Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Vrste pravnih struka

Estonija

Na ovoj se stranici daje pregled organizacije pravnih profesija u Estoniji

Sadržaj omogućio
Estonija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Pravne profesije - uvod

Pravne profesije u Estoniji sastoje se od:

 • tužitelja,
 • sudaca,
 • suca porotnika,
 • pomoćnih sudaca i sudskih službenika,
 • odvjetnika,
 • javnih bilježnika,
 • izvršitelja sudskih odluka,
 • stečajnih upravitelja.

Tužitelji

Organizacija

Ured tužitelja vladina je agencija koja je odgovorna Ministarstvu pravosuđa. Sastoji se od dvije razine: Ureda Vrhovnog tužitelja i četiri ureda okružnog tužitelja.

Nadležnost Ureda Vrhovnog tužitelja obuhvaća cijelu Estoniju, a nadležnost svakog ureda okružnog tužitelja odgovara onoj policijskih prefektura. Na čelu Ureda tužitelja je Vrhovni tužitelj, kojeg estonska vlada imenuje na dužnost na pet godina na prijedlog ministra pravosuđa i nakon razmatranja mišljenja Odbora za pravna pitanja estonskog Parlamenta.

Svake godine na proljetnom zasjedanju Parlamenta Vrhovni tužitelj predstavlja Odboru za Ustav Parlamenta pregled izvršenih obveza u prethodnoj kalendarskoj godini, koje su mu zakonski dodijeljene.

Na čelu Ureda okružnog tužitelja je glavni tužitelj, kojeg ministar pravosuđa također bira na pet godina na prijedlog Vrhovnog tužitelja.

Ukupno postoji osam vrsta tužitelja u Estoniji: Vrhovni tužitelj, glavni državni tužitelji, državni tužitelji i pomoćnici tužitelja u Uredu Vrhovnog tužitelja i glavnih tužitelja, viši tužitelji, posebni tužitelji, okružni tužitelji i pomoćnici tužitelja u uredima okružnih tužitelja.

Vidjeti i Zakon o Uredu tužitelja.

Uloga i zadaće

U skladu sa Zakonom o Uredu tužitelja:

 • Ured tužitelja sudjeluje u planiranju nadzora potrebnog za sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela;
 • vodi predraspravne kaznene postupke te osigurava njihovu zakonitost i učinkovitost;
 • zastupa javno tužiteljstvo na sudu;
 • ispunjava ostale zadaće koje su zakonom propisane Uredu tužitelja.

Ured tužitelja neovisno izvršava svoje zadaće na temelju Zakona o Uredu tužitelja.

Kao voditelj kaznenih postupaka, tužitelj vodi istražno tijelo u prikupljanju dokaza i odlučuje hoće li na temelju utvrđenih činjenica podnijeti tužbu protiv neke osobe.

Prema statutima Ureda tužitelja
Ured Vrhovnog tužitelja:

 • vodi preliminarne istrage i zastupa javno tužiteljstvo na sudovima svih stupnjeva u slučajevima nepropisnog ponašanja iz nehata, gospodarskog kriminala, prekršaja povezanih sa služenjem u obrambenim snagama, prekršaja u području okoliša, prekršaja protiv provedbe pravde i kaznenih djela povezanih s organiziranim kriminalom, prekogranične prirode i drugih osobito teških organiziranih kaznenih djela ili kaznenih djela koja privlače velik interes javnosti, kao i kaznenih djela protiv čovječnosti i međunarodne sigurnosti, težih kaznenih djela protiv države, kaznenih djela koja su počinili tužitelji i drugih kaznenih djela koja je dodijelio glavni javni tužitelj;
 • nadgleda aktivnosti ureda okružnih tužitelja i pruža savjetovanje o tim aktivnostima te analizira sudbenu praksu i praksu ureda tužitelja i donosi opće zaključke o njima;
 • izvršava obveze koje proizlaze iz međunarodne suradnje, uključujući sudjelovanje u radu Eurojusta;
 • sudjeluje u sastavljanju zakona, pravilnika vlade Republike i upravnih rješenja te pravilnika i naloga ministra pravosuđa koji se odnose na aktivnosti Ureda tužitelja.

