Oikeudelliset ammatit

Espanja

Oikeusalan ammateilla ymmärretään Espanjassa ammatteja, joiden harjoittaminen vaatii erityistä juridista perehtyneisyyttä, koska ne liittyvät oikeuden soveltamiseen. Tuomarit Syyttäjät Oikeussihteerit Asianajajat Oikeudelliset neuvonantajat Notaarit Rekisterinpitäjät Oikeudenkäyntiavustajat Työsuhdeneuvojat

Sisällön tuottaja:
Espanja

Oikeusalan ammatit - johdanto

Oikeusalan ammateilla ymmärretään Espanjassa ammatteja, joiden harjoittaminen vaatii erityistä juridista perehtyneisyyttä, koska ne liittyvät oikeuden soveltamiseen.

Tärkeimmät oikeusalan ammatit Espanjassa ovat syyttäjät, tuomarit, asianajajat, notaarit, tuomioistuimen kirjaajat, kiinteistö- ja kaupparekisterinpitäjät sekä oikeudenkäyntiavustajat.

Tuomarit

Organisaatio

Oikeus kuuluu kansalle, ja tuomiovaltaa käyttävät kuninkaan nimissä tuomarit (Jueces ja Magistrados), jotka ovat lainkäyttäjiä. Vain tuomarit voivat toimia lainkäyttäjinä sekä tuomitessaan että pannessaan tuomioita täytäntöön.

Tuomarit ovat riippumattomia muusta valtiovallasta, ja heidän on noudatettava ainoastaan perustuslakia ja muita lakeja.

Pääsy oikeusalan ammatteihin perustuu ansiokkuuteen ja kyvykkyyteen lainkäytön harjoittamisessa, ja valintaprosessi takaa puolueettomasti ja avoimesti tasavertaisen pääsyn oikeusalan ammatteihin kaikille kansalaisille, joilla on tarvittavat edellytykset ja taidot ja lainkäytön edellyttämä riittävä ammatillinen pätevyys.

Oikeuslaitoslaissa (Ley Orgánica del Poder Judicial) säädetään, että oikeuslaitoksessa on kolmenlaisia tuomarinvirkoja:

 • korkeimman oikeuden tuomari (Magistrado del Tribunal Supremo)
 • aluetuomioistuimen tuomari (Magistrado)
 • alioikeuden tuomari (Juez).

Suurimman ryhmän muodostavat alioikeuksien tuomarit, joiden osalta oikeuslaitoslaissa säädetään vapaasta hakumenettelystä oikeustieteen loppututkinnon suorittaneiden ja sitä täydentävän Escuela Judicial -korkeakoulun kurssin hyväksytysti suorittaneiden joukosta.

Tuomarikuntaan voi päästä, joskin harvemmin, myös aluetuomioistuimen tuomarin ja korkeimman oikeuden tuomarin virkojen kautta.

Espanjan yleinen oikeusneuvosto (Consejo General del Poder Judicial) voi nimittää korkeimman oikeuden jäseniksi magistrado-tuomareita, jotka ovat harjoittaneet tuomarin ammattia yli 15 vuotta, joista kymmenen vuotta magistrado-virassa. Korkeimman oikeuden tuomarin viroista viidesosaan nimitetään tunnetusti päteviä juristeja, joilla on 15 vuoden kokemus.

Tehtävät

Tuomioistuimilla on yksinomainen lainkäyttövalta asioissa, jotka kuuluvat niiden tuomiovallan piiriin oikeuslaitoslain tai muun lain nojalla.

Tietoa Espanjan eri tuomioistuimista tuomioistuinjärjestelmiä koskevalla verkkosivulla.

Tuomiovaltaa käyttäessään tuomarit (Magistrados ja Jueces) ovat riippumattomia oikeuslaitoksesta ja sen hallinnosta.

Tuomarit ovat toiminnastaan rikos- ja siviilioikeudellisessa vastuussa laissa säädetyllä tavalla. Tuomareiden kurinpitorangaistuksista säädetään oikeuslaitoslaissa.

Lisätietoja Espanjan yleisen oikeusneuvoston verkkosivulla.

