Vrste pravnih struka

Mađarska

Na ovoj ćete stranici pronaći pregled pravne struke u Mađarskoj. Pravna zanimanja – uvod Tužitelji Suci Odvjetnici Javni bilježnici Druga pravna zanimanja

Sadržaj omogućio
Mađarska

Pravna zanimanja – uvod

U ovom se poglavlju daje pregled pravne struke u Mađarskoj, odnosno informacije o tužiteljima, sucima, odvjetnicima, pravnim zastupnicima, javnim bilježnicima i sudskim izvršiteljima.

U Mađarskoj predstavnici pravne struke (odvjetnici, javni bilježnici, sudski izvršitelji) djeluju neovisno, ali uz strukovno organiziranje u sustav komora. Članstvo u komori preduvjet je za bavljenje pravnom strukom. Komore imaju pravo strukovnog nadzora nad svojim članovima, kojim se želi osigurati odgovarajuća razina kvalitete usluga koje pružaju predstavnici pravne struke.

Tužitelji (ügyész)

Organizacija

Mađarskim ustavnim odredbama predviđeno je da se pravom utvrđuju nadležnostiUreda javnog tužitelja (Ügyészség) u pogledu istraga, pokretanja sudskog postupka te nadležnost za provjeru zakonitosti kaznenih mjera.

Ured javnog tužitelja pomaže osigurati da se svi pridržavaju zakona te u skladu sa pravom osigurava poštovanje zakona u slučajevima njegova kršenja.

Javno tužiteljstvo (Ügyészség) centralizirana je organizacija pod vodstvom glavnog tužitelja (legfőbb ügyész), koji odgovara parlamentu. Glavni tužitelj imenuje i razrješava dužnosti tužitelje.

Tužitelji se najprije imenuju na tri godine, a zatim na neodređeno razdoblje.

Propisi o radu Ureda javnog tužitelja određeni su zakonom.

Uloga i dužnosti

Uloge, dužnosti i pravni status tužitelja uređeni su zakonom. Tužiteljstvo je jedinstveno tijelo i svi tužitelji imaju isti pravni status.

Ured tužitelja (ügyészség):

 • vodi istrage u predmetima određenima zakonom o kaznenom postupku;
 • provjerava vode li se istrage u skladu s odgovarajućim pravnim propisima;
 • izvršava druge zadaće povezane s istragama;
 • priprema i podnosi optužnice te vodi tužbu u kaznenom postupku te se koristi pravom žalbe, kako je utvrđeno zakonom;
 • provjerava izvršavaju li se kazne u skladu s odgovarajućim pravnim propisima;
 • sudjeluje u drugim građanskim, radnim, upravnim i trgovačkim postupcima: tužitelj sudjeluje u postupcima uređenima Zakonom o parničnom postupku (polgári perrendtartás) kad nositelj prava iz bilo kojeg razloga ne može braniti svoja prava;
 • jamči poštovanje zakona u okviru općeg preispitivanja zakonitosti (általános törvényességi felügyelet);
 • jamči poštovanje zakona u okviru općeg preispitivanja zakonitosti (általános törvényességi felügyelet);
 • pokreće mjere potrebne za zaštitu djeteta u vezi s kaznenim djelima počinjenima nad maloljetnicima;
 • obavlja zadaće koje proizlaze iz međunarodnih obveza; osobito u pogledu pravne pomoći;
 • obavlja zadaće povezane s Eurojustom – pomaže osigurati da sve društvene organizacije, državna tijela i građani poštuju zakon te osigurava poštovanje vladavine prava u slučajevima kršenja zakona.

Pravne baze podataka

Dodatne informacije dostupne su na internetskim stranicama Tužiteljstva Republike Mađarske (Magyar Köztársaság Ügyészsége).

Suci

Organizacija

Ustavom je propisana neovisnost sudaca. Oni odlučuju na temelju zakona te u skladu sa svojim uvjerenjima i na njih se pritom ne smije utjecati niti ih se pri donošenju njihovih odluka smije usmjeravati.

Suce imenuje mađarski predsjednik (köztársasági elnök).