Suci

Organizacija

Sudac mora biti estonski građanin koji je stekao državno priznatu diplomu magistra prava, jednakovrijednu kvalifikaciju u smislu odjeljka 28. stavka 2.2 Zakona o obrazovanju Republike Estonije ili jednakovrijednu inozemnu kvalifikaciju, napredno vlada estonskim jezikom, izuzetno je moralan te se odlikuje sposobnostima i osobinama potrebnima za obavljanje sudačke dužnosti. Suci se imenuju na dužnost doživotno. Ministar pravosuđa nema pravo davati naredbe sucima niti ima disciplinsku nadležnost nad njima. Sudac može biti smijenjen samo na temelju sudske presude koja je stupila na snagu. Suci mogu služiti do 67. godine života, no ta se dobna granica može povisiti.

Za suca ne mogu biti imenovane osobe:

 • koje su osuđene za kazneno djelo,
 • koje su smijenjene s položaja suca, javnog bilježnika, sudskog tumača ili izvršitelja sudskih odluka,
 • koje su izbačene iz Estonske odvjetničke komore,
 • koje su otpuštene iz javne službe zbog disciplinskog prekršaja,
 • koje su u stečaju,
 • čije su stručne aktivnosti revizora prekinute, osim ako se to dogodilo na temelju zahtjeva revizora,
 • kojima je oduzeto pravo na rad kao zastupnika za patente, osim ako je to učinjeno na temelju zahtjeva zastupnika za patente.

Svatko tko je dovršio pripremnu službu za suca ili tko je izuzet iz takve službe i prošao je sudački ispit može biti imenovan sucem na provincijskom ili upravnom sudu. Pripremnu službu za suca ne treba završiti osoba koja je odmah nakon polaganja sudskog ispita najmanje dvije godine radila kao odvjetnik ili tužitelj (ali ne kao pomoćnik tužitelja), ni osoba koja je prethodno radila kao sudac ako nije prošlo više od 10 godina otkako je razriješena s dužnosti suca.

Svaki iskusan i priznat odvjetnik koji je prošao sudački ispit može biti imenovan sucem okružnog suda. Nijedna osoba koja je radila kao sudac neposredno prije imenovanja ne mora polagati sudački ispit.

Iskusni i priznati odvjetnici mogu biti imenovani na dužnost suca Vrhovnog suda.

Suci se postavljaju otvorenim natječajem.

Sudac smije biti zaposlen samo u uredu suca, osim u nastavnom ili istraživačkom svojstvu. Sudac mora obavijestiti predsjednika suda o svim zaposlenjima izvan ureda suca. Ni jedno zaposlenje izvan ureda suca ne smije ugrožavati učinkovitost sučevih službenih dužnosti ili sučevu nepristranost u provedbi pravde. Sudac ne smije biti zastupnik u Riigikoguu (Parlamentu) ili član općinskog ili gradskog vijeća, član političke stranke, osnivač, ortak s pravom upravljanja ili član upravnog odbora ili nadzornog odbora društva, direktor podružnice inozemnog društva, stečajni upravitelj, član stečajnog odbora, obvezni upravitelj nekretnine ili arbitar kojeg je odabrala jedna stranka u sporu.

Sudac može biti smijenjen s dužnosti samo sudskom presudom. Kaznena prijava protiv suca prvostupanjskog ili drugostupanjskog suda može se podići tijekom njegova mandata samo na prijedlog Vrhovnog suda en banc uz pristanak predsjednika Republike. Kaznena prijava protiv suca Vrhovnog suda može se podići tijekom njegova mandata samo na prijedlog državnog odvjetnika uz pristanak većine u estonskom Parlamentu.

Zahtjevi primjenjivi na suce, njihovu pripremnu službu i obveze navedene su u Zakonu o sudovima.

Uloga i obveze

Sudačka profesija regulirana je zakonom. Etički kodeks donijeli su svi estonski suci na zajedničkom zasjedanju (en banc). Više informacija dostupno je na web-mjestu estonskih sudova i web-mjestu Vrhovnog suda.

Uloga suca sastoji se u provedbi pravde u skladu s Ustavom i pravnim aktima, na temelju kojih sudac odlučuje o pravednom rješenju za stranke u sporu. Sudac razvija zakon tumačenjem pravnih akata i istraživanjem.

