Vrste pravnih struka

Italija

Ova stranica sadržava pregled pravnih struka u Italiji.

Sadržaj omogućio
Italija

Pravne struke – uvod

Glavne pravne struke u Italiji su: profesionalni suci (magistrati), uključujući suce (giudici) i javne tužitelje (pubblici ministeri), odvjetnike i javne bilježnike.

Suci i javno tužiteljstvo

Pravosudne dužnosti sudaca i javnih tužitelja uređene su Ustavom.

Suci

Sudbena vlast obavlja se u ime naroda. Suce obvezuje isključivo zakon (članak 101. Ustava).

Suci redovnih sudova obavljaju svoje sudske dužnosti u skladu s propisima o sudstvu.

Nije moguće uspostaviti izvanredne ili specijalizirane sudove već samo posebne odjele na redovnim sudovima. Zakonom je uređen način na koji se javnost može izravno uključiti u obavljanje sudbene vlasti.

Suci se biraju na temelju javnog natječaja. No, moguće je imenovati počasne suce za obavljanje dužnosti pojedinih sudaca redovnih sudova.

Samostalnost i neovisnost

Sudovi su samostalni i neovisni o bilo kojoj drugoj vlasti (članak 104. Ustava).

Neovisnost osigurava Visoko sudbeno vijeće (Consiglio Superiore della Magistratura), samoupravno tijelo zaduženo za imenovanje sudaca, raspodjelu dužnosti, premještaje, napredovanje i disciplinske mjere (članak 105. Ustava).

Jedina je razlika među sucima u prirodi njihovih dužnosti.

Imenovani su za stalno, a mogu biti razriješeni dužnosti ili suspendirani isključivo na temelju odluke Visokog sudbenog vijeća u skladu s propisima o sudstvu i uz propisana jamstva ili uz suglasnost dotičnog suca.

Javni tužitelji

Organizacija

Ustavom su utvrđena načela samostalnosti i neovisnosti javnog tužiteljstva (članak 107.)

Člankom 112. utvrđeno je načelo obveznog progona kaznenih djela: nakon što je nadležni javni tužitelj obaviješten o kaznenom djelu, mora provesti istragu i rezultate dostaviti sucu na ocjenu, zajedno s relevantnim zahtjevima. Obveza pokretanja kaznenog postupka pridonosi osiguravanju neovisnosti javnih tužitelja u obavljanju njihovih dužnosti i jednakosti svih ljudi pred zakonom.

Uredi javnog tužiteljstva nalaze se pri Kasacijskom sudu, žalbenim sudovima, redovnim sudovima i sudovima za mladež.

Uloga i dužnosti

Javno tužiteljstvo uključeno je u sve kaznene postupke i djeluje u ime države. Javni tužitelji sudjeluju u građanskim postupcima kad je to predviđeno zakonom (npr. u određenim obiteljskim sporovima, predmetima koji uključuju osobu bez poslovne sposobnosti itd.).

Sudski registar i tajništvo

U sudskim registrima i tajništvima zaposleno je administrativno osoblje različitih kategorija (voditelji ureda, službenici, sudski tajnici, knjigovođe, zamjenici itd.) koje je uspješno položilo testiranje u okviru javnog natječaja i priznato kao javni službenici na koje se primjenjuje nacionalni kolektivni ugovor za ministarstva.
Zapošljava ih Odjel za pravosudnu organizaciju, osoblje i službe Ministarstva pravosuđa
(Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi), a obavljaju administrativne zadaće u vezi s vođenjem registara i spisa te pomaže sudovima i uredima javnih tužitelja u svim vrstama postupaka.
Za njihovo je osposobljavanje zadužena Glavna uprava za osoblje i osposobljavanje pri Ministarstvu pravosuđa (Direzione Generale del Personale e della Formazione).

Organizacija pravne struke: odvjetnici i javni bilježnici

Odvjetnici

Odvjetnik je neovisni stručnjak koji zastupa i pomaže svojim strankama, koje mogu biti fizičke osobe, trgovačka društva ili državna tijela, pred građanskim, kaznenim ili upravnim sudom.

Odvjetnik brani stranke na temelju sporazuma o zastupanju i uz plaćanje nagrade.

Pri svakom je sudu uspostavljeno vijeće koje čine odabrani odvjetnici (Consiglio dell'ordine).

Na nacionalnoj razini postoji Državna odvjetnička komora (Consiglio Nazionale Forense).

Zakonom br. 247 od 31. prosinca 2012. uvedene su nove odredbe kojima su uređene pravne usluge.

Javni bilježnici

Javni bilježnik neovisni je stručnjak koji obavlja javnu funkciju: njegova je uloga ovjeravanje akata potpisanih u njegovoj prisutnosti.

Javnobilježnička djelatnost uređena je Zakonom br. 89 od 16. veljače 1913. o pravilima koja uređuju javno bilježništvo i javnobilježničke arhive.

Nacionalno tijelo je Državna javnobilježnička komora (Consiglio Nazionale del Notariato).

Posljednji put ažurirano: 18/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.