Vrste pravnih struka

Rumunjska

Na ovoj se stranici daje pregled pravne struke u Rumunjskoj.

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Pravna struka – uvod

U Rumunjskoj postoje sljedeće pravne struke:

Tužitelji

Organizacija

Rumunjska služba javnog tužiteljstva uključuje:

 • urede tužitelja pri žalbenim sudovima, sudovima posebne nadležnosti, sudovima za djecu i obitelj i okružnim sudovima
 • urede tužitelja pri vojnim sudovima.
 1. Najviše je tijelo Ured tužitelja pri Visokom kasacijskom sudu i uključuje njegove specijalizirane odjele (Nacionalna uprava za suzbijanje korupcije (DNA) i Uprava za istrage organiziranog kriminala i terorizma (DIICOT)).
 2. Prva razina: uredi tužitelja pri okružnim sudovima (176).
 3. Druga razina: uredi tužitelja pri sudovima posebne nadležnosti (42) i Sudu za djecu i obitelj (1).
 4. Treća razina: uredi tužitelja pri žalbenim sudovima (15).

Visoko pravosudno vijeće (CSM) središnje je tijelo koje je unutar pravosudnog sustava odgovorno za uređivanje tužiteljske struke. Početno i daljnje stručno osposobljavanje za suce i tužitelje pruža Nacionalni pravosudni institut (INM), koji je javno tijelo s pravnom osobnošću pod koordinacijom Visokog pravosudnog vijeća. Služba javnog tužiteljstva obavlja svoje zadaće preko tužitelja koji rade u uredima tužitelja. Ti uredi postoje pri svim sudovima, osim pri onima za pitanja profesionalnog ponašanja.

Kazneni postupci koje vode uredi tužitelja pri žalbenim sudovima, sudovima posebne nadležnosti ili sudovima za djecu i obitelj

Institucionalna je hijerarhija ureda tužitelja sljedeća:

 1. Najviše je tijelo ured tužitelja pri Visokom kasacijskom sudu (Ured glavnog tužitelja), kojem je na čelu glavni tužitelj Rumunjske. To tijelo koordinira aktivnosti ureda tužitelja pri 15 žalbenih sudova.
 2. Uredi tužitelja pri žalbenim sudovima koordiniraju aktivnosti ureda tužitelja pri 43 suda posebne nadležnosti (uključujući specijalizirani sud za djecu i obitelj). Svakim od njih upravlja viši tužitelj.
 3. Uredi tužitelja pri sudovima posebne nadležnosti koordiniraju aktivnosti ureda tužitelja pri 176 redovnih okružnih sudova, a svakom od njih na čelu je prvi tužitelj.
 4. Uredi tužitelja pri 176 redovnih okružnih sudova predstavljaju prvu (najnižu) razinu hijerarhije, a na čelu su im prvi tužitelji.

U okviru Ureda glavnog tužitelja pri Visokom kasacijskom sudu djeluju dvije zasebne specijalizirane ustrojstvene jedinice, a to su:

 • Nacionalna uprava za suzbijanje korupcije (DNA), koja je odgovorna za istragu i kazneni progon kaznenih djela korupcije, a na čelu joj je visoki tužitelj.
 • Uprava za istragu kaznenih djela organiziranog kriminala i terorizma (DIICOT), koja je odgovorna za istragu i kazneni progon kaznenih djela organiziranog kriminala i terorizma, a na čelu joj je visoki tužitelj koji djeluje pod koordinacijom glavnog tužitelja Rumunjske.

Kazneni postupci koje vode uredi tužitelja pri vojnim sudovima

Kaznene postupke za kaznena djela koja su počinili pripadnici vojnih snaga vode uredi vojnog tužitelja, koji imaju pravni status vojnih jedinica. Djeluju pri vojnim sudovima, Vojnom sudu u Bukureštu ili Vojnom žalbenom sudu u Bukureštu.