Kandidati za imenovanje sucem moraju imati:

 • mađarsko državljanstvo;
 • potvrdu o nekažnjavanju;
 • pravo glasa;
 • diplomu pravnog fakulteta;
 • položen pravosudni ispit (szakvizsgával rendelkezik);
 • izjavu o financijskoj situaciji u skladu sa zakonom i
 • barem godinu dana radnog iskustva kao sudski službenik (bírósági titkár), službenik okružnog tužitelja (ügyészségi titkár), sudac ustavnog suda, vojni sudac, tužitelj, javni bilježnik, odvjetnik ili pravni savjetnik ili na radnom mjestu u središnjoj upravnoj agenciji (központi közigazgatási szerv) za što je uvjet položeni pravosudni ispit.

Porotni sud

U skladu s Ustavom suci porotnici (nem hivatásos bíró/ülnök) također mogu sudjelovati u sudskim postupcima.

Kandidati moraju imati potvrdu o nekažnjavanju, pravo glasa, mađarsko državljanstvo te biti stariji od 30 godina. Uz to, pomoćni vojni suci (katonai ülnök) moraju biti zaposleni u profesionalnim vojnim snagama Mađarske (Magyar Honvédség) ili u agencijama nadležnima za provedbu zakona.

Suci porotnici imenuju se na četiri godine.

U kaznenim postupcima sudska vijeća lokalnih sudova sastoje se od jednog profesionalnog suca (hivatásos bíró) i dva pomoćna suca kada se odlučuje o kaznenom djelu za koje se može dosuditi kazna zatvora u trajanju od osam i više godina. Postupak na županijskom sudu (megyei bíróság) kao prvostupanjskom sudu vodi vijeće (tanács) koje se sastoji od jednog profesionalnog suca i dva suca porotnika.

U parničnim postupcima o predmetima propisanima zakonom odlučuje vijeće koje se sastoji od jednog profesionalnog suca i dva pomoćna suca.

Sudski službenici i sudski pomoćnici

Diplomirani pravnici zapošljavaju se na sudovima na radnom mjestu sudskog službenika ili sudskog pomoćnika kako bi stekli znanje i iskustvo potrebno za buduću sudačku karijeru. Dužnost suca mogu vršiti samo u postupcima te u skladu s uvjetima propisanima zakonom.

Informativni članci o sudskom osoblju dostupni su na sljedećim poveznicama:

 1. dužnosnici PDF (407 Kb) en
 2. sudski službenici PDF (382 Kb) en
 3. sudski pomoćnici PDF (286 Kb) hu
 4. fizički radnici PDF (280 Kb) hu

Odvjetnici

Odvjetnici (ügyvéd/ügyvéd)

Odvjetnici (ügyvéd) u okviru svoje djelatnosti pomažu klijentima u zaštiti njihovih prava i ispunjavanju obveza. Oni mogu pružati usluge pravnog zastupanja u svim predmetima te pred svim nadležnim tijelima. Odvjetnici su neovisni u svojem djelovanju, što znači da se na njih ne smije utjecati te da ne smiju prihvaćati nikakvu odgovornost koja bi mogla utjecati na njihovu neovisnost.

Poslovi za koje su predviđene naknade i koje mogu obavljati samo odvjetnici uključuju:

 • zastupanje i obranu u kaznenim predmetima;
 • pravno savjetovanje;
 • pripremu i pisanje pravnih dokumenata;
 • rukovanje novcem i vrijednostima koji su deponirani u vezi s navedenim aktivnostima.

Iako ti poslovi nisu isključivo u njihovoj nadležnosti, odvjetnici u kontekstu današnjega gospodarskog okruženja mogu pružati i druge usluge, kao što su porezno savjetovanje, usluge zastupanja u poslovima s nekretninama te usluge izvansudskog mirenja (peren kívüli közvetítés).

Odvjetničke poslove može obavljati svaka osoba koja je učlanjena u odvjetničku komoru (kamara) te je dala odvjetničku prisegu (ügyvédi eskü).

Za primanje u odvjetničku komoru potrebno je imati:

 • državljanstvo države članice Europskoga gospodarskog prostora (Európai Gazdasági Térség);
 • potvrdu o nekažnjavanju;
 • fakultetsku diplomu i položen stručni ispit iz prava u Mađarskoj (jogi szakvizsga) te
 • osiguranje od odgovornosti i odgovarajući uredski prostor.