Sudac provodi svoje službene dužnosti nepristrano i bez vlastitog interesa te uzima u obzir interese službe čak i izvan djelokruga svojih profesionalnih aktivnosti. Sudac se uvijek mora ponašati besprijekorno dok obavlja profesionalne aktivnosti, ali i izvan njih te izbjegavati djela koja bi mogla naštetiti ugledu suda. Sudac ne smije otkrivati informacije za koje sazna na zatvorenom sudskom zasjedanju ili tijekom rasprava koje se održavaju prilikom postizanja nagodbe. Obveza povjerljivosti vrijedi u svakom trenutku, čak i nakon što sudac ode u mirovinu. Sudac mora nadgledati kandidate za suce, kandidate za pomoćnike suca i sveučilišne studente-pripravnike koji prolaze pripremnu službu. Ni jedan sudac ne mora istovremeno nadgledati više od dva kandidata za suca, kandidata za pomoćnike suca ili sveučilišne studente-pripravnike. Sudac mora redovito razvijati svoje stručno znanje i vještine te sudjelovati u obuci.

Socijalna jamstva za suce

Suci prema zakonu primaju razna socijalna jamstva, uključujući službenu plaću, dodatne naknade, sudsku mirovinu, dopust, službene halje i druga socijalna jamstva.

Službena sudačka plaća utvrđena je u Zakonu o službenim plaćama državnih službenika koje imenuje estonski Parlament i predsjednik Republike. Osim službene plaće, suci primaju dodatnu naknadu za radni staž koja iznosi 5 % službene plaće od pete godine, 10 % službene plaće od desete godine i 15 % službene plaće od petnaeste godine.

Sudačka mirovina sastoji se od starosne mirovine, posebne starosne imovine, invalidske mirovine i obiteljske mirovine za članove sučeve obitelji. Sudačka mirovina ne isplaćuje se tijekom sučeva zaposlenja. Ako je umirovljeni sudac zaposlen negdje drugdje, prima cijelu sudačku mirovinu, bez obzira na zaradu. Sudačka mirovina ne isplaćuje se nikome tko je izbačen iz službe zbog disciplinskog prekršaja ili tko je optužen za namjerno počinjeno kazneno djelo. Sudačka mirovina oduzima se svakome tko je osuđen za prekršaj protiv provođenja pravde.

Sudačka starosna mirovina može se isplaćivati svakome tko je zaposlen kao sudac najmanje 15 godina i tko je dosegnuo dob za umirovljenje. Suci također imaju pravo na starosnu mirovinu ako izgube 100 %, 90 % ili 80 % svoje radne sposobnosti nakon 15 godina zaposlenja na položaju suca, čak i ako nisu dosegnuli dob za umirovljenje. Suci koji su dosegnuli dob za umirovljenje imaju pravo primiti starosnu mirovinu nakon deset godina rada na položaju suca ako izgube 100 %, 90 % ili 80 % svoje radne sposobnosti. Starosna mirovina suca iznosi 75 % njihove posljednje plaće.

Posebna starosna mirovina koja iznosi 75 % posljednje sudačke plaće isplaćuje se svakome tko je kao sudac bio zaposlen najmanje 30 godina.

Sudac koji postane trajno nesposoban za rad tijekom zaposlenja na položaju suca ima pravo na sudačku invalidsku mirovinu. Sudačka invalidska mirovina iznosi 75 % posljednje sudačke plaće u slučaju 100%-tnog gubitka radne sposobnosti, 70 % posljednje plaće u slučaju 80%-tnog ili 90%-tnog gubitka radne sposobnosti i 30 % posljednje plaće u slučaju 40%-tnog do 70%-tnog gubitka radne sposobnosti.

Ako sudac umre, sudačka mirovina u iznosu od 30 % posljednje sudačke plaće isplaćuje se svakom članu obitelji koji ima pravo primati obiteljsku mirovinu, ali ukupno ne više od 70 % ukupne posljednje sudačke plaće.

Sudac ima pravo na godišnji dopust u iznosu od 49 kalendarskih dana za suce prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova i 56 kalendarskih dana za suce Vrhovnog suda. Sudac nema pravo na dodatni dopust predviđen Zakonom o javnoj službi.

Suci porotnici

Suci porotnici sudjeluju u provođenju pravde na provincijskim sudovima samo u kaznenim predmetima koji uključuju kazneno djelo s predumišljajem. Sudac porotnik u provođenju pravde ima isti status, prava i obveze kao i sudac. Sudac porotnik može biti imenovan na najviše četiri godine i mora biti estonski državljanin s aktivnom pravnom sposobnosti, u dobi između 25 i 70 godina, s prebivalištem u Estoniji, mora napredno vladati estonskim jezikom i imati odgovarajući moralni karakter da bi mogao izvršavati dužnost suca porotnika. Sudac porotnik ne smije biti imenovan na više od dva uzastopna mandata.

