräytyy kunkin tuomioistuimen sisäisen organisaation mukaan. Tuomioistuimet on jaettu erityyppisten asioiden ratkaisemista varten osastoihin, joihin tuomarit on sijoitettu tuomioistuimen vuotuisen työohjelman mukaan. Slovenian tuomarineuvosto (Sodni svet) päättää tuomareiden etenemisestä urallaan ja nousemisesta ylempään palkkaluokkaan. Se myös tekee parlamentille esityksen tuomarin vapauttamisesta virastaan, jos tämä rikkoo työssään perustuslakia tai rikkoo vakavasti lakia taikka syyllistyy viranhoidossaan rikolliseen tekoon. Slovenian tuomioistuinlaitos päättää, missä oikeusasteessa kukin tuomari hoitaa tuomarinvirkaa. Tuomarit voivat olla paikallistuomareita (okrajni sodniki), piirituomareita (okrožni sodniki), ylemmän oikeusasteen tuomareita (višji sodniki) ja ylimmän oikeusasteen tuomareita (vrhovni sodniki).

Tuomarit kuuluvat Slovenian tuomariyhdistykseen (Sodniška društva), joka on osa kansainvälistä tuomariliittoa. Yhdistyksen jäsenyys on vapaaehtoinen.

Ammattituomareiden (poklicni sodniki) lisäksi tuomioistuimen kokoonpanoon voi kuulua maallikkotuomareita (sodniki porotniki). Kun laissa säädetään, että asia ratkaistaan tavanomaisessa kokoonpanossa, tuomioistuimen puheenjohtajana on ammattituomari ja sen jäseninä on kaksi maallikkotuomaria, ellei ole toisin säädetty. Kun laissa säädetään, että asia ratkaistaan viisijäsenisessä tuomaripaneelissa, paneelin puheenjohtajana on ammattituomari ja sen jäseninä on yksi ammattituomari ja kolme maallikkotuomaria, ellei ole toisin säädetty. Maallikkotuomariksi voidaan nimittää kuka tahansa vähintään 30-vuotias terveydentilaltaan ja luonteeltaan tuomarin tehtävään soveltuva Slovenian kansalainen, jota ei ole tuomittu virallisen syytteen alaisesta rikoksesta ja joka pystyy aktiivisesti käyttämään sloveenin kieltä. Maallikkotuomareiden toimikausi kestää viisi vuotta, ja heidät voidaan nimittää uudelleen. Ylemmän tuomioistuimen puheenjohtaja nimittää ja erottaa oikeudenkäyttöalueensa aluetuomioistuimien maallikkotuomarit.

Tuomarineuvosto

Tuomarineuvosto (sodni svet) on ammatin sääntelystä vastaava keskuselin.

Tuomarineuvostoon kuuluu 11 jäsentä.

Parlamentti valitsee viisi jäsentä yliopistojen oikeustieteen professorien, asianajajien ja muiden lakimiesten joukosta Slovenian presidentin esityksestä, ja tuomarin tehtävässä vakituisesti toimivat tuomarit valitsevat keskuudestaan kuusi jäsentä. Tuomarineuvoston jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan.

Tuomarineuvostolla on seuraavat tehtävät:

Tuomarineuvostolla on tuomioistuimia ja oikeuslaitosta koskevien sääntöjen mukaan seuraavat tehtävät:

1. tuomareiden, tuomioistuimien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinnan, nimittämisen ja virasta vapauttamisen osalta:

 • alustavan lausunnon antaminen korkeimman oikeuden presidentin nimitysmenettelyssä
 • ehdokkaiden esittäminen parlamentille korkeimman oikeuden tuomareiden nimittämiseksi
 • tuomioistuinten puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimittäminen ja virasta vapauttaminen, korkeimman oikeuden presidenttiä lukuun ottamatta
 • hakijoiden valitseminen avoinna oleviin tuomioistuinvirkoihin
 • ehdokkaiden esittäminen parlamentille valittavaksi tuomarinvirkaan
 • tuomareiden nimittäminen tuomioistuinvirkoihin
 • perustellun lausunnon antaminen korkeimman oikeuden presidentin virastavapauttamismenettelyssä
 • ilmoittaminen parlamentille tuomarille langetetusta lainvoimaisesta tuomiosta
 • esityksen tekeminen parlamentille tuomarin vapauttamiseksi virasta
 • ilmoitusluonteisen päätöksen tekeminen tuomarinviran tai tuomarintoimen lakkauttamisesta.

