Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Vrste pravnih struka

Nizozemska

Ova stranica sadržava pregled pravničkih profesija u Nizozemskoj. Državni odvjetnici Suci Odvjetnici Javni bilježnici Druga pravna zanimanja

Sadržaj omogućio
Nizozemska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Državni odvjetnici

Organizacija

Državno odvjetništvo (Openbaar Ministerie, skraćeno OM) državno je tijelo s uredima u svim regijama. Uz to postoji i Ured državnog odvjetnika zadužen za suzbijanje (međunarodnog) organiziranog kriminala i Ured državnog odvjetnika zadužen za suzbijanje ekološkog kriminala te financijskog kriminala i prijevara.

Tužitelji koji djeluju u deset ureda okružnog državnog odvjetništva uz pomoć administrativnog osoblja i pravnih stručnjaka svake godine obrade nekoliko stotina tisuća predmeta. Predmet na koji je uložena žalba prosljeđuje se jednom od četiri regionalna ureda državnog odvjetništva. Predstavnik Državnog odvjetništva u tim uredima zove se državni odvjetnik (Advocaat-Generaal). Na čelu su tih ureda glavni javni tužitelji i glavni državni odvjetnici. Na nacionalnoj razini Državnim odvjetništvom upravlja Odbor glavnih javnih tužitelja (College van Procureurs-generaal) u Haagu. Ministar pravosuđa ima političku odgovornost za rad Državnog odvjetništva. On zajedno s Odborom glavnih javnih tužitelja odlučuje o prioritetima u pogledu istraga i kaznenog progona.

Uloga i dužnosti

Osumnjičeni za počinjenje kaznenih djela moraju odgovarati pred Državnim odvjetništvom. Državno odvjetništvo jedino je tijelo u Nizozemskoj koje može pokrenuti sudski postupak. Ono je zaduženo za istragu kaznenih djela i podizanje optužnica te djeluje

u suradnji s policijom i drugim istražnim tijelima. Istrage vodi javni tužitelj. Uz to, Državno odvjetništvo nadzire ispravno izvršenje sudskih odluka: plaćanje kazni, odsluženje zatvorskih kazni te izvršenje rada za opće dobro. Zajedno sa sucima Državno odvjetništvo dio je pravosudnog sustava. Državno odvjetništvo (Openbaar Ministerie) stoga nije ministarstvo u uobičajenom smislu riječi.

Suci

Organizacija

Za imenovanje sucem potrebno je imati najmanje sedam godina profesionalnog iskustva. To se iskustvo stječe u okviru internih programa sudskog vježbeništva ili izvan njega. Pravosudni sustav osigurava potrebno osposobljavanje.

Suce imenuje Kruna na inicijativu ministra sigurnosti i pravosuđa. Samo se nizozemski državljani mogu imenovati sucima. Kandidati moraju imati završen studij prava na nizozemskom sveučilištu.

Pojedinci se mogu nominirati za imenovanje samo na preporuku nacionalnog selekcijskog odbora u čijem su sastavu predstavnici sudova, Državnog odvjetništva te društveno aktivne osobe.

Sudac se imenuje za vršenje sudačke dužnosti na određenom sudu. Takvo se imenovanje može provesti samo ako budućeg suca nominira taj sud. Ti su uvjeti osmišljeni kako bi se sustav imenovanja učinio što objektivnijim.

Sudac je državni dužnosnik s posebnim statusom. Nakon što je imenovan, sudac ne može prihvatiti imenovanje na neko drugo mjesto.

Suci mogu obavljati dužnost do navršenih 70 godina. Prije toga, samo ih najviši nizozemski sud, Vrhovni sud Nizozemske (Hoge Raad der Nederlanden), protivno njihovoj volji može razriješiti dužnosti na zahtjev javnog tužitelja (procureur-general) tog suda. Na taj je način osigurana odgovarajuća zaštita od političkog utjecaja na imenovanja i razrješenja dužnosti.

