Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Vrste pravnih struka

Rumunjska

Ova stranica pruža pregled pravne struke u Rumunjskoj.

Sadržaj omogućio
Rumunjska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Pravne struke – uvod

U Rumunjskoj postoje sljedeće pravne struke:

Tužitelji

Organizacija

Rumunjsko javno tužiteljstvo uključuje:

 • urede tužitelja pri žalbenim sudovima, sudovima posebne nadležnosti, sudovima za djecu i obitelj te okružnim sudovima;
 • urede tužitelja pri vojnim sudovima.
 1. Najviše tijelo je Ured glavnog državnog odvjetnika pri Visokom kasacijskom sudu, uključujući njegove specijalizirane odjele (Nacionalnu upravu za suzbijanje korupcije i Upravu za istrage organiziranog kriminala i terorizma).
 2. Prva razina: uredi tužitelja pri okružnim sudovima (176);
 3. Druga razina: uredi tužitelja pri sudovima posebne nadležnosti (42) i uredi tužitelja pri Sudu za djecu i obitelj (1);
 4. Treća razina: uredi tužitelja pri žalbenim sudovima (15).

Visoko sudsko vijeće središnje je tijelo u pravosudnom sustavu odgovorno za uređenje tužiteljske struke. Početno i stalno stručno usavršavanje sudaca i tužitelja pruža Nacionalni pravosudni institut, koji djeluje kao javno tijelo s pravnom osobnošću uz koordinaciju Visokog sudskog vijeća. Javno tužiteljstvo obavlja svoje zadaće putem tužitelja koji rade u uredima tužitelja. Potonja se mogu naći pri svim sudovima, uz izuzetak suda za pitanja profesionalnog ponašanja.

Kazneni postupci koje vode uredi tužitelja pri žalbenim sudovima, sudovima posebne nadležnosti ili sudovima za obitelj i djecu

Institucionalna hijerarhija ureda tužitelja jest sljedeća:

 1. najviše je tijelo Ured glavnog državnog odvjetnika pri Visokom kasacijskom sudu , koji vodi glavni državni odvjetnik Rumunjske. To tijelo koordinira aktivnosti ureda tužitelja pri15 žalbenih sudova;
 2. uredi tužitelja pri žalbenim sudovima koordiniraju aktivnosti ureda tužitelja pri 43 suda posebne nadležnosti (uključujući specijalizirani Sud za djecu i obitelj). Svakim od njih upravlja glavni tužitelj.
 3. Uredi tužitelja pri sudovima posebne nadležnosti koordiniraju aktivnosti ureda tužitelja povezanih sa 176 redovnih okružnih sudova, a svakome od njih na čelu je prvi tužitelj;
 4. uredi tužitelja pri 176 redovnih okružnih sudova predstavljaju prvu (najnižu) razinu hijerarhije i na čelu je svakoga od njih prvi tužitelj.

Unutar Ureda glavnog državnog odvjetnika pri Visokom kasacijskom sudu djeluju dvije specijalizirane ustrojstvene jedinice :

 • Nacionalna uprava za suzbijanje korupcije (DNA), nadležna za istrage i kazneni progon koruptivnih djela. Na čelu joj je najviši tužitelj.
 • Uprava za istrage organiziranog kriminala i terorizma (DIICOT), nadležna za istrage i kazneni progon organiziranog kriminala i terorizma. Na čelu joj je najviši tužitelj čiji rad koordinira glavni državni odvjetnik Rumunjske.

Kazneni postupci koje provode uredi tužitelja pri vojnim sudovima

Kaznene postupke za kaznena djela koja su počinili pripadnici vojnih snaga vode uredi vojnog tužiteljstva, koja imaju pravni status vojnih jedinica. Djeluju pri vojnim sudovima, Vojnom sudu u Bukureštu ili Vojnom žalbenom sudu u Bukureštu.

Funkcionalna hijerarhija tužitelja

Tužitelji postupaju u skladu s načelima zakonitosti, nepristranosti i hijerarhijske kontrole.

Tužitelji postupaju u skladu sa zakonom poštujući i štiteći ljudsko dostojanstvo i braneći prava pojedinaca.

Tužitelji u svakom uredu tužitelja odgovaraju voditelju ureda, koji odgovara voditelju hijerarhijski nadređenog ureda tužitelja.