2. muiden tuomareita koskevien henkilöstöasioiden osalta, kun päätetään

 • tuomarinviran yhteensopimattomuudesta
 • ylentämisestä vaativampiin tuomioistuintehtäviin
 • nopeammasta ylenemisestä palkkaluokassa ylemmän tuomarin tehtävään (svetnik) tai ylempään tuomioistuinvirkaan
 • poikkeuksellisesta ylentämisestä vaativampiin tuomioistuintehtäviin
 • sen vahvistamisesta, että tuomari ei sovellu tuomarin työhön
 • ehdotuksesta, jolla korjataan tilanne tuomarin katsoessa, että hänen riippumattomuutensa on jollakin tavoin vaarantunut
 • valituksista, jotka koskevat siirtämistä tai nimittämistä tuomioistuintehtäviin tai ylenemistä palkkaluokassa
 • tuomarin siirtämisestä toiseen tehtävään
 • tuomarin siirtäminen komennukselle Slovenian perustuslakituomioistuimeen, korkeimpaan oikeuteen, ylempään tuomioistuimeen, aluetuomioistuimen erityisjaostoon, tuomarineuvostoon, oikeuslaitoksen koulutuskeskukseen tai suorittamaan vaativampia asiantuntijatehtäviä ministeriöön
 • vapauttamisesta tuomarin työn suorittamisesta
 • stipendien myöntämisestä tuomareille.

3. kurinpitomenettelyjen osalta:

 • kurinpitoelinten nimittäminen
 • esityksen tekeminen tuomaria koskevan kurinpitomenettelyn aloittamisesta
 • tuomaria koskevan kurinpitoseuraamuksen täytäntöönpano, jos tälle on tuomarin työtä koskevan lain nojalla määrätty seuraamukseksi ylennyksen jäädyttäminen, palkan alentaminen tai siirto toiseen tuomioistuimeen
 • päättäminen korkeimman oikeuden presidentin väliaikaisesta virasta pidättämisestä
 • päättäminen valituksesta, joka koskee korkeimman oikeuden presidentin väliaikaista virasta pidättämistä

4. muut tehtävät:

 • tuomioistuintehtäviin hakevien valintakriteerien hyväksyminen ministeriä kuullen sekä tuomarien työn laadunarviointikriteerien hyväksyminen
 • tuomareiden eettisten sääntöjen hyväksyminen
 • jäsenten nimittäminen etiikkaa käsittelevään komiteaan (Komisije za etiko in integriteto)
 • henkilöstöneuvostojen jäsenten vaalimenettelyä koskevien ohjeiden antaminen ja vaalien järjestäminen
 • hyväksynnän antaminen toimenpiteille, joilla pyritään havaitsemaan ja hallitsemaan korruptioriskejä ja tuomioistuimen altistumista niille, ja toimenpiteiden toteuttamisen seuranta
 • alustavan lausunnon antaminen tuomioistuimen yksiköiden henkilöstösuunnitelmista
 • alustavan lausunnon antaminen menettelyssä, jossa päätetään tuomarin virkojen määrästä kussakin tuomioistuimessa
 • lausunnon antaminen tuomioistuinten tehokkuutta ja tuloksellisuutta koskevasta korkeimman oikeuden vuosikertomuksesta ja ehdotuksesta tuomioistuinten rahoitussuunnitelmaksi
 • lausunnon antaminen parlamentille ja oikeusministeriölle tuomioistuimia ja oikeuslaitosta koskevasta lainsäädännöstä
 • säännösten perustuslaillisuuden ja lainmukaisuuden tarkastamismenettelyn vaatiminen, jos säännökset koskevat oikeuslaitoksen perustuslaillista asemaa tai oikeuksia
 • perusteltujen vaatimusten esittäminen asioiden käsittelyn järjestämisestä
 • lausunnon antaminen pidätysmääräysten antamisesta tai rikosoikeudenkäynnin aloittamisesta

Tuomarineuvoston päätökset tehdään julkisessa äänestyksessä jäsenten enemmistöllä, ellei laissa tai työjärjestyksessä toisin määrätä.