Za suca porotnika ne mogu biti imenovane sljedeće osobe: osoba optužena za kazneno djelo, osoba u stečaju, osoba nepodobna po pitanju zdravstvenog stanja, osoba čije prebivalište (tj. adresa unesena u registar stanovnika) u području lokalne vlasti koja tu osobu imenuje kao kandidata za suca porotnika traje kraće od godinu dana, osoba koja radi za sudove, Ured tužitelja ili Službu za unutarnju sigurnost, osoba koja član obrambenih snaga, osoba koja je odvjetnik, javni bilježnik ili izvršitelj sudskih odluka, član estonske vlade ili općinske ili gradske vlasti, ili osoba koja je predsjednik Republike, član Parlamenta ili guverner provincije. Osoba optužena za kazneno djelo ne smije biti imenovana sucem porotnikom tijekom kaznenog postupka.

Uloga suca porotnika u osnovi je u provođenju pravde predstavljati stav obične osobe koja pravne postupke promatra više s ljudskog nego s pravnog gledišta. Vijeća lokalne vlasti odgovorna su za odabir kandidata za suce porotnike.

Pomoćnici sudaca i sudski službenici

Pomoćnik suca sudski je službenik koji provodi dužnosti propisane zakonom. Pomoćnik suca nepristran je, ali mora poštovati upute suca u mjeri u kojoj je to propisano zakonom. Pomoćnik suca odgovoran je za unose u registre (npr. zemljišne knjige, trgovački registar) i izdavanje propisa o vođenju registara, uključujući naloge kojima se izriče kazna. Pomoćnik suca može provesti ubrzani postupak za platne naloge. Ograničenja mandata za suce vrijede i za pomoćnike sudaca.

Pomoćnikom suca može biti imenovan svatko tko posjeduje državno priznatu diplomu magistra prava, jednakovrijednu kvalifikaciju u smislu odjeljka 28. stavka 2. Zakona o obrazovanju Republike Estonije ili jednakovrijednu inozemnu kvalifikaciju, napredno vlada estonskim jezikom, izuzetno je moralan, te je završio pripremnu službu za pomoćnika suca. Osoba koja nije bila u pripremnoj službi za pomoćnike sudaca, ali je bila u pripremnoj službi za suce ili je od nje izuzeta te je položila sudski ispit također može biti imenovana pomoćnikom suca.

Za pomoćnika suca ne mogu biti imenovane sljedeće osobe: osoba optužena za kazneno djelo, osoba smijenjena s dužnosti suca, javnog bilježnika, sudskog tumača ili izvršitelja sudskih odluka, osoba izbačena iz Estonske odvjetničke komore, osoba otpuštena iz javne službe zbog disciplinskog prekršaja; osoba u stečaju, osoba čije su stručne aktivnosti revizora prekinute, osim ako se to dogodilo na temelju zahtjeva revizora, osoba čije je pravo na rad kao zastupnika za patente oduzeto, osim ako je to učinjeno na temelju zahtjeva zastupnika za patente, osoba koja je unutar tri godine od imenovanja u službu smijenjena s dužnosti suca zbog nepodobnosti za tu dužnost.

Pomoćnici sudaca postavljaju se otvorenim natječajem.

Zahtjevi za pomoćnike sudaca utvrđeni su u Zakonu o sudovima.

Sudski službenik djelatnik je suda koji sudjeluje (neovisno ili pod nadzorom suca) u pripremi i rješavanju predmeta u mjeri u kojoj je to propisano Zakonom o sudskom postupku. Sudski službenik ima ovlast izvršavati iste dužnosti i donositi iste odluke kao pomoćnik suca ili druga službena osoba na sudu u skladu sa Zakonom o sudskom postupku. Sudski službenik neovisan je u izvršavanju svojih dužnosti, ali mora poštovati upute suca u mjeri u kojoj je to propisano zakonom.

Zahtjevi koje moraju ispunjavati sudski službenici jednaki su onima koje moraju ispunjavati pomoćnici sudaca. Upražnjeno mjesto sudskog službenika popunjava se javnim natječajem.

Za sudskog službenika ne mogu biti imenovane sljedeće osobe: osoba kažnjena za namjerno počinjeno kazneno djelo, osoba kažnjena za namjerno počinjeni prekršaj protiv države, neovisno o tome jesu li pojedinosti osude izbrisane, osoba čije je pravo rada na dužnosti sudskog službenika opozvano na temelju sudske presude koja ima pravni učinak, osoba koja je najbliži rođak ili partner osobe koja izravno nadgleda sudskog službenika.

