Izvorna jezična inačica ove stranice portugalski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Vrste pravnih struka

Portugal

Ova stranica sadržava pregled pravne struke u Portugalu. Suci općih sudova te suci upravnih i poreznih sudova Tužitelji u javnom tužiteljstvu Odvjetnici Pravnici/pravni savjetnici Pravni zastupnici Izvršitelji sudskih naloga Javni bilježnici Voditelji registara #n09 Sudski službenici Izmiritelji Sudski upravitelji Službenici za industrijsko vlasništvo Organizacije koje pružaju besplatne pravne usluge

Sadržaj omogućio
Portugal
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Suci općih sudova te suci upravnih i poreznih sudova

U skladu s portugalskim Ustavom suci su dio neovisne sudbene vlasti.

Suci su odgovorni za izvršenje pravde u ime građana uz poštovanje zakona.

Rad sudaca općih sudova uređen je Ustavom i Statutom sudaca općih sudova (Estatuto dos Magistrados Judiciais). Postoje tri vrste sudaca, u skladu s hijerarhijom sudova:

 • suci Vrhovnog suda (Supremo Tribunal de Justiça), poznati kao Conselheiros;
 • suci žalbenih sudova (Tribunais das Relações), poznati kao Desembargadores te
 • suci prvostupanjskih sudova, poznati kao Juízes de Direito.

Rad sudaca upravnih i poreznih sudova uređen je Ustavom, Statutom upravnih i poreznih sudova (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) te, na supsidijarnoj osnovi, Statutom sudaca općih sudova (Estatuto dos Magistrados Judiciais). Postoje tri vrste sudaca upravnih i poreznih sudova, u skladu s hijerarhijom sudova:

 • suci Vrhovnog upravnog suda (Supremo Tribunal Administrativo), poznati kao Conselheiros;
 • suci središnjih upravnih sudova, poznati kao Desembargadores te
 • suci okružnih upravnih i poreznih sudova, poznati kao Juízes de Direito.

Za imenovanje sucem predviđen je postupak koji se sastoji od tri faze: javnog natječaja, teorijskog i praktičnog osposobljavanja u Centru za pravosudne studije (Centro de Estudos Judiciários) te pripravništva. Kandidati koji uspješno prođu sve tri faze imenuju se Juízes de Direito.

Suci se osposobljavaju tijekom cijele karijere.

Visoko pravosudno vijeće (Conselho Superior da Magistratura) provodi redovite inspekcije na prvostupanjskim sudovima, a Visoko vijeće upravnih i poreznih sudova (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) provodi redovite inspekcije rada sudaca tih sudova. Nakon svake inspekcije, uspostavlja se ljestvica najboljih sudaca na temelju ocjena vrlo dobar, dobar s pohvalom, dobar, zadovoljavajuće i loše. Ako je rad suca ocijenjen „lošim”, suspendirat će ga se s dužnosti te će se pokrenuti istraga radi procjene njegove prikladnosti za taj posao.

Visoko pravosudno vijeće i Visoko vijeće upravnih i poreznih sudova odgovorni su za proglašavanje, imenovanje, raspored, premještaj i promicanje sudaca te izricanje stegovnih mjera sucima općih sudova, upravnih i poreznih sudova.

Kako bi se osigurala neovisnost i nepristranost sudaca, Ustavom je propisano da aktivni suci ne mogu vršiti nikakve druge dužnosti, javne ili privatne, s izuzetkom neplaćenog podučavanja ili znanstvenih istraživanja u području prava. Suci se premještaju, suspendiraju s dužnosti, umirovljuju ili otpuštaju u slučajevima predviđenima zakonom. Ne mogu odgovarati za svoje odluke, osim u izuzetnim slučajevima predviđenima zakonom.

Tužitelji u javnom tužiteljstvu (Ministério Público)

Tužitelji u javnom tužiteljstvu odgovorni su za zastupanje države, vršenje kaznenog progona te zaštitu demokratske vladavine prava i interesa utvrđenih zakonom. Javni tužitelji imaju vlastiti statut i autonomiju djelovanja kako je predviđeno zakonom.