Tuomarineuvosto tekee päätökset kahden kolmasosan enemmistöllä seuraavissa asioissa:

 • tuomareiden valintaa koskevat esitykset
 • tuomareiden nimittäminen ja eteneminen uralla
 • tuomioistuinten puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimittäminen ja virasta vapauttaminen
 • ylentäminen palkkaluokassa
 • valitukset, jotka koskevat siirtämistä tai nimittämistä tuomioistuintehtäviin
 • valitukset, jotka koskevat palkkaluokkaan määräämistä
 • tuomareiden virasta vapauttamista koskevat esitykset
 • sen vahvistaminen, että tuomari ei sovellu tuomarin työhön
 • tuomioistuintehtäviin hakevien valintakriteerien hyväksyminen
 • tuomarien työn laadunarviointikriteerien hyväksyminen
 • muut laissa säädetyt tehtävät

Tuomarineuvosto voi työjärjestyksensä perusteella tehdä päätöksiä myös muista asioista jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

Asianajajat

Slovenian perustuslain 137 §:n mukaan asianajolaitoksella on oikeuslaitoksen osana itsenäinen ja riippumaton tehtävä, josta säädetään laissa. Asianajolaissa säädetään, että harjoittaessaan ammattiaan asianajaja antaa neuvoja oikeudellisissa kysymyksissä, edustaa ja puolustaa asianosaisia tuomioistuimissa ja muissa valtion elimissä, laatii asiakirjoja ja edustaa asianosaisia heidän oikeudellisissa suhteissaan. Ainoastaan asianajaja voi maksua vastaan edustaa asianosaisia tuomioistuimessa. Joissakin tapauksissa asianajajan tilalla voi olla asianajajaharjoittelija.

Asianajajan on täytettävä seuraavat kelpoisuusvaatimukset:

 1. Hänen on oltava Slovenian kansalainen.
 2. Hänen on oltava täysivaltainen.
 3. Hänen on täytynyt suorittaa Sloveniassa jokin seuraavista tutkinnoista tai hänen on täytynyt suorittaa ulkomailla vastaava tutkinto, joka on tunnustettu koulutuksen tunnustamista ja arviointia koskevan lain (zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja) mukaisesti:
  • korkeakoulututkinnon suorittaneen lakimiehen tutkinto (univerzitetni diplomirani pravnik)
  • oikeustieteen kandidaatin (diplomirani pravnik, UN) ja oikeustieteen maisterin (magister prava) tutkinto
  • yhdenmukaiseen maisteriopinto-ohjelmaan perustuva oikeustieteen maisterin tutkinto.
 4. Hänen on täytynyt suorittaa valtion oikeustutkinto.
 5. Hänellä on oltava neljän vuoden käytännön työkokemus korkeakoulututkinnon suorittaneena lakimiehenä, ja tästä ajasta vähintään yksi vuosi valtion oikeustutkinnon suorittamisen jälkeen asianajolaitoksessa, tuomioistuimessa, yleisen syyttäjän virastossa, valtionsyyttäjän virastossa tai notaarilaitoksessa säännöllisessä kokoaikaisessa työsuhteessa, josta on työsopimus.
 6. Hänen on pystyttävä aktiivisesti käyttämään sloveenin kieltä.
 7. Häntä on pidettävä luotettavana asianajajan ammatin harjoittamiseen.
 8. Hänellä on oltava asianajajan ammatin harjoittamiseen soveltuvat välineet ja tilat.
 9. Hänen on täytynyt suorittaa koe, jossa testataan asianajolain, asianajopalkkioiden ja Slovenian asianajajaliiton (Odvetniška zbornica Slovenije) eettisten säännösten tuntemusta.

Vain asianajaja voi toimia vastaajan puolustajana rikosoikeudenkäynnissä.