Nadzor koji trebaju obavljati glavni državni odvjetnik na čelu Ureda glavnog državnog odvjetnika pri Visokom kasacijskom sudu, najviši tužitelj Nacionalne uprave za suzbijanje korupcije i glavni tužitelj ureda tužitelja pri žalbenom sudu nad tužiteljima u njihovoj nadležnosti može se izvršavati izravno ili s pomoću, u tu svrhu imenovanih, tužitelja.

Uloga i dužnosti

U Rumunjskoj postoje dvije kategorije tužitelja:

 1. građanski tužitelji, odgovorni za istrage i progon kaznenih djela koja počine civili;
 2. vojni tužitelji, odgovorni za istrage i progon kaznenih djela koja počine uglavnom pripadnici vojnih snaga.

Nacionalne su kategorije državnih odvjetnika:

 • Glavni državni odvjetnik Rumunjske (na čelu Ureda glavnog državnog odvjetnika pri Visokom kasacijskom sudu);
 • najviši tužitelj (čelnici DNA-a i DIICOT-a);
 • glavni tužitelji (čelnici ureda tužitelja pri žalbenim sudovima);
 • prvi tužitelji (čelnici ureda tužitelja pri sudovima posebne nadležnosti ili okružnim sudovima);
 • voditelji službi (čelnici službi ureda tužitelja);
 • voditelji odjela (čelnici odjela u uredu tužitelja);
 • voditelji ureda (čelnici ureda u uredu tužitelja);
 • tužitelji.

Kada god se to smatra potrebnim, po službenoj dužnosti ili na zahtjev Visokog sudskog vijeća, ministar pravosuđa može izvršiti nadzor nad tužiteljima s pomoću tužitelja koje u tu svrhu odredi glavni državni odvjetnik Rumunjske, glavni tužitelj Nacionalne uprave za suzbijanje korupcije ili ministar pravosuđa kako bi se ispitali:

 • upravljačka učinkovitost tužitelja;
 • učinak i obavljanje zadaća tužitelja te
 • kvaliteta profesionalnih odnosa tužitelja s građanima te s drugim osobama uključenima u aktivnosti koje provode uredi tužitelja.

Taj se nadzor ne primjenjuje na cjelokupan raspon mjera koje tužitelji mogu poduzeti tijekom kaznenih postupaka, kao ni na odluke povezane s tim mjerama.

Ministar pravosuđa može zatražiti od glavnog državnog odvjetnika Rumunjske ili, prema potrebi, od glavnog tužitelja iz Nacionalne uprave za suzbijanje korupcije, da podnese izvješće o aktivnostima ureda tužitelja te može izdati upute o mjerama koje treba poduzeti radi učinkovitog sprečavanja i borbe protiv kriminala.

Glavno državno odvjetništvo pri Visokom kasacijskom sudu podnosi godišnje izvješće o radu Visokom sudskom vijeću i ministru pravosuđa, koji zaključke o izvješću podnosi rumunjskom parlamentu.

Suci

Organizacija

Središnje tijelo unutar pravosudnog sustava odgovorno za uređenje sudačke profesije jest Visoko sudsko vijeće (CSM). Početno i stalno stručno usavršavanje sudaca i tužitelja pruža Nacionalni pravosudni institut, koji djeluje kao javno tijelo s pravnom osobnošću uz koordinaciju Visokog sudskog vijeća.

Uloga i dužnosti

U Rumunjskoj su suci specijalizirani za sljedeće kategorije predmeta:

 • građanske predmete i ovrhu u građanskim predmetima;
 • kaznene predmete i predmete o izvršenju kaznenopravnih mjera;
 • trgovačke predmete (stečajni suci);
 • obiteljsko-pravne predmete i predmete koji se odnose na maloljetnike;
 • upravne i porezne/financijske predmete;
 • predmete koji se odnose na radne sporove i socijalno osiguranje;
 • ustavne predmete te
 • vojne predmete.

Organizacija pravne struke: odvjetnici

Odvjetnici

Središnje tijelo odgovorno za odvjetničku struku jest rumunjska Nacionalna unija odvjetničkih komora (UNBR), koja djeluje kao pravna osoba od javnog interesa i obuhvaća sve odvjetničke komore u Rumunjskoj. Time se osigurava odgovarajuća primjena prava na obranu, stručnost i stega te zaštita dostojanstva i časti odvjetnika koji su članovi te Unije. Sve rumunjske odvjetničke komore članice su rumunjske Nacionalne unije odvjetničkih komora.