Javnim tužiteljem postaje se sudjelovanjem u javnom natječaju koji se sastoji od ispita znanja, procjene životopisa i psihološkog testiranja. Sva predviđena testiranja i procjene odvijaju se u Centru za pravosudne studije (Centro de Estudos Judiciários).

Uspješnim kandidatima dodjeljuje se mjesto vježbenika (auditores de justiça). Nakon uspješnog završetka teorijskog i praktičnog osposobljavanja u Centru za pravosudne studije, dodjeljuje im se mjesto pripravnika-zamjenika tužitelja.

Karijera javnog tužitelja sastoji se od pet razina, navedenih počevši od najvišeg položaja u hijerarhiji:

 • glavni tužitelj (Procurador-Geral da República);
 • zamjenik glavnog tužitelja (Vice-Procurador-Geral da República);
 • pomoćnik glavnog tužitelja (Procurador-Geral Adjunto);
 • okružni tužitelj (Procurador da República);
 • pomoćnik okružnog tužitelja (Procurador da República Adjunto).

Ured glavnog tužitelja (Procuradoria-Geral da República) najviše je tijelo u javnom tužiteljstvu, a predsjedava mu glavni tužitelj. Ured glavnog tužitelja također obuhvaća Visoko vijeće javnog tužiteljstva (Conselho Superior do Ministério Público), Savjetodavno vijeće, službene pravne savjetnike i pomoćne službe.

Visoko vijeće javnog tužiteljstva odgovorno je za proglašenje, imenovanje, raspored, promicanje i premještaj javnih tužitelja te izricanje stegovnih mjera javnim tužiteljima.

Odvjetnici (Advogados)

Odvjetnici su pravni stručnjaci koji, nakon što su primljeni u odvjetničku komoru, pružaju pravno zastupanje i pravne savjete koji se sastoje od tumačenja i primjene pravnih propisa na zahtjev treće osobe.

Članstvo u odvjetničkoj komori (Ordem dos Advogados) uvjet je za obavljanje odvjetničkog zvanja u Portugalu.

Za obavljanje odvjetničkog posla potrebno je:

 • posjedovati diplomu pravnog fakulteta bilo kojeg priznatog sveučilišta u Portugalu ili inozemnu sveučilišnu diplomu prava, ako se smatra jednakovrijednom ili se može priznati kao diploma studija iste razine;
 • završiti vježbeništvo u trajanju od 18 mjeseci, koje se sastoji se od dvije faze: prve faze vježbeništva u trajanju od šest mjeseci i dodatne faze u trajanju od12 mjeseci;
 • položiti pismeni i usmeni pravosudni ispit.

Strani državljani koji su stekli svoju diplomu u Portugalu mogu se upisati u portugalsku odvjetničku komoru na isti način kao i portugalski državljani, pod uvjetom da njihova matična država pruža jednaka prava državljanima Portugala.

Odvjetnici iz drugih država članica EU-a koji žele trajno obavljati dužnost u Portugalu pod stručnim zvanjem stečenim u matičnoj državi moraju se upisati u odvjetničku komoru. U tom slučaju dopušteno im je zastupati stranke na sudu samo uz vodstvo odvjetnika koji je upisan u odvjetničku komoru. Ako žele obavljati odvjetničko zvanje pod jednakim uvjetima kao i portugalski odvjetnici, moraju se registrirati u odvjetničkoj komori i položiti pismeni i usmeni ispit iz portugalskog jezika.

Odvjetnička komora javna je udruga koja zastupa pravne stručnjake koji obavljaju odvjetničku djelatnost u skladu sa statutom komore. Komora je nadležna za osiguravanje pristupa zakonima, reguliranje struke te poduzimanje disciplinskih mjera protiv odvjetnika i odvjetničkih vježbenika (jedino nadležno tijelo), za zaštitu društvene uloge, dostojanstva i ugleda struke te promicanje pristupa znanju i primjeni zakona.

Pravnici/pravni savjetnici (Consultores jurídicos)

U portugalskom pravnom sustavu nema razlike između odvjetnika i pravnih savjetnika.