Siviiliasioissa asianosaista voi edustaa paikallistuomioistuimessa kuka tahansa täysivaltainen ja aluetuomioistuimissa, ylemmissä tuomioistuimissa ja korkeimmassa oikeudessa vain asianajaja tai muu sellainen henkilö, joka on suorittanut valtion oikeustutkinnon. Oikeudenkäynneissä, jotka koskevat ylimääräisiä muutoksenhakuja, asianosaisen edustajan on ehdottomasti oltava asianajaja (paitsi esimerkiksi jos asianosainen tai hänen laillinen edustajansa on itse suorittanut valtion oikeustutkinnon).

Myös kaikissa mielenterveyslain piiriin kuuluvissa tuomioistuinmenettelyissä asianosaisen edustajan on oltava asianajaja.

Sloveniassa ulkomaalainen asianajaja, jolle on kotimaassaan myönnetty oikeus harjoittaa asianajajan ammattia, voi asianajolaissa säädetyin ehdoin

 • tarjota asianajopalveluja, jotka liittyvät asianajajan ammatin harjoittamiseen
 • harjoittaa asianajajan ammattia kotimaansa ammattinimikkeellä
 • harjoittaa asianajajan ammattia nimikkeellä odvetnik (asianajaja).

Kotimaalla tarkoitetaan valtiota, jossa asianajajalla on oikeus harjoittaa asianajajan ammattia kyseisen valtion sääntöjen mukaan saadulla ammattinimikkeellä.

Toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta tulevalla asianajajalla tarkoitetaan tämän lain mukaan asianajajaa, jolla on oikeus harjoittaa asianajajan ammattia jossain Euroopan unionin jäsenvaltiossa kyseisen valtion sääntöjen mukaan saadulla ammattinimikkeellä. Toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta tuleva asianajaja merkitään luetteloon ulkomaalaisista asianajajista, joilla on oikeus harjoittaa asianajajan ammattia Sloveniassa nimikkeellä odvetnik kaikkine asianajajan ammatin harjoittamiseen kuuluvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Edellytyksenä on, että asianajaja täyttää laissa säädetyt vaatimukset ja suorittaa kokeen, jossa testataan Slovenian oikeusjärjestyksen tuntemusta. Kokeen tarkemmasta sisällöstä ja suorittamistavasta säädetään muista maista tulevien asianajajien kokeesta annetussa asetuksessa.

Asianajajat voivat mainostaa palvelujaan tietyin ehdoin. Mainonnan muodoista säädetään laissa. Hän voi harjoittaa ammattiaan yksin tai asianajotoimistossa. Asianajajien kattojärjestö on Odvetniška zbornica Slovenije (asianajajakamari), jolla on tietyt oikeudet ja oma ohjesääntö. Oikeuden harjoittaa asianajajan ammattia saa, kun henkilö merkitään asianajajakamarissa pidettävään asianajajaluetteloon. Asianajajat, jotka suorittavat vaaditun tasoisen tietyn alan erikoiskoulutuksen, voivat tietyin ehdoin hakea asianajajakamarilta asemansa tunnustamista erikoistuneena asianajajana. Asianajopalkkioista on säädetty asianajotariffissa, jonka asianajajakamari hyväksyy oikeusministeriltä hyväksynnän saatuaan.

Oikeudelliset tietokannat

Asianajajia koskevat perussäännökset ovat saatavilla englannin kielellä asianajajaliiton verkkosivustossa.

Asianajajaliitolla on hakukone (sloveenin ja englannin kielillä) asianajajien hakemiseksi seuraavien tietojen perusteella:

 • nimi
 • alue
 • vieraiden kielten taito
 • erikoisalat.

Notaarit

Organisaatio

Slovenian perustuslain 137 §:n toisen momentin mukaan notaari on viranomainen, josta säädetään laissa. Notaareja koskevassa laissa säädetään seuraavaa: notaarin toimi on luottamustoimi, jonka hoitajat laativat tämän lain säännösten mukaisesti virallisia asiakirjoja oikeustoimista, tahdonilmaisuista ja tapahtumista, joista seuraa oikeuksia, ottavat haltuunsa asiakirjoja, rahaa ja arvopapereita luovutettavaksi kolmansille tai valtion elimille sekä suorittavat tuomioistuinten toimeksiannosta tehtäviä, joita heille lain mukaan voidaan antaa.