Syyttäjät

Organisaatio

Syyttäjälaitos (Ministerio Fiscal) on perustuslaillinen elin, jolla on oikeushenkilöllisyys ja lainkäytössä toiminnallinen itsenäisyys. Se suorittaa tehtävänsä itsenäisesti noudattaen toiminnan yhtenäisyyden, hierarkian, laillisuuden ja puolueettomuuden periaatteita noudattaen.

Valtakunnansyyttäjä (Fiscal General del Estado) on syyttäjälaitoksen ylin johtaja koko Espanjan alueella. Hän antaa käskyjä ja ohjeita, joilla varmistetaan syyttäjälaitoksen toiminta ja sisäinen järjestys. Valtakunnansyyttäjälle kuuluu myös syyttäjälaitoksen johtaminen ja valvonta.

Syyttäjät ovat virkamiehiä, jotka valitaan kokeella oikeustieteen loppututkinnon suorittaneiden ja oikeustieteen tohtoreiden joukosta. He kuuluvat organisatorisesti valtakunnansyyttäjän virastoon (Fiscalía General del Estado) ja vastaaviin itsehallintoalueiden syyttäjän virastoihin.

Tehtävät

Vuoden 1978 Espanjan perustuslain 124 §:ssä säädetään, että syyttäjälaitoksen tehtävänä on edistää oikeuden alan toimia kansalaisten laillisten oikeuksien ja lailla turvatun yleisen edun suojaamiseksi viran puolesta tai asianosaisten pyynnöstä sekä valvoa tuomioistuinten riippumattomuutta ja varmistaa yhteiskunnan edun huomioon ottaminen tuomioistuimissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muille elimille annettuja tehtäviä.

Syyttäjälaitoksen tehtävänä on

 • valvoa, että lainkäyttöä harjoitetaan tehokkaasti lakeja ja niissä säädettyjä määräaikoja noudattaen, suorittamalla kussakin tapauksessa vaadittavat toimet, hakemalla muutosta ja esiintymällä oikeudessa
 • osallistua rikosoikeudenkäyntiin pyytämällä tuomioistuinta määräämään turvaamistoimia tarpeen vaatiessa ja suorittamalla määrättyjä toimia tosiseikkojen selvittämiseksi
 • osallistua laissa säädettyihin siviiliprosesseihin, kun kyseessä on yhteiskunnan etu tai kun niillä voi olla vaikutuksia alaikäisiin, oikeuskyvyttömiin tai vajaavaltaisiin henkilöihin, kunnes heille määrätään edustaja tavanomaisen menettelyn mukaisesti
 • hoitaa erityislainsäädännössä uskottuja tehtäviä alaikäisten rikosoikeudellista vastuuta koskevissa asioissa, joissa on pyrittävä ottamaan alaikäisten edut täysin huomioon.

Lisätietoja syyttäjälaitoksen verkkosivulla.

Oikeussihteerit

Organisaatio

Oikeussihteerit (Letrados de la Administración de Justicia) ovat oikeuslaitoksen palveluksessa olevia ylempiä virkamiehiä. He kuuluvat oikeusministeriön hallinnonalaan ja käyttävät tehtäviään hoitaessaan julkista valtaa.

Oikeussihteerin pätevyysvaatimuksena on oikeustieteen tutkinto ja virkakilpailun läpäiseminen. Lisäksi hänen on suoritettava oikeusministeriön koulutuskeskuksen (Centro de Estudios Jurídicos) valmennuskurssi, jolle pääsee myös vain erillisen kilpailun kautta.

Oikeussihteeri toimii tuomiopiirinsä ylioikeuden hallitussihteerin (Secretario de Gobierno) alaisuudessa. Oikeussihteereihin sovelletaan käytännössä samoja esteellisyys- ja kieltosääntöjä kuin tuomareihin.