Uz sudske službenike PDF (371 Kb) en i pomoćnike sudaca PDF (373 Kb) en ostali sudski službenici obuhvaćaju ravnatelje sudova PDF (367 Kb) en i službenike na zasjedanjima suda PDF (364 Kb) en.

Odvjetnici

Ova skupina pravne profesije obuhvaća odvjetnike njihove pomoćnike.

Odvjetnici su članovi Estonske odvjetničke komore te su regulirani Zakonom o odvjetničkoj komori. Svatko tko zadovoljava uvjete navedene u Zakonu o odvjetničkoj komori i tko je položio pravosudni ispit može biti član Estonske odvjetničke komore.

Estonska odvjetnička komora je samoupravno strukovno udruženje osnovano s ciljem pružanja pravnih usluga u privatnom i javnom interesu te zaštite profesionalnih prava odvjetnika. Estonska odvjetnička komora nadzire stručne aktivnosti svojih članova i njihovu sukladnost sa zahtjevima profesionalne etike. Estonska odvjetnička komora također organizira stručnu obuku na radu za odvjetnike i pruža državnu pravnu pomoć. Estonska odvjetnička komora preko svojih članova osigurava pružanje državne pravne pomoći.

Estonska odvjetnička komora djeluje kroz svoja tijela. Ona obuhvaćaju opću skupštinu, odbor, predsjednika, revizijski odbor, sud časti i odbor za procjenu stručne podobnosti.

Odvjetnici imaju ovlasti:

 • za zastupanje i obranu klijenata na sudu i u predraspravnim i ostalim postupcima u Estoniji i u inozemstvu,
 • za prikupljanje dokaza,
 • da po volji biraju i koriste zakonska sredstva i mjere pri pružanju pravnih usluga,
 • za dobivanje informacija od tijela državne i lokalne vlasti, potrebnih za pružanje pravnih usluga, ovlasti za pristup dokumentima i dobivanje njihovih preslika i izvadaka, osim ako odvjetnicima zakon ne brani dobivanje ovih informacija i dokumentacije,
 • da obrađuju osobne podatke osoba koje nisu njihovi klijenti, a koji su dobiveni u skladu s ugovorom ili pravnim aktom, uključujući osjetljive osobne podatke, bez pristanka tih osoba ako je to potrebno za pružanje pravnih usluga,
 • da provjeravaju potpise i preslike dokumenata koji se podnose sudu i drugim službenim tijelima kao dio pravnih usluga koje se pružaju klijentu,
 • da djeluju kao arbitri ili miritelji u postupku utvrđenom u Zakonu o mirenju.
 • da djeluju kao stečajni upravitelji, ako su članovi Komore.

Pomoćnici odvjetnika imaju ovlasti odvjetnika u mjeri u kojoj to propisuje zakon.

Pomoćnici odvjetnika nisu ovlašteni da djeluju kao arbitri ili miritelji u postupku utvrđenom u Zakonu o mirenju. Nemaju ovlasti za zastupanje ili obranu stranaka na Vrhovnom sudu, osim ako je drukčije propisano zakonom. Pomoćnici odvjetnika nemaju ovlasti da djeluju kao stečajni upravitelji.

Pomoćnik odvjetnika može pružati pravne usluge samo pod nadzorom svojeg nadređenog, koji je odvjetnik.

Pri pružanju pravnih usluga, odvjetnik djeluje neovisno i u skladu sa zakonom, pravnim aktima i odlukama koje donose tijela Estonske odvjetničke komore, zahtjevima profesionalne etike odvjetnika, dobrom praksom i svojom savjesti.

Informacije koje se otkrivaju odvjetniku su povjerljive. Odvjetnika ili zaposlenika Estonske odvjetničke komore ili odvjetničkog ureda koji se saslušava kao svjedok ne smije se ispitivati ili se od njega tražiti objašnjenje o pitanjima za koja sazna prilikom pružanja pravnih usluga.

Podatkovni mediji povezani s pružanjem pravnih usluga od strane odvjetnika su nepovredivi.

Izvršenje profesionalnih obveza od strane odvjetnika ne smije dovesti do toga da ga se identificira s klijentom ili sudskim predmetom klijenta.

Odvjetnik se ne smije zadržavati u pritvoru, pretresati ili privoditi iz razloga povezanih s njegovim stručnim aktivnostima, osim na temelju odluke provincijskog ili gradskog suda. Odvjetnički ured preko kojeg odvjetnik pruža pravne usluge ne smije se pretresati zbog razloga povezanih s profesionalnim aktivnostima odvjetnika.