Pravne baze podataka

Informacije o rumunjskim odvjetnicima dostupne su na internetskim stranicama rumunjske Nacionalne unije odvjetničkih komora.

Je li pristup bazi podataka besplatan?

Da, pristup je bazi podataka besplatan.

Pravni savjetnici

U skladu sa zakonom pravni savjetnici mogu osnivati regionalne udruge, u skladu s resorom ili područjem aktivnosti koji odgovara njihovim profesionalnim interesima ili, kada je to primjenjivo, nacionalne udruge koje podliježu zakonu o udrugama i zakladama. Jedna od profesionalnih udruga osnovanih u skladu sa zakonom o udrugama i zakladama jest Rumunjska komora pravnih savjetnika (OCJR). Ona uključuje sve udruge pravnih savjetnika u svim regijama. Pravni savjetnici mogu osnivati i druge profesionalne udruge. Popis pravnih savjetnika po regijama dostupan je na internetskim stranicama članica OCJR-a. Poveznice su dostupne na internetskim stranicama OCJR-a.

Javni bilježnici

Organizacija

U skladu sa zakonom, rumunjsko je Ministarstvo pravosuđa pružanje javnobilježničkih usluga prenijelo na Nacionalnu uniju javnih bilježnika (UNNP). Nacionalna unija javnih bilježnikastručno je tijelo koje predstavlja javne bilježnike i odgovorno je za organizaciju javnobilježničke struke, obranu interesa svojih članova i ugled ove struke. Svi javni bilježnici članovi su Unije. Javni bilježnici grupirani su u 15 komora javnih bilježnika, od kojih je svaka povezana s jednim žalbenim sudom.

Uloga i dužnosti

U Rumunjskoj javni bilježnici pružaju sljedeće pravne usluge:

 • sastavljanje potrebnih dokumenata za pravno sljedništvo i ostavinske postupke;
 • sklapanje ugovora (ugovora o prodaji, ugovora o razmjeni, ugovora o uzdržavanju, ugovora o darovanju, ugovora o hipoteci, ugovora o zalogu, ugovora o najmu, ugovora o zakupu) i drugih akata (jamstva koja razne institucije zahtijevaju od svojih administratora);
 • sastavljanje statuta za poduzeća, udruge i zaklade;
 • ovjeravanje isprava;
 • ovjeravanje potpisa, oglednih uzoraka potpisa i žigova te
 • sve ostale usluge propisane zakonom.

Druge pravne struke

Sudski izvršitelji

Rumunjska Nacionalna unija sudskih izvršitelja (UNEJ) profesionalno je tijelo s pravnom osobnošću koje obuhvaća sve sudske izvršitelje. Odgovorna je za čuvanje ugleda i autoriteta struke sudskih izvršitelja. Njezina je glavna misija predstavljati i braniti strukovne interese članova. Sudski izvršitelji grupirani su u 15 komora, od kojih je svaka povezana s odgovarajućim žalbenim sudom.

Popis sudskih izvršitelja dostupan je na internetskim stranicama rumunjske Nacionalne unije sudskih izvršitelja i Ministarstva pravosuđa. Međutim, te dvije baze podataka imaju različitu strukturu.

Sudski službenici

Središnje tijelo unutar pravosudnog sustava odgovorno za uređenje struke sudskih službenika jest Visoko sudsko vijeće (CSM).

Nacionalna škola za sudske službenike (SNG) javno je tijelo s pravnom osobnošću koje djeluje uz koordinaciju Visokog sudskog vijeća, a odgovorna je za početno i stalno stručno usavršavanje sudskih službenika.

U rumunjskom pravosudnom sustavu postoji nekoliko kategorija sudskih službenika:

 • službenici koji sudjeluju na raspravama i ročištima;
 • statističari;
 • istraživačko osoblje;
 • informatičari;
 • arhivari;
 • upisničari.

Dodatne informacije o toj struci dostupne su u ovom dokumentu PDF (390 Kb) en.

Posljednji put ažurirano: 09/09/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.