Pravni zastupnici (Solicitadores)

Pravni zastupnici samostalni su pravni stručnjaci koji svojim strankama pružaju pravne savjete i pravno zastupanje na sudu, u okviru ograničenja određenih njihovim statutom i zakonima o postupcima. Mogu zastupati stranke na sudu u slučajevima kada nije obvezno da stranke zastupa odvjetnik (advogado).

Pravni zastupnici također mogu pružiti građanima i trgovačkim društvima izvansudsko zastupanje, primjerice, pred poreznom upravom, u javnobilježničkim uredima, registarskim uredima te pred tijelima državne uprave.

Za obavljanje odvjetničkog posla potrebno je:

 • posjedovati službeno priznatu diplomu pravnog fakulteta i ne biti registriran u odvjetničkoj komori, ili posjedovati diplomu iz područja pravnog zastupanja. Strani državljani država članica EU-a moraju posjedovati zakonski propisane akademske i stručne kvalifikacije potrebne za obavljanje zanimanja pravnog zastupnika u svojim matičnim državama;
 • završiti vježbeništvo u trajanju od 12 do 18 mjeseci;
 • tijekom vježbeništva pribaviti odgovarajuće preporuke voditelja programa i centara za osposobljavanje te položiti državni ispit u skladu s odgovarajućim pravilima.

Pravni stručnjaci iz drugih država članica EU-a ili Europskog gospodarskog prostora mogu se registrirati pri vijeću za pravne zastupnike (Colégio dos Solicitadores) u skladu sa Zakonom br. 9/2009 od 4. ožujka 2009., kako je izmijenjen Zakonom br. 41/2012 od 28. kolovoza 2012. i Zakonom br. 25/2014 od 2. svibnja 2014.

Komora pravnih zastupnika i izvršitelja sudskih naloga (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) javna je udruga koja zastupa te pravne stručnjake. Nadležna je, među ostalim, za izricanje disciplinskih mjera protiv svojih članova i za izdavanje mišljenja o nacrtima zakona u području svojih nadležnosti.

Dodatne informacije dostupne su na stranicama http://www.osae.pt/.

Izvršitelji sudskih naloga (Agentes de execução)

Izvršitelji sudskih naloga stručnjaci su kojima su dane ovlasti na nacionalnoj razini za provedbu građanskih ovršnih postupaka. Ti neovisni i nepristrani pravni stručnjaci ne zastupaju ni jednu stranku, već su odgovorni za obavljanje svih formalnosti u pogledu izvršavanja, uključujući zapljenu, dostavu pismena, obavijesti i prodaju zaplijenjene imovine. U nekim slučajevima njihove dužnosti može obavljati sudski službenik.

Izvršitelje sudskih naloga imenuje vjerovnik ili sud.

Izvršitelji sudskih naloga pravni su zastupnici ili odvjetnici koji:

 • imaju portugalsko državljanstvo;
 • ne podliježu ograničenjima nametnutima statutima komore pravnih zastupnika i izvršitelja sudskih naloga i odvjetničke komore;
 • u posljednjih deset godina nisu bili uvršteni na službeni javni popis dužnika;
 • su uspješno završili vježbeništvo za izvršitelje sudskih naloga;
 • su položili ispit za pravne pomoćnike nakon što su više od tri godine obavljali dužnost izvršitelja sudskih naloga i dobili pozitivno mišljenje Komisije za pravne pomoćnike (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
 • su postali članovi odgovarajuće strukovne udruge u roku od tri godine po uspješnom završetku vježbeništva;
 • posjeduju minimalne IT strukture i resurse, kako je propisano uredbom koju je donijela Glavna skupština.

Nadležna su tijela za reguliranje struke komora pravnih zastupnika i izvršitelja sudskih naloga i specijalizirano vijeće izvršitelja sudskih naloga (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução).

CAAJ, koji je neovisan o komori pravnih zastupnika i izvršitelja sudskih naloga, nadležno je tijelo za nadzor rada izvršitelja sudskih naloga i izricanje disciplinskih mjera.

Dodatne informacije dostupne su na sljedećim internetskim stranicama: http://www.osae.pt/ i http://www.caaj-mj.pt/.