Popis odvjetnika i odvjetničkih ureda te druge korisne informacije mogu se pronaći na web-mjestu Estonske odvjetničke komore. Međutim, funkcijom „pronađite odvjetnika” omogućuje se pronalaženje odvjetnika u cijeloj Europskoj uniji.

Baze pravnih podataka

Ne postoje baze podataka osim prethodno navedenih.

Pravni savjetnici

Stručne aktivnosti pravnih savjetnika u Estoniji nisu zakonski regulirane.

Javni bilježnici

Organizacija

Svi javni bilježnici u Estoniji imaju iste ovlasti. Javnobilježnička profesija regulirana je Zakonom o javnim bilježnicima. Ministarstvo pravosuđa i Komora javnih bilježnika odgovorni su za reguliranje profesionalnih aktivnosti javnih bilježnika i upravljanje njima. Komora javnih bilježnika pravno je tijelo regulirano javnim pravom, a svi javni bilježnici imenovani na dužnost su njeni članovi. Zadaci za koje je odgovorna obuhvaćaju nadzor javnih bilježnika u pogledu savjesne i točne provedbe stručnih aktivnosti, usklađivanje stručnih aktivnosti javnih bilježnika, dogovaranje obuke za javne bilježnike, organizacija službe za kandidate, administracija i razvoj elektroničkog informacijskog sustava povezanog s javnim bilježnicima, i pružanje pomoći ministru pravosuđa u nadzornim aktivnostima itd. Web-mjesto Komore javnih bilježnika pruža informacije o javnim bilježnicima i javnobilježničkim obvezama.

Uloga i obveze

Javni bilježnik obnaša dužnost prema javnom zakonu. Država ga je ovlastila da na nečiji zahtjev potvrđuje činjenice i događaje koji imaju pravno značenje te da provodi druge javnobilježničke obveze kako bi se osigurala pravna sigurnost.

Javni bilježnici u svojim aktivnostima moraju biti nepristrani, vjerodostojni i neovisni. Obvezni su procijeniti stvarne namjere stranaka u transakciji i okolnosti potrebne za ispravnu transakciju koju treba izvršiti, te strankama objasniti različite načine izvršenja transakcije i posljedice transakcije.

Javni bilježnici na zahtjev provode sljedeće javnobilježničke radnje:

 • daju javnobilježničku ovjeru (razni ugovori, akti o prijenosu prava, oporuke) i javnobilježničku potvrdu (preslike, potpisi, ispisi itd.);
 • rješavaju pitanja nasljedstva;
 • izdaju potvrde o izradi javnobilježničkih isprava (koje se trebaju izvršiti u Estoniji i odgovaraju standardnim obrascima utvrđenima u Prilogu VI. Uredbi Vijeća (EZ) br. 44/2001 o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 12, 16.1.2001., str. 1.-23.));
 • proglašavaju isprave o punomoći nevažećima u skladu sa Zakonom o javnom bilježništvu
 • proglašavaju pravovaljanima ugovore sklopljene putem odvjetnika koji djeluju u svojstvu miritelja ili putem drugog javnog bilježnika;
 • izdaju potvrde (apostile);
 • na zahtjev pravnih osoba podnose njihova godišnja financijska izvješća sudu koji vodi registar;
 • potvrđuju vjenčanja i razvode te pripremaju upis brakova i razvoda u registar
 • prihvaćaju novčane pologe, pologe vrijednosnih papira i dokumenata;
 • omogućuju pristup podacima unesenima u zemljišnoknjižni odjel, u odjel za registre ili dokumentu koji se vodi u registru;
 • na zahtjev trgovačkog društva podnose obavijesti i prijave, zaprimaju dokumente ili druge informacije od gospodarskih upravnih tijela i dostavljaju upravne akte trgovačkom društvu;
 • na zahtjev trgovačkog društva unose informacije u registar.

Klijent mora za te transakcije javnom bilježniku platiti pristojbu propisanu zakonom.

