Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.
Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Vrste pravnih struka

Škotska

Na ovim je stranicama dostupan pregled glavnih vrsta pravnih stručnjaka u škotskom dijelu sudske nadležnosti Ujedinjene Kraljevine. Uključene su informacije o sucima, tužiteljima i pravnicima.

Sadržaj omogućio
Škotska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Suci

U Škotskoj ne postoji posebno zanimanje sudaca kao takvih. Samo iskusni pravni savjetnici (solicitors) i odvjetnici (advocates) mogu postati suci. Sudska mjesta u škotskom dijelu sudske nadležnosti su:

  • Predsjednik Vrhovnog građanskog suda (Lord President of the Court of Session)
  • Potpredsjednik Vrhovnog građanskog suda i Vrhovnog kaznenog suda (Lord Justice Clerk)
  • Viši grofovijski suci (Sheriff Principals) koji predsjedavaju u jednoj od šest škotskih sudskih grofovija (sheriffdoms)
  • Kad zasjedaju na Vrhovnom građanskom sudu (Court of Session), suci se nazivaju sucima vijeća pravde (Senators of the College of Justice)
  • Kad zasjedaju na Vrhovnom kaznenom sudu (High Court of Justiciary), suci se nazivaju povjerenicima pravosuđa (Lords Commissioners of Justiciary)
  • Grofovijski suci (Sheriffs)
  • Grofovijski suci sa skraćenim radnim vremenom obično zamjenjuju stalne grofovijske suce.
  • Mirovni suci (Justices of the Peace) su laici koji na sudovima mirovnih sudaca zasjedaju sami ili utroje, a pomaže im sudski službenik s pravnom izobrazbom ili sudski procjenitelj.

Tužitelji

Organizacija

U Škotskoj Krunski ured i služba javnog tužiteljstva (Crown Office and Procurator Fiscal Service) odgovorno je tijelo za sve kaznene progone. Na čelu te službe je glavni javni tužitelj (Lord Advocate), koji je također ministar u škotskoj vladi, i njegov zamjenik koji se naziva Solicitor General.

Krunski ured i služba javnog tužiteljstva (COPFS) jedino je nadležno tijelo za kazneni progon kaznenih djela, istragu iznenadnih ili sumnjivih smrti i pritužbe na rad policije.

Zakonom o Škotskoj iz 1998. (odjeljak 48.) određeno je da će bilo koju odluku glavni javni tužitelj (u svojstvu čelnika sustava kaznenog progona i istraga smrti u Škotskoj) donijeti sam neovisno o bilo kojoj drugoj osobi.

Samo kvalificirani pravnici ili odvjetnici mogu postati tužitelji.

Uloga i dužnosti

Policija (ili druge specijalne agencije za izvješćivanje, primjerice Uprava za prihode i carine Njezina veličanstva (Her Majesty's Revenue and Customs)) provodi početnu istragu kaznenog djela i podnosi izvješće lokalnom javnom tužitelju (Procurator Fiscal). On razmatra to izvješće i odlučuje treba li poduzeti mjere u interesu javnosti. Pri donošenju odluke javni će tužitelj razmotriti ima li dovoljno dokaza i, ako ima, koja je mjera prikladna: hoće li poduzeti kazneni progon, upotrijebiti izravnu mjeru (kao što je novčana kazna zbog poreznog kaznenog djela) ili neće poduzeti ništa. U slučajevima koje mora razmatrati porota, javni će tužitelj razgovarati sa svjedocima te prikupiti i pregledati forenzičke i ostale dokaze prije donošenja odluke o kaznenom progonu. On će tada podnijeti izvješće Krunskom vijeću (Crown Counsel) koje će odlučiti o kaznenom progonu.

Organizacija pravne struke: Pravnici

Odvjetnici (advocates)

Odvjetnici su članovi Škotske odvjetničke udruge (Scottish Bar). Oni imaju pravo pojaviti se pred svim škotskim sudovima, iako većinom rade na višim sudovima (Vrhovni građanski sud i Vrhovni kazneni sud) i daju stručna mišljenja o pravnim pitanjima. Iskusni odvjetnici poznati su kao kraljevski savjetnici (Queen's Counsel). Svi odvjetnici članovi su Odvjetničke komore (Faculty of Advocates).

Pravni savjetnici (solicitors)

Pravni savjetnici najbrojniji su među pravnim stručnjacima. Oni mogu davati savjete o svim pravnim pitanjima i zastupati stranke pred sudom. Svi pravni savjetnici članovi su Komore pravnih savjetnika Škotske (Law Society of Scotland), koja promiče interese pravnih savjetnika i interese javnosti u odnosu na njihovu struku.

Postoje i pravni savjetnici-odvjetnici (solicitor-advocates), koji su također članovi Komore pravnih savjetnika Škotske. Kao odvjetnici (vidi gore), i oni se mogu pojaviti pred Vrhovnim građanskim sudom i Vrhovnim kaznenim sudom.

Javni bilježnici

Javni bilježnici su pravni savjetnici koji dokumentiraju određene poslove i potpisuju određene pravne dokumente. Oni nisu odvojena samostalna pravna struka.