Tehtävät

Oikeussihteerin tehtävänä on huolehtia siitä, että kaikkia hänen vastuualueelleen kuuluvia tuomareiden ja tuomioistuinten päätöksiä noudatetaan. Hänen on noudatettava kaikessa toiminnassaan laillisuuden ja puolueettomuuden periaatteita ja hoidettava virallisten todistusten antamiseen liittyviä tehtäviään itsenäisesti ja riippumattomasti. Lisäksi hänen on toimittava johdonmukaisesti sekä noudatettava esimiestensä ohjeita kaikissa muissa lain mukaan hänelle kuuluvissa tehtävissä.

Oikeussihteeri vastaa tuomioistuimen asiakirjahallinnasta ja päätösten kirjaamisesta. Lisäksi hän hoitaa oikeudenkäyntien käytännön järjestelyt ja toimii tuomioistuimen henkilöstön esimiehenä. Hän vastaa myös yhteistyöstä muiden julkishallinnon elinten kanssa sekä oikeusalan tilastojen laatimisesta.

Lisätietoja tuomioistuinten henkilöstöstä Espanjassa:

Oikeusalan ammattien organisaatio

Asianajajat

Asianajajan ammatti on vapaa ja itsenäinen. Siinä annettava palvelu ei riipu julkishallinnosta, ja sitä harjoitetaan vapaissa ja aidoissa kilpailuolosuhteissa (Espanjan asianajajia koskevan perussäännön (Estatuto General de la Abogacía Española) 1 §).

Asianajajan tehtävänä on erityisesti asianosaisten ohjaaminen ja puolustaminen kaikenlaisissa oikeusprosesseissa, juridinen avustaminen ja neuvonta sekä asiakkaan edustaminen, kun tehtävää ei ole laissa varattu muille ammattihenkilöille.

Asianajajan toimeen pääsemiseksi edellytetään

 • Espanjan, jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueesta 2 päivänä toukokuuta 1992 tehdyn sopimuksen osapuolena olevan valtion kansalaisuutta
 • täysi-ikäisyyttä ja oikeustoimikelpoisuutta
 • asianajajan ammattinimikettä tai oikeustieteen yliopistotutkintoa (tapauksissa, joissa ei sovelleta asianajajan ja oikeudenkäyntiavustajan ammattiin tuomioistuimissa pääsemisestä 30.10.2006 annettua lakia 30/2006 ja täytäntöönpanosäädöksiä) tai ulkomaisia tutkintoja, jotka vastaavat voimassaolevia normeja ja ovat niiden mukaisesti hyväksyttyjä.
 • liittymistä yksinomaisen tai pääasiallisen toimipaikan mukaiseen asianajajaliittoon (Colegio de Abogados), jotta henkilö voisi harjoittaa toimintaa koko valtion alueella.

Palkkiot ammatinharjoittamisesta maksetaan suoritettujen palvelujen perusteella kiinteänä, toistuvana tai tuntiperusteisena korvauksena. Asiakas ja asianajaja voivat sopia vapaasti palkkion suuruudesta, kunhan ammattieettisiä normeja noudatetaan eikä sopimus johda vilpilliseen kilpailuun.

Lisätietoja Espanjan asianajajien yleisneuvoston verkkosivulla.

Oikeudelliset tietokannat

Onko oikeudellisten tietokantojen käyttö ilmaista?

Kyllä, tietokantojen käyttö on maksutonta.

Oikeudelliset neuvonantajat

Ks. kohta ”Asianajajat”.

Notaarit

Organisaatio ja tehtävät

Notaarilla on kaksi toisistaan erottamatonta roolia: hän on virkamies ja oikeusalan ammattilainen, joka hoitaa ennen kaikkea julkista tointa, jossa hän vahvistaa oikeustoimia ja muita virallisia asiakirjoja. Hän laatii niitä osapuolten toiveiden mukaisesti, tulkitsee lainsäädäntöä ja ilmoittaa, mitä vaikutuksia asiakirjoilla on.

Notaarin rooli valtion virkamiehenä tarkoittaa, että notaarin vahvistamilla ja todistamilla asiakirjoilla (viralliset asiakirjat (escrituras publicas), kaupalliset sopimukset (pólizas mercantiles) tai todistajanlausunnot (testimonios) on asiakirjan luonteesta riippuen erityisiä menettelyihin liittyviä tai muita vaikutuksia.