Javni bilježnici mogu nuditi sljedeće službene usluge:

 • pravno savjetovanje izvan postupka ovjeravanja;
 • savjetovanje o poreznom pravu i inozemnom pravu, bez obzira na to je li to dio postupka ovjeravanja ili nije;
 • mirenje u skladu sa Zakonom o mirenju;
 • djelovanje u svojstvu arbitra na temelju Zakonika o parničnom postupku;
 • provođenje dražbi, glasovanja, lutrija i izvlačenja ždrijeba te provjera rezultata;
 • vođenje postupka davanja prisege i potvrđivanje vjerodostojnosti ovjerenih potvrda;
 • prosljeđivanje zahtjeva i obavijesti koji nisu povezani sa službenim dužnostima te izdavanje potvrda o prosljeđivanju ili o nemogućnosti prosljeđivanja takvih zahtjeva i/ili obavijesti;
 • prihvaćanje novčanih pologa — s iznimkom gotovine — vrijednosnih papira, dokumenata i drugih predmeta ako to nije javnobilježnički akt ili službena dužnost koja proizlazi iz javnobilježničkog akta;
 • do 2020., potvrdu vjerodostojnosti dokumenata prevedenih sa stranog jezika na estonski (od 2015. samo su zaprisegnuti prevoditelji ovlašteni za izradu službenih prijevoda s estonskog jezika na strani jezik, a od 2020. samo će zaprisegnuti prevoditelji biti ovlašteni za izradu službenih prijevoda sa stranog jezika na estonski jezik;
 • slanje odgovora na zahtjev za objašnjenje koji je podnijelo trgovačko društvo.

Informacije o službenim uslugama koje pružaju javni bilježnici dostupne su na web-mjestu Komore javnih bilježnika. Pristojbe za javnobilježničke usluge dogovaraju se između klijenta i javnog bilježnika prije pružanja usluge.

Ostale pravne profesije

Izvršitelji sudskih odluka

U Estoniji, to je slobodna pravna profesija: izvršitelji sudskih odluka djeluju u svoje ime i odgovorni su za vlastite postupke. Izvršitelj sudskih odluka mora biti nepristran i odgovoran u izvršavanju svojih obveza. Službene aktivnosti izvršitelja sudskih odluka regulirane su Zakonom o izvršiteljima sudskih odluka.

Komora izvršitelja sudskih odluka i stečajnih upravitelja (dalje u tekstu: „Komora”), zajedničko strukovno udruženje za izvršitelje sudskih odluka i stečajnih upravitelja, djeluje od siječnja 2010. Službene aktivnosti izvršitelja sudskih odluka, njihov nadzor, disciplinska odgovornost i aktivnosti strukovnog udruženja regulirani su u skladu sa Zakonom o izvršiteljima sudskih odluka. Uloga Komore sastoji se u razvoju i promicanju slobodne pravne profesije, uključujući razvoj i praćenje sukladnosti s dobrom službenom i stručnom praksom, u sastavljanju preporuka za usklađivanje stručnih aktivnosti, organizaciji obuke, razvoju informacijskih sustava itd. Komora ima i sud časti. Dodatne informacije o aktivnostima Komore dostupne su na njezinu web-mjestu.

Profesionalne dužnosti izvršitelja sudskih odluka sljedeće su:

1. provođenje postupaka izvršenja u skladu sa Zakonom o ovršnom postupku;
2. dostavljanje dokumenata u skladu s pravilnicima o provedbi postupaka;
3. popisivanje imovine i upravljanje imovinom u skladu sa Zakonom o nasljeđivanju;
4. u slučajevima propisanima zakonom i u skladu s postupkom propisanim zakonom,    provođenje dražbi na zahtjev suda ili upravnog tijela izvan ovršnog postupka.

Pristojba za izvršitelje sudskih odluka za provođenje tih službenih obveza utvrđena je u Zakonu o izvršiteljima sudskih odluka.

Službene usluge izvršitelja sudskih odluka navedene su u nastavku.

Na zahtjev fizičke osobe, izvršitelj sudskih odluka može obavljati sljedeće profesionalne usluge:

1. provođenje privatnih dražbi pokretne i nepokretne imovine;
2. dostavljanje dokumenata;
3. pružanje pravnih savjeta i sastavljanje pravnih dokumenata ako izobrazba izvršitelja odgovara odredbama odjeljka 47. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sudovima.

Izvršitelji sudskih odluka imaju pravo odbiti pružiti profesionalnu uslugu.

Uvjeti pružanja profesionalnih usluga i postupak naplate pristojbi dogovara se pismenim putem s osobom koja zahtjeva uslugu. Dogovoreni uvjeti i pristojbe moraju biti u skladu s dobrom profesionalnom praksom.

Pri pružanju profesionalnih usluga izvršitelji sudskih odluka ne smiju ostvarivati prava koja su zakonom zajamčena izvršiteljima sudskih odluka za obavljanje njihovih profesionalnih dužnosti ili prava koja proizlaze iz njihove dužnosti.