Funkcionalna hijerarhija tužitelja

Tužitelji postupaju u skladu s načelima zakonitosti, nepristranosti i hijerarhijske kontrole.

Tužitelji postupaju u skladu sa zakonom te poštuju i štite ljudsko dostojanstvo i brane prava pojedinaca.

Tužitelji u svakom uredu tužitelja odgovaraju voditelju ureda, koji odgovara voditelju hijerarhijski višeg ureda tužitelja.

Nadzor koji glavni tužitelj iz Ureda glavnog tužitelja pri Visokom kasacijskom sudu, visoki tužitelj iz Nacionalne uprave za suzbijanje korupcije i viši tužitelj iz ureda tužitelja pri žalbenom sudu trebaju obavljati nad radom tužitelja za koje su nadležni može se izvršavati izravno ili preko tužitelja imenovanih u tu svrhu.

Uloga i dužnosti

U Rumunjskoj postoje dvije kategorije tužitelja:

 1. civilni tužitelji, koji su odgovorni za istrage i progon kaznenih djela koja počine civili
 2. vojni tužitelji, koji su odgovorni za istrage i progon kaznenih djela koja počine uglavnom pripadnici vojnih snaga.

Nacionalne su kategorije tužitelja sljedeće:

 • glavni tužitelj Rumunjske (koji je na čelu Ureda glavnog tužitelja pri Visokom kasacijskom sudu)
 • visoki tužitelj (koji je na čelu DNA-a i DIICOT-a)
 • viši tužitelji (koji su na čelu ureda tužitelja pri žalbenim sudovima)
 • prvi tužitelji (koji su na čelu ureda tužitelja pri sudovima posebne nadležnosti ili okružnim sudovima)
 • voditelji odjela (koji su na čelu internih odjela u uredima tužitelja)
 • voditelji službi (koji su na čelu internih službi u uredima tužitelja)
 • voditelji ureda (koji su na čelu internih ureda u uredima tužitelja)
 • tužitelji.

Kad god se to smatra potrebnim, ministar pravosuđa može po službenoj dužnosti ili na zahtjev Visokog pravosudnog vijeća izvršiti nadzor nad radom tužiteljâ preko tužitelja koje u tu svrhu odredi glavni tužitelj Rumunjske, visoki tužitelj iz Nacionalne uprave za suzbijanje korupcije ili sam ministar pravosuđa kako bi se provjerilo sljedeće:

 • upravljačka učinkovitost tužiteljâ
 • njihova uspješnost i obavljanje zadaća te
 • kvaliteta profesionalnih odnosa tužiteljâ s građanima i drugim osobama uključenima u aktivnosti koje provode uredi tužiteljâ.

Ne provjeravaju se cjelokupan raspon mjera koje tužitelji mogu poduzeti u kaznenim postupcima ni odluke povezane s tim mjerama.

Ministar pravosuđa može zatražiti od glavnog tužitelja Rumunjske ili, prema potrebi, visokog tužitelja iz Nacionalne uprave za suzbijanje korupcije, da podnese izvješće o aktivnostima ureda tužitelja te može izdavati upute o mjerama koje treba poduzeti radi učinkovitog sprečavanja i suzbijanja kriminala.

Ured glavnog tužitelja pri Visokom kasacijskom sudu podnosi godišnja izvješća o radu Visokom pravosudnom vijeću i ministru pravosuđa, koji zatim svoje zaključke o tim izvješćima izlažu rumunjskom parlamentu.

Suci

Organizacija

Visoko pravosudno vijeće (CSM) je središnje tijelo koje je unutar pravosudnog sustava odgovorno za uređivanje sudačke struke. Početno i daljnje stručno osposobljavanje za suce i tužitelje pruža Nacionalni pravosudni institut (INM), koji je javno tijelo s pravnom osobnošću pod koordinacijom Visokog pravosudnog vijeća.