Espanjassa on säädetty tiukasti kaikista notaarin rooliin liittyvistä seikoista (notaarin nimittää oikeusministeri, notaariksi pääsee kilpailun kautta, notaarien määrä on rajoitettu, palkkio määräytyy hallituksen vahvistaman taulukon mukaisesti, eläkkeelle siirtyminen, kurinpitomenettely). Notaari voi edetä urallaan joko virkaiän perusteella tai oikeusministeriön järjestämien notaarikilpailujen kautta.

Ainoastaan henkilöt, joilla on (vanha tai uusi, ylempi tai alempi) tutkinto oikeustieteessä, voivat osallistua kilpailuihin päästäkseen liittymään notaareihin (Cuerpo de Notarios).

Kullakin itsehallintoalueella on oma notaariliittonsa. Liitot puolestaan kuuluvat notaarien yleisneuvostoon (Consejo general del Notariado), jolle valtiovalta on uskonut eräitä ammatinharjoittamisen valvontaan liittyviä tehtäviä.

Notaarit ovat hierarkkisesti suoraan oikeusministeriön alaisia rekisteri- ja notariaattihallituksen (Dirección General de los Registros y del Notariado) kautta, joka vastaa notariaattien tarkastuksesta ja valvonnasta.

Lisätietoja Espanjan notaarien yleisneuvoston verkkosivulla www.notariado.org

Muut oikeusalan ammatit

Rekisterinpitäjät

Kiinteistö- ja kaupparekisterit ja irtaimen omaisuuden rekisteri ovat oikeudellisia rekistereitä, joiden tehtävänä on julkaista tietyt oikeudet, asiakirjat tai teot, joilla on kaikkia koskevia oikeusvaikutuksia (erga omnes), minkä ansiosta niiden voidaan katsoa täyttävän legitiimiyden, oikeellisuuden, paikkansapitävyyden ja eheyden periaatteet. Näin ei tarvita muunlaisia omistusoikeuden takeita tai vakuuksia tekijänoikeuksien varmistamiseksi. Rekisterit muodostavat turvallisen ja taloudellisen järjestelmän, koska rekisteröintimaksu suoritetaan kerran ja se on heti voimassa pysyvästi.

Kiinteistö- ja kaupparekisterien ja irtaimen omaisuuden rekisterin pitäjät (Registradores) ovat valtion virkamiehiä, joiden tehtävänä on kiinteistö- ja kaupparekisterien ja irtaimen omaisuuden rekisterin pitäminen Espanjassa. He ovat virkamiehiä ja oikeusalan ammattilaisia. Heidän vastuullaan on hoitaa julkisia tehtäviä, joista on säädetty laissa, varsinkin kiinnitystä koskevassa lainsäädännössä ja kauppa- ja hallintolainsäädännössä. He ovat kiinnitystä koskevan lain (Ley Hipotecaria) mukaisesti virkamiehiä, minkä ansiosta he harjoittavat myös hallintolailla heille myönnettyjä valtuuksia.

Valtio määrää rekisterinpitäjien ammattiin pääsystä, lukumäärästä, palkkauksesta, kurinpitomenettelystä ja eläkkeelle siirtymisestä. Rekisterinpitäjäksi haluavilla on oltava (vanha tai uusi, ylempi tai alempi) tutkinto oikeustieteessä voidakseen osallistua hallituksen järjestämään kilpailuun.

Rekisterinpitäjän palkkio määräytyy hallituksen hyväksymän taulukon mukaisesti.

Kiinteistö- ja kaupparekisterien ja irtaimen omaisuuden rekisterien pitäjät kuuluvat Espanjan rekisterinpitäjien kansalliseen liittoon (Colegio Nacional de Registradores de España), jolle valtiovalta on uskonut eräitä ammatinharjoittamisen valvontaan liittyviä tehtäviä.

He ovat lisäksi hierarkkisesti oikeusministeriön alaisia rekisteri- ja notariaattihallituksen (Dirección General de los Registros y del Notariado) kautta, joka vastaa rekisterien tarkastuksesta ja valvonnasta.

Rekisterinpitäjän tehtäviin kuuluu rekisteröitävien asiakirjojen tarkastaminen ja hyväksyminen, yleisön neuvominen rekisteriasioissa sekä kirjattujen tietojen julkistaminen valvoen tarvittaessa, että tietoa hakevilla henkilöillä on siihen laillinen oikeus, ja suojaten asianmukaisesti arkaluonteisia tietoja.

Lisätietoa Espanjan kiinteistö- ja kaupparekisterien ja irtaimen omaisuuden rekisterin pitäjien liiton verkkosivulla.

Oikeudenkäyntiavustajat

Oikeudenkäyntiavustajat (Procuradores) ajavat asianosaisten oikeuksia ja etuja tuomioistuimissa heille myönnetyn valtuutuksen nojalla ja varmistavat asianosaisten ja tuomioistuinten välisen viestinnän luotettavuuden sekä hoitavat muita oikeuslaitoksen heille uskomia tehtäviä.

Rekisterinpitäjällä on tehtäviensä hoitamiseksi oltava oikeudenkäyntiavustajan (Procurador) pätevyys tai Procurador de los tribunales ‑ammattinimikkeen antama pätevyys (tähän jälkimmäiseen sovelletaan 30.10.2006 annettua lakia 34/2006, joka koskee pääsyä asianajajan ja oikeudenkäyntiavustajan ammattiin tuomioistuimissa). Hänen on myös hakeuduttava oikeudenkäyntiavustajien liiton (Colegio de Procuradores) jäseneksi, asetettava vakuus ja vannottava vala tai annettava vakuutus.

Oikeudenkäyntiavustajat kuuluvat oikeudenkäyntiavustajien liittoon. Liiton hallitus valvoo, että liiton jäsenet hoitavat tehtäviään asianmukaisesti ja tehokkaasti.

Palveluista maksetaan oikeusministeriön ennalta vahvistamien maksujärjestelmien mukaisesti.

Lisätietoja Espanjan oikeudenkäyntiavustajien yleisneuvoston verkkosivulla.

Työsuhdeneuvojat

Työsuhdeneuvoja (Graduado Social) on työelämään liittyvien kysymysten asiantuntija. Hän on erikoistunut kaikenlaisiin työoikeuteen ja sosiaaliturvaan liittyviin kysymyksiin ja voi osallistua niitä koskeviin menettelyihin tuomioistuimissa.

Työsuhdeneuvoja voi osallistua menettelyihin tuomioistuimissa korkeimpaan oikeuteen asti sekä valittaa päätöksistä (Recurso de Suplicación). Muutoksenhaku (Recurso de Casación) edellyttää myös asianajajan läsnäoloa.

Espanjassa on yli 25 000 työsuhdeneuvojaa, jotka tarjoavat neuvontaa niin yrityksille kuin työntekijöillekin.

Linkkejä

ESPANJAN OIKEUSMINISTERIÖ (MINISTERIO DE JUSTICIA DE ESPAÑA)

ESPANJAN YLEINEN OIKEUSNEUVOSTO (CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE ESPAÑA)

ESPANJAN SYYTTÄJÄLAITOS (MINISTERIO FISCAL DE ESPAÑA)

ESPANJAN TUOMIOISTUIMEN KIRJAAJIEN KANSALLINEN LIITTO (ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE SECRETARIOS JUDICIALES DE ESPAÑA)

ESPANJAN ASIANAJAJIEN YLEISNEUVOSTO (CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA)

ESPANAJN OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJIEN YLEISNEUVOSTO (CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA)

ESPANJAN NOTAARIEN YLEISNEUVOSTO (CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO DE ESPAÑA)

ESPANJAN KIINTEISTÖ- JA KAUPPAREKISTERINPITÄJIEN LIITTO (COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE ESPAÑA)

ESPANJAN TYÖSUHDENEUVOJIEN LIITTOJEN YLEISNEUVOSTO (CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS PROFESIONALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA)

Päivitetty viimeksi: 26/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.