Informacije o uslugama koje pružaju izvršitelji sudskih odluka dostupne su na web-mjestu Komore. Pružanje službenih usluga dogovara se pisanim putem s podnositeljem zahtjeva za uslugu prije pružanja usluge.

Državni nadzor službenih dužnosti izvršitelja sudskih odluka provodi ministarstvo pravosuđa.

Izvršitelj sudskih odluka snosi odgovornost za štetu koja je protupravno nanesena tijekom obavljanja njegovih profesionalnih radnji, uključujući štetu koju je nanio zaposlenik njegova ureda. Ako se zahtjev za naknadu štete koja je nanesena profesionalnim činom izvršitelja sudskih odluka ne može podmiriti imovinom izvršitelja sudske odluke ili bilo koje druge osobe koja je odgovorna za štetu ili ako se takav zahtjev ne može podmiriti u potpunosti, Komora snosi odgovornost za nanesenu štetu. Država snosi konačnu odgovornost za radnje izvršitelja sudskih odluka. I Komora i država imaju pravo na naknadu štete od osobe koja je za nju odgovorna: država također ima pravo zatražiti naknadu štete od Komore.

Stečajni upravitelji

Stečajni upravitelj osoba je koju imenuje sud, a koja na temelju svoje uloge izvršava transakcije i ostale radnje u vezi sa stečajnom masom i predstavlja dužnika na sudu u sporovima koji se odnose na stečajnu masu. Glavna obveza stečajnog upravitelja je braniti prava i interese svih vjerovnika i dužnika te osigurati zakonit, brz i financijski prihvatljiv stečajni postupak. Stečajni upravitelj izvršava svoje dužnosti osobno. Sljedeće osobe mogu biti stečajni upravitelji: fizičke osobe koje je Komora ovlastila da djeluju u svojstvu stečajnog upravitelja, odvjetnici, zakonski revizori te izvršitelji sudskih odluka. Komora vodi popis stečajnih upravitelja. Popis obuhvaća podatke o svim osobama koje imaju pravo djelovati u svojstvu stečajnih upravitelja, a javnost može pristupiti popisu na web-mjestu Komore. Stečajni upravitelj naveden na popisu mora osigurati točnost unesenih podataka.

Glavne su zadaće stečajnog upravitelja sljedeće:

1. utvrditi potraživanja vjerovnika, upravljati stečajnom masom i organizirati formiranje i prodaju mase i zadovoljenje potraživanja vjerovnika izvan mase;
2. utvrditi razloge i datum nelikvidnosti dužnika;
3. prema potrebi osigurati da se poslovanje dužnika nastavi;
4. prema potrebi provesti stečaj dužnika, ako je dužnik pravna osoba;
5. u slučajevima utvrđenima zakonom pružati informacije vjerovnicima i dužniku;
6. izvještavati o njihovim aktivnostima i pružati informacije o stečajnom postupku sudu, službeniku za nadzor i stečajnom povjerenstvu.

Upravni nadzor aktivnosti stečajnih upravitelja provodi Ministarstvo pravosuđa na temelju pritužbi ili drugih podataka koji su mu poslani u vezi sa stečajnim upraviteljem, a koji navode na vjerovanje da stečajni upravitelj nije ispunio svoje obveze. Kada nadzire aktivnosti stečajnog upravitelja, Ministarstvo pravosuđa ima pravo provjeravati prikladnost i zakonitost njegovih stručnih aktivnosti. Ministar pravosuđa može poduzeti disciplinske mjere protiv stečajnog upravitelja koji ne ispuni obveze koje proizlaze iz pravnih akata kojima se utvrđuju stručne aktivnosti stečajnih upravitelja. Ministar pravosuđa ne smije poduzimati disciplinske mjere protiv odvjetnika koji djeluju u svojstvu stečajnog upravitelja. No ministar nema pravo iznositi postupke sa suda časti pred Odvjetničkom komorom.

Uz upravni nadzor, aktivnosti stečajnih upravitelja također nadzire stečajni odbor, opća skupština vjerovnika, sud i Komora u njihovom području nadležnosti.

Pripadajuće poveznice

Ministarstvo pravosuđa

Neprofitna organizacija Estonska udruga odvjetnika

Zaklada Ured za pravne usluge

Estonska odvjetnička komora

Ured tužitelja

Javnobilježnička komora

Komora izvršitelja sudskih odluka i stečajnih upravitelja

Posljednji put ažurirano: 03/08/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.