Odvjetnici iz država članica Europske unije u Mađarskoj se mogu baviti odvjetničkim zanimanjem kao pružatelji ad hoc usluga, na redovnoj osnovi te kao članovi odvjetničke komore. Pružatelji ad hoc usluga moraju o svojoj djelatnosti obavijestiti odvjetničku komoru (ügyvédi kamara), koja je nadležna na području pružanja usluga, dok se osobe koje žele pružati odvjetničke usluge na redovnoj osnovi moraju upisati u nadležnu odvjetničku komoru.

Odvjetnici iz Europske unije (európai közösségi ügyvéd) koji su upisani u registar mogu tražiti primanje u komoru ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete [npr. ako je prošlo razdoblje prakse propisanom zakonom, ako dokažu poznavanje mađarskog prava (kao i prava Europske unije), posjeduju zadovoljavajuće znanje mađarskog jezika za obavljanje djelatnosti itd.].

Odvjetnik iz Europske unije koji je primljen u komoru može se koristiti stručnim nazivom odvjetnika (ügyvédi cím) te podliježe istim propisima kao i mađarski odvjetnici.

Odvjetnici imaju obvezu čuvanja povjerljivosti svih činjenica i podataka koje doznaju tijekom obavljanja svoje djelatnosti.

Odvjetničke naknade u pravilu se utvrđujuslobodnim sporazumom između odvjetnika i njihovih klijenata. Odvjetničke naknade propisane su zakonom samo ako odvjetnici nastupaju kao javni branitelji (kirendelt védő) u sudskim postupcima.

Pravne baze podataka

Više informacija dostupno je na internetskim stranicama Mađarske odvjetničke komore (Magyar Ügyvédi Kamara).

Pravnici (jogtanácsos)

Osnovna je zadaća pravnika pojednostavniti rad u organizaciji u kojoj su zaposleni. Pravnici osiguravaju pravno zastupanje organizacije za koju rade te pružaju pravne savjete i informacije; pripremaju zahtjeve, ugovore i ostale dokumente te sudjeluju u organizaciji pravnih poslova. Pravnici obično za razliku od odvjetnika svoje zadaće (koje nisu toliko raznovrsne kao zadaće odvjetnika) obavljaju u svojstvu zaposlenika. Naknade pravnika utvrđene su pravilnicima o radu.

Svaka osoba upisana u registar okružnog suda ili u registar Budimpeštanskog suda (Fővárosi Bíróság) može postati pravnik. Kandidat mora imati:

 • državljanstvo neke od država članica Europskoga gospodarskog prostora (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás);
 • potvrdu o nekažnjavanju;
 • diplomu pravnog fakulteta;
 • položen stručni ispit iz poznavanja mađarskog prava te
 • biti upisan u registar.

U određenim slučajevima ministar pravosuđa (az igazságügyért felelős miniszter) može odobriti izuzeće od ispunjavanja uvjeta državljanstva.

Javni bilježnici (közjegyző)

U sklopu zakonom propisanih nadležnosti javni bilježnici (közjegyző) izvršavaju pravosudne zadaće u okviru državnog pravosudnog sustava.

Cilj je njihovih aktivnosti, koje mogu obavljati samo ako su članovi Udruženja javnih bilježnika (Közjegyzői Kamara), spriječiti nastanak pravnih sporova. U skladu sa zakonom javne bilježnike na neodređeno vrijeme imenuje ministar pravosuđa i oni djelujuu određenim sjedištima.

Javni bilježnici moraju imati osiguranje od odgovornosti za cijelo vrijeme obavljanja javnobilježničke djelatnosti.

Njihov isključiv djelokrug poslova obuhvaća poslove registriranja pravnih transakcija, pravnih izjava i činjenica u javnim ispravama (közokirat). Među tradicionalnim je javnobilježničkim poslovima vođenje ostavinskih i drugih izvanparničnih postupaka. Još jedan važan dio javnobilježničke djelatnosti je i vođenje evidencije o hipotekama na pokretninu te rukovanje deponiranim novcem, vrijednostima i vrijednosnim papirima na temelju ovlaštenja koje su im dale uključene stranke kako bi ih uručili strankama koje na njih imaju pravo.