Javni bilježnici (Notários)

Javni bilježnici specijalizirani su pravni stručnjaci ovlašteni za obavljanje poslova u određenim pravnim kontekstima. Imaju važnu ulogu u domaćoj i međunarodnoj trgovini.

Javni bilježnici ovlašteni su za:

 • sastavljanje privatnih ugovora i savjetovanje stranaka, pri čemu su dužni pošteno postupati prema svakoj stranci; sastavljanje službenih dokumenata, pri čemu odgovaraju za zakonitost dokumenta te za sve pružene savjete; informiranje stranaka o implikacijama i posljedicama svih obveza koje namjeravaju preuzeti (obveza javnih bilježnika);
 • obavljanje pravnih poslova dogovorenih u njihovoj prisutnosti. Pravni akt može se izravno upisati u službeni registar ili, ako jedna stranka ne ispuni svoje obveze, izvršiti bez intervencije suca;
 • nastupanje u ulozi izmiritelja, nepristrano i uz puno poštovanje zakona, kako bi strankama omogućili postizanje uzajamno prihvatljivog dogovora;
 • sastavljanje dokumenata i uvjeta za postupak sastavljanja popisa imovine, osim u predmetima o kojima se ne može odlučiti u okviru tog postupka zbog njihove prirode ili zbog njihove pravne i činjenične složenosti. O takvim predmetima odlučuje sudac okružnog suda (tribunal de comarca) na čijem se području nadležnosti nalazi javnobilježnički ured koji vodi predmet (Zakonom br. 2/2013 od 5. ožujka 2013., kojim je odobren pravni okvir za postupke sastavljanja popisa imovine, javnim bilježnicima dane su te ovlasti čime je uspostavljen sustav zajedničkih ovlasti).

Reforma javnobilježničke struke koja je za posljedicu imala njezinu privatizaciju osigurala je javnim bilježnicima dvostruku ulogu: oni su javni dužnosnici koji obavljaju slobodnu djelatnost, ali više nisu državni službenici.

Kao javni dužnosnici javni bilježnici u nadležnosti su Ministarstva pravosuđa, koje ima regulatorne ovlasti te ovlasti za izricanje disciplinskih mjera protiv javnih bilježnika. S obzirom na novi status javnog bilježništva kao slobodne profesije, javnobilježničku djelatnost uz Ministarstvo pravosuđa od 2006. regulira i javnobilježnička komora. Oni osiguravaju da se javni bilježnici u obavljanju svoje djelatnosti pridržavaju etičkog kodeksa te da djeluju u javnom interesu. To ne utječe na ovlasti Ministarstva pravosuđa za interveniranje, koje su s obzirom na prirodu javnobilježničke struke propisane zakonom.

Voditelji registara (Conservadores)

Voditelji registara javni su službenici nadležni za upis i objavu pravnih akata i činjenica povezanih s pokretnom i nepokretnom imovinom koje je potrebno upisati, poslovnim djelatnostima i važnim događajima u životima građana. Oni, među ostalim, provode pravne provjere navedenog i povezanih dokumenata te provjere točnosti definicija prava navedenih u dokumentima kojima se potvrđuju činjenice za upis i njihove usklađenosti sa zakonom utvrđenim redoslijedom registracije. Nadležni su i za objavu tih informacija te mogu odlučiti treba li neki pravni akt upisati u registar.

Ovisno o području njihove nadležnosti, voditelji registara mogu biti:

 • voditelji matičnih registra (conservadores do registo civil), čije su dužnosti utvrđivanje i objava pravnih činjenica povezanih sa životima fizičkih osoba. Oni su nadležni za upis događaja kao što su rođenje, brak, smrt, posvajanje, priznavanje i utvrđivanje majčinstva/očinstva, organizaciju postupaka kao što su razvod ili sporazumna rastava te izdavanje potvrda i preslika registriranih dokumenta;
 • voditelji zemljišnih knjiga (conservadores do registo predial), koji objavljuju prava na nepokretnu imovinu u cilju osiguravanja pravne sigurnosti u prometu nekretninama;
 • voditelji registra vozila (conservadores do registo de veículos), čije se dužnosti odnose na objavu prava na pokretnu imovinu podložnu upisu u registre (motorna vozila, plovila i letjelice) i koji objavljuju pravni status motornih vozila i prikolica u cilju osiguravanja pravne sigurnosti transakcija;
 • voditelji trgovačkih registara (conservadores do registo commercial), koji objavljuju pravne statuse trgovaca pojedinaca, trgovačkih društava, društava građanskog prava komercijalnog oblika, poduzeća s ograničenom odgovornošću te ostalih subjekata podložnih upisu u trgovačke registre u cilju osiguravanja pravne sigurnosti transakcija.