Notaariksi voidaan nimittää henkilö, joka täyttää seuraavat kelpoisuusvaatimukset:

 1. Hänen on oltava Slovenian tai jonkin muun Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen jäsenvaltion, Sveitsin tai OECD:n jäsenvaltion kansalainen.
 2. Hänen on oltava täysivaltainen, ja hänen terveydentilansa on oltava hyvä.
 3. Hänen on täytynyt suorittaa Sloveniassa lakimiehen korkeakoulututkinto (univerzitetni diplomiran pravnik) tai oikeustieteen kandidaatin (diplomirani pravnik, UN) ja oikeustieteen maisterin (magister prava) tutkinto tai suorittaa ulkomailla vastaava oikeustieteen alan tutkinto ja saada tästä todisteeksi ulkomainen tutkintotodistus, johon on liitetty lausunto tutkinnosta tai päätös tutkinnon tunnustamisesta työntekoa varten tai päätös hyväksymisestä slovenialaista tutkintoa vastaavaksi (odločba o nostrifikaciji).
 4. Hänen on täytynyt suorittaa valtion oikeustutkinto.
 5. Hänellä on oltava viiden vuoden käytännön työkokemus korkeakoulututkinnon suorittaneena lakimiehenä, ja tästä ajasta vähintään yksi vuosi notaarilaitoksessa ja vähintään yksi vuosi tuomioistuimessa, asianajotoimistossa tai valtionsyyttäjän virastossa.
 6. Hänen on oltava notaarin työhön liittyvän luottamuksen arvoinen.
 7. Hänen on pystyttävä aktiivisesti käyttämään sloveenin kieltä.
 8. Hänellä on oltava notaarin tehtävien hoitamiseen soveltuvat välineet ja tilat.
 9. Hän ei saa olla täyttänyt 64:ää vuotta.

Edellisen luettelon kohdasta 1 poiketen notaariksi voidaan oikeudelliseen ja tosiasialliseen vastavuoroisuuteen perustuen nimittää myös sellaisen maan kansalainen, joka ei ole Euroopan unionin jäsenvaltion, Euroopan talousalueen jäsenvaltion, Sveitsin tai OECD:n jäsenvaltion kansalainen.

Notaari ei voi toimia asianajajana eikä missään palkallisessa virassa tai toimessa.

Notaari ei saa hoitaa sivutoimia, jotka ovat ristiriidassa notaarin tehtävien harjoittamisessa vaadittavan kunniallisuuden ja moitteettomuuden kanssa tai joiden vuoksi luottamus notaarin puolueettomuuteen tai hänen laatimiensa asiakirjojen uskottavuuteen voisi heikentyä.

Oikeusministeri nimittää notaarin vapaana olevaan notaarin virkaan. Ennen nimitystä ministeri pyytää Slovenian notaarikamarilta (Notarska zbornica) lausuntoa hakijoista. Notaarien määrä on rajoitettu, ja se määräytyy oikeusministeriön laatimien sääntöjen perusteella. Jos notaarin viranhoidossa ilmenee laissa tarkoitettuja sääntöjenvastaisuuksia, oikeusministeri erottaa hänet. Notaarien kattojärjestö on notaarikamari (Notarska zbornica).

Lain mukaan notaareiden on liityttävä Slovenian notaarikamariin.

Tehtävät

Notaarit hoitavat julkista palvelua, joka koskee pääasiassa julkisten ja yksityisten asiakirjojen laatimista. Tehtävä on hyvin tärkeä oikeudellisten toimenpiteiden turvallisuuden kannalta.