Za javnobilježničke aktivnosti naplaćuje se naknada u skladu sa zakonom koja odgovara utrošenom vremenu, potrebnoj pravnoj ekspertizi i preuzetoj razini odgovornosti. U iznimnim slučajevima (npr. kad je riječ o zahtjevnim predmetima za koje je potrebna viša razina stručnosti) može se odrediti naknada koja se razlikuje od uobičajenog iznosa. Ako se u javnobilježničkom aktu navodi predmet čija se vrijednost može iskazati, naknada se određuje na temelju toga. U drugim slučajevima javnobilježnička naknada određuje se na temelju vremena koje je utrošeno za obavljanje određenog posla. Za ovjeru kopija dokumenata određena je fiksna tarifa.

Budući da je mađarsko državljanstvo osnovni preduvjet za obavljanje djelatnosti sudaca, tužitelja, sudskih službenika, sudskih izvršitelja i javnih bilježnika, strani državljani ne mogu se imenovati na te dužnosti u Mađarskoj.

Pravne baze podataka

Više informacija dostupno je na internetskim stranicama Mađarske nacionalne komore javnih bilježnika (Magyar Országos Közjegyzői Kamara).

Druga pravna zanimanja

Sudski izvršitelji

Izvršne mjere provode sudski izvršitelji (neovisni sudski izvršitelji (önálló bírósági végrehajtó) i izvršitelji okružnih sudova (megyei bírósági végrehajtó)).

Potraživanja koja su uključena u sudske odluke (bírósági határozat) donesene u parničnim postupcima u pravilu izvršavaju neovisni sudski izvršitelji. Neovisne sudske izvršitelje za pojedine lokalne sudove (helyi bíróság) na određenom području nadležnosti imenuje ministar pravosuđa.

Neovisni sudski izvršitelji nisu državni zaposlenici, nego njihove usluge plaćaju klijenti.

Njihov djelokrug aktivnosti obuhvaća sljedeće:

 • izvršenje na temelju potvrde o izvršenju (végrehajtási lap) koju izdaje sud;
 • izvršenje na temelju dokumenta s nalogom za izvršenje (végrehajtási záradék) koji izdaje sud;
 • izvršenje na temelju sudskog naloga, ograničenja izvršenja ili naloga za prijenos (végrehajtást elrendelő, letiltó, átutalási végzés) te odluke o izravnoj sudskoj obavijesti (közvetlen bírósági felhívás).

Sudski izvršitelji regionalnih sudova djeluju na regionalnim sudovima te na Budimpeštanskom regionalnom sudu (Fővárosi Törvényszék). Sudske izvršitelje za pojedine regionalne sudove na neodređeno vrijeme imenuje predsjedavajući sudac regionalnog suda koji objavljuje natječaj za to radno mjesto. Sudski izvršitelj regionalnog suda dio su sudskog osoblja i na temelju toga primaju naknade.

Oni izvršavaju sudske zahtjeve kad je nositelj potraživanja država. Riječ je o troškovima parničnih ili kaznenih postupaka koje unaprijed plaća država. Sudski izvršitelji regionalnih sudova nadležni su za naplatu troškova kaznenog postupka, zapljenu imovine i izvršenje drugih novčanih kazni. Oni su nadležni i za izvršenje sudskih zahtjeva za naplatu tražbina za uzdržavanje djece koji se također smatraju sudskim zahtjevima. Uz to, sudski izvršitelji regionalnih sudova izvršuju i zahtjeve kad je nositelj potraživanja sud, Državno sudbeno vijeće, Nacionalni sudbeni ured, Ministarstvo pravosuđa, zavod sudskih stručnjaka ili država.

Područje nadležnosti sudskih izvršitelja podudara se s područjem nadležnosti suda.

Pravne baze podataka

Više informacija dostupno je na internetskim stranicama Mađarske komore sudskih izvršitelja (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara).

Organizacije koje pružaju besplatne pravne usluge

„Pravne klinike” djeluju na sveučilištima te u sklopu nekoliko mađarskih i međunarodnih nevladinih organizacija koje su aktivne u tom području.

Druge poveznice

Početna stranica Mađarske nacionalne komore javnih bilježnika (A Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapja)

Početna stranica Mađarske komore sudskih izvršitelja (A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara honlapja)

Početna stranica Tužiteljstva Republike Mađarske (A Magyar Köztársaság Ügyészségének honlapja)

Početna stranica Mađarske odvjetničke komore (A Magyar Ügyvédi Kamara honlapja)

Posljednji put ažurirano: 15/02/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.