Uloga i dužnosti

Sudac je dužan donositi nepristrane odluke u pravnim sporovima – uključujući u predmetima u koje je uključena država. Kako bi se zajamčila nepristranost u odnosu na državu uveden je poseban sustav odabira i imenovanja. Zbog toga se pravni status sudaca razlikuje od statusa drugih državnih dužnosnika.

Nizozemski Ustav sadržava odredbe o ovlastima sudaca da donose odluke u sporovima te odredbe o pravnom statusu nositelja sudbene vlasti.

U skladu s važećim zakonodavstvom suci imaju diskrecijsko pravo u odlučivanju o predmetima. Oni također u velikoj mjeri određuju praktične aspekte tijeka postupka (primjerice duljinu određenih dijelova postupka).

Ako stranka u postupku sumnja u nepristranost suca, u skladu sa zakonom ima pravo uložiti prigovor na rad suca koji vodi predmet. Ponekad je stranka u postupku nezadovoljna radom suca. Tada se pravi razlika između odluke suda i postupanja suca.

 1. Ako je stranka nezadovoljna sudskom odlukom, obično može uložiti žalbu.
 2. Pritužbe na postupanje suca mogu se podnositi odboru suda na kojem ureduje predmetni sudac. Svaki sud ima utvrđen postupak s pravilima za obradu pritužbi.

Postoji nekoliko zakonskih odredbi kojima se uređuje postupanje sudaca. Njihova je svrha osigurati nepristranost rada sudaca.

Suci moraju biti stručni u najmanje dva područja. U skladu s tim, od njih se obično traži da vode jedan predmet povezan s određenim područjem, a nakon toga preuzimaju predmet iz drugog područja. Na taj se način nastoji spriječiti da se suci previše i predugo posvećuju samo jednom području stručnosti.

Suci djeluju na okružnim sudovima (rechtbanken). Oni se sastoje od najmanje četiri odjela: odjela za građansko pravo, odjela za kazneno pravo, odjela za upravno pravo te odjela područnih sudova. Suci koji rade u posljednjem odjelu zovu se kantonrechter, dok se drugi zovu rechter. Suci prizivnih sudova i Vrhovnog suda zovu se raadsheer.

Sastav sudova u sudskom postupku je sljedeći:

 • Kantonrechters sami vode predmete.
 • Suci okružnih sudova obično sami vode predmete, međutim o nekim predmetima odlučuje tročlano sudsko vijeće.
 • O predmetima na prizivnim sudovima odlučuju tročlana sudska vijeća, osim za predmete o kojima može odlučivati samo jedan sudac. Zakonom su predviđena pravila za te slučajeve.
 • Na Vrhovnom sudu o svakom predmetu odlučuje peteročlano sudsko vijeće.

Državno tijelo nadležno za reguliranje sudačke profesije je Sudbeno vijeće (rechtspraak).

Pravna baza podataka

Dodatne informacije građanima su dostupne na internetskim stranicama nizozemskog pravosuđa.

Organizacija pravne struke: Odvjetnici

Odvjetnici

Nizozemska odvjetnička komora (de Orde) strukovno je tijelo javnog prava koje okuplja sve odvjetnike u Nizozemskoj. U skladu sa zakonom, temeljna je aktivnost komore nadzor nad kvalitetom odvjetničkih usluga. Kvaliteta se, među ostalim, jamči:

 • sveobuhvatnim obrazovnim programom za pravnu struku
 • pravilnicima i ostalim obvezujućim propisima za odvjetnike
 • disciplinskim postupcima
 • informacijama i uslugama koje se pružaju članovima te
 • savjetovanjem nizozemske vlade o planiranim politikama i njihovoj provedbi.

Zakonom je propisano da odvjetnik mora biti član komore. U Nizozemskoj je 2014. bilo 17 000 registriranih odvjetnika.

Pravni savjetnici

Ne postoji središnje tijelo koje regulira profesiju pravnih savjetnika.