Uloga i dužnosti

Suci u Rumunjskoj specijalizirani su za rješavanje sljedećih vrsta predmeta:

 • građanskih predmeta i ovrha u građanskim predmetima
 • kaznenih predmeta i predmeta o izvršenju kaznenih presuda
 • trgovačkih predmeta (stečajni suci)
 • obiteljskopravnih predmeta i predmeta koji se odnose na djecu
 • upravnih i poreznih/financijskih predmeta
 • predmeta koji se odnose na radne sporove i socijalno osiguranje
 • ustavnopravnih predmeta
 • vojnih predmeta.

Organizacija pravne struke: odvjetnici

Odvjetnici

Središnje tijelo odgovorno za odvjetničku struku jest Rumunjska nacionalna unija odvjetničkih komora (UNBR), koja je pravna osoba od javnog interesa i obuhvaća sve odvjetničke komore u Rumunjskoj. Ona osigurava kvalificirano ostvarivanje prava na obranu, profesionalnu stručnost i disciplinu te zaštitu dostojanstva i časti odvjetnika koji su članovi te unije. Sve odvjetničke komore u Rumunjskoj članice su Rumunjske nacionalne unije odvjetničkih komora.

Pravne baze podataka

Informacije o rumunjskim odvjetnicima dostupne su na internetskim stranicama Rumunjske nacionalne unije odvjetničkih komora.

Je li pristup toj bazi podataka besplatan?

Da.

Pravni savjetnici

U skladu sa zakonom pravni savjetnici mogu osnivati udruženja na razini okruga po sektoru ili području aktivnosti i u skladu sa svojim strukovnim interesima ili, prema potrebi, nacionalna udruženja koja podliježu pravu o udruženjima i zakladama. Jedno od strukovnih udruženja osnovanih u skladu s tim pravom je Rumunjska komora pravnih savjetnika (OCJR). Ona uključuje sva udruženja pravnih savjetnika u svim okruzima. Pravni savjetnici mogu osnivati i druga strukovna udruženja. Popis pravnih savjetnika po okruzima dostupan je na pojedinačnim internetskim stranicama udruženja koja su članovi Rumunjske komore pravnih savjetnika (poveznice su dostupne na internetskim stranicama Rumunjske komore pravnih savjetnika).

Javni bilježnici

Organizacija

U skladu sa zakonom rumunjsko je Ministarstvo pravosuđa pružanje javnobilježničkih usluga prenijelo na Nacionalnu uniju javnih bilježnika (UNNP). UNNP je strukovno tijelo koje predstavlja javne bilježnike i odgovorno je za organizaciju javnobilježničke struke, obranu interesa svojih članova i ugleda struke. Svi javni bilježnici članovi su te unije. Javni bilježnici organizirani su u 15 komora javnih bilježnika, od kojih je svaka povezana s jednim žalbenim sudom.

Uloga i dužnosti

U Rumunjskoj javni bilježnici pružaju sljedeće pravne usluge:

 • sastavljanje potrebnih dokumenata za zakonsko i oporučno nasljeđivanje
 • sklapanje ugovora (ugovora o prodaji, ugovora o razmjeni, ugovora o uzdržavanju, ugovora o darovanju, ugovora o hipoteci, ugovora o zalogu, ugovora o najmu, ugovora o zakupu) i drugih akata (jamstva koja razne institucije zahtijevaju od svojih administratora)
 • sastavljanje statuta za poduzeća, udruženja i zaklade
 • ovjeravanje isprava
 • ovjeravanje potpisa, oglednih primjeraka potpisa i žigova
 • sve ostale usluge predviđene zakonom.

Ostale pravne struke

Sudski izvršitelji

Rumunjska nacionalna unija sudskih izvršitelja (UNEJ) strukovno je tijelo s pravnom osobnošću koje obuhvaća sve sudske izvršitelje. Odgovorna je za čuvanje ugleda i autoriteta struke sudskih izvršitelja, a glavna joj je misija zastupati i braniti strukovne interese svojih članova. Sudski izvršitelji organizirani su u 15 komora, od kojih je svaka povezana s odgovarajućim žalbenim sudom.