Patentni zastupnici i zastupnici za žigove (patent and trade mark attorneys)

Patentni zastupnici i zastupnici za žigove stručni su savjetnici na području intelektualnog vlasništva.  Oni strankama daju pravne savjete na tom području, osobito u pogledu registracije i postupka prijave patenata, žigova i dizajna kao i u pogledu drugih aspekata intelektualnog vlasništva uključujući i zaštitu autorskih prava.  Za razliku od općenitijeg građanskog i kaznenog prava, materijalno pravo intelektualnog vlasništva primjenjuje se u čitavoj Ujedinjenoj Kraljevini.  Sudske postupke u pogledu prava intelektualnog vlasništva u Škotskoj obično treba pokrenuti pred Vrhovnim građanskim sudom jer on ima isključivu nadležnost za patente i većinu drugih registriranih prava intelektualnog vlasništva (osobito kad je o riječ o žigovima Zajednice i registriranim dizajnima Zajednice). Taj sud također ima mnogo sudaca nadležnih za intelektualno vlasništvo i posebna pravila za postupanje s predmetima koji se tiču intelektualnog vlasništva.  Patentni zastupnici i zastupnici za žigove mogu zastupati stranke izravno pred Okružnim sudom za patente (Patents County Court) i u slučaju žalbe Zavoda za intelektualno vlasništvo Ujedinjene Kraljevine pred Sudom za patente Visokog suda (Patents Court of the High Court) u Engleskoj i Walesu.  Patentni zastupnici s kvalifikacijama parničnog odvjetnika također mogu sudjelovati u postupcima pred Visokim sudom u Londonu, no patentni zastupnici i zastupnici za žigove trenutačno nemaju pravo zastupati stranke u postupcima povezanima s intelektualnim vlasništvom koji se vode pred škotskim sudovima.  Zbog toga postupke povezane s pravima intelektualnog vlasništva u Škotskoj trenutačno vode pravnici specijalizirani za intelektualno vlasništvo koji često surađuju s patentnim zastupnicima i zastupnicima za žigove.

Većina patentnih zastupnika i zastupnika za žigove u Škotskoj radi u specijaliziranim privatnim uredima, ali neki rade i u industrijskom sektoru.

Ovlašteni institut patentnih zastupnika (Chartered Institute of Patent Attorneys) (CIPA) predstavlja patentne zastupnike u čitavoj Ujedinjenoj Kraljevini. Njegova uloga uključuje suradnju s Vladom na zakonodavstvu koje se odnosi na intelektualno vlasništvo, osiguravanje mogućnosti za obrazovanje i osposobljavanje patentnih zastupnika i vježbenika i suradnju s regulatornim tijelima struke.  Cilj CIPA-e je promicati pravo i zanimanja povezana s intelektualnim vlasništvom.

Institut zastupnika za žigove (Institute of Trade Mark Attorneys) (ITMA) predstavlja zastupnike za žigove i pripadnu struku u čitavoj Ujedinjenoj Kraljevini. Njegove dužnosti uključuju pregovaranje i lobiranje kod vlade, kod vlastitog neovisnog regulatornog ogranka (IPReg) i drugih relevantnih organizacija. Institut pripadnicima struke zastupnika za žigove pruža mogućnosti odgovarajućeg obrazovanja, osposobljavanja i savjete, a odgovoran je i za promicanje struke i intelektualnog vlasništva.

Regulatorni odbor za intelektualno vlasništvo (Intellectual Property Regulation Board) (IPReg) bavi se svim regulatornim i disciplinskim pitanjima te određuje, prati i provodi standarde za patentne zastupnike i zastupnike za žigove u čitavoj Ujedinjenoj Kraljevini.  On djeluje u javnom interesu i održava zakonski propisane registre patentnih zastupnika i zastupnika za žigove, i pojedinačnih osoba i pravnih subjekata.

Druga pravna zanimanja

Sudski izvršitelji (Sheriff officers) i sudski uručitelji (Messengers-at-arms) službenici su suda nadležni za uručivanje dokumenata i izvršavanje sudskih odluka u Škotskoj. I jedne i druge zapošljavaju privatna poduzeća, a oni naplaćuju pristojbe određene sekundarnim zakonodavstvom.

Odjeljkom 60. Zakona o bankrotu i ovrsi (Škotska) ukinut će se funkcije sudskog izvršitelja i sudskog uručitelja i zamijeniti novom funkcijom sudskog službenika (Judicial officer). Sudske službenike imenovat će predsjednik Vrhovnog građanskog suda na preporuku nove škotske Komisije za građanske ovrhe.

Ostale poveznice

Krunski ured i služba javnog tužiteljstva, Odvjetnička komora Škotske, Komora pravnih savjetnika Škotske , Škotska udruga pravnih centara; Ovlašteni institut patentnih zastupnika, Institut zastupnika za žigove, Regulatorni odbor za intelektualno vlasništvo

Posljednji put ažurirano: 10/11/2014

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.