Za pristup ovom zanimanju potrebno je posjedovati diplomu pravnog fakulteta portugalskog sveučilišta ili ekvivalentne akademske kvalifikacije. Kandidati također moraju s uspjehom položiti provjeru osposobljenosti i završiti dodatni šestomjesečni sveučilišni tečaj koji se sastoji od predmeta iz područja prava i postupka registracije koji su nužni za obavljanje dužnosti voditelja registra. Nakon toga, moraju završiti jednogodišnje vježbeništvo i prijaviti se na javni natječaj. Kandidati se ocjenjuju u svakoj fazi ovog postupka i mogu se iz njega isključiti ako u bilo kojoj fazi ne ispune uvjete. Na kraju postupka prijavljuju se na javni natječaj koji organizira Institut voditelja registara i javnih bilježnika (Instituto dos Registos e do Notariado).

Institut voditelja registara i javnih bilježnika nadležan je za vođenje, koordinaciju, potporu, ocjenjivanje i nadzor rada registarskih ureda.

Sudski službenici (Oficiais de Justiça)

Sudski službenici pripadaju kategoriji pravosudnih službenika (funcionário de justiça) koji, među ostalim, sudjeluju u obradi postupaka koji se provode na sudovima ili u javnom tužiteljstvu. Međutim, kategorija pravosudnih službenika obuhvaća i IT osoblje te administrativno, tehničko i pomoćno osoblje i osoblje za održavanje prostora.

Karijera sudskog službenika započinje na nižim radnim mjestima pomoćnog službenika (escrivão auxiliar) u sudskoj službi i pomoćnog pravnog službenika (técnico de justiça auxiliar) u javnom tužiteljstvu. Pristup je omogućen osobama koje su završile stručno osposobljavanje i koje su prihvaćene u postupku odabira.

Sudski službenici podliježu odredbama posebnog statuta (Estatuto dos Funcionários de Justiça), kako je utvrđeno u Zakonskoj uredbi br. 343/1999 od 26. kolovoza 1999. Imaju važnu ulogu u međunarodnoj pravosudnoj suradnji, posebice u provedbi direktiva i uredbi EU-a.

Glavna uprava za pravosuđe (Direção-Geral da Administração da Justiça) tijelo je Ministarstva pravosuđa nadležno za zapošljavanje sudskih službenika i upravljanje njihovim radom.

Vijeće sudskih službenika (Conselho dos Oficiais de Justiça) tijelo je nadležno za ocjenjivanje profesionalnih zasluga sudskih službenika i za izricanje stegovnih mjera koje se odnose na njih.

Izmiritelji (Mediadores)

U članku 2. točki (b) Zakona 29/2013 od 19. travnja 2013., izmiritelj je definiran kao „(...) nepristrana i neovisna treća osoba, bez ovlaštenja za nametanje tijeka postupka, koja strankama u postupku mirenja pomaže da postignu konačan dogovor o predmetu spora”. Tim su zakonom definirani i status izmiritelja koji rade u Portugalu te njihovo uključivanje na popise u okviru svih javnih sustava mirenja putem selekcijskog postupka, uređenog Provedbenom uredbom (Portaria) br. 282/2010 od 25. svibnja 2010.

Rad izmiritelja vrlo je važan. Pomažući strankama da postignu dogovor ujedno pomažu održavanju društvene harmonije, a u nekim slučajevima i njezinoj ponovnoj uspostavi. U Portugalu djeluju specijalizirani izmiritelji za obiteljske, radne i kaznene predmete. U području mirenja ne djeluju nevladine organizacije već samo privatne organizacije koje pružaju usluge mirenja te osposobljavanje za izmiritelje.

Ne postoji etički kodeks izmiritelja na nacionalnoj razini, ali prethodno navedeni Zakon o izmiriteljima sadržava poglavlje o pravima i dužnostima izmiritelja, koji moraju djelovati u skladu s načelima utvrđenima u Europskom kodeksu ponašanja za izmiritelje, koji se proučava u sklopu njihova osposobljavanja.

Djelovanje izmiritelja nadzire trodijelni javni sustav mirenja u okviru kojeg se posebno rješavaju građanski, radni i kazneni predmeti. Svaki dio javnog sustava mirenja u nadležnosti je javnog tijela, što je definirano osnivačkim aktom odgovarajućeg tijela.

Osposobljavanje za izmiritelje u Portugalu ne organiziraju javna tijela već privatni subjekti certificirani pri Glavnoj upravi za pravosudnu politiku (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) u skladu s Provedbenom uredbom br. 345/2013 od 27. studenoga 2013., pri čemu se osobiti naglasak stavlja na usklađenost s kvalitativnim okvirom.

DGPJ putem svojeg Ureda za alternativno rješavanje sporova (GRAL) upravlja javnim sustavima mirenja. Iako ne pruža informacije potrebne za traženje izmiritelja, Ured ima popis izmiritelja na koji se uvrštavaju izmiritelji koji sudjeluju u selekcijskom postupku utvrđenom pravilima iz Provedbene uredbe br. 282/2010 od 25. svibnja 2010.

Dodatne informacije dostupne su na: http://www.dgpj.mj.pt/.

Sudski upravitelji (Administradores Judiciais)

Sudski upravitelji nadziru i koordiniraju aktivnosti koje su dio posebnog postupka oporavka (processo especial de revitalização). Oni također upravljaju stečajnom imovinom ili njezinom likvidacijom u stečajnim postupcima te obavljaju sve dužnosti koje imaju u skladu sa statutom ili zakonima. Ovisno o zadaćama koje je potrebno obaviti tijekom postupka imenuje se privremeni sudski upravitelj, stečajni upravitelj ili fiducijar.

Uloga sudskog upravitelja utvrđena je Zakonom br. 22/2013 od 26. veljače 2013.

Sudski upravitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • a) posjedovati odgovarajuće sveučilišne kvalifikacije i radno iskustvo;
 • b) završiti šestomjesečno vježbeništvo za sudske upravitelje;
 • c) položiti prijemni ispit na kojem se ocjenjuje znanje stečeno tijekom vježbeništva;
 • d) ne nalaziti se u situaciji koja je nespojiva sa službenim dužnostima;
 • e) biti prikladan za obavljanje posla sudskog izvršitelja.

Komisija za pravne pomoćnike (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, CAAJ) nadležna je za selekcijski postupak za sudske izvršitelje i nadzor njihovog rada.

Službenici za industrijsko vlasništvo (Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Službenici za industrijsko vlasništvo službenici su specijalizirani za područje industrijskog vlasništva kojima se poduzeća i pojedinci mogu obratiti za pomoć u zaštititi svojih prava i interesa.

Državni institut za industrijsko vlasništvo (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) ovlastio je službenike za industrijsko vlasništvo za izvođenje postupaka povezanih s industrijskim vlasništvom u ime njihovih stranaka pri čemu ne moraju dati na uvid svoju punomoć.

Obavljanje zanimanja zastupnika za industrijsko vlasništvo unutar Državnog instituta za industrijsko vlasništvo uređeno je Zakonskom uredbom br. 15/95 od 24. siječnja 1995.

Organizacije koje pružaju besplatne pravne usluge

Ministarstvo pravosuđa u suradnji s odvjetničkom komorom i lokalnim tijelima vlasti u cijelom Portugalu nadležno je za rad ureda za pravne savjete (Gabinetes de Consulta Jurídica) u kojima pravni stručnjaci građanima daju besplatne pravne savjete. Popis ureda, kao i informacije o odgovarajućim podacima za kontakt mogu se pronaći na internetu, uključujući internetske stranice Glavne uprave za pravosudnu politiku (http://www.dgpj.mj.pt).

Posljednji put ažurirano: 04/10/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.