Na internetskim stranicama Rumunjske nacionalne unije sudskih izvršitelja nalazi se popis sudskih izvršitelja.

Sudski službenici

Visoko pravosudno vijeće (CSM) središnje je tijelo koje je unutar pravosudnog sustava odgovorno za uređivanje struke sudskih službenika.

Nacionalna škola za sudske službenike (SNG) javno je tijelo s pravnom osobnošću koje djeluje pod koordinacijom Visokog pravosudnog vijeća, a odgovorno je za početno i daljnje stručno osposobljavanje sudskih službenika.

U rumunjskom pravosudnom sustavu postoji nekoliko kategorija sudskih službenika:

 • službenici koji sudjeluju na raspravama i ročištima
 • statističari
 • istraživačko osoblje
 • informatičari
 • arhivari
 • upisničari.

Dodatne informacije o toj struci dostupne su u ovom dokumentu  PDF (354 Kb) ro.

Sudski prisjednici

Sudski prisjednici dio su sudskog vijeća za rješavanje prvostupanjskih predmeta koji uključuju radne sporove i sporove u području socijalnog osiguranja.

Sudjeluju u raspravama u savjetodavnom svojstvu i potpisuju presude, njihovo se mišljenje bilježi u presudi, a u slučaju izdvojenog mišljenja iznose svoje razloge. Ako sudsko vijeće uključuje sudske prisjednike, predsjednik vijeća može jednog od njih zadužiti da uređuje tekst presude.

Sudske prisjednike imenuje ministar pravosuđa na prijedlog Gospodarskog i socijalnog vijeća na razdoblje od pet godina, a moraju imati barem pet godina pravničkog radnog iskustva i ispunjavati sve uvjete propisane zakonom.

Tijekom trajanja mandata sudski prisjednici imaju stabilan položaj i podliježu jedino zakonu, polažu prisegu koja je zakonom propisana za suce te se i na njih primjenjuju zakonske odredbe o obvezama, zabranama, nespojivostima, izuzećima, stegovnim sankcijama i razlozima za uklanjanje s dužnosti koje se primjenjuju i na suce i tužitelje.

Ukupan broj mjesta za sudske prisjednike i raspodjela tih mjesta po sudovima, ovisno o obujmu posla, utvrđuju se u odluci ministra pravosuđa.

Uvjeti i postupak odabira i predlaganja kojim Gospodarsko i socijalno vijeće ministru pravosuđa predlaže kandidate za sudske prisjednike te uvjeti za njihovo delegiranje, isključenje i premještanje utvrđuju se u odluci vlade.

Pomoćnici sudaca

Na Visokom kasacijskom sudu postoji skupina pomoćnika sudaca koji sudjeluju u raspravama tog suda.

Dužnosti pomoćnika sudaca uključuju:

 • osiguravanje da službenici koji sudjeluju na raspravama i arhivari naprave sve što je potrebno za neometano vođenje rasprava te usmjeravanje službenika koji sudjeluju na raspravama u njihovu radu
 • sastavljanje određenih izvješća tijekom trajanja postupka (o načelnoj dopuštenosti žalbe i zahtjevu za kasacijsku žalbu)
 • bilježenje, za svaki spis, usmenih podnesaka stranaka i tužitelja te mjera koje je sud naložio
 • sastavljanje zabilješki, ali ne i zabilješki s rasprava
 • sudjelovanje u raspravama u savjetodavnom svojstvu
 • sastavljanje nacrta presuda prema rasporedu koji odredi predsjednik vijeća, uz poštovanje zakonskih rokova itd.

Za detaljan opis poslova pomoćnika sudaca, vidjeti ovaj dokument  PDF (126 Kb) ro.

Posljednji put ažurirano: 07/01/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.