Javni bilježnici

Organizacija

Vidjeti internetske stranice Kraljevskog strukovnog udruženja javnih bilježnika (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie).

Uloga i dužnosti

U skladu sa zakonom javnobilježnička isprava potrebna je za niz ugovora i pravnih poslova. Od njih su najvažniji:

 1. prijenos vlasništva nad nekretninama u Nizozemskoj
 2. upis i brisanje hipoteke
 3. osnivanje javnih ili privatnih društava s ograničenom odgovornošću ili izmjena njihovih osnivačkih akata
 4. osnivanje zaklada ili udruženja (uključujući zadruge) ili izmjena njihovih osnivačkih ugovora
 5. sastavljanje, izmjena ili izvršenje oporuka
 6. sastavljanje i izmjena ženidbenih ugovora i ugovora o registriranom partnerstvu
 7. prijenos dionica na ime
 8. ovjera potpisa
 9. potvrda darova i donacija javnobilježničkom ispravom.

Javni bilježnik iz praktičnih razloga često obavlja i druge vrste pravnih poslova te može sastavljati druge vrste ugovora. Oni, primjerice, uključuju ugovore o partnerstvu (trgovačko partnerstvo, ortaštva i komanditna društva), ugovore između nevjenčanih partnera te odredbe o zaštiti privatnih društava s ograničenom odgovornošću od trećih osoba.

Druga pravna zanimanja

Kraljevsko strukovno udruženje sudskih izvršitelja (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, KBvG) osnovano je Zakonom o sudskim izvršiteljima, koji je stupio na snagu 15. srpnja 2001. Na temelju tog zakona Kraljevsko strukovno udruženje sudskih izvršitelja, u kojemu je članstvo obvezno za sve sudske izvršitelje, ima zadaću poticanja razvoja dobre prakse u struci.

Nizozemski sudski izvršitelji nadležni su za zaprimanje i prosljeđivanje dokumenata u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1348/2000 od 29. svibnja 2000. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima. Dokumenti koje treba dostaviti u Nizozemskoj moraju se poslati izravno jednom od sudskih izvršitelja. Zahtjev za dostavu podnosi se na nizozemskom ili engleskom jeziku.

Takav se zahtjev ne može podnijeti središnjem tijelu, Kraljevskom strukovnom udruženju sudskih izvršitelja. Njegova se pomoć može zatražiti samo u iznimnim okolnostima koje su definirane u članku 3. točki (c) prethodno navedene Uredbe.

Besplatne pravne usluge

Osnovne pravne savjete možete dobiti na jednom od šaltera za pravne usluge. Tamo možete zatražiti pojašnjenja u vezi s pravnim pitanjima te informacije i savjete. To je prvo odredište za sve koje traže pravnu pomoć.

Prema potrebi uputit će vas dalje, privatnom odvjetniku ili izmiritelju.

Na šalterima za pravnu pomoć sve se informacije pružaju besplatno, na licu mjesta ili u sklopu savjetovanja (najviše 60 minuta). Možete zatražiti savjet ako imate probleme u vezi s građanskim, upravnim i imigracijskim pravom.

Uspostavljeno je ukupno 30 šaltera za pravne usluge. Ravnomjerno su raspoređeni u zemlji kako bi pravne usluge bile lako dostupne svim nizozemskim građanima.

Dodatne informacije dostupne su na internetskim stranicama šaltera za pravne savjete.

Poveznice

Državno odvjetništvo, Pravosuđe i Vrhovni sud Nizozemske (Nederlandse rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden), Nizozemska odvjetnička komora (Nederlandse Orde van Advocaten), Kraljevsko strukovno udruženje javnih bilježnika (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), Kraljevsko strukovno udruženje sudskih izvršitelja (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders), Šalter za pravne usluge (Het Juridisch Loket), Informativni članak o sudskom osoblju PDF (389 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 11/10/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.