Notaarien toimittamat julkiset asiakirjat ovat yleensä notaarin laatimia asiakirjoja ja pöytäkirjoja. Notaari voi laatia kaikentyyppisiä kirjallisia sopimuksia asianosaisten puolesta, mutta tietyntyyppiset sopimukset sekä julkisten ja yksityisten osakeyhtiöiden yhtiöjärjestykset ovat Slovenian lainsäädännön mukaan päteviä ainoastaan, jos ne ovat notaarin laatimia. Notaari voi myös laatia testamentin. Lisäksi jäljennettyjen asiakirjojen ja allekirjoitusten on joskus oltava notaarin vahvistamia, jotta varmistetaan, että ne ovat päteviä tuomioistuimessa. Notaarin haltuun voidaan jättää asiakirjoja ja arvopapereita.

Oikeudelliset tietokannat

Notaarikamarin verkkosivustosta pääsee Slovenian kaikki notaarit sisältävään luetteloon, joka sisältää yhteystiedot ja perushakukoneen.

Notaarikamarin hoitamia kolmea rekisteriä voi käyttää notaarikamarin verkkosivustossa:

Muut oikeusalan ammatit

Tuomioistuinavustajat  PDF (372 Kb) en

Valtionsyyttäjät

Valtionsyyttäjän tehtävästä säädetään 20. marraskuuta 2017 voimaan tulleessa uudessa laissa valtionsyyttäjälaitoksesta (Zakon u o državnem odvetništvu), jolla valtionsyyttäjälaitos uudistettiin perusteellisesti.

Valtionsyyttäjälaitos hoitaa valtion omaisuuden ja muiden oikeuksien ja etujen suojeluun liittyviä tehtäviä edustamalla valtiota tuomioistuimissa ja hallintoelimissä Sloveniassa, ulkomaisissa tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä sekä kansainvälisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä, tehtäviä, jotka liittyvät oikeudelliseen neuvontaan ja riitojen ratkaisuun oikeudenkäynnin ulkopuolella, ja muita valtionsyyttäjälaitoslaissa tai muissa laeissa säädettyjä tehtäviä.

Valtionsyyttäjälaitoksen tehtäviä hoitavat viranhaltijoina päävaltionsyyttäjä (generalni državni odvetnik) ja apulaispäävaltionsyyttäjä (namestnik generalnega državnega odvetnika) sekä ylempiä valtionsyyttäjiä (višji državni odvetnik), valtionsyyttäjiä (državni odvetnik) ja valtionsyyttäjäharjoittelijoita (kandidat i za državnega odvetnika), joilla on nyt viranhaltijan asema. Päävaltionsyyttäjän ja ylempien valtionsyyttäjien valintamenettelyssä pyydetään poliittisten nimitysten välttämiseksi lausunto riippumattomalta asiantuntijakomitealta (Komisije za presojo ustreznosti kandidatov), joka arvioi hakijoiden soveltuvuuden.

Päävaltionsyyttäjän nimittää Slovenian hallitus oikeusministerin perustellusta esityksestä saatuaan asiantuntijakomitealta lausunnon. Apulaispäävaltionsyyttäjän nimittää ylempien valtionsyyttäjien keskuudesta Slovenian hallitus päävaltionsyyttäjän esityksestä, jonka oikeusministeri on hyväksynyt. Sekä päävaltionsyyttäjän että apulaispäävaltionsyyttäjän toimikausi kestää kuusi vuotta, ja se on mahdollista uusia. Ylemmän valtionsyyttäjän, valtionsyyttäjän ja valtionsyyttäjäharjoittelijan tehtävän hoitaminen edellyttää työsuhdetta, jossa on noudatettava valtionsyyttäjälaissa säädettyjen ehtojen lisäksi myös ehtoja, joista säädetään viranhaltijajärjestelmää koskevassa laissa.

Valtionsyyttäjä on riippumaton toimiessaan edustajana yksittäisessä asiassa.

Linkkejä

Tietoa oikeusalan ammateista Slovenian tasavallan yleisen syyttäjän verkkosivustossa

Tietoa oikeusalan ammateista

Tietoa oikeusalan ammateista Slovenian oikeuslaitoksen verkkosivustossa

Tietoa oikeusalan ammateista Slovenian asianajajaliiton verkkosivustossa

Tietoa oikeusalan ammateista Slovenian notaarikamarin verkkosivustossa

Tietoa oikeusalan ammateista valtionsyyttäjälaitoksen verkkosivustossa

Päivitetty viimeksi: 07/01/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.