Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Vrste pravnih struka

Engleska i Wales

Na ovim je stranicama dostupan pregled nekih od glavnih vrsta pravnih stručnjaka u engleskom i velškom dijelu sudske nadležnosti Ujedinjene Kraljevine. Uključene su informacije o sucima, tužiteljima i različitim vrstama pravnika.

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Pravosudni sustav

U pravosudnom sustavu Engleske i Walesa suci različitih sudačkih statusa – na radnim mjestima u punom i nepunom radnom vremenu – zasjedaju u raznim sudovima i tribunalima Engleske i Walesa. Informacije o pravosuđu u Engleskoj i Walesu dostupne su na web-mjestu Pravosuđe Engleske i Walesa.

 

 

 

 

Suci u punom radnom vremenu

 • Predsjednik sudova (Lord Chief Justice) čelnik je pravosudnog sustava Engleske i Walesa te predsjeda sudovima Engleske i Walesa. Sudovima je počeo predsjedati 3. travnja 2006., kada su Zakonom o ustavnoj reformi iz 2005. pravosudne ovlasti lorda kancelara prenesene na predsjednika sudova. Predsjednik sudova ujedno je na čelu kaznenih pravosudnih tijela.
 • Voditelji odjela (Heads of division) – četiri viša suca na čelu su drugih odjela: voditelj upisnika – građanski odjel (Master of the Rolls – Civil Division); predsjednik odjela Kraljičina stola (President of the Queen’s Bench Division); predsjednik obiteljskog odjela (President of the Family Division) i kancelar Suda pravičnosti Visokog suda (Chancellor of the High Court – Chancery). Više informacija dostupno je na web-mjestu Pravosuđe Engleske i Walesa.
 • Suci žalbenog suda (Lords Justices of Appeal) zasjedaju na žalbenom sudu (Court of Appeal), koji odlučuje u kaznenim i građanskim predmetima.
 • Suci Visokog suda (High Court Judges) zasjedaju na Visokom sudu (High Court), na kojem se odlučuje o najsloženijim građanskim predmetima. Oni sude i u najozbiljnijim i najosjetljivijim kaznenim predmetima na Krunskom sudu (na primjer, u slučajevima ubojstva).
 • Regionalni suci (Circuit Judges) obično sude u kaznenim, građanskim i obiteljskim predmetima.
 • Okružni suci (District Judges) odlučuju u građanskim predmetima. Većina njihova posla obavlja se u sudskim vijećima (ne na javnim suđenjima). Njihove ovlasti uključuju i suđenje u bilo kojem predmetu na okružnom sudu u kojem kazna ne premašuje određeni novčani iznos (koji se povremeno preispituje); u predmetima koji premašuju taj iznos obično sudi regionalni sudac. Okružni suci rješavaju više od 80 % svih pokrenutih građanskih sporova u Engleskoj i Walesu.
 • Okružni suci – magistratski sudovi (District Judges – magistrates’ courts) zasjedaju u magistratskim sudovima i rješavaju one vrste predmeta kakve rješavaju magistratski suci (vidjeti u nastavku). No prije svega pomažu u opširnijim i složenijim predmetima.
 • Suci i sudski pomoćnici Visokog suda (High Court Masters and Registrars) postupovni su suci koji rješavaju većinu građanskih predmeta na Sudu pravičnosti te odjelu Kraljičina stola Visokog suda.

Suci u nepunom radnom vremenu

Suci u nepunom radnom vremenu obično se imenuju na razdoblje od najmanje pet godina, podložno odgovarajućoj gornjoj dobnoj granici. Glavne vrste sudaca u nepunom radnom vremenu navedene su u nastavku.

 • Zamjenici sudaca Visokog suda (Deputy High Court Judges), koji zasjedaju u jednom ili više odjela Visokog suda.
 • Honorarni suci (Recorders), čija je nadležnost slična onoj regionalnih sudaca, iako oni uglavnom pred sudom rješavaju manje složena ili teška pitanja.
 • Zamjenici okružnih sudaca (Deputy District Judges), koji zasjedaju na okružnim sudovima i u okružnim uredima Visokog suda. Oni odlučuju u najjednostavnijim predmetima koji spadaju u područje nadležnosti okružnih sudaca.
 • Zamjenici okružnih sudaca – magistratski sudovi (Deputy District Judges – magistrates’ courts) obavljaju posao sličan onome okružnih sudaca u punom radnom vremenu.
 • Zamjenici sudaca i sudskih pomoćnika Visokog suda (Deputy High Court Masters and Registrars) obavljaju posao sličan onome svojih kolega na Visokom sudu u punom radnom vremenu.

Suci tribunala

Tribunali godišnje rješavaju gotovo 800 000 predmeta iz vrlo različitih područja, primjerice porezne, mirovinske ili imigracijske sporove.

Tribunali obično zasjedaju kao vijeće koje se sastoji od predsjednika tribunala s pravnim kvalifikacijama ili suca, kojemu pomažu članovi vijeća stručni u određenim područjima. Nema porote, a sudac tribunala nema ovlasti izricanja kazne zatvora stranci koja izgubi spor. Njihova je glavna zadaća uspješno rješavanje sukoba te, u nekim slučajevima, donošenje odluke o razini odštete ili naknade koja se dodjeljuje stranci koja je dobila spor.

Magistratski suci

Magistratski suci, poznati i kao „mirovni suci” ili „JP-ovi”, rješavaju oko 95 % kaznenih predmeta u Engleskoj i Walesu. U lokalnim područjima svoje dužnosti obavlja više od 30 000 magistratskih sudaca, koji godišnje u pravilu zasjedaju najmanje 26 puta po pola radnog dana. Ne moraju imati pravnu izobrazbu i nisu plaćeni.

Obično zasjedaju kao jedno tijelo u vijeću sastavljenom od tri suca, od kojih je jedan osposobljen za ulogu predsjednika te vodi poslove vijeća i govori u njegovo ime. Vijeću uvijek pomaže službenik s pravnim kvalifikacijama koji pruža pravne i postupovne savjete.

Magistratski suci sude u relativno lakšim kaznenim predmetima. U takve predmete spadaju sitna krađa, vandalizam, javni neredi i prometni prekršaji. Magistratski suci rješavaju i niz pitanja povezanih s obiteljima i djecom te sa zahtjevima za izdavanje dozvola.

Tužitelji

Organizacija

Služba krunskog tužiteljstva (Crown Prosecution Service – CPS) neovisno je tijelo zaduženo za kazneni progon kaznenih djela koja je istražila policija u Engleskoj i Walesu. Njome upravlja državni odvjetnik, koji je za Službu krunskog tužiteljstva odgovoran Parlamentu. Engleska i Wales podijeljeni su na 42 područja kaznenog progona, a na čelu svakog od njih nalazi se glavni krunski tužitelj. Osim toga, postoje četiri specijalizirana nacionalna odjela: odjel za organizirani kriminal, posebni kriminalistički odjel, odjel za suzbijanje terorizma i odjel za progon kaznenih djela prijevare. CPS Direct telefonska je služba u okviru koje policijski službenici širom Engleske i Walesa imaju pristup savjetima i odlukama izvan radnog vremena.

Na čelu je Službe krunskog tužiteljstva Direktor javnog tužiteljstva (Director of Public Prosecutions – DPP) koji donosi odluke o najsloženijim i najosjetljivijim predmetima te savjetuje policiju u kaznenim stvarima. Direktor javnog tužiteljstva odgovoran je za optužnice i progone koje pokreće Služba krunskog tužiteljstva, a odgovara državnom odvjetniku.

U Službi krunskog tužiteljstva zaposleni su tužitelji i pomoćnici tužitelja, kao i socijalni radnici te administratori. Krunski tužitelji iskusni su odvjetnici ili pravnici odgovorni za kazneni progon kaznenih djela u ime Krune. Pomoćni tužitelji preispituju i iznose ograničeni raspon predmeta na magistratskim sudovima.

Uloga i dužnosti

Zaposlenici Službe krunskog tužiteljstva:

 • savjetuju policiju i preispituju dokaze u predmetima kako bi utvrdili postoje li osnove za kazneni progon
 • odlučuju o optužnici (osim u lakšim predmetima) ako je donesena odluka o kaznenom progonu
 • pripremaju predmete i iznose ih pred sudom.

Krunski tužitelji ubrajaju se u državne službenike i zapošljavaju se putem javnog natječaja. Da bi ispunio uvjete za zapošljavanje, kandidat mora biti:

 • pravni savjetnik ovlašten u Engleskoj i Walesu koji posjeduje valjano odobrenje za rad
 • odvjetnik pri Engleskoj odvjetničkoj komori s obavljenim vježbeničkim stažom
 • državljanin države članice Europskog gospodarskog prostora ili Commonwealtha. Odvjetnici koji su kvalifikacije stekli izvan Engleske i Walesa moraju prije stupanja u radni odnos položiti razlikovni pravosudni ispit.

Organizacija pravne struke: Pravnici

Odvjetnici (barristers/advocates)

Vijeće odvjetničke komore (The Bar Council) upravno je tijelo za sve odvjetnike u Engleskoj i Walesu. Osnovano je u cilju zastupanja najboljih interesa profesije, oblikovanja i provedbe ključnih političkih inicijativa te održavanja standarda, časti i neovisnosti Odvjetničke komore. U skladu sa Zakonom o pravnim uslugama iz 2007. Vijeće je zadaću reguliranja profesije prenijelo na neovisno i namjensko Povjerenstvo za standarde Odvjetničke komore. Odvjetnici su zasebni stručni pravni savjetnici i zastupnici pred sudom. Općenito govoreći, oni su samozaposleni i rade u skupinama u uredima poznatima pod nazivom „komore”, a oni se nazivaju „stanarima”. Odvjetnici su uglavnom osposobljeni za zastupanje svojih stranaka na višim sudovima. Mnogo vremena provode i savjetujući stranke i istražujući predmete te proučavajući svoje stručno područje. Približno 10 % odvjetnika Kraljičini su savjetnici (Queen’s Counsel – QC) koji se bave najvažnijim i najsloženijim predmetima.

Pravni savjetnici (solicitors)

Posao pravnog savjetnika uključuje pružanje stručnih pravnih savjeta strankama (građanima, poduzećima, dobrovoljnim organizacijama, dobrotvornim udrugama itd.) te njihovo zastupanje, uključujući zastupanje na sudu. Njihov je rad izuzetno raznolik. Većina pravnih savjetnika radi u privatnim uredima, u kojima u partnerstvu s drugim pravnim savjetnicima nude usluge strankama. Uredi pravnih savjetnika mogu biti općeg usmjerenja te obuhvaćati mnoštvo pravnih područja ili se specijalizirati za određeno područje. Drugi pravni savjetnici rade kao zaposlenici tijela središnje i lokalne vlasti, Službe krunskog tužiteljstva, magistratskih sudova, trgovačkih ili industrijskih organizacija ili drugih tijela. Pravni savjetnici mogu odabrati vrstu okruženja koja im najbolje odgovara.

Pravni savjetnici u pravilu strankama pružaju pravne savjete. Ako je tim strankama zatim potrebno zastupanje na višim sudovima u Engleskoj i Walesu, pravni će savjetnik u pravilu zatražiti od odvjetnika da vodi predmet na sudu. Međutim, odvjetnik nije uvijek potreban zato što kvalificirani pravni savjetnici imaju pravo obraćanja sudu (tj. imaju pravo zastupanja stranaka) na višim sudovima.

Komora pravnih savjetnika (The Law Society) predstavlja pravne savjetnike u Engleskoj i Walesu. Zadaće Komore sežu od pregovaranja s regulatornim tijelima profesije, vladom i ostalima te zagovaranja vlastitih interesa, pa do osposobljavanja i pružanja savjeta. Komora pravnih savjetnika tu je kako bi pomogla pravnim savjetnicima širom Engleske i Walesa te ih štitila i promicala njihove interese.

Regulatorno tijelo za pravne savjetnike (Solicitors Regulation Authority – SRA) bavi se svim regulatornim i disciplinskim pitanjima te utvrđuje, nadzire i provodi standarde za pravne savjetnike širom Engleske i Walesa. Ranije je bilo poznato kao Regulatorno povjerenstvo komore pravnih savjetnika te djeluje isključivo u javnom interesu.

Ured za pravne pritužbe (Office for Legal Complaints) dostupan je građanima koji žele podnijeti pritužbu na pravnog savjetnika. To neovisno i nepristrano tijelo koje je ranije bilo poznato kao Služba za pravne pritužbe (Legal Complaints Service) radi na brzom i učinkovitom rješavanju svih pitanja.

Javni bilježnici

Javni bilježnici treća su i najstarija grana pravne struke u Engleskoj i Walesu. Ured za ovlaštenja (The Faculty Office) (koji je nadbiskup od Canterburyja osnovao 1279.) javnim bilježnicima daje ovlasti za obavljanje javnobilježničkih poslova, a regulatorno je tijelo Sud za ovlaštenja (Court of Faculties). Javni bilježnici imaju ulogu posrednika između građanskog i običajnog prava.

Svi javni bilježnici imaju pravnu izobrazbu te, premda većinom mogu biti i pravni savjetnici, javnobilježničke kvalifikacije stječu polaganjem zasebnih neovisnih ispita. Svi javni bilježnici moraju pohađati istu početnu obuku kako bi stekli javnobilježničke kvalifikacije: uvjet je studij javnog bilježništva na sveučilištu University College London. Po stjecanju kvalifikacija javni bilježnici svoju djelatnost mogu obavljati bilo gdje u Engleskoj i Walesu i svi imaju jednake ovlasti. Osim što pripremaju i izdaju javnobilježničke akte i instrumente, javni bilježnici mogu i pružati savjete povezane s izradom oporuka, pitanjima nasljedstva i upravljanjem ostavinom te vršiti prijenos vlasništva nad nekretninama.

Javnobilježnička djelatnost već je stoljećima priznata širom svijeta, što građanima i poduzećima omogućuje slobodno kretanje. Javni bilježnici tako pospješuju trgovinu i olakšavaju život običnim građanima, omogućujući im slobodu u svakodnevnom životu i poslovanju uz razumne troškove i bez nepotrebne odgode.

Javni bilježnik posjeduje službeni pečat, a javnobilježnički akti u Engleskoj i Walesu imaju dokaznu snagu. Javnobilježnički akti pripremaju se u privatnom i javnom obliku; ovi potonji poznati su i kao ˆ„javnobilježnički akti u izvornom obliku”. Javnobilježnički akti koji nose potpis i pečat javnog bilježnika priznati su kao dokaz ovlaštenog javnog službenika u svim zemljama svijeta.

Javni bilježnici podliježu sličnim pravilima struke kao odvjetnici, a od njih se zahtijeva da svake godine obnavljaju svoje javnobilježničko ovlaštenje te da imaju policu osiguranja od profesionalne odgovornosti i osiguranja povjerenja. Obnavljanje ovlaštenja podložno je poštovanju pravila. Imenovanje javnim bilježnikom osobno je i vrijedi za pojedinačnog javnog bilježnika. Javnobilježnička komora (The Notaries Society) članska je organizacija koja zastupa približno 800 javnih bilježnika. Udruga javnih bilježnika – notara (The Society of Scrivener Notaries) zastupa približno 30 javnih bilježnika – notara koji uglavnom rade u središnjem Londonu, a imenuje ih drevni ceh Društvo notara (The Scriveners Company).

Patentni zastupnici i zastupnici za žigove (patent and trade mark attorneys)

Patentni zastupnici i zastupnici za žigove stručni su savjetnici u području intelektualnog vlasništva. Oni strankama pružaju pravne savjete u tom području, naročito u pogledu patenata, žigova, dizajna i autorskih prava. Zastupaju i stranke na specijaliziranim sudovima za intelektualno vlasništvo (neki od njih dobivaju daljnje ovlasti nakon stjecanja kvalifikacija parničnog odvjetnika). Većina patentnih zastupnika i zastupnika za žigove radi u privatnim uredima. Mnogi rade u specijaliziranim uredima, no neki rade u partnerstvu s odvjetnicima. Osim toga, brojni predstavnici ove struke zaposleni su u industriji. Patentni zastupnici i zastupnici za žigove s kvalifikacijama parničnog odvjetnika mogu zastupati svoje stranke na sudu, na isti način kao i pravni savjetnici, u predmetima povezanima s intelektualnim vlasništvom, uključujući nalaganje odvjetniku da preuzme predmet. Ovlašteni institut patentnih zastupnika (Chartered Institute of Patent Attorneys – CIPA) predstavlja patentne zastupnike u čitavoj Ujedinjenoj Kraljevini. Njegova uloga uključuje suradnju s vladom u području zakonodavstva o intelektualnom vlasništvu, osiguravanja obrazovanja i osposobljavanja patentnih zastupnika i vježbenika te suradnju s regulatornim tijelima struke. Cilj CIPA-e jest promicati pravo i zanimanja povezana s intelektualnim vlasništvom. Institut zastupnika za žigove (Institute of Trade Mark Attorneys – ITMA) predstavlja zastupnike za žigove i njihovu struku u cijeloj Ujedinjenoj Kraljevini. Njegove dužnosti uključuju pregovaranje i lobiranje kod vlade, vlastitog neovisnog regulatornog ogranka (IPReg) i drugih mjerodavnih organizacija. Pruža odgovarajuće obrazovanje i osposobljavanje te savjete u struci zastupnika za žigove, a odgovoran je i za promicanje struke i intelektualnog vlasništva. Regulatorni odbor za intelektualno vlasništvo (Intellectual Property Regulation Board – IPReg) bavi se svim regulatornim i disciplinskim pitanjima te utvrđuje, nadzire i provodi standarde za patentne zastupnike i zastupnike za žigove u cijeloj Ujedinjenoj Kraljevini. Djeluje u javnom interesu i vodi zakonski propisane registre patentnih zastupnika i zastupnika za žigove, bilo fizičkih bilo pravnih osoba.

Druge pravne struke

Osim onih koji rade na magistratskim sudovima, službenici i drugi zaposlenici na većini sudova u Engleskoj i Walesu ne trebaju imati pravnu izobrazbu. Oni su državni službenici koji se bave administrativnim poslovima i pomažu sucima. Ne smiju pružati pravne savjete. Sve sudsko osoblje u svojstvu državnih službenika zapošljava Služba sudova i tribunala Njezina Veličanstva.

Više informacija o kategorijama sudskog osoblja dostupno je ovdje PDF (456 Kb) en.

Na magistratskim sudovima službenici imaju drukčiju ulogu. Mirovni suci nemaju pravnu naobrazbu te se oslanjaju na savjete pravno osposobljenih službenika, koji se dijele u dvije skupine: sudačke savjetnike i pomoćnike sudačkih savjetnika (ili sudske službenike).

 • Sudački savjetnici glavni su pravni savjetnici magistratskih sudaca. Oni su pravnici (odvjetnici ili pravni savjetnici) s odgovarajućom kvalifikacijom koju posjeduju najmanje pet godina. Magistratskim sucima na sudu i izvan njega pružaju savjete o zakonodavnim i postupovnim pitanjima. Ujedno su nadređeni pomoćnicima sudačkih savjetnika i odgovorni za njihovu naobrazbu, kvalitetu pruženih pravnih usluga i pružanje dosljednih pravnih savjeta u okviru svojeg upravnog područja.

 • Pomoćnici sudačkih savjetnika rade na sudovima i savjetuju magistratske suce o zakonodavnim i postupovnim pitanjima te pravnoj praksi. I oni imaju pravnu naobrazbu (obično kao pravni savjetnici ili odvjetnici).

Za provedbu naloga Visokog suda sada su zaduženi službenici visokog suda za provedbu (high court enforcement officers), koje lord kancelar ili njegov opunomoćenik imenuju i dodjeljuju određenim okruzima. Oni su odgovorni za provedbu sudskih naloga u vidu povrata dugovanog novca u skladu s presudom Visokog suda ili presudom okružnog suda proslijeđenom Visokom sudu. Mogu zaplijeniti i prodati robu kako bi se pokrio iznos duga. Osim toga izvršavaju i nadziru zaposjedanje imovine i povrat robe.

Izvršitelji okružnih sudova (county court bailiffs) državni su službenici koje Služba sudova i tribunala Njezina Veličanstva zapošljava za izvršenje presuda i/ili naloga donesenih i zavedenih na okružnim sudovima. To su državni službenici koji provode izvršne naloge, zaposjedaju zemljište na temelju naloga za zaposjedanje i vraćaju robu na temelju naloga za povrat robe. Propisi o sudskim izvršiteljima koji izvršavaju naloge utvrđeni su u odjeljcima 85. – 111. Zakona o okružnim sudovima iz 1984. Postupci za izvršenje utvrđeni su u pravilniku o parničnom postupku. Osim toga, izvršitelji okružnih sudova obavljaju druge dužnosti, uključujući osobno uručivanje isprava i naloga o pritvaranju. Propisi o pritvaranju utvrđeni su u odjeljcima 118. – 122. Zakona o okružnim sudovima.

Ovlašteni sudski izvršitelji (certificated bailiffs) privatni su sudski izvršitelji ovlašteni u skladu s pravilima o prisilnoj naplati najamnine, a imenuje ih regionalni sudac koji zasjeda u okružnom sudu. U slučaju prisilne naplate najamnine riječ je o pljenidbi imovine stanara kako bi najmodavac osigurao plaćanje zakašnjelih najamnina bez intervencije suda. Na temelju niza drugih zakona, ovlašteni sudski izvršitelji smiju provoditi ovrhe i na temelju određenih drugih vrsta dugova, kao što su lokalni porez i porez na poslovne prostore.

Druge poveznice

Služba krunskog tužiteljstva
Ured za ovlaštenja
Javnobilježnička komora
Pravosuđe Engleske i Walesa
Odvjetnička komora
Regulatorno tijelo za pravne savjetnike
Ured za pravne pritužbe
Komisija za pravne usluge
Ovlašteni institut patentnih zastupnika
Institut zastupnika za žigove
Regulatorni odbor za intelektualno vlasništvo
Služba sudova i tribunala Njezina Veličanstva

Posljednji put ažurirano